"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการประชุมสำคัญๆ ที่ อ.สุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม 3 ครั้งที่ผ่านมา
1. การประชุมผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบงานกองทุน LTC เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงในการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่องการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต ๑๐ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ/ข่าว : สุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประเมินตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานในระดับอําเภอ จังหวัด หรือตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ/ข่าว : สุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์

3. การประชุมทีมพี่เลี้ยงในการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม จ.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว : สุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์

งานดูแลคนพิการ
1. ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมกันเร่งรัดสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอทราบข้อมูลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

           ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ที่ส่งรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านแล้วทุกแห่ง 

           รายงานการสำรวจการจ้างงานคนพิการ 2563 ตาม ม.33 ของสถาบริการในสังกัด สสอ.ขุขันธ์   คลิก

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๙/ว๗๐๓ ลว ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓  เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓

2. สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการรับสมัครเรียนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ 
       
           ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับประสานจาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนา คนพิการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิด อบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สํานักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 5 เดือน รวมเป็น ๑ ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กําหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สํานักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง 

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการรับสมัครเรียนดังกล่าว ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ที่มา :  ที่ ศก ๑๐๓๒.๐๑๓ /ว ๙๙๙ ลว 28 ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ 

3. ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบําบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
             ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับประสานจาก กลุ่มงานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยกายภาพบําบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะบุคลากร โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากเงินบํารุงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจากค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมนอกเครือข่าย เป็นจํานวนเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ทางกลุ่มงานกายภาพบําบัดจะจัดการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะบุคลากรดังกล่าว ในระหว่าง วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖ ๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น 5 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจ/ผู้ช่วยกายภาพบําบัด และเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูในโรงพยาบาลของท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐ บาท และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัด

ที่มา :  ที่ ศก ๑๐๓๒.๐๑๓/ ว 713 ลว 11 ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบําบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 


KPI 2563 ที่ได้รับมอบหมาย&รับผิดชอบจำนวน 5 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด (รอบ1/2563 ตัดออก 8 ตัวชี้วัดเอกสารอ้างอิง

KPI 5 ประกันสุขภาพ
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
901018  Template ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนLTC  

KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
401051 Template ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรม
401053 Template ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก       

       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก
401054   Template  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
401058  Template ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว  3 เมตร   ร้อยละ 75

หมายเหตุ Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม.  คลิก
 Data Dictionary และ วิธีการนำเข้าข้อมูลการวัดสายตา(va) โดยรพสต./รพ. คลิก

401065  Template ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80
401066  Template ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95

ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้ ได้แก่
??? 401050 ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
??? 401052 วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่ง
??? 401055 ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
??? 401056 ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
??? 401067  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
 501019 Template 19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
 501020 Template 20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
คู่มือThaiCOCล่าสุดส่วน


ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้  ได้แก่
???501021  21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุเพียร คำวงศ์
110003   Template หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005   Template ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007   Template  หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
111068 Template 16.7 เยื่ยมติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90
น.ส.สุธาสินีย์ สืบสนธิ์ , นายสุเพียร คำวงศ์
111128 Template 28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน

ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้  ได้แก่
??? 111129  28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
??? 111130 28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70

กิจกรรมสมรรถนะ 2563 ดู 3 เรื่อง 
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
 งาน 43แฟ้ม @ตรวจสอบการส่ง คลิก
                            @ตรวจสอบService คลิก
 ตรวจสอบบริการPt.Dead รายรพ.สต. คลิก