"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ของ อ.สุเพียร

ข่าวจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
1. ทีมประชาสัมพันธ์ฯ ได้ทำLine Official เพื่อการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก  ขอความร่วมมือช่วยเผยแพร่ และเข้าร่วมกลุ่มด้วย

             เรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่ม รับสมัครสมาชิกสภา เพื้อการรับทราบข่าวสารการรับสมัคร... กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@thaiccph" ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ   http://line.me/ti/p/%40pra9919x  หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง


งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอข้อมูลที่จำเป็นประกอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
              ด้วยในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินงานสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางอาเซียนและพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนตามกรอบโครงการ/ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วย
1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขด้านการสาธารณสุข
2. ทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
             ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจด้านการสาธารณสุขที่ห้องประชุมเล็กชั้นล่างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องมีในศูนย์เพื่อให้สามารถให้บริการได้

             ในการนี้เพื่อให้การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้                1. จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนจังหวัดศรีสะเกษตามแบบที่ส่งมาด้วย 2
             2. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
             3. แจ้งจำนวนข้อมูลบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างชาติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่อีเมล n_jan@hotmail.com ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
            1. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
            2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
            3. แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
                สสอ.ขุขันธ์ (นายสุเพียร  คำวงศ์)
            4. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างชาติ
                คลิกที่นี่เพื่อ กรอกข้อมูล   ตรวจสอบข้อมูล(แจ้งคุณสุเพียร คำวงศ์ เพื่อประสานข้อมูล)

ที่มา : หนังสือ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.002/28577 ลง 29 ต.ค. 2558 เรื่อง ขอข้อมูลที่จำเป็นประกอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. สสจ.ศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558
            ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำสบู่และสบู่ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อ นั้น
            สสจ.ศรีสะเกษ โดยสสอ.ขุขันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือประจำปี 2558 ในสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล  วัด  หรือสถานที่สาธารณะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี และขอความกรุณาจัดส่งแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมรูปถ่ายในการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2555 18 จำนวนแห่งละ  4 รูปผ่านทางไลน์/หรือเฟสกลุ่ม สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นี้ให้จงได้  ...ขอขอบคุณคณะจนท.รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายงานที่กรอกแล้ว
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cnZDj32v6rK96lDKYGgggG_eAaKaxK2uzDTAjcR7ZVI/edit?usp=sharing

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.004/ว 4587 ลง 16 ตุลาคม  2548 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2558

งานดูแลคนพิการ
1. ด่วนที่สุด...ถึง จนท.รพ.สต.โคกเพชร ,ตะเคียนช่างเหล็ก,ใจดี ,หนองลุง และอาวอย
            โรงพยาบาลศรีสะเกษขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามคนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน  ห้องหมายเลข 16 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ตามวันที่กำหนดพร้อมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

            1. คนพิการที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนพิการบัตรทอง ท. 74 เท่านั้น  หากใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
            2. คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเองเพื่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่อง
            3. นำบัตร / สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรมาด้วยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ  หากบัตรหมดอายุให้ไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง   มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว

            สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นายพรรณศักดิ์  บุระกรณ์  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย   โทรศัพท์ 086-8612 189  งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทรศัพท์  045-61503 ต่อ 3003

ที่มา หนังสือ ร.พ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.205/ว.6763 ลง 4 พ.ย. 2558 เรื่อง  ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง