"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2558(อ.สุเพียร)

งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ

1. ตามที่ สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของด่านช่องเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ระว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด่านช่องทางเข้าออกประเทศและเครือข่ายจังหวัดชายแดนในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 และปรับปรุงแผนพัฒนาด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 อนุญาตให้นายกอบศักดิ์  พิมานแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 เข้าร่วมประชุมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว กับนายสุเพียร  คำวงศ์หน.งานฯ จาก สสอ.ขุขันธ์ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากหน่วยงานผู้จัด

ที่มา : ที่ ศก 0032.006/ว.5439 ลง 25 ธ.ค. 2557 เรื่อง ขอเชิญประชุม


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์(Pay Slip) ที่ลิงก์ http://www.ssko.moph.go.th/payslip/ (หรือคลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างของหน้าเวปฯเวทีรายงานเฉพาะกิจ สสอ.ขุขันธ์) นั้น  เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์การกระทำความผิดตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ความว่า "ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านลงทะเบียนเข้าใช้งาน และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองใหม่อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน

งานดูแลผู้พิการ

1. ขอขอบคุณบุคลากรผู้สนใจที่ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานเด่นเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ สำหรับท่านที่เป็นพยาบาล จะได้รับหน่วยกิจ จำนวน 6 หน่วยกิจ

คำนำหน้าชื่อ - สกุลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ72 ตรอย
นางสุชาดา รัศมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ53 อาวอย
น.ส.จันทนีย์ บุญขาวพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ57 ปรือคันตะวันออก
นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ56 ปรือใหญ่
นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์พยาบาลวิชาชีพ30 ร.พ.ขุขันธ์
นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ49 ตะเคียนบังอิง
นางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ54 หนองคล้า
นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ61 หัวเสือ
นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ74 โนน
นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ66 ปราสาท
นายวัชระ บุญเพ็งจพ.ทันตสาธารณสุข68 สำโรงตาเจ็น
นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพ58 ทับทิมฯ 06
   

ตรวจสอบรายชื่อที่ที่ลิงก์  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsxUa73v1sr5r6fuGfKhz3X8JzAM6PQTpNz-1vd88_4/edit?usp=sharing

ที่มา : http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/201411031554160.pdf   


งานจริยธรรม และวัฒนธรรม

1. นายสมชัย บูรณะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอขุขันธ์ ชื่นชมทีมงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ที่เข้าร่วมพระราชพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน และฝากขอบคุณคณะผู้จัดทำวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอขุขันธ์ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป...
วีดิทัศน์งานวันพ่อแห่งชาติอำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 

2. วีดีทัศน์ ส.ค.ส.ปีใหม่ 2558 "ฮักกัน...มั่นยืน...สุขสดชื่น...รับปีใหม่ 2558" จากใจ...ทีมงานชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ...จัดให้ตามคำขอ ครับ  

รวมระบบสารสนเทศ คปสอ.ขุขันธ์(ICT-KK)

                 
เทคนิค JHCIS
การบันทึกอนามัยแม่และเด็ก

ประกาศ /ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
คำสั่งและประกาศหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ณ 1 เม.ย.56
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557
PPTอบรม นสค.ศรีสะเกษ รุ่น 1-2(2013-06-05 15:02:03)


วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557(อ.สุเพียร)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ โดยจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร และเครื่องมือแพทย์ ณ ปัจจุบัน ส่วนข้อมูลด้านบริการจัดเก็บข้อมูลของวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 บันทึกตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เนต(GIS health) ผ่าน http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php หรือทางลัดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ ลงชื่อเข้าสุ่ระบบโดยใช้รหัส9หลักของหน่วยงาน(เติม00 จำนวน2ตัวที่ด้านหน้าและด้านหลังของรหัสงานบัตรประกัน) และพาสเวิร์ดตามที่เคยได้ให้แต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว และขอให้บันทึกให้เสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ให้จงได้ ซึ่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จะถือเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ 2557
10930 โรงพยาบาลขุขันธ์

ที่มา :
หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.002/ว.4885 ลง 17 พ.ย. 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุขบนอินเตอร์เนต(CIS health)


2. 
ตามที่มีพาดหัวข่าวผ่านทางสื่อมวลชนว่า "ลดหมออนามัยหน้าจอ สธ.ยกเลิกบันทึกข้อมูลไม่จำเป็น" เช่นที่แหล่งข่าว http://www.hfocus.org/content/2014/11/8581   และมีเอกสารแนวทางบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ สธ.  และคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ Version 2.0 ขึ้นให้ดาวโหลดผ่านหน้าเวปฯ นั้น
สสอ.ขุขันธ์ ขอเรียนว่า ขณะนี้ ได้มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามรายละเอียดในลิงก์ข้างต้น มาแล้ว นะครับ


ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.001/ว.4930 ลง 18 พ.ย. 2557 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาระบบข้อมุลสุขภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557

3. ตามที่ 
สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งแจ้ง ผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.แห่งละ 2 ท่าน ให้ สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่งภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ได้รับรายงาน และส่งรายงานต่อไปยัง สสจ.ศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับ ขอขอบคุณทีมงานคุณภาพจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ครับ
     
     >>> ตรวจสอบรายชื่อ ที่กรอกรายงานเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ ครับ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Cb1x9VpPvyHDvQBnjr6ZsrQnAWLkKK1ANcsnU1D7lU/edit?usp=sharing4. แนะนำแทปเลตสำหรับงานเยี่ยมบ้านและพัฒนาความถูกต้องแม่นยำของระบบข้อมูลงานสาธารณสุขที่ผ่านการทดสอบและพบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับพอใช้  ดี และดีมาก

ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับดีมาก

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. ตามที่ สสอ.ขุขันธ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านทาง สสจ.ศรีสะเกษ ให้ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ดำเนินการจัดการขยะอันตราย โดยด่วน ดังต่อไปนี้
              1.1 คัดแยกขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ขวดวัคซีน ที่ชำรุด หรือใช้การไม่ได้แล้ว บรรจุถุงละ 1 ประเภท
              1.2 ส่งรายงานจำนวนขยะอันตราย ให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อส่งต่อให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไปภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
              1.3 นำส่งขยะอันตราย ดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อรวบรวมส่งต่อไปยัง บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(บายพาส เกาะกลางน้ำ) ต่อไป

              ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมด้วยช่วยกันจนทำให้รายงานการจัดการขยะอันตรายในภาพรวมอำเภอขุขันธ์ เสร็จเรียบร้อยภายใน 2 วัน  ขอบคุณอีกครั้ง ครับ
>>> ตรวจสอบข้อมูลรายงานฯที่ลิงก์นี้ ครับ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfzak8PBdcy3lXgXri2g71JGfSq8K-RUhXO9zUoDHBI/edit?usp=sharingพี่ยุทธชัย  ต้นเกตุ  ผอ.รพ.สต.อาวอย นำส่งขยะอันตรายมาส่งเป็นแห่งแรก 14.30 น.

 
​​     


ที่มา : ที่หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ศก 0032.007/402 ลง 18 พ.ย. 2557 เรื่อง รายงานการจัดการขยะอันตราย


งานดูแลผู้สุงอายุ

1. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาชมรมผู้สุงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ ได้พัฒนาให้ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ตามศักยภาพ นั้น

          ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเช่นเคยในการสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่ ส่งให้สสอ.ขุขันธ์ และผู้รับผิดชอบงาน สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้ครบทุกแห่ง (100 %)

>>> ตรวจสอบข้อมูลผลการรายงานภาพรวมอำเภอขุขันธ์ และรายชื่อ รพ.สต.ที่ได้กรอกรายงานเรียบร้อยแล้วที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EUIIt2Ka_dB11MsPdSL-fH6iBJ83s1B3nfZ7fPI_RZw/edit?usp=sharing

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.4906 ลง 5 พ.ย. 2557 เรื่อง ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2557งานจริยธรรม และวัฒนธรรม

1. เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว การเยี่ยมบ้านงานผู้สุงอายุและสุขภาพจิต ถือว่าท่านได้ทำบุญ(บุญกิริยาวัตถุ 10) ได้ครบ 10 วิธีของการทำบุญในทางพระพุทธศาสนา แต่จะได้มากได้น้อย หรือครบ 100 % อยู่ที่Actionทั้งทางกาย วาจา และใจ ได้แก่
             1.ได้ให้ทาน(ทานมัย)  ทั้งสิ่งของ และธรรมทาน ช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว ความคับแคน ความตระหนี่ถี่เหนียว และความติดยึดในวัตถุ นอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม
             2. ได้รักษาศีล เพราะมุ่งที่จะทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ (ศีลมัย) 
             3. ได้เจริญภาวนา (ภาวนามัย) พัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง โดยเฉพาะคุณค่าของผุ้สูงอายุและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป้นต้น
             4. ได้ฝึกการอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อย รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิด ความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่น เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ (อปจายนมัย)
             5. ได้ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง (ไวยาวัจจมัย) ช่วยเหลือสละแรงกาย เวลา เพื่องานส่วนรวม/ในชุมชน หรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ
             6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา(ปัตติทานมัย) หรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ เช่นทำงานร่วมกับเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชน อสม อบต. และพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น
             7. ยอมรับและยินดีในการทำความดี หรือทำบุญของผู้อื่น การชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระทำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ (ปัตตานุโมทนามัย) เช่น การนำภาพแห่งความดีที่เราท่านได้ทำมาโพสต์ลงบนเฟสให้ทุกคนได้เห็น แล้วทุกคนกดไลค์/ร่วอนุโมทนาก็เป็นบุญ 
             8. ได้ฟังธรรม(ธรรมสวนมัย) การได้พูดคุยกับผู้สูงอายุ และได้รับแง่คิดดีๆ จากผู้สูงอายุ ช่วยบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ 
             9. ได้แสดงธรรม(ธรรมเทศนามัย) ไม่ว่าจะเป็นให้ธรรมะ และข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น บอกกล่าว เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องของความจริง ความดี ความงาม โดยเฉพาะคำแนะนำดีดี ในการปฏิบัติตนสำหรับวัยสูงอายุ ก็เป็นบุญ
             10. สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาส ก็คือทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม(ทิฏฐุชุกรรมหรือสัมมาทัศนะ)  มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญ และต้องนำไปประกอบเข้ากับการทำบุญทั้ง 9 อย่างข้างต้น เพื่อให้ถูกต้องตามความหมาย และความมุ่งหมายของการทำบุญ  พร้อมทั้งได้ผลบุญที่ถูกทาง

ที่มา : ได้พิจารณาดูตามที่ได้อ่านธรรมะจาก http://www.kanlayanatam.com/sara/sara41.htm

2. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุม อบต.ปราสาท อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประชุมแสดงความคิดเห้นเรื่องการขุดศึกษาทางโบราณคดีปราสาทตาเล็ง โดยสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ร่วมกับ อบต.ปราสาท  ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้อนุมัติแล้ว และได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา เบานิด ตำแหน่งนักโบราณคดีชำนาญการ และนายวสันต์ เทพสุริยานนท์ ตำแหน่งนักโบราณคดีชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินงานขุดศึกษาทางโบราณคดีที่ปราสาทตาเล็งร่วมกับ อบต.ปราสาท และทีมงานชาวบ้านจิตอาสาจากทุกหมู่บ้านในสังกัดตำบลปราสาท เพื่อการออกแบบอนุรักษ์ โบราณสถานปราสาทตาเล็ง  โดยจะดำเนินงานภาคนามในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ปราสาท จำนวน 100,000บาท 
ปราสาทตาเล็ง  สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบศิลปะเขมรแบบบาปวน
 มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖  -  ๑๗  
โบราณสถาน
แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานของชาติ  และกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๙๙  ตอนที่ ๑๗๒  วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๕
เนื้อที่ประมาณ  ๓  ไร่  ๒  งาน  ๕๓  ตารางวา 
ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 อบต.ปราสาทและชาวบ้านได้จัดให้มีพิธีการเซ่นบวงสรวง"ตาเล็งกับยายสา" ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปราสาท ตาเล็ง และได้อัญเชิญท่านทั้งสองไปอยู่ ณ ศาลปู่ตาแห่งใหม่ที่ลูกหลานชาวตำบลปราสาทได้ปลูกสร้างยกเป็นหลังใหม่ เพื่อความสะดวกในการขุดศึกษาทางโบราณคดีต่อไป  


            สำหรับในส่วนสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ และอำเภอขุขันธ์ ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญได้จัดทำแผนงาน/โครงขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบูรณะซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทตาเล็งหมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะได้รับจัดสรรลงมาในปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000บาท 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง และในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ดังกล่าว และส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมมายัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ให้จงได้ นั้น
           สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัดทั้ง 27 แห่งและศูนย์สาธารณสุขเมืองห้วยเหนือ ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีร่วมดำเนินการรณรงค์ในพื้นที่อย่างดีในวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day)และส่งภาพถ่ายเชิงประจักษ์ในการรณรงค์ พร้อมจัดทำรายงาน ส่ง สอ.ขุขันธ์ เรียบร้อยแล้ว

>>> คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการส่งรายงานฯ

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.007/ว.4417 เรื่อง ขอความร่วมมือจักโลก ปี 2557

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.แห่งละ 2 ท่าน ให้ สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่งงานไอที สสจ.ศก ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 นี้  

คลิกกรอกชื่อที่ ฟอร์มรายงานออนไลนนี้

หมายเหตุ - กรอกเบอรโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
                  - กรอกอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้จริง


2. รพ.สต.ใด สไกพ์(Skype)มีปัญหาการใช้งานเข้าใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งตรงที่ คุณสุเพียร  คำวงศ์ หน.งานไอที สสอ.ขุขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหา  ซึ่งตอนนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา สไกพ์ของ รพ.สต. ดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โคกโพน , นาก๊อก , หนองลุง , กันจาน ,นิคมซอยกลาง และจะกง  ซึ่งได้แจ้งข้อมูลรหัสผ่านใหม่ไปทางไลน์ให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งทราบเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ  ระบบการสื่อสารออนไลน์ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์(ฟรีไม่เสียเงิน) ที่ได้ผลดี  ได้แก่
        1.1 Skype (ข้อดี คือย้อนหลังดูข้อมูลข่าวได้ดีถึง 30 วัน)
        1.2 Line และ Face Book (ข้อดี คือแจ้งข่าวด่วนให้ทราบได้ฉับไว แต่ถ้าสมาชิกหลายๆคนกดไลค์ หรือยกนิ้วให้ ข่าวที่แจ้งตอนแรกก็จะถูกเหยียบมิดลงไป และจะย้อนดูได้แค่ประมาณ 1 สัปดาห์เป็นอย่างมาก)
       1.3 ปฏิทินออนไล์  สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งได้เติมใส้ไว้ที่เวปฯของรพ.สต.แต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว 

3. ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไอที ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้เข้ารับการอบรมเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ เกี่ยวกับการดูแลระบบโปรแกรมJCIS และระบบเชื่อมโยงข้อมูลData Center แห่งละ 2 ท่านทำให้งานไอทีภาพรวมอำเภอขุขันธ์ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบบเดิมได้ด้วยดี กล่าวคือ
            - ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ เรามีระบบการทำงานที่สามารถรองรับการกรอกผลงานการออกรณรงค์ในพื้นที่ผ่านTabletและโนตบุคจากพื้นที่ได้แล้ว  รอเพียงแต่ซื้อTablet ตามสเปคที่ต้องการ เมื่อได้มาแล้วสามารถเริ่มงานได้เลย
            - ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ ของเรา มีเวปฯทุกแห่งสามารถนำเสนอภาพกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุขต่างๆเชิงประจักษ์ได้ด้วยตนเองทุกแห่ง โดยผู้รับผิดชอบไอทีแต่ละ รพ.สต.4. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ให้หน่วยบริการ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จค่าบริการอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2557 ของหน่วยบริการของท่าน ให้ งานไอที สสอ.ขุขันธ์ เพื่อรวบรวมส่งทางศูนย์เทคฯ สสจ.ศก. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรร ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ด้วยที่ผ่านมานั้น
สสอ.ขุขันธ์ ได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ คลิกตรวจสอบข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนตในหน่วยบริการเดือนกันยายน 2557 ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ 

5. การตัดต่อวีดีทัศน์ คปสอ.ขุขันธ์ เสร็จสมบูรณ์ ขอบพระคุณ นพ.ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ประธาน คปสอ.ขุขันธ์ และท่านปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ได้ติดตามงานและให้กำลังใจในการตัดต่อ วีดีทัศน์ต้อนรับ คปสจ.ศก และเรื่อง "โรงพยาบาลขุขันธ์-โรงพยาบาลเยียวยา(Healing Hospital Khukhan Hospital) จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครับ

งานจริยธรรมและวัฒนธรรม
1. ขอเชิญชวนทุกท่านเอาบุญได้ด้วยตนเองทุกวันเวลาที่ว่าง...งานจริยธรรมและวัฒนธรรม สสอ.ขุขันธ์ ขอมอบวีดิทัศน์ชุดนี้แด่ท่านผู้โชคดีที่ได้เปิดมาเจอเพื่อแบ่งปันต่อๆกันไปทุกท่านนะครับ เรื่อง ข้อคิดดีๆในการปฏิบัติธรรม จาก พระครูวิศาลธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองโพธิ์(ธรรมยุต) ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขออนิสงส์อันไม่มีประมาณจะบังเกิดแด่ทุกท่าน ทั้งที่เป็นกัลยาณมิตร และสหธรรมิกกับกระผม และเป็นหรือเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันกับกระผม ขณะท่านได้ดูจงอย่าเอาใจลังเลคอยจับผิดข้อความว่า "ถ่าายภาพ/ตัดต่อ...นายสุเพียร คำวงศ์..." เพราะกระผมก็เผลอพิมพ์ผิดไปจริงๆ แต่จงนั่งหลับตาทำสมาธิฟังและขบคิดข้อธรรมจากพระคุณเจ้า แล้วอานิสงส์จะเกิดแก่ทุกท่านเองเป็นเบื้องต้นที่จะได้มีปัญญาเข้าใจวิถีทางปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกใบนี้อย่างสงบสุข รู้ถูกรูผิดดีชั่วมีศีลปกติ เมื่อมีศีลเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะหายฟุ้งซ่าน สมาธิก็เกิดขึ้นตามมา และเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้ว ความสงบสุขก็เกิดขึ้นตามมาให้รู้เห็นได้ทันทีเช่นกัน...เมื่อได้ชมได้ฟังจบหรือพอเข้าใจแล้ว ขอจงร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ