"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งให้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ เพิ่มเติมภายในวันที่ 25 มกราคม 2567

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต,ในสังกัดฯทุกแห่ง
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - 
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อดูแลสุขภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่นอกจากการคัดกรองโรคที่สำคัญในผู้สูงอายุ 10 เรื่อง คือ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน การคัดกรองตาต้อกระจก และการคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษได้รับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันการเกิดโรค ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95
        - 
ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ เพิ่มเติม ดังนี้
        1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ผ่าน Application Smart อสม. อย่างน้อยร้อยละ 90
        2. การคัดกรองตาต้อกระจก ใน Vision2020 อย่างน้อยร้อยละ 80
        3. ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) รหัส SPECIALPP ที่ใช้ในการประเมิน คือ รหัส 181280 ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) รหัส 181281 ติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) รหัส 181282 ภาวะติดเตียง (ADL 0 - 4 คะแนน) โดยประเมินผ่านโปรแกรมการให้บริการของแต่ละหน่วยบริการ และส่งรายงานเข้าระบบ 43 แฟ้ม อย่างน้อยร้อยละ 95 โดยให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ จะรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านทราบหลังจากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบรายงานในโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วต่อไป
ที่มา : ที่ ศก.0033.007/ว.8416 ลว 26 ธ.ค. 2566 เรื่อง  ขอให้ดำเนินการ
ให้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

2. เก็บตกการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Health Promotion and Elderly Care Innovation Conference 2023 “ขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพลังเครือข่ายชุมชน” (Driving the Health of the Elderly with the Power of Community Networks) ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
        ตามที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดฯได้แจ้งผ่านทางไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุทุกอำเภอ(PMและCMระดับอำเภอ) เข้าร่วมประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ผ่านทาง Facebook Live เพจ:  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 สำหรับเนื้อหาสาระที่สำคัญและน่าสนใจมีดังนี้ 
        วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566
            ภาคเช้า ประกวด
การนําเสนอวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งแบบ Oral Presentation และ แบบ Poster Presentation 
            ภาคบ่าย พิธีเปิดการประชุมฯ และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้รับรางวัลชนะเลิศ 7 ประเภท ดีเด่นระดับประเทศ โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
            1. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น
            2. ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น
            3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น
            4. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น
            5. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น
            6. บุคลากรที่ขับเคลื่อนนโยบายและให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ดีเด่น
เขตที่​ 10​ ประจำปี​2566 ได้แก่ นางโสพิณ พิมเทพา จาก สสจ.จังหวัดศรีสะเกษ)
            7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่น (เทศบาลตำบลขุนหาญ​ ตำบล​LTC​ดีเด่น​  เขตที่​ 10​  ประจำปี​2566)
            ปิดท้ายด้วยการอภิปราย เรื่อง “พลัง CG กับการขับเคลื่อนในระดับชุมชน

         วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
            ภาคเช้า 
            
Panel Discussion: “Driving the Health of the Elderly with the Power of Community Networks” “ขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพลังเครือข่ายชุมชน” คลิก
            อภิปราย เรื่อง “ขับเคลื่อนอย่างไร สู่สถานชีวาภิบาลในวัดและชุมชน”

            อภิปราย เรื่อง “เครือข่ายท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนงานผู้สูงวัย” คลิก
            ภาคบ่าย บรรยาย เรื่อง “ทิศทางกับการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”  โดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย

ที่มา : Facebook Live สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. (2023).  https://www.facebook.com/soongwaihealthy/videos/1104355983888656    

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ออกประสานงานวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็น กุฏิชีวาภิบาลแห่งแรกประจำอำเภอขุขันธ์ ณ วัดโคกโพน  
        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ออกประสานงานวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็น กุฏิชีวาภิบาลแห่งแรกประจำอำเภอขุขันธ์ ณ วัดโคกโพน  ตำบลกันทรารมย์  #อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งจะเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนและหมู่บ้าน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย และครอบครัว ซี่งประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติคือ กาย อารมณ์(จิต) สังคม และจิตวิญญาณ   โดยในครั้งนี้ ได้มีโอกาสพิเศษร่วมต้อนรับ ท่าน ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคณะ และได้ร่วมอนุโมทนาในการทำบุญถวายผ้าไตรจีวรเป็นพุทธบูชาและปัจจัยบำรุงวัดในพระพุทธศาสนา 2 วัดได้แก่วัดโคกโพน และวัดโสภณวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการส่วนตัวอีกด้วย  ขอขอบคุณ นายอธิเบศร์ ทองฮีง #กำนันตำบลกันทรารมย์ และ นายธีรัชพัฒน์ ย่อทอง #รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ และ #ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกันทรารมย์ และคณะที่คอยให้การต้อนรับด้วยดี

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1.กสทช.ขอรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเข้าร่วมโครงการ กสทช. ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ได้ดำเนินโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการที่ทั่วถึงเพื่อสาธารณสุข  โดยจะพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชาชน
        รพ.สต.ใด ที่มี
พื้นที่ภายนอกอาคารขนาด ไม่น้อยกว่า 8 x 4 x 2.7 เมตร เพื่อจัดวางตู้ USO Net Mobility และประสงค์จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชาชน (อสม./กสค.)​  สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ตรงเข้าเข้าไลน์ส่วนตัว หน.งานไอที สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ก่อนเวลา 14.00 น.
        สรุปรายงานแล้ว รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทั้ง 18 แห่ง ไม่มีความประสงค์ฯ
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว8179 ลว 15 ธ.ค. 2566  เรื่อง ขอรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเข้าร่วมโครงการ กสทช. ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน

2. การจัดการเวชระเบียนเพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0033/ว2214 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดการเวชระเบียนเพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

3. การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0212/ว34250 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้


งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)

1. ติดตามการรายงาน D506 ภาพรวม รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ 
        ตามที่ สสอ.ขุขันธ์ ได้จัดประชุมชี้แจงโปรแกรม D506 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ได้แจ้งให้ทุก รพ.สต.ทราบแล้วว่า ระหว่างวันที่  ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้รายงานควบคู่ R506 และ เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปให้รายงาน D506 เท่านั้น    ตามไปดูการส่งข้อมูลฯ ณ วันที่ 3 มกราคม 2567 พบว่า

ที่มา : งานควบคุมโรค สสอ,ขุขันธ์. (2019). งานควบคุมโรค สสอ,ขุขันธ์. Google Docs. https://docs.google.com/presentation/d/1SBZDgkXbG7tPTesyks6i7CaSUlBajnlCtU81meVCnBw/edit#slide=id.g1eb7e94552e_0_659‌D506 Portal. (2023). Moph.go.th. https://d506portal.ddc.moph.go.th/web-approve‌

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.ศรีสะอาด
        เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอีง รวมทั้งสิ้น 84ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น504,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายสมิตร ไชยชาญ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด , รองนายก อบต. , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผอ.รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 54501/ว83 ลว 6 ธ.ค. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะอนุกรรมการLTC
2. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.ห้วยใต้
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 139 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 834,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาดห้วยใต้ ,ผอ.รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก(กปท)82201/ว10 ลว 12 ธ.ค. 2566  เรื่อง ขอเชิญประชุม
3. การออกติดตามการดำเนินงานตรวจพยาธิใบไม้ตับ Quick Win 100 วัน ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น
        เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานควบคุมโรค และ หัวหน้างานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ออกติดตามการดำเนินงานตรวจพยาธิใบไม้ตับ Quick Win 100 วัน ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดการดำเนินงานในปีนี้ ที่เน้นให้เร่งรัดดำเนินการ Quick Win 100 วัน กลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านต้นแบบลดพยาธิใบไม้ตับ ปี 2567 โดยให้ รพ.สต.เป้าหมายบันทึกข้อมูลการตรวจพยาธิในโปรแกรม JHCIS แล้วจัดส่งให้ทันเวลา และในกรณีผลการตรวจเป็นผลบวก พบไข่พยาธิใบไม้ตับให้การบำบัดตามมาตรฐานการรักษา แล้วส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจ Ultrasound ที่โรงพยาบาลขุขันธ์ต่อไป         ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีมงาน อสม.ที่ให้การต้อนรับการออกติดตามการดำเนินงานฯครั้งนี้ด้วยดี
ที่มา : ที่ ศก 0433/ว1303 ลว 6 ธ.ค. 2566 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตรวจพยาธิใบไม้ตับ Quick Win 100 วัน ปีงบประมาณ 2567
4. พิธีเปิดศูนย์ชีวาภิบาล เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขุขันธ์
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ สุรักษ์ #ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , หัวเขตสถานีอนามัย ทั้ง 4 โซน และ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมเป็น เกียรติในพิธีเปิดศูนย์ชีวาภิบาล เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ณ  อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขุขันธ์ โดยมี นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ และได้รับสิริมงคลสูงสุดจาก พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าอาวาสวัดอาวอย รับมอบหมายจาก พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ให้นิมนต์มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ด้วย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ด้วย 
          สำหรับ การดำเนินงานระบบบริการชีวาภิบาลในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย และครอบครัว ซี่งประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติคือ กาย อารมณ์(จิต) สังคม และจิตวิญญาณ โดยเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนและหรือบ้าน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระบบชีวาภิบาลโดยศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาล และ สถานชีวาภิบาลในชุมชน (ประกอบด้วยบ้าน สถานชีวาภิบาลระดับชุมชน และกุฏิชีวาภิบาล) เป็นการบูรณาการระบบการดูแลแบบประคับประคอง/ระยะท้าย (palliative care) ระบบการดูแลผู้สูงอายุ (elderly care) ระบบการดูแลระยะยาว(long-term care) ผ่านทางงานตติยภูมิ ทุติยภูมิและงานปฐมภูมิลงสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดระบบบริการดูแลที่บ้าน ในรูปแบบ home care และ home ward  และชุมชน โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลสู่บ้าน ชุมชน โดยไม่ถูกทอดทิ้งเพียงลำพัง ลูกหลานสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ตามปกติอัน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้ป่วยนับจนวาระสุดท้ายของชีวิต