"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558 ของ อ.สุเพียร

ชาวอำเภอขุขันธ์ ยินดีต้อนรับ นางมัลลิกา เกษกุล ภรรยาท่านสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์  ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สสอ.ขุขันธ์ ได้นำกล้องวงจรปิดเดิมที่เคยติดตั้งที่อาคารสำนักงานเดิมมาติดตั้งใหม่โดยทีมช่างมืออาชีพ ...กล้องนี้ เคยช่วยราชการได้ดีมาก และผลงานชิ้นโบว์แดงจับภาพคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ได้ 4 ครั้งตลอดช่วง 4 - 5ปีที่ผ่านมา...การติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในตอนบ่ายวันนี้(3 ธันวาคม 2558) สามารถดูกล้องเพื่อเวรยามรักษาความปลอดภัยหน่วยงานราชการผ่านทางโทรศัพท์ុมือถือของ จนท.ผู้ปฏิบัติงานใน สสอ.ขุขันธ์ทุกท่าน


2.  ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการรายวัน ราย รพ.สต. จากDataCenter สสจ.ศรีสะเกษ คลิกดูที่เมนูด้านล่างนี้(ขอบคุณข้อมุลจาก อ.บิ๊ก ณ รพ.สต.หนองคล้า)


งานดูแลคนพิการ
1. ด่วนที่สุด...ถึง จนท.รพ.สต.โคกเพชร ,ตะเคียนช่างเหล็ก,ใจดี ,หนองลุง และอาวอย
            โรงพยาบาลศรีสะเกษขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามคนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน  ห้องหมายเลข 16 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ตามวันที่กำหนดพร้อมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

            1. คนพิการที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนพิการบัตรทอง ท. 74 เท่านั้น  หากใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
            2. คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเองเพื่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่อง
            3. นำบัตร / สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรมาด้วยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ  หากบัตรหมดอายุให้ไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง   มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว

            สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นายพรรณศักดิ์  บุระกรณ์  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย   โทรศัพท์ 086-8612 189  งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทรศัพท์  045-61503 ต่อ 3003

ที่มา หนังสือ ร.พ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.205/ว.6763 ลง 4 พ.ย. 2558 เรื่อง  ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง

งานดูแลผู้สุงอายุ
1. การอบรมอาสาสมัคร care giver
            ตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง(Long Term Care)ด้านสุขภาพ  โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพจากบุคลากรหรือทีมงาน Family Care Team ซึ่งเน้นการสร้างอาสาสมัครCare Giver หรือนักบริบาลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในพื้นที่อาสาสมัครกลุ่มนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร อบรมนักบริบาลผู้สูงอายุของกรมอนามัยอย่างน้อย 70 ชั่วโมงนั้น
           ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   จึงได้จัดทำโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 8 อำเภอๆละ 1 ตำบลๆละ 5 คน  ในการส่งอาสาสมัครนักบริการนักบริบาลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม  2558 โดยใช้งบประมาณที่จังหวัดโอนให้ งบ (งบPPA) จำนวน 35,000บาท/อำเภอ ดังรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.007/ว.5100  ลง 20 พ.ย. 2558 เรื่อง  การอบรมอาสาสมัคร Care Giver

2. สรุปการประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์  ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลLong Term Care เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ประธานชี้แจงโดยนายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ  รักษาการเลขาธิการสปสช. 


3. สรุปการประชุมกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กรมอนามัย ได้เชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของแต่ละ คป.สอ. เข้าร่วมประชุม LTC ที่ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  cup ละ 1 คน เน้นตำบลเป้าหมาย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558   สำหรับปีงบประมาณ 2559 พื้นที่เป้าหมายเขต 10 ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์คือ บ้านภูมิ ตำบลห้วยเหนือ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

นโยบายLTC 2559 ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ปีงบประมาณ 2559

นโยบายปลัดกระทรวงฯพูดถึงFCT+LCT+DHS(25581130)ระบบการดูแลระยะยาวLTC (Facebook ของ ปลัดโสภณ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘)สรุปผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล(Long Term Care) วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณที่มา จาก...ไลน์กลุ่มงานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ขอความอนุเคราะห์รวบรวมของเสียอันตราย 
               ด้วย  วันที่ 4  ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย  และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)แห่งชาติ   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ   จัดทำโครงการศรีสะเกษ  เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88  พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามRoadmap การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

             ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องรวบรวมของเสียอันตรายจากหน่วยงานบ้านพักเจ้าหน้าที่ในสังกัด  โดยทำบัญชีรายการแยกชนิดของเสียอันตราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยนำส่งของเสียอันตรายพร้อมแบบบัญชีรายการแยกชนิดของเสียอันตรายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสำเนาแบบบัญชีรายการแยกชนิดของเสียอันตรายส่งมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มา หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.004/ว.5149  ลง 24 พ.ย. 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รวบรวมของเสียอันตราย 

งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
1. ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่(DIFA TES)ของสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ 
            ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ    ซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านการฝึกอบรมและการทดสอบทักษะด้านภาษา    โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ  พนักงานราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   และบุคลากรของหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ ที่สมัครรับทุนศึกษาฝึกอบรมในต่างประเทศ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนที่ดำเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมชื่อ "สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ" -สพร.) เพื่อการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน บุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศและทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ของหน่วยงานได้พัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่"DIFA TES" ซึ่งจะนำมาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนศึกษาฝึกอบรมดูงานรวมทั้งฝึกปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศแทนข้อสอบภาษาอังกฤษชุดปัจจุบัน(DTEC Test) ตั้งแต่มกราคมปี 2559 เป็นต้นไปรายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้

          การนี้เนื่องจากกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศจะปรับเปลี่ยนการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน  โดยใช้ผลการทดสอบ DIFA TES เป็นเกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่มกราคม ปีพ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลสอบดังกล่าวเพื่อใช้ในการสมัครรับทุน ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนศึกษาฝึกอบรมดูงานรวมถึงการวิจัยในต่างประเทศ จึงควรสมัครเข้ารับการทดสอบดังกล่าวเพื่อเตรียมผลการทดสอบไว้ใช้ในการสมัครรับทุนโดยผู้มีความประสงค์สามารถสมัครสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ที่ www.mfa.go.th/ dvifa ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ที่มา หนังสือ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก0032.008/ว.20295  ลง 10 พ.ย. 2558 เรื่อง  ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่(DIFA TES)ของสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ

งาน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
      นายปิ่น  นันทะเสน เลขาฯสภาการสาธารณสุขชุมชน ,นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ฝากเรียนประชาสัมพันธ์ ดังนี้

วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ของ อ.สุเพียร

ข่าวจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
1. ทีมประชาสัมพันธ์ฯ ได้ทำLine Official เพื่อการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก  ขอความร่วมมือช่วยเผยแพร่ และเข้าร่วมกลุ่มด้วย

             เรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่ม รับสมัครสมาชิกสภา เพื้อการรับทราบข่าวสารการรับสมัคร... กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@thaiccph" ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ   http://line.me/ti/p/%40pra9919x  หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง


งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอข้อมูลที่จำเป็นประกอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
              ด้วยในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินงานสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางอาเซียนและพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนตามกรอบโครงการ/ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วย
1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขด้านการสาธารณสุข
2. ทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
             ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจด้านการสาธารณสุขที่ห้องประชุมเล็กชั้นล่างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องมีในศูนย์เพื่อให้สามารถให้บริการได้

             ในการนี้เพื่อให้การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้                1. จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนจังหวัดศรีสะเกษตามแบบที่ส่งมาด้วย 2
             2. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
             3. แจ้งจำนวนข้อมูลบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างชาติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่อีเมล n_jan@hotmail.com ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
            1. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
            2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
            3. แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
                สสอ.ขุขันธ์ (นายสุเพียร  คำวงศ์)
            4. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างชาติ
                คลิกที่นี่เพื่อ กรอกข้อมูล   ตรวจสอบข้อมูล(แจ้งคุณสุเพียร คำวงศ์ เพื่อประสานข้อมูล)

ที่มา : หนังสือ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.002/28577 ลง 29 ต.ค. 2558 เรื่อง ขอข้อมูลที่จำเป็นประกอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. สสจ.ศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558
            ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำสบู่และสบู่ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อ นั้น
            สสจ.ศรีสะเกษ โดยสสอ.ขุขันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือประจำปี 2558 ในสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล  วัด  หรือสถานที่สาธารณะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี และขอความกรุณาจัดส่งแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมรูปถ่ายในการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2555 18 จำนวนแห่งละ  4 รูปผ่านทางไลน์/หรือเฟสกลุ่ม สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นี้ให้จงได้  ...ขอขอบคุณคณะจนท.รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายงานที่กรอกแล้ว
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cnZDj32v6rK96lDKYGgggG_eAaKaxK2uzDTAjcR7ZVI/edit?usp=sharing

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.004/ว 4587 ลง 16 ตุลาคม  2548 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2558

งานดูแลคนพิการ
1. ด่วนที่สุด...ถึง จนท.รพ.สต.โคกเพชร ,ตะเคียนช่างเหล็ก,ใจดี ,หนองลุง และอาวอย
            โรงพยาบาลศรีสะเกษขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามคนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน  ห้องหมายเลข 16 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ตามวันที่กำหนดพร้อมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

            1. คนพิการที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนพิการบัตรทอง ท. 74 เท่านั้น  หากใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
            2. คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเองเพื่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่อง
            3. นำบัตร / สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรมาด้วยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ  หากบัตรหมดอายุให้ไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง   มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว

            สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นายพรรณศักดิ์  บุระกรณ์  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย   โทรศัพท์ 086-8612 189  งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทรศัพท์  045-61503 ต่อ 3003

ที่มา หนังสือ ร.พ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.205/ว.6763 ลง 4 พ.ย. 2558 เรื่อง  ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง