"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1.การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ 
            จากกลุ่มไลน์ PM Ageing@Sisaket-25651028 แจ้งให้จนท.ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ในบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาระปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ และการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม Long Tem Care (3C)  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม อาคาร ๗ ชั้น ๔ และประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
             ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ  คลิก

ที่มา : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย . (2022). Retrieved October 31, 2022, from Facebook.com website: https://www.facebook.com/soongwaihealthy/videos/806557327219721/

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. สสจ.ศรีสะเกษ แนะนำเพจพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดศรีสะเกษ
             เพจ พระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของพระ อสว.
ในจังหวัดศรีสะเกษ งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
             
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

3. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๑๐/๓๓๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าระบบหมอพร้อม PHR  

ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๓/ว๑๗๓๘๕ ลว ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าระบบหมอพร้อม PHR
 
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(ไม่มี)