"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

การบริหารจัดการที่ดี  มีระบบสุขภาพได้มาตรฐาน
ประสานงานภาคีเครือข่ายเป็นเลิศ
เพื่อให้เกิดสุขภาวะของประชาชน

พันธกิจ(Mission)หรือหน้าที่ตามกฎหมาย

            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ข(2) โดยมี สาธารณสุขอำเภอ  เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการ  ตามมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 5 มาตรา 42  และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม กำกับ ควบคุม ประเมินผล และสนับสนุน  แบ่งกลุ่มงาน 3  กลุ่มงาน   โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

            1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์

            2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์

            3.กำกับ  ดูแล   ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

            4.ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณ

            5.พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  การสื่อสารสาธารณด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ 

            6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์(Goals)     

            1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม    (การมีส่วนร่วม)

            2.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน (รพ.สต.ติดดาว)

            3.บุคลากรมีคุณภาพ การจัดการกำลังคน เหมาะสมกับงาน (HPI)

            4.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ (ธรรมาภิบาล)

ค่านิยมร่วม(Core Value)       

            1.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

            2.มีการทำงานเป็นทีมในรูปแบบภาคีเครือข่าย

            3.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร(Corporate Culture)

ตรงต่อเวลา  รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ

สมรรถนะหลัก (Competency) 

            1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก

            2. การอุทิศตน/จิตบริการ/จิตอาสา

            3. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย