"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานผู้สูงอายุ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
             ขอขอบคุณ...ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งและประสานกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุกตำบล และผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ทุก รพ.สต. เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ( โรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิม )  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ทุกตำบลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุกตำบล และผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ทุก รพ.สต. จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโอวจ๊ะ แมจ๊ะ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ( โรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิม ) กิจกรรมการอบรมฯครั้งนี้ก่อให้เกิดเกิดเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมอำเภอขุขันธ์ เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง และไม่เป็นภาระกับบุตรหลานต่อไป
รายชื่อกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สุงอายุราย รพ.สต. คลิก 
ที่มา : ที่ ศก ๐๔๓๒/ ลว 29 ม.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดย คปสอ.ขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2563  

เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานLTC ทุกแห่ง 

             ด้วย เครือข่าย คปสอ. ขุขันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดย คปสอ.ขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน กลุ่ม Care Giver : CG. ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ เพื่อการชี้แจงการปฏิบัติงานและสร้างเสริมความเข้าใจในการดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำ Care Giver : CG. จำนวน 2 ท่าน ทุก รพ.สต. โดยจะจัดการประชุมชี้แจงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ( โรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิม ) 

             ในการนี้ คปสอ. ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้ง Care Giver ในพื้นที่ของท่าน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว โดยกรอกชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์/คิวอาร์โค้ด ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้จงได้

กรอกชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0x7zgAXqYvv9O0RYn-iqL2hPzVyvqZK71f1MoPQYDJAfDUw/viewform  

ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกแล้วฯ คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWShNhDLk2f0jwyqcwWwv-Gj7qEigsp1dnkovREu9wU/edit?usp=sharing

ที่มา: ที่ ศก ๐๔๓๒/ ว78  ลว 29 ม.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม Care Giver

3. ขอความร่วมมือแจ้งพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ท่านเป็นตัวแทนอำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน  ผอ.รพ.สต.คลองกลาง,วิทย์,กันจาน,อาวอย และสำโรงตาเจ็น

              ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขมีความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล มีการวางแผนการจำหน่ายและส่งต่อผู้ปวย และให้การพยาบาลที่บ้านและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนั้น 

               ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอให้ท่านแจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งอำเภอขุขันธ์ ขอส่งตัวแทนพยาบาล จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมฯ ดังนี้ 
                1. นางรุจิรา อำพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนายการ รพ.สต.คลองกลาง
                2. น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนายการ รพ.สต.วิทย์
                3. นายเสมือน อายุวงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนายการ รพ.สต.กันจาน
                4. นางสุชาดา รัศมี​ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนายการ รพ.สต.อาวอย
                5. น.ส.สายนต์ แหวนเพชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนายการ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น

                จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ที่มา : ที่ ศก 0432/90 ,91,92,94และ95 ลว 31 ม.ค. 2563 เรื่อง ประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

4. สสจ.ศก.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training (การดูแลผู้ป่วยนอกในคลินิกผู้สูงอายุและการฝึกอบรมผู้จัดการภาวะสมองเสื่อมโดยผู้เชี่ยวชาญ)


เรียน  ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ ทุกแห่ง

            ด้วย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสัฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program" (Advance) สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการสาธารณสุขในวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องราชเทวี ๒ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถเบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักจากหน่วยงานตันสังกัด ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง OR Code ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ที่มา : ศก 0032.007/ว286  ลว 20 ก.พ. 2563 เรื่อง  อบรมหลักสูตร Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program" (Advance) 


งานดูแลคนพิการ
1. ขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานฯที่ช่วยสำรวจข้อมูลผู้พิการ ปี 2563
            ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการในจังหวัด โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ด้านการแพทย์ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคอันเป็นแนวทางที่เคารพในคุณค่า สิทธิ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แต่ยังขาดข้อมูลในระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม และได้ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สํารวจผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส่งข้อมูลให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลส่งให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันสำรวจข้อมูลผู้พิการ ปี 2563 ส่งได้ก่อนเวลาที่กำหนดฯ

ส่งผลให้ KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ...ผ่านไป 1 ข้อ
 111128   28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน

รายงานฐานช้อมูลผู้พิการ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 คลิก

ที่มา : ที่ ศก ๐๔๓๒/ ลว. ธันวาคม 2562 เรื่อง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้พิการ

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสอ.ขุขันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ วัดเขียนบุรพาราม
           เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ นายสุเพียร คำวงศ์ ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยคณะสงฆ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ ณ วัดเขียนบูรพาราม ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนมกราคม 2563
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

KPI 2563 ที่ได้รับมอบหมาย&รับผิดชอบ อ.สุเพียร
จำนวน 5 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด  เอกสารอ้างอิง ทุกท่านสามารถคลิกที่ตัวเลขรหัส KPI เข้าไปตรวจสอบเป็นราย รพ.สต.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

KPI 5 ประกันสุขภาพ
นางสมจันทร์  บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
901018  ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนLTC  

KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
นางสมจันทร์  บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
sk226  ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
sk227  ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรม
sk228  วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่ง
sk229  ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
sk230  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
sk231  ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
sk232  ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
sk234  ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว  3 เมตร   ร้อยละ 75
sk241  ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80
sk242  ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95
sk243  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
501019  19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501020  20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501021  21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุเพียร คำวงศ์
110003  หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005  ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007  หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
111068  16.7 เยื่ยมติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90
นางสุภา ผาสุข , นายสุเพียร คำวงศ์
111128   28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน
111129   28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
111130   28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70

การประชุมเพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ(8 มกราคม 2563)


เอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ(25630108) คลิก
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับจังหวัด(25630108) คลิก
ข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2562(25630108) คลิก
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) คลิก


ที่มา : ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว13 ลว 3 ม.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์