"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เตรียมรับRanking รอบที่ 2/2560 : งานผู้สูงอายุ และ LTC : CUPขุขันธ์

วันที่ 8 ส.ค. 60 โซน 1 , 2  
 วันที่ 9 ส.ค. 60 โซน 3 , 4  
วันที่ 10 ส.ค. 60 โซน 5 , 6

เอกสารและแนวทาง การรับ Ranking รอบที่ 2/2560

 พื้นที่ ตำบล LTC / 14 รพ.สต.

 จะมาติดตามดู...
       1. แบบประเมิน ตำบล LTC ​คลิก
           มีระดับ คะแนน ดังนี้
            - ระดับ พื้นฐาน คะแนน 375 – 449
            - ระดับ ดี คะแนน 450 – 524
            - ระดับ ดีมาก คะแนน 525 – 599
            - ระดับ ดีเด่น คะแนน 600 - 750

       2. แบบประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพ  คลิก
       3. แบบประเมิน ชมรมส่งเสริมสุขภาพ คลิก
       4. สำเนา Care Plan ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
       5. เตรียม พื้นที่ เพื่อสุ่มจับสลาก 1 ตำบล 
           *** สถานที่ ท้องถิ่น หรือ รพ.สต. ก็ได้ ***
           - ลงสัมภาษณ์ คณะกรรมอนุกรรมการ LTC
           - Care Plan
           - Care Giver


 รพ.สต. 13 แห่ง ที่ไม่ใช่ ตำบล LTC

 สุ่มเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับทีมงาน และ คณะอนุกรรมการ LTC  จำนวน รพ.สต. 13 แห่ง ที่ไม่ใช่ ตำบล LTC
          1. ประเมินคัดกรอง BGS มากกว่า ร้อยละ 60 คลิก

          2. ประเมินคัดกรอง Vision 2020 มากกว่า ร้อยละ 75 คลิก
          3. แบบประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพ  คลิก
          4. แบบประเมิน ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  คลิก
          5. กิจกรรม หรือ นวัตกรรม ต่างๆ ในงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ** ถ้ามี **

 ระบบรายงาน

 รายงาน LTC ข้อมูลรับ Ranking รอบ 2/2560  คลิก

 การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

 แบบฟอร์มการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2560 ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ดำเนินการรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2560 กรอกรายชื่อเข้ามาได้เลย  คลิก

หมายเหตุ :
- เกณฑ์ RK รอบ2 งาน LTC และ 
 
องค์ประกอบ ตำบล LTC  เขตสุขภาพที่ 10  คลิก
- ตัวอย่าง Care Plan เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

 แบบฟอร์มการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2560 ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ดำเนินการรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2560 กรอกรายชื่อเข้ามาได้เลย โดยคลิกที่ลิงก์ ด้านล่างนี้ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5ImH23DGgCL3ZQVx6XVuM9fewPQz8ZOyva95bxCtMQ/edit?usp=sharing

*************************************************************************
1. ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข(Long Term Care:LTC) อำเภอขุขันธ์ มีพื้นที่นำร่องในปีประมาณ 2560 จำนวน 10 ตำบล ได้แก่ 
           1) กันทรารมย์ (รพ.สต.โคกโพน และ อบต.กันทรารมย์)
           2) โคกเพชร (รพ.สต.โคกเพชร และ อบต.โคกเพชร)
           3) จะกง (รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง)
           4) ใจดี (รพ.สต.ใจดี และ อบต.ใจดี)
           5) ปรือใหญ่ (รพ.สต.ปรือใหญ่ ,ปรือคัน ,ทับทิมสยาม 06 และ อบต.ปรือใหญ่)
           6) โสน (รพ.สต.อาวอย , ขนุน ,หนองคล้า และ อบต.โสน)
           7) ศรีสะอาด (รพ.สต.ตะเคียนบังอีง และ อบต.ศรีสะอาด)
           8) สะเดาใหญ่ (รพ.สต.รพ.สต.หนองลุง และ อบต.สะเดาใหญ่)
           9) สำโรงตาเจ็น (รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และ อบต.สำดรงตาเจ็น)
           10) หัวเสือ (รพ.สต.หัวเสือ และ อบต.หัวเสือ)

         
            ขอบคุณพื้นที่นำร่องฯ ทั้ง 10 ตำบล และ Cmuห้วยเหนือ ที่ไปร่วมประชุมฯ สำหรับเอกสารประกอบการอบรม CM และ อปท.วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลฯ เพื่อให้ทุกแห่งไว้ดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้

 เอกสารสำหรับ CM และ อปท.   คลิกดาวน์โหลด
 เอกสาร อ.หมอ กฤช ลี่ทองอิน   คลิกดาวน์โหลด 
 ตัวอย่างโครงการLTCและการบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ผ่านศูนย์ฯ  คลิกดาวน์โหลด
ประกอบด้วยเอกสาร 3 ชุด ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์
2) โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์
3) โมเดลการบริหารจัดการLTC ทต.นาเรือง (งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง)
 ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐ เพื่อทำความเข้าใจการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการ LTC และการสนับสนุนการดำเนินงาน LTC ผ่าน "ศูนย์" ของอปท.ในพื้นที่ดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐   คลิกดาวน์โหลด
 ไฟล์คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ)   คลิกดาวน์โหลด

ภาพบรรยากาศการอบรม CM และ อปท. 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลฯ

2. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม) ของ รพ.สต.ของท่านด้วยครับ

     10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

3. วาระการประชุมฯฝากจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

    3.1 คปสอ.ขุขันธ์ ขอให้Care manager(CM) จำนวน 14 รพ.สต.(ดังข้างต้น ในข้อ 1)ที่อยู่ในพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข(Long Term Care:LTC) ปีประมาณ 2560 ทั้ง 10 ตำบล เร่งรัดเขียนCare Plan ส่งให้ อบต.ทั้ง 10 แห่ง เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานLTCในพื้นที่ โดยไม่ต้องรอว่า อบต.นั้น ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทุกคนได้รับประโยชน์โดยทั่วหน้ากัน ส่งCare Planให้ อบต.ภายใน 8 ส.ค. 2560 นี้ นะครับ คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างCare Planห้วยเหนือ2560

    3.2 การคัดกรองตา ตามโปรแกรม vision 2020 http://www.vision2020thailand.org/report.php ให้เตรียมกลุ่มเสี่ยงไว้เพื่อจะได้ประสานงานให้แพทย์ออกใบส่งตัว(Refer Card)ให้คนไข้ไปโรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือ โรงพยาบาลประชารักษ์ ต่อไป และสำหรับ รพ.สต.ใดที่ได้คัดกรองครบตามเป้าแล้ว ขอให้ส่งเอกสารเบิกงบสนับสนุนฯ รพ.สต.ละ 1,250 บาท ได้ที่ คุณสมจันทร์ บัวเขียว ในวันและเวลาราชการ


       หมายเหตุ 
       (1) รายงานการคัดกรองตาผู้สูงอายุในโปรแกรม Vision 2020 Thailand ต้องมากกว่าร้อยละ 75

        (2) รายงานการคัดกรอง Basic Geriatric Screening ภาพรวมโปรแกรม Aging Health Data ต้องมากกว่าร้อยละ 90

       (3) สำหรับพื้นที่ตำบล LTC จำนวน Care Plan ที่เขียน และ Care Giver(CG)ลงสู่การปฏิบัติ ต้องมากกว่าร้อยละ 80
     OK- พื้นที่ LTC : 10 ตำบล : 14 รพ.สต. งบประมาณโอนลงที่ท้องถิ่นแล้ว ทุกแห่ง
     OK- 10 เม.ย.60 ที่ผ่านมาได้จัดประชุม Conference Care Plan เป้าหมาย CM จำนวน 14 รพ.สต.
     OK-  6 มิ.ย. 60 ขับเคลื่อนองค์กรท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย 10 ตำบล ร่วมกับ รพ.สต.
     OK-  เดือน มิ.ย.60 CM นำเสนอ CP กับคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตาม CP  เริ่มลงปฏิบัติงาน ตาม CP
    8-11 ส.ค. 60 Ranking โดยคณะกรรม LTC ระดับอำเภอ อย่างน้อยต้องได้ ระดับดี ร้อยละ 30 คือ 4 แห่ง จาก 14 แห่ง

4. ด้วย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัด สำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในสถานที่ต่างๆภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมรองรับนโยบายมาตรการความปลอดภัย รวมถึงเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนสนันสนุนครุภัณฑ์ตามความเร่งด่วนต่อไป ดังนั้น สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.รายงานให้เสร็จสิ้นภายใน ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้ให้จงได้
    คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อกรอกรายงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Uc5dArZC4H8QPqnu3C3SdYUYsIsGNcL1UHt7Yj89WpK6AQ/viewform


    คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อตรวสอบ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JtqSzeWDoW3jwBktPnq8H1fOq3z6kVf2gN1Ie48t9Lg/edit?usp=sharing 

ที่มา : ที่ ศก 0032.001/ว 2561 ลง 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง สำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิดของหน่วยงาน

5. น่าสนใจ สำหรับ รพ.สต.และอสม...ใช้แอพทำงานแล้วได้รางวัล...ครับ  ขอเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และอสม.ประกวดการใช้งานแอปฯ อสม. ออนไลน์ รับเงินรางวัลสนับสนุน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท เปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย.-31 ส.ค. 60 http://www.ais.co.th/aorsormor/contest.html