"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. อำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตำบลสำโรงตาเจ็น ตำบลLTCดีเด่นระดับเขต 
        อำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตำบลสำโรงตาเจ็น ตำบลLTCดีเด่นระดับเขต  โดย นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น เข้าร่วมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในนามตัวแทนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่น ระดับเขต ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ อาคาร 6 ชั้น 1 กรมอนามัย

ที่มา : ที่ ศก 0432/1187  ลว 15 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ฝากขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ ผอ.รพ.สต.และทีมงานCM ,CG และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับตำบลLTCทุกท่าน ในการให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน และร่วมในการถ่ายทำผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและLTC ดีเด่นระดับเขตที่ 10  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเผยแพร่ผลงานในระดับเขต ประเทศ ตามลำดับต่อไป 
💙💜อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณและร่วมแสดงความยินดี กับหน่วยงานองค์กรเครือข่าย และอบต.ปรือใหญ่  ที่ประสบความสำเร็จในผลงานการดำเนินงาน ตำบล LTC ดีเด่น ระดับเขต ปี 2563  และนับเป็นเกียรติประวัติดีเด่นของตำบลปรือใหญ่ องค์กรเครือข่าย และอำเภอขุขันธ์ของเรา ขอชื่นชมว่า ทุกท่านสุดยอดมาก ครับ💚💗

ที่มา : ที่ สปสช 9.41/30640  ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเลื่อนวันเข้าศึกษา ดูงาน ถ่ายทำผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและ TC ดีเด่นระดับเขต

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ขอความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุก รพ.สต. ประสานข้อมูลการสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นข้อคำถาม 4 ข้อ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 ขอความร่วมมือดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

กรอกแบบสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ ฯ คลิก 


2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus สำหรับศาสนสถาน

           เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการประเมิน สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัย กำหนด เช่น ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop COVD Plus)

           ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการประสานไปยังศาสนสถานในพื้นที่ ประเมิน Thai Stop COVID Plus ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 ในสถานที่มีโอกาสเสี่ยงเนื่องจากประชาชนมารวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน คลิก  
ตรวจสอบผลการประเมินฯ คลิก

หมายเหตุ 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับศาสนสถาน คลิก 
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน ด้วยหลักการ Covid Free Setting   คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6408 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus

3. สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศพระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง

           ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   เพื่อให้พระศิลานุปัฏฐาก  มีความรู้ความเข้าใจ    มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย   มีทักษะในการส่งเสริม สุขภาพ    การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ     ให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน  และขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยในระยะที่ ๑ ของโครงการ  เป็นการปฐมนิเทศหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก     เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นพระสงฆ์ในวัดจับคู่  ๑ วัด ต่อ ๑ โรงพยาบาล   และ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ประกอบไปด้วย พระสงฆ์จากอำเภอขุขันธ์  จำนวน ๒๘ รูป อำเภอภูสิงห์ จำนวน ๑๐ รูปและอำเภอไพรบึง จำนวน ๘ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๖ รูป   เมื่อช่วงภาคเช้าของวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ    ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ชั้นที่ ๒  

             สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์   ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในครั้งนี้

              ทั้งนี้ การจัดอบรมฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

               หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) กรมอนามัย 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ คลิก


ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6584 ลว 15 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด)


งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ขอขอบคุณ จนท.ที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อUSER_HDC อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ลงทะเบียนRegisterเข้าใช้งานระบบHDCด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

       หากมี จนท.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ยังตกหล่นในการสมัครเข้าใช้งานระบบ HDC ประจำปีงบประมาณ 2565  หรือยังมีปัญหาการเข้าใช้งาน ระบบ HDC ยังไม่สำเร็จ ก็ให้
 กรอกแจ้งชื่อกรณีเข้าสมัครใช้งาน HDCปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ไม่ได้ ครั้งที่ 6 เพื่อแจ้งIT สสจ.ศก. ลบและปลดUserNamegเก่าออกอีกครั้ง  คลิก 

ที่มา :  https://ssk.hdc.moph.go.th

3. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
       เก็บตกภาพบรรยากาศเยี่ยมเสริมพลังการให้บริการประชาชนในพี้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่รับผิดชอบ #เขตสถานีอนามัยที่6  #อำเภอขุขันธ์ ณ รพ.สต. #บ้านนิคมซอยกลาง ให้บริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนทั้งสิ้น 145 ราย แยกเป็น   - Pfizer เข็มที่ 1             จำนวน 47 ราย 
                - Pfizer เข็มที่ 2            จำนวน   7 ราย 
                - PZ booster เข็มที่ 3   จำนวน   6 ราย
ฉีดวัคซีน  - Moderna เข็มที่ 1        จำนวน   1 ราย 
                - Moderna เข็มที่ 2       จำนวน 27 ราย 
                - Moderna booster เข็มที่ 3  จำนวน 57 ราย 
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองลุง #ตำบลสะเดาใหญ่ ให้บริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนทั้งสิ้น 266 ราย แยกเป็น
บริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนทั้งสิ้น 145 ราย แยกเป็น
                - Pfizer เข็มที่ 1          จำนวน   74 ราย 
                - Pfizer เข็มที่ 2          จำนวน   53 ราย 
                - PZ booster เข็มที่ 3 จำนวน   24 ราย
ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. คณะเจ้าหน้าที่ ทีมงาน อสม. พี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนฯแก่ประชาชน เพื่อร่วมกันเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด19 ให้ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์เรา มีสุขภาพแข็งแรงดี และอยู่รอดปลอดภัยโดยทั่วหน้ากัน

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ขอขอบคุณ อบต.ปรือใหญ่ , ผอ.รพ.สต. ,จนท.รพ.สต. , CM,CG,นักบริบาล และแกนนำชุมชน ที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Intermediate care in community และระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการ
             ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Intermediate care in community (การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน) และระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
            การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Intermediate care in community (การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน) และระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการในครั้งนี้  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย หัวหน้างาน คุณศตวรรษ  ศรีพรหม  เลือกพื้นที่ อบต.ปรือใหญ่ ประกอบด้วย 3 รพ.สต. คือ รพ.สต.ปรือใหญ่ ,ปรือคัน,ทับทิม 06 CM ,CG ,นักบริบาล และแกนนำ ชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ในครั้งนี้
            ขอขอบคุณ อบต.ปรือใหญ่ , ผอ.รพ.สต. ,จนท.รพ.สต. , CM,CG,นักบริบาล และแกนนำชุมชน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง  ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย

ที่มา : ที่ สธ 0920.07/ว1576  ลว 26 พ.ย. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม
 คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง Guideline for Intermediate Care สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) คลิก

2. สสจ.ศรีสะเกษ  ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่อง ประจำ รพ.สต.รายใหม่ 
       ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ปี 2564 ในหัวข้อมาตรฐานงานการพยาบาลชุมชนและการใช้โปรแกรมการดูแลต่อเนื่อง โดยจัดอบรมจํานวน 2 รุ่นๆละ 60 คน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม / จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่อง ประจำ รพ.สต.รายใหม่ ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมฯ ประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0032.008/ว21161 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม

2. ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการ การดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager,DT CM)
       ขอความอนุเคราะห์ ผอ.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่    ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ    และสนใจเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจํา (Healthy brain) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔   สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยผ่าน Link  https://gowatch.live/ dementiacaremanager  หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://agingthai dms.go.th/agingthai  ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้   สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ผู้ประสานงาน หลักสูตร นางสาวอรวรรณ์ คูหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร ๐๒-๕๔๐-๖๒๑๑-๑๓ ต่อ ๘๑๑ อีเมล orawan_pookayahoo.com

ที่มา : ที่ ศก 0432/1143 ลว 25 พ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการ การดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager,DT CM)

3. ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจํา (Healthy brain) 
        ขอความอนุเคราะห์ ผอ.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ   และสนใจเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจํา (Healthy brain) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยผ่าน Link  https://gowatch.live/Healthybrainprogram หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://agingthaidms.go.th/agingthai    ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้    สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ผู้ประสานงาน หลักสูตร นางสาวอรวรรณ์ คูหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร ๐๒-๕๔๐-๖๒๑๑-๑๓ ต่อ ๘๑๑ อีเมล orawan_pookayahoo.com 

ที่มา : ที่ ศก 0432/1141 ลว 25 พ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ

4. ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI) ผ่านระบบออนไลน์              ขอความอนุเคราะห์ ผอ.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ  และสนใจเข้าอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)  ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยผ่านลิงค์ https://gowatch.live/TEAMVprogram หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://agingthai.dms.go.th/agingthai ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมอบรม ได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ผู้ประสานงาน หลักสูตร นางสาวอรวรรณ์ คูหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร ๐๒-๕๔๐-๖๒๑๑-๑๓ ต่อ ๘๑๑ อีเมล orawan_pookayahoo.com  

ที่มา : ที่ ศก 0432/1142 ลว 25 พ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)      

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ขอความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุก รพ.สต. ประสานข้อมูลการสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นข้อคำถาม 4 ข้อ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 ขอความร่วมมือดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

กรอกแบบสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ ฯ คลิก 


2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus สำหรับศาสนสถาน

           เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการประเมิน สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัย กำหนด เช่น ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop COVD Plus)

           ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการประสานไปยังศาสนสถานในพื้นที่ ประเมิน Thai Stop COVID Plus ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 ในสถานที่มีโอกาสเสี่ยงเนื่องจากประชาชนมารวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน คลิก  ตรวจสอบผลการประเมินฯ คลิก

หมายเหตุ 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับศาสนสถาน คลิก

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน ด้วยหลักการ Covid Free Setting   คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6408 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus

3. สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศพระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง

           ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   เพื่อให้พระศิลานุปัฏฐาก  มีความรู้ความเข้าใจ    มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย   มีทักษะในการส่งเสริม สุขภาพ    การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ     ให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน  และขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยในระยะที่ ๑ ของโครงการ  เป็นการปฐมนิเทศหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก     เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นพระสงฆ์ในวัดจับคู่  ๑ วัด ต่อ ๑ โรงพยาบาล   และ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ประกอบไปด้วย พระสงฆ์จากอำเภอขุขันธ์  จำนวน ๒๘ รูป อำเภอภูสิงห์ จำนวน ๑๐ รูปและอำเภอไพรบึง จำนวน ๘ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๖ รูป   ในช่วงภาคเช้าของวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ    ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ชั้นที่ ๒  

             สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์   ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันนี้

              ทั้งนี้ การจัดอบรมฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

               หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) กรมอนามัย 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6584 ลว 15 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด)


งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

1. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๕/๒๓๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว5954 ลว 4 ต.ค. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ขอความร่วมมือให้ จนท.ที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อUSER_HDC อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ลงทะเบียนRegisterเข้าใช้งานระบบHDCด้วยตนเองอีกครั้ง 
 ลงทะเบียนRegisterเข้าใช้งานระบบHDC คลิก  
หมายเหตุ
       ทะเบียนรายชื่อ จนท.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่สมัครเข้าใช้งานระบบ HDC ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 104 ราย ดังนี้
ที่มา :  https://ssk.hdc.moph.go.th

2. ขอเชิญรับชมและรับฟังย้อนหลังการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด19 เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ที่มา : ที่ ศก 0432/1106 ลว 18 พ.ย. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข
3. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือ จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๓๒/ว ๒๐๔๑๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งาน แอปพลิเคชัน Jjitasa.care

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2564 ของนายสุเพียร  คำวงศ์

1. งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC
2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ/ชมรมผู้สูงอายุ
3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
4. งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
5. 
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC 

1. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account
                ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้ แรงต้าน สร้างสมดุล ผ่านกลุ่มปิด Facebook จำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง ในเดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๖๔ และได้บันทึกวิดีโอคลิป จำนวน 4 ตอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว ลดความเสี่ยง การพลัดตกหกล้ม และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account “ป้องกันการพลัดตกหกล้ม” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรอบรู้ และลดการบาดเจ็บ จากการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ
                ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดตก หกล้มวิดีโอคลิปไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน สร้างสมดุล โดยสามารถรับชมได้ทาง Line ID @DIPGunlom รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ และขอส่งแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Line ID @DIPGunlom
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 4742 ลว 9 ก.ย. 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพสัตกหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

2. แจกเอกสารแผ่นพับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์งานดูแลผู้สูงอายุ ฟรี
สังคมสูงวัยใส่ใจพลัดตกหกล้ม  คลิก
การดูแลสุขภาพใจในผู้สูงอายุ คลิก

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ของคณะสงฆ์ขุขันธ์ อัพเดทล่าสุด คลิก

คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

     

ที่มา : โรงพยาบาลสงฆ์. (2021). PRIEST HOSPITAL. Retrieved September 10, 2021, from Priest-hospital.go.th website: https://www.priest-hospital.go.th/HandBook/Index

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

1. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๕/๒๓๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว5954 ลว 4 ต.ค. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง

 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2564 ของนายสุเพียร  คำวงศ์

1. งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC
2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ/ชมรมผู้สูงอายุ
3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
4. งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
5. 
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC 

1. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฎฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกต้นแบบ ๘ ประเภทดังนี้
        ๑. วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น 
        ๒. พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว) ดีเด่น
        ๓. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น
        ๔. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น
        ๕. ผู้สูงอายุตันแบบสุขภาพดี ซีวีมีสุข ดีเด่น 
        ๖. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น 
        ๗. ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น
        ๘. ตำบล Long Term Care ดีเด่น ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไป
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอขอแจ้งผลการการคัดเลือกบุคคล องค์กรนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำส่งโล่รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอแสดงความยินดีกับ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแสระยะยาว(Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่นระดับเขต
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 5085 ลว 10 ก.ย. 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นต้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

2. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account
                ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้ แรงต้าน สร้างสมดุล ผ่านกลุ่มปิด Facebook จำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง ในเดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๖๔ และได้บันทึกวิดีโอคลิป จำนวน 4 ตอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว ลดความเสี่ยง การพลัดตกหกล้ม และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account “ป้องกันการพลัดตกหกล้ม” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรอบรู้ และลดการบาดเจ็บ จากการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ
                ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดตก หกล้มวิดีโอคลิปไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน สร้างสมดุล โดยสามารถรับชมได้ทาง Line ID @DIPGunlom รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ และขอส่งแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Line ID @DIPGunlom
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 4742 ลว 9 ก.ย. 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพสัตกหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

3. แจกเอกสารแผ่นพับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์งานดูแลผู้สูงอายุ ฟรี
สังคมสูงวัยใส่ใจพลัดตกหกล้ม  คลิก
การดูแลสุขภาพใจในผู้สูงอายุ คลิก

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ของคณะสงฆ์ขุขันธ์ อัพเดทล่าสุด คลิก

คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

     

ที่มา : โรงพยาบาลสงฆ์. (2021). PRIEST HOSPITAL. Retrieved September 10, 2021, from Priest-hospital.go.th website: https://www.priest-hospital.go.th/HandBook/Index

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

1. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๕/๒๓๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว5954 ลว 4 ต.ค. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2564 ดู 2เรื่อง

 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC 

1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานีเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
        ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้คงเหลืออย่างน้อย ไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อให้เข้าเกณฑ์การขอรับงบประมาณ ปี 2564 ต่อไปและขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565
สำหรับหน่วยบริการดังนี้
        1. สำรวจและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ในพื้นที่ แล้วบันทึกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนขอรับงบประมาณในโปรแกรม LTC กองทุนจะได้รับการโอนงบประมาณสนับสนุนภายในเดือนถัดไป ทุก ๆ เดือนจนสิ้นปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูลที่บันทึกและยืนยันรับงบภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 จะได้รับการโอนเงินงบประมาณงวดสุดท้ายของปี 2564)
        2. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563) เป็นต้นไปขอความร่วมมือให้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บันทึกผลการอนุมัติ Care Plan ออกข้อตกลงการจัดบริการฯ ออกฎีกาเบิกเงินจากโปรแกรม LTC ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการโอนงบประมาณ การจัดทำระบบรายงานบัญชีกองทุน การกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
        3. เพื่อเป็นการลดภาระการบันทึก Care Plan สำหรับโครงการที่ทำข้อตกลงก่อนปีงบประมาณ 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าบันทึกโปรแกรม LTC ขอให้เก็บหลักฐานไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการตรวจสอบในพื้นที่ต่อไป โดยไม่ต้องนำมาบันทึกในโปรแกรม LTC
        4. การประเมิน ADL ให้หน่วยจัดบริการประเมินในโปรแกรม LTC เมื่อครบเวลา 9  เดือนและ 12 เดือน ทั้งนี้เมื่อครบปีตามข้อตกลง ให้ส่งรายงานการประเมิน ADL ให้กองทุนรับทราบและ
เก็บหลักฐานไว้รับการตรวจสอบต่อไป
        ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอแจ้งให้ท่านแจ้งพื้นที่ตามข้อซักซ้อมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032/ว14702 ลว 8 ก.ย. 2564 เรื่อง แจ้งเร่งรัดเบิกจ่ายงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง https://drive.google.com/file/d/1JMbg2ZodVAgrrgrT1X7A1CfmiT22Ozif/view?usp=sharing

2. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account

                ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้ แรงต้าน สร้างสมดุล ผ่านกลุ่มปิด Facebook จำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง ในเดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๖๔ และได้บันทึกวิดีโอคลิป จำนวน 4 ตอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว ลดความเสี่ยง การพลัดตกหกล้ม และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account “ป้องกันการพลัดตกหกล้ม” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรอบรู้ และลดการบาดเจ็บ จากการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ
                ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดตก หกล้มวิดีโอคลิปไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน สร้างสมดุล โดยสามารถรับชมได้ทาง Line ID @DIPGunlom รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ และขอส่งแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Line ID @DIPGunlom
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 4742 ลว 9 ก.ย. 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพสัตกหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ 

คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

     

ที่มา : โรงพยาบาลสงฆ์. (2021). PRIEST HOSPITAL. Retrieved September 10, 2021, from Priest-hospital.go.th website: https://www.priest-hospital.go.th/HandBook/Index

2. กิจกรรมน้อมถวายการฉีดวัคซีนพระราชทานแด่คณะสงฆ์ขุขันธ์
            วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ประมวลภาพกิจกรรมน้อมถวายการอำนวยความสะดวกพระอาจารย์ จำนวน 40 รูป ในสังกัด คณะสงฆ์ขุขันธ์ ในการเข้ารับบริการวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ณ  โรงพยาบาลขุขันธ์  สาธุ อนุโมทามิฯ พระอาจารย์ทุกรูปในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ ที่เป็นธงชัยในการร่วมรณรงค์และรับบริการฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ 
        วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ประมวลภาพกิจกรรมร่วมน้อมถวายการอำนวยความสะดวกพระอาจารย์ จำนวน 29 รูป ในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ ในการเข้ารับบริการวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม  ขอกราบมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์ทุกรูปในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ ที่เป็นธงชัยในการร่วมรณรงค์และรับบริการฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์