"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ อ.สุเพียร &​สมจันทร์ บัวเขียว ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบLong Term Care อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก


วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2561

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2560


1. งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 
OKรับRanking รอบที่ 2/2560 : งานผู้สูงอายุ และ LTC : CUPขุขันธ์  คลิก
รายงานสรุปผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ1ต.ค.59-20ก.ย.60
OK โปรแกรมและแบบคัดกรองผู้สูงอายุ 2560 http://164.115.22.135/geriatrics/

การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

รายงานสถานการณ์สุขภาพและการพัฒนา Setting ผู้สูงอายุ (ส่งภายใน 28 ก.พ. 2560 / 31 กรกฎาคม 2560) คลิกกรอกและตรวจสอบรายงาน

OK แบบรายงาน เฉพาะกิจการสำรวจความครอบคลุมของCare manager /care giverและ ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2560  คลิกที่นี่
OK # ประชากรกลุ่มเป้าหมายงานและเป้าหมายผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. ดึงจาก43แฟ้ม และ HDC_OLD(16-8-2559)คลิกที่นี่
OK แบบรายงานผู้สูงอายุพึ่งพิงตำบล LTC1 ปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่
OK LTC1พื้นที่เก่าจังหวัดศรีสะเกษ59 (2 ก.พ. 2560) คลิกที่นี่

**************
OK ข่าว - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุง ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(10/3/2560) คลิก
OK ข่าว - สธ.คลอดเกณฑ์ใช้เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน คลิก
OK การใช้จ่ายเงินLTC(conferrence26-12-2559)  คลิก 
OK นโยบายและข้อสั่งการจากกระทรวงฯในงาน LTC จากการประชุม VDO conferrence ที่ สสจ.ศก.(conferrence26-12-2559) ดังนี้
OK การคัดกรองผู้สูงอายุ(Basic Geriatric Screening : BGS) อำเภอขุขันธ์ ปี 2559  แบบฟอร์มกรอก    ผลการคัดกรอง
OK การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโดย คปสอ.ขุขันธ์ วีดีโอเนื้อหาส่วนหนึ่งในการอบรมฯ 13-16/12/2559

2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

 แบบรายงานข้อมูลพระสงฆ์สูงอายุที่อาพาธ และไม่มีผู้ดูแล ปี 2561 คลิก 

OK  ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 ล่าสุด คลิก

OK  โครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ(13 ต.ค. 2559) คลิก

OK   แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์  คลิกที่นี่ดูหน้าตาแบบฟอร์ม  จนท.ผู้รับผิดชอบคลิกที่นี่ดูผลการประเมินฯ  

OK บัญชีข้อมูลวัดพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ปีงบประมาณ 2559 (รพ.สต.ใดต้องการใช้ข้อมูล โปรดส่ง Gmailผู้รับผิดชอบงานส่งให้ อ.สุเพียร เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลฯ)

3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ข้อมูลรายงานงานคนพิการ ปี 2560
  ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทฯ ปีงบฯ2560 คลิกที่นี่
OK ข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คลิกที่นี่
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2559  คลิกที่นี่
OK กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ2558 คลิกที่นี่

4.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
OK # LINEกลุ่มGCC3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์(21มิ.ย.2561) คลิก
OK # สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ลิก
OK # 
สำเนาไฟล์ประชุมคณะกรรมการคุณภาพข้อมูล ระดับอำเภอ2560-01-05  คลิก

***************
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิก
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก  
   ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิดบนเวปฯที่ขัดต่อทั้ง ๒  พระราชบัญญัติข้างต้นนี้
- การระมัดระวังการใช้ Social Media สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข คลิก  
- มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center
- โปรแกรมป้องกันไวรัส 360 total security
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
อำเภอขุขันธ์ โดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นี้ นะครับ

กรอกข้อมูลการสำรวจฯ และตรวจสอบข้อมูล  คลิกที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SBTMdACdUH4wYwsiV2nf8bCN68PeU9il7L9gTDdF3E/edit?usp=sharing

***********************************************
หมายเหตุ 

วาระการประชุม สสอ.ขุขันธ์ 8 พ.ย. 2559

วาระการประชุม สสอ.ขุขันธ์ 8 พ.ย. 2559
๔.๑๕   กลุ่มงานควบคุมโรค
. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทยขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ - ๑๗ ต.ค. ๕๙ พบผูปวย ๔๙,๒๕๒ ราย จาก ๗๗ จังหวัด คิดเปนอัตราปวย ๗๕.๒๘ ตอ แสนประชากร เสียชีวิต ๔๒ ราย
คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๖ ตอแสนประชากร อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง ๑: ๐.๙๘ กลุมอายุที่พบมากที่สุด
เรียงตามลําดับ คือ ๑๕-๒๔ ป (๒๔.๗๔ %) ๑๐-๑๔ ป (๑๗.๑๐ %) ๒๕-๓๔ ป (๑๕.๕๐ %) สัญชาติเปนไทย
รอยละ๙๗.๒ พมารอยละ ๑.๔ อื่นๆ รอยละ ๐.๙ กัมพูชารอยละ ๐.๒ ลาวรอยละ ๐.๒ จีน/ฮองกง/ไตหวัน
รอยละ ๐.๑ เวียดนามรอยละ ๐.๐ มาเลเซียรอยละ ๐.๐ อาชีพสวนใหญ นักเรียนรอยละ ๔๒.๘ รับจางรอยละ ๑๙.๑ ไมทราบอาชีพ/ในปกครองรอยละ ๑๘.๗ จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรกคือ       แมฮองสอน (๓๕๗.๑๓ ตอแสนประชากร) เชียงใหม (๒๕๒.๘๑ ตอแสนประชากร) สงขลา (๒๐๑.๘๖ ตอแสน  ประชากร) พัทลุง (๑๗๑.๐๒ ตอแสนประชากร) บึงกาฬ (๑๕๑.๐๙ ตอแสน ประชากร) ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคใต ๑๐๗.๒๔ ตอแสน ประชากร ภาคเหนือ ๙๗.๑๙ ตอแสนประชากร ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ๖๓.๘๓ ตอแสนประชากร ภาคกลาง ๖๑.๕๓ ตอแสน ประชากรตามลําดับ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๗ ราย  คิดเป็นอัตราป่วย ๘๑.๐๑ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต ๒  ราย 
ที่อำเภอขุขันธ์ และอำเภอวังหิน อำเภอละ ๑ ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ    ๐.๑๔   อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  ๐.๑๗ เป็นลำดับที่  ๒๙ ของจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ ๑.๑๕ : ๑ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔  ปี  (๒๖๕.๙  ต่อแสน
ประชากร)  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ
๕-๙ ปี (๒๗๕.๗๓  ต่อแสนประชากร)
,กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี (๑๒๘.๕๔  ต่อแสนประชากร),กลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี (๘๔.๘๘  ต่อแสนประชากร) และกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔  ปี (๕๒.๔๕  ต่อแสนประชากร)  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  ๕๗๔  ราย รองลงมาคือ เกษตร (๒๒๗  ราย) , ไม่ทราบอาชีพ/
ในปกครอง (๑๔๐  ราย)
,บุคลากรสาธารณสุข (๑๐๘  ราย) และอื่นๆ (๖๕  ราย) อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  ๕ อันดับแรก คือ อำเภอปรางค์กู่อัตราป่วย ๑๑๖.๑๔  ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออำเภอขุนหาญ  (๑๑๑.๔๒  ต่อแสนประชากร), อำเภอเบญจลักษ์(๑๐๐.๓๕ ต่อแสนประชากร),อำเภอบึงบูรพ์  (๘๔.๐๔  ต่อแสนประชากร) และอำเภอกันทรลักษ์  (๙๙.๒ ต่อแสนประชากร)
ข้อมูลผู้ป่วยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก จะพบว่าจังหวัดศรีสะเกษมีจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงแต่ยังมากกว่าค่ากลาง(Median)  ซึ่งถือว่ายังมีการระบาดอยู่ จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างเข้มข้นเพราะปลายฤดูฝน ยังมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารสาธารณสุข  ให้ความสำคัญและกำกับติดตามกิจกรรมการดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออก  โดยเน้นการควบคุมไม่ให้มีผู้ป่วยระรอกที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงาน  จัดกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมมือกัน ดูแลสภาพแวดล้อม และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง  ลดค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้ วัด โรงเรียนและหน่วยงานปลอดลูกน้ำยุงลาย
       
. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา        
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๕๙ พบผู้ป่วยแล้ว ๓๙๒ ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ ๔๓ ราย แนวโน้มผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์คงที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอ บางจังหวัดเท่านั้น  จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๙ ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสซิกา
การเฝ้าระวังในพื้นที่  เน้นมาตรการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในกลุ่มประชากร ๔ กลุ่ม ดังนี้  ๑) หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น ๒) ผู้ป่วยที่มีไข้ออกผื่นที่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ๓) ทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก ๔) กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) และ ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท อักเสบอื่นๆ    
เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าได้กับนิยาม PUI ที่ในสถานพยาบาลทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชนสถานพยาบาลทุกระดับ ต้องสอบสวนโรคภายใน  ๒๔ ชั่วโมงหลังพบผู้ป่วย ตามแบบสอบสวนโรคเฉพาะรายของกรมควบคุมโรค และแจ้งไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมควบคุมโรค ตามลำดับ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยที่จะระบุถึงสาเหตุ  ของผู้ป่วยที่เข้านิยาม PUI ดังกล่าว และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Zika virus   โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ ๑. ทีมสอบสวนโรคเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ๔ กลุ่ม  ที่เข้านิยาม PUI  ๒.ผู้ป่วยไข้ออกผื่นที่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้เก็บตัวอย่างไม่เกิน ๑๐ รายต่อหนึ่งกลุ่มก้อน  ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกานั้น  เสนอแนะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามความรู้และแนวทางต่างจากเว็บไซด์สำนักระบาดวิทยา โดยสามารถเข้าถึงได้ที่  http://๒๐๓.๑๕๗.๑๕.๑๑๐/boe/zika.php
          ผลการเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  ทำการส่งตัวอย่างกลุ่มผู้ป่วยเข้านิยาม PUI จำนวน  ๙ ราย จำแนกเป็นรายอำเภอ  ดังนี้

อำเภอ
จำนวนผู้ป่วย(ราย)
หมายเหตุ
เมืองศรีสะเกษ
แพทย์ ๑ ราย , นักศึกษาแพทย์ ๑ ราย
กันทรลักษ์
ผู้ป่วยเด็ก AFP
ภูสิงห์
แพทย์ ๑ ราย , หญิงตั้งครรภ์ ๑ ราย
โนนคูณ
หญิงตั้งครรภ์ ๑ ราย
         

ผู้ป่วยทั้ง ๙ รายได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกราย  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้อไวรัสซิกา  แต่อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องทำการค้นหาผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการเฝ้าระวังโรค โดยรหัสวินิจฉัยที่ใช้ในการค้นหาเฝ้าระวังที่หน่วยบริการที่จำเป็นต้องทำการค้นหา เดือนละ ๑ ครั้ง 
ลำดับ
รหัสวินิฉัย
ชื่อโรค
A๙๐
Dengue Fever
B๐๕
Measles
B๐๖
Rubella
B๐๙
Viral Examthem
U๐๖.
Zika Fever
R๒๑
Maculopapular Rash
Q๐๒
Microcephaly
         
แนวทางดำเนินการคือ เมื่อค้นพบ ผู้ป่วยในระบบให้บริการที่สถานบริการให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค สามารถติดตามศึกษาแนวทางเพิ่มเติมได้ที่  http://๒๐๓.๑๕๗.๑๕.๑๑๐/boe/zika.php หัวข้อ แนวทาง/มาตรการ
 
          . สถานการณ์โรคมือเท้าปาก 
 สถานการณ์โรคมือเท้าปาก  ประเทศไทยขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ - ๑๖ ต.ค. ๕๙ พบผูปวย ๗๐๐๗๐ ราย จาก ๗๗ จังหวัด คิดเปนอัตราปวย ๑๐๗.๑๐ ตอ แสนประชากร เสียชีวิต ๓ ราย อัตรา   สวน เพศชายตอเพศหญิง ๑: ๐.๗๓ กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ ๑ ป (๒๖.๙๙ %) ๒ ป (๒๔.๗๘ %) ๓ ป (๑๘.๙๕ %) สัญชาติเปนไทยรอยละ ๙๘.๒ อื่นๆรอยละ ๐.๙ พมารอยละ ๐.๖ กัมพูชารอยละ ๐.๒ ลาว  รอยละ ๐.๑ จีน/ ฮองกง/ไตหวันรอยละ ๐.๐ มาเลเซียรอยละ ๐.๐ เวียดนามรอยละ ๐.๐ อาชีพสวนใหญ ไมทราบอาชีพ/ในปกครองรอยละ ๘๗.๙ นักเรียน รอยละ ๑๐.๕ อื่นๆรอยละ ๑.๑ จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสน  ประชากรสูงสุด ๕ อันดับ แรกคือ สระบุรี(๒๗๓.๗๗ ตอแสนประชากร) นาน (๒๕๒.๒๕ ตอ แสนประชากร) ระยอง (๒๕๐.๕๕ ตอแสนประชากร) เชียงราย (๒๔๗.๙๐ ตอแสนประชากร) พิษณุโลก (๒๒๓.๘๘ ตอแสน ประชากร)
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘๐ ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   ๗๓.๗๑  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ ๑.๕๒ : ๑  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  ๐ - ๔  ปี  (๑๑๖๔.๒  ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ    ๕ - ๙  ปี  (๔๘.๘๕  ต่อแสนประชากร) , กลุ่มอายุ    ๑๐ - ๑๔  ปี (๙.๒  ต่อแสนประชากร) , กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔  ปี (๔.๘๖  ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  ๑๐๒๓  ราย  รองลงมาคือ   นักเรียน (๔๖  ราย) , บุคลากรสาธารณสุข (๖  ราย) , อื่นๆ (๔  ราย) และข้าราชการ (๑  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  ๕ อันดับแรก  คือ  อำเภอโนนคูณอัตราป่วย  ๑๘๘.๗๙  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอขุนหาญ  (๑๖๐.๑๑  ต่อแสนประชากร) , อำเภอเบญจลักษ์  (๑๒๗.๔๗  ต่อแสนประชากร) , อำเภอไพรบึง  (๑๒๖.๖๗  ต่อแสนประชากร) และอำเภอบึงบูรพ์  (๑๒๑.๓๙  ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงฤดูฝน
จะพบผู้ป่วยมากขึ้น  ควรดำเนินการให้เกิดความร่วมมือของครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองในการคัดกรองอาการเด็กหากมีอาการป่วยหรือสงสัย ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเน้นความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส
สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีสประเทศไทยขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ - ๑๘ ก.ย. ๕๙ พบผูปวย ๑,๓๐๕  ราย  จาก ๖๑  จังหวัด คิดเปนอัตราปวย ๑.๙๙  ตอแสนประชากร  เสียชีวิต ๒๒ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๓ ตอแสนประชากร  อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง ๑: ๐.๒๗  กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ ๔๕ - ๕๔  ป (๑๙.๖๙ %) ๓๕ - ๔๔ ป (๑๘.๙๓ %) ๕๕ - ๖๔ ป (๑๖.๗๘ %) สัญชาติเปนไทยรอยละ ๙๘.๘ พมารอยละ ๑.๑  อื่นๆ รอยละ ๐.๑ อาชีพสวนใหญ เกษตรรอยละ ๔๙.๓ รับจางรอยละ ๒๐.๒ นักเรียนรอยละ ๑๐.๗ จังหวัด  ที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับ แรกคือ ระนอง (๒๑.๓๙ ตอแสนประชากร)      ศรีสะเกษ (๑๓.๙๗  ตอ แสนประชากร) พัทลุง (๙.๒๐ ตอแสนประชากร) นครศรี ธรรมราช (๗.๗๔ ตอแสน
ประชากร)  กาฬสินธุ(๗.๑๑ ตอแสน ประชากร) ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคใต ๔.๗๕ ตอแสน ประชากร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๑๒ ตอแสนประชากร ภาคเหนือ ๑.๓๔ ตอแสนประชากร ภาคกลาง ๐.๑๑ ตอแสน ประชากรตามลําดับ
สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีสจังหวัด ศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙  พบผู้ป่วยโรค  Leptospirosis  จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๖ ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   ๑๒.๖๙  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต ๖  ราย   อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ    ๐.๔๑   อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  ๓.๒๓ อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ ๕.๖๔ : ๑  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๔๕ - ๕๔  ปี  (๕๔  ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ   ๕๕ - ๖๔  ปี  (๔๐  ต่อแสนประชากร) ,     กลุ่มอายุ ๓๕ - ๔๔  ปี (๓๙  ต่อแสนประชากร) , กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔  ปี (๒๒  ต่อแสนประชากร) และกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔  ปี (๑๙  ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  ๑๔๓  ราย  รองลงมาคือ   ข้าราชการ (๑๓  ราย) , บุคลากรสาธารณสุข (๑๐  ราย),นักเรียน (๙  ราย) และรับจ้างกรรมกร (๔  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  ๕ อันดับแรก  คือ  อำเภอปรางค์กู่  อัตราป่วย  ๒๔.๙๙  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอขุขันธ์  (๒๔.๖๔  ต่อแสนประชากร) , อำเภออุทุมพรพิสัย  (๒๑.๔๖  ต่อแสนประชากร) , อำเภอขุนหาญ  (๒๐.๖  ต่อแสนประชากร) และอำเภอห้วยทับทัน  (๑๙.๐๔       ต่อแสนประชากร) 
จากข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่อาชีพเกษตรกรรม และมีอายุมาก  ซึ่งเป็นกลุ่ม   ที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงตามวัย  เชื้อก่อโรคได้อาศัยอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและแหล่งน้ำในธรรมชาติ   ดังนั้นหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์  มีความจำเป็นต้องดำเนินการเฝ้าระวัง  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่    เน้นให้ประชาชนให้มีความรู้ และปฏิบัติตัวเพื่อลดการติดเชื้อ เน้นหลังจากดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร  ที่สัมผัสแหล่งน้ำในธรรมชาติ แล้วให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันที  หน่วยบริการในพื้นที่ใช้เครื่องมือในการ  คัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรซีส  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจพบ  และให้การรักษาอย่างทันท่วงที เป็นการลดจำนวนผู้ป่วยได้ในระยะยาว  

๕. งานระบาดวิทยา   
.๑ เฝ้าระวังรายงาน ๕๐๖

นับตั้งแต่ ๑ –๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก  ได้แก่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  โรคอุจจาระร่วง  ปอดบวม  ตาแดง  อาหารเป็นพิษ    STD(Sexual  Transmitted  Disease)   ไข้หวัดใหญ่  ไข้เลือดออก  สุกใส   และมือเท้าปาก ตามลำดับ  การส่งรายงาน ๕๐๖ ในเดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ ภาพรวมทั้งหมดมีการส่งรายงาน ๖,๔๖๗ ราย ส่งทันเวลา  ๕,๗๘๓    ความทันเวลาร้อยละ ๘๙.๔๒ จำแนกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีรายงานผู้ป่วย  ๒๐๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด  ส่งข้อมูลบัตรรายงานโรคทั้งหมด ๑,๑๖๕  มีความทันเวลา    ร้อยละ  ๙๖.๗๐ และโรงพยาบาลที่มีรายงานผู้ป่วย  ๒๓ แห่ง  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของโรงพยาบาลทั้งหมด  ส่งข้อมูลบัตรรายงานโรคทั้งหมด ๕,๑๒๙ มีความทันเวลาร้อยละ  ๘๖.๗๐  (รายละเอียดตามภาคผนวก)