"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม เดือน พฤษภาคม 2567 (นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์)

1. เรื่อง แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน                                      (งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2567 ให้กับหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติรายการและวงเงินตามมติคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการของท่านได้ดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่มา : ด่วนที่สุด ที 0033.005/ 2453 ลว. 4 เม.ย. 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                        ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ศก 3300

https://drive.google.com/file/d/1kZWQlslxnX2XW2Nv4p5UN1si2VIaBxal/view?usp=drive_link

2. เรื่อง   แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน                                      (งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2567

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

            ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%  ปีงบประมาณ 2567 ให้กับหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร  โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติรายการและวงเงินตามมติคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการของท่านได้ดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.005 /ว 2454 ลว. 4 เมษายน 2567  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ            ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ศก 33000 

https://drive.google.com/file/d/1ZcZvr9arCX0M2N2gMDQsqJ_HjdoPezHz/view?usp=drive_link


3. เรื่อง การปรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลังของหน่วยบริการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้หน่วยบริการในสังกัด ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงประจำปิงบประมาณ 2567 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการทบทวนแผน - ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและดำเนินการปรับแผนแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2567 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้ท่านแจ้งหน่วยบริการในสังกัดดำเนินการปรับแผนแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2567 และส่งแผนให้กลุ่มงานประกันสุขภาพภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อตรวจสอบและเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติการปรับแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.005 / ว 2513 ลว 5 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                            ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ศก 33000

https://drive.google.com/file/d/1sNC2Urd35XoRp4R1LZJQYr16QvCV2LFb/view?usp=drive_link

 

 

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ อ.สุเพียร คำวงศ์

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2567


1. งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

 สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก

 ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก

 ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก

 ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ อัพเดทปีงบประมาณ 2563 คลิก

 สื่อและความรู้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คลิก

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  คลิก

 ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ : กองทุนผู้สุงอายุ คลิก
 เอกสารประเมินรับรองตำบล LTC ประกวดผู้สูงอายุ 80 ปี และ90ปี สุขภาพฟันดี ตำบลปรือใหญ่ ปี 2562 (8 ก.ค. 2562)
 เอกสาร_1.เกณฑ์ประเมินรับรอง LTC คลิก
 เอกสาร_2.เกณฑ์ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุเขต10 คลิก
 เอกสาร_3.เกณฑ์ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพ คลิก
 เอกสาร_4.รายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัดวัดส่งเสริมสุขภาพ คลิก


การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)

10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

OKการประชุมเพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ(8 มกราคม 2563) คลิก
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก
       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก
 สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.
     เวปไซต์  
www.sonkthaiglairok.com
                      เพจสงฆ์ไทยไกลโรค 
                      โครงการสื่อสารฯโภชนปัญญาสงฆ์ไทยไกลโรค

OKข้อมูลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี (สำรวจทุกวัด/สำนักสงฆ์) ปี 2562  อำเภอขุขันธ์  อ.ขุขันธ์ คลิก

OKแบบสรุปรายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 (25มีนาคม 2562) อ.ขุขันธ์ คลิก

OK รายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูล 1วัด 1 รพ.สต. จังหวัดศรีสะเกษ 2562 คลิก


หมายเหตุ

OKแบบคัดกรองสำหรับพระอายุ 18-59 ปี ดาวน์โหลด

OKแบบคัดกรองสำหรับพระอายุ 18-60 ปี ดาวน์โหลด

OKรายงานกิจกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์  คลิก

OKรายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต.    คลิก

OKรายงาน 1 วัด 1 รพ.รพ.สต.อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คลิก

OKการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2562 คลิก

OKทำเนียบครูก. อบรมหลักสูตรพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด ( อสว.)เขตสุขภาพที่ 10 คลิก

 

3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

OKข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท (สำรวจ17/8/2563) คลิก
OKผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คลิกที่นี่
OKคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2559  คลิกที่นี่
OKกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ2558 คลิกที่นี่

4.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

 ผลงานOnePageOnWebSite2566-67 ดูผลงาน

OK HOSPCODE 2566 คลิก

OK วงจร Cat ID  ประเภทบริการ Cinternet ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ในปัจจุบัน มีจำนวน 2 วงจร ได้แก่ ลำดับ  ประเภทบริการ Cinternet

    1. odno12312729  ความเร็ว 200/200Mbps All Day Home
                                      สสอ.ขุขันธ์ จ่ายเอง
    2. odno12689478@onnet.hp/78916  ความเร็ว 600/600Mbps  Smart Government Public Ip เขต10 เบิกจ่ายให้  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิก
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก  
   ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิดบนเวปฯที่ขัดต่อทั้ง ๒  พระราชบัญญัติข้างต้นนี้
- การระมัดระวังการใช้ Social Media สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข คลิก
- โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก  
- โปรแกรมป้องกันไวรัส 360 total security
- โปรแกรมตรวจสเปคคอมฯ 

5. งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     โครงการศรีสะเกษเมืองสมุนไพร นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก
     กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก
     รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ อำเภอขุขันธ์ 2567 คลิก รายชื่อหมอพื้นบ้านอำเภอขุขันธ์ 2567 คลิก
---------------
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก
เอกสารให้คำแนะนำสมุนไพรควบคุม (กัญชา) คลิก

6. งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506)
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

***********************************************
หมายเหตุ

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2566

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2565

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2564

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2563

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2562

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2560

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2559 
วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปี พ.ศ. 2556-2558