"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ประกาศ ปี 2567


     ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)        คลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข    (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)        คลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)        คลิ๊กที่นี่


ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2567   
(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) (1อัตรา)   คลิ๊กที่นี่วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

  งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 
        เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายและอนุญาตให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เดินทางไปปฏิบัติราชการและออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

        สำหรับ ความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะทำให้พลัดตกหกล้มได้บ่อยๆ ใน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ ขาดราวจับ สำหรับเดินไปมาในบริเวณบ้านโดยเฉพาะเดินเข้าห้องน้ำ , ขึ้น-ลงบันได หรือราวจับในจุดที่เป็นทางลาดชัน  และพื้นที่ปูด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบที่มีค่าการกันลื่นต่ำกว่าR10  เป็นต้น


2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567
เรียน ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน CM ประจำ รพ.สต.
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ให้สามารถดำเนินงานตามแนวทางระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน(สังกัด อบจ.ศก.150คน+สังกัด สสจ.ศก.150 คน) ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
         - สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
         - จนท.ที่สนใจเข้าร่วมฯ คลิก https://forms.gle/FNrhcFNSU5zxQgVo9
         - ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกแจ้งเข้าร่วมแล้ว คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gSfhUtP8bB9hT54PN_zGPCw6igVczEyd1pyGN4HSlrw/edit?resourcekey#gid=158848937

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1442 ลว 28 ก.พ. 2567 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567

3. เก็บตกเนื้อหาการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Webex Conference ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567


เอกสารประกอบการประชุมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว184 ลว 10 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. พิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล วัดปรางค์กู่  และสถานีสุขภาพ (Health Station) ณ บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลกู่ อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
        วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล วัดปรางค์กู่  และ สถานีสุขภาพ (Health Station) ณ บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลกู่ อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ #นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ กุฏิชีวาภิบาลวัดปรางค์กู่   โดยมี พระครูวรรณสารโสภณ  เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ , หัวหน้าส่วน ราชการ อสม. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
       สำหรับการสร้าง กุฏิชีวาภิบาลวัดปรางค์กู่ แห่งนี้ เป็นแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวปรางค์กู่ เพื่อให้มีบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธเรื้อรังระยะกลาง (IMC) และระยะท้าย (palliative care) รวมถึงดูแลพระสงฆ์ที่จำเป็นต้องสังเกตอาการ อีกทั้งมีการให้บริการรักษา-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีพระศิลานุปัฏฐากและ CG เป็นผู้ดูแล มีโรงพยาบาลปรางค์กู่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอปรางค์กู่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2. KM การอภิปราย เรื่อง “ขับเคลื่อนอย่างไร สู่สถานชีวาภิบาลในวัดและชุมชน”

ที่มา : Facebook Live สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. (2023).  https://www.facebook.com/soongwaihealthy/videos/1104355983888656 

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ รับมอบวุฒิบัตร 
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ พร้อมรับมอบวุฒิบัตรในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  สำหรับอำเภอขุขันธ์ คือนางสาวณิชกานต์ ศุขแจ้ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.ขุขันธ์

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.013/ว1385 ลว 27 ก.พ. 2567 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ขาเทียม การวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหา การติดตามและ ประเมินผลการใช้ขาเทียม สำหรับแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ ณ จังหวัดศรีสะเกษ และรับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0212/ว34250 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

2. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช) ขอให้หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหรือประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานของรัฐ
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานไอที และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ของท่านศึกษาและตรวจสอบการใช้ข้อมูล ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.011/ว322  ลว 17 ม.ค. 2567 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งให้ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งว่าได้ตรวจพบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกระทรวงสาธารณสุข ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ของ บริษัท จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโหว่ที่ทำให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีใช้เป็น ช่องทางในการโจมตีทางไซเบอร์ และเสี่ยงถูกฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ทุกแห่ง ดำเนินการต่อไปนี้โดยเร่งด่วน
        ๑. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หากพบว่าเครื่องในหน่วยงานของท่านมีการติดตั้งให้ทำการ ถอนการติดตั้งซอฟแวร์ ที่มีการละเมิดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
        ๒. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ท่าน โดยส่งรายชื่อผู้ประสานงานตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
        ๓. หน่วยงานส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานถอนการติดตั้งซอฟแวร์ที่มีการละเมิด ลิขสิทธิ์โดยระบุชื่อเครื่อง Computer Name พร้อมทั้งรายการผลิตภัณฑ์และจำนวนรายการที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ ถูกต้อง ส่งกลับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว428  ลว 22 ม.ค. 2567 ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)
1. เก็บตกKMจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS กรมควบคุมโรค
        ตามที่ กรมควบคุมโรค มีการปรับเปลี่ยนการรายงานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก R506 เป็น D506 นั้น กรมควบคุมโรค จึงได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแบบออนไลน์ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา โรงพยาบาล , สสอ. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมนั้น สสอ.ขุขันธ์ โดยงานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในรูปแบบดิจิทัล (D506) ได้จัดทำเป็น KMเก็บตกเนื้อหาสาระจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งได้ศึกษาทบทวนอีกครั้ง ในลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้ https://youtube.com/playlist?list=PLFFu7E482rIf6go2lUOkMxnpBGbD1uivs&si=Q8K-Ej4H4WvkjYRKหากมีปัญหาการใช้งานระบบฯ ให้เข้าไปสอบถามในกลุ่มไลน์  "help desk DDS กองระบาดวิทยา" 

2. การส่งข้อมูล 506 จากโปรแกรม JHCIS เข้าระบบ API ของกองระบาดผ่าน D506 สามารถทำได้แล้ว  โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

        2.1 กำหนดสิทธิในการส่งข้อมูลระบาด ใน Moph account ไปที่ Role ประกอบด้วย 

               -EPIDEM_DOWNLOAD_DATA

               -EPIDEM_REPORT

               -EPIDEM_UPDATEDATA

               -IMMUNIZATION_EPIDEM

        2.2 ทดสอบเข้าระบบ Dashbard D506 ที่ลิงก์ https://d506portal.ddc.moph.go.th/login เพื่อตรวจว่าข้อมูลเข้าระบบ D506 หรือไม่ ?

        2.3 ตั้งค่า Config DDC-Epidem API ดังนี้

               - ไปที่เมนู รายงานและสอบถามข้อมูล
                  >>รง.506(Export to ep2main)

               - ไปที่เมนู Config DDC-Epidem API

               - กรอก User & Passward

               - เมื่อกรอกเสร็จ ไปที่เมนู "ทดสอบการเชื่อมต่อ API"  หากได้แล้ว ให้ปิดหน้าต่างนี้

       2.4 ไปค้นหาผู้ป่วยที่วินิจวินิจโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดย ณ ตอนนี้ โปรแกรม JHCIS ส่งข้อมูล 506 เข้า D506 ได้รายเคส  มีขั้นตอนดังนี้

               -ไปที่หน้า การให้บริการ 

               - เมนูแก้ไข ด้านล่าง   กำหนดวันที่   ค้นหา ชื่อผู้ป่วย

               - หรือถ้าเราให้บริการหน้างาน ก็สามารถส่งได้เลยครับ

               - บันทึกข้อมูลตามปกติ หากเป็นโรคทางระบาด ระบบ JHCIS จะเด้งขึ้นมาให้ส่ง 506 เราก็ไปคลิ๊กส่งเข้า 506 กองระบาดได้เลย 
 คู่มือแนวทางการส่งข้อมูล D506 ผ่านโปรแกรม JHCIS คลิก
ที่มา : ดร.พุทธิไกร ประมวล.ไลน์กลุ่ม Pinoy EOC SSK,25-01-2567,12.09 น.


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน Khukhan RUN 2024 วิ่งเพื่อแบ่งปัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน Khukhan RUN 2024 วิ่งเพื่อแบ่งปัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานติดตามที่เพจ Khukhan RUN 2024 สมัครวิ่ง ตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายอำเภอขุขันธ์ ประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมกราบสักการะ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ พระนักธุดงค์แห่งที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตต่อไป
2. ร่วมประชุมตามโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2567
        เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้จัดประชุมตาม โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีเป้าหมายประชากรกลุ่มเสียงอายุ 50 -70 ปี จำนวน 10,422 คน โดยใช้เงินงบประมาณหมวดส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากเครือข่ายประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอขุขันธ์ ปี 2567 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ คือผู้รับผิดชอบงานมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีนโยบายสนับสนุนให้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามต่อไป โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทยและอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในปัจจุบัน การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางเวชปฏิบัติ ทำให้ตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือ เป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก ซึ่งพบว่า สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน

3. ร่วมออกพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ตำบลบลโสน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567
            เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ #สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานควบคุมโรค และหัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ออกพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ตำบลบลโสน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย กลุ่มเป้าหมายฯ ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำสุขภาพ จำนวน 125 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการจัดอบรม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 11 ตุลาคม 2566 ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 337 ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัดอุบลราชธานี 61 ตัว รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี 44 ตัว และจังหวัดสงขลา 99 ตัว ใน ปีงบประมาณ 2566 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 4 ราย โดยพบที่จังหวัดชลบุรี 1ราย จังหวัดระยอง 1 ราย และจังหวัดสุรินทร์ 2 ราย (อำเภอสังขะ และอำเภอศีขรภูมิ) สาเหตุการเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ กัด ข่วน เลีย และไม่ได้รับวัคซีน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2561 มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ทั้ง 2 ราย และในปี 2563 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยใน พื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ สำหรับ ในพื้นที่ตำบลโสน พ.ศ. 2556 - 2566 ไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่มีรายงานสถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข จำนวน 1 ตัวอย่าง ที่บ้านโสมเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลโสน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการควบคุมสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์คือ #เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป
4. ร่วมทำบุญในโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นิคมพัฒนาไม่ทิ้งกัน และร่วมเป็นเกียรติใน โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักบวร ณ วัดค่ายนิคม หมู่ที่ 3 บ้านนิคมเขต 8 ตำบลนิคมพัฒนา
        เมื่อวันอังคารที่ 27กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และหัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมทำบุญในโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นิคมพัฒนาไม่ทิ้งกัน และเวลา 09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติใน โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักบวร ณ วัดค่ายนิคม หมู่ที่ 3 บ้านนิคมเขต 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโครงการนี้ อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกระดับตามหลักบวร ก่อเกิดการแบ่งปัน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตลอดจนขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน และยังเป็นกิจกรรม สนับสนุนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2567 อีกด้วย

งานความรับผิดชอบธนวิชญ์

 วาระการประชุม(อ.ธนวิชญ์) ปีงบฯ2567

# เดือนตุลาคม 2566# เดือนกุมภาพันธ์ 2567# เดือนมิถุนายน 2567
# เดือนพฤศจิกายน 2566# เดือนมีนาคม 256​​7# เดือนกรกฎาคม 2567
# เดือนธันวาคม 2566เดือนเมษายน 2567# เดือนสิงหาคม 2567
# เดือนมกราคม 2567# เดือนพฤษภาคม 2567# เดือนกันยายน 2567

 งานที่ได้รับมอบหมาย
        1. งานเลปโตสไปโรซีส
        2. งานโรคเรื้อน
        3. งานโรคเอดส์
        4. งานโรคพิษสุนัขบ้า
        5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

 1. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 สรุปผลการประชุมราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

สคร.10 อุบลราชธานี ชี้เเจงมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2567 👉 

ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด (ร้อยละ 25 ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป)

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับ รพ.สต. (5 องค์ประกอบ เกณฑ์การดำเนินงาน 25 ข้อ) คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนะคะ 👇👇

https://docs.google.com/document/d/1bDufYvXoJqYq3G_WFlNBvVbNqugHinUL/edit

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมิน ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประจำปี 2567 

ระบบประเมินออนไลน์  (รพ.สต. สามารถเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 15 ก.ค. 67 ค่ะ ** กรณีไม่ประเมินโดยใช้แบบรายงาน)

รหัสเข้าใช้งานสำหรับหน่วยบริการ
USERNAME : รหัสสถานบริการ 5 หลัก (XXXXX)
PASSWORD : @XXXXX@

👉สรุป Timeline การประเมินและรับรองการจัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.สต.  ปี 2567
การประเมินตนเอง
- รพ.สต. ประเมินตนเองผ่านระบบอนไลน์พร้อมแนบหลักฐาน ตั้งเเต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 กรกฎาคม 2567
- สสจ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (กรณีไม่แนบหลักฐาน หรือเเนบไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้คะเเนนเป็น 0)

การรับรองผล
😊 ระดับเริ่มต้นพัฒนา - ระดับดีมาก 
- สคร. 10 ประเมินรับรองผล ตั้งเเต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567 
- สถาบันราชประชาสมาสัยจัดทำเกียรติบัตรรับรองคุณภาพฯ

😀  ระดับดีเด่น
- คณะกรรมการส่วนกลาง ร่วมกับ สคร.10/สสจ. สุ่มสอบทวน (แบบ onsite/online) ตั้งเเต่วันที่ 1 - 31  สิงหาคม 2567
- สคร. สรุปรายชื่อที่ผ่านการรับรอง ส่งไปยังสถาบันราชประชาสมาสัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 
- สถาบันราชประชาสมาสัยจัดทำโล่รับรองคุณภาพฯ

หมายเหตุ ระยะเวลารับรองผล มีอายุ 3 ปี (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2570)
ดาวน์โหลดแนวทางและเเบบฟอร์มสนับสนุนการดำเนินงาน 👉 
https://drive.google.com/drive/folders/1cPmiBQnDVUen6K-MTp8DUDSJBI7MrrGJ 2. งานคุ้มครองผู้บริโภค 

2.1 รายงานผลการสำรวจเฝ้าระวังลุกชื้นเถื่อน 9 ยี่ห้อ หมูยอ และน้ำปลาร้าบรรจุขวด ตามวาระเร่งด่วน อย. และนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ 

        วันที่ 29 มกราคม 2567 งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ โดย นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงพื้นที่เฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น 9 ยี่ห้อ ตามวาระเร่งด่วน อย. และน้ำปลาร้าบรรจุขวด ตามนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนผลิตภัณฑ์หมูยอ (ตามวาระการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฯ) ในร้านค้าและสถานประกอบการในพื้นที่ ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นยี่ห้อที่เป็นปัญหาดังกล่าว แต่พบผลิตภัณฑ์หมูยอไม่มีฉลาก ไม่มีเลข อย. ไม่มีวันที่ผลิตและวันหมดอายุ จากการสอบถามผู้ประกอบการรับมาจากแหล่งผลิตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเบื้องต้นได้ให้คำเเนะนำผู้ประกอบการในการห้ามจำหน่ายสินค้าดังกล่าว เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และได้ให้คำเเนะนำผู้ประกอบการในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ถูกต้องมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลข อย. 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุเเล้ว แต่นำมาจำหน่าย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลาก2.2 การสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ จังหวัดศรีสะเกษ (GIS) 

        ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกเเห่งดำเนินการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ โดยใช้เครื่องมือ "ร้านชำ GIS Ver.3" หรือ "หอมแดง Next Gen"  โดยสามารถดำเนินการสำรวจได้ตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2567 (ตัดรอบที่ 30 มิ.ย. 67) เป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ทุกเเห่ง (เฉพาะสังกัด สสจ.ศก.)

ลิงค์สำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ คลิ้กด้านล่างเลยค่ะ 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL6w6QVwapXAM35OaHk1OaiHOTMCC81-IddOjzw3CcsyeiHA/viewform

2.3 สรุปผลการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอขุขันธ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รายงานสรุปผลการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566) เพื่อแสดงทิศทางผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวโน้มของการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 

- จำนวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบำบัดการสูบบุหรี่ จำนวน 14,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.4 จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด จำนวน 83,172 ราย

ผลการคัดกรอง พบว่า
*สูบแล้วเเต่เลิก  791 ราย 
*ไม่สูบ 12,515 ราย
*สูบ 1,164 ราย (8.04%) 

ผลการบำบัดผู้ติดบุหรี่
ได้รับการบำบัด 636 ราย (54.64%)  ผลการบำบัด ดังนี้ เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือน (2 ราย) เลิกบุหรี่ได้ 3 เดือน (2 ราย) เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน (27 ราย)

- จำนวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 14,068 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.01 จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด จำนวน 83,172 ราย
ผลการคัดกรอง พบว่า
* ไม่เคยดิ่ม 10,306 ราย (73.26%) 
* เคยดื่มแต่หยุดมาเเล้ว 1 ปี ขึ้นไป  808 ราย (5.74%)
* ดื่ม 2,937 ราย (20.88%)
* จำนวนผู้ดื่มสุราความเสี่ยงต่ำ 2,810 ราย (95.98%) ได้รับ BA 1,833 ราย (65.02%)
* จำนวนผู้ดื่มสุราความเสี่ยงปานกลาง 112 ราย (3.81%) ได้รับ BC 26 ราย (23.21%)
* จำนวนผู้ดื่มสุราความเสี่ยงสูง 6 ราย (0.2%) ได้รับ BC 1 ราย (16.67%)


 3. งานการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก 

3.1 สรุปคะเเนนการประเมินรับรองมาตรฐาน รพ.สส.พท. ประจำปี 2567 เพื่อขอรับรองมาตรฐานการจัดบริการจากกรมการเเพทย์แผนไทย

ระดับดีเยี่ยม ได้เเก่  
- รพ.สต.บ้านโคกโพน 
- รพ.สต.บ้านกวางขาว
- รพ.สต.บ้านใจดี 
- รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ 
- รพ.สต.บ้านหนองลุง 
- รพ.สต.บ้านปรือใหญ่
รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น
รพ.สต.บ้านกฤษณา
รพ.สต.บ้านหัวเสือ

ระดับดีมาก ได้เเก่ 
รพ.สต.บ้านบ่อทอง
รพ.สต.บ้านขนุน
รพ.สต.บ้านคลองกลาง
รพ.สต.บ้านตรอย
รพ.สต.บ้านจะกง
รพ.สต.บ้านโนน

ระดับพื้นฐาน ได้เเก่ 
รพ.สต.บ้านหนองคล้า
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
รพ.สต.บ้านอาวอย

3.2 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐบันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการเเพทย์ทางเลือก 
        ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเเจ้งจากกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก เพื่อขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐบันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการเเพทย์ทางเลือกของหน่วยงาน เพื่อทราบถึงสถานการณ์การให้บริการการเเพทย์ทางเลือก อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพต่อไป
        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ รพ.สต. ของท่าน บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการเเพทย์ทางเลือกของหน่วยงาน ตามลิงค์ด้านล่างนี้👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIJIbhKIU2-zIi5eIuHxsPzsbD0JMnBC0MbHzMRLS1ibprUA/viewform

3.3 การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลิตและขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตสมุนไพรและยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา
        
  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้รับเเจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลิตและขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตสมุนไพรและยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการปรับปรุงเเละเเก้ไขคำสั่งมอบอำนาจใหม่ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลิต และขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยาจากสมุนไพร รวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากยาสมุนไพร และยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา และหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่จะผลิตและสนับสนุนให้บริการอื่นได้ ต้องเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอแจ้งรายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการผลิตและขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตสมุนไพรและยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา 


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลิตและขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา 

 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งให้เพิ่มเติมภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต,ในสังกัดฯทุกแห่ง
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - 
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อดูแลสุขภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่นอกจากการคัดกรองโรคที่สำคัญในผู้สูงอายุ 10 เรื่อง คือ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน การคัดกรองตาต้อกระจก และการคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษได้รับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันการเกิดโรค ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95
        - 
ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ เพิ่มเติม ดังนี้
        1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ผ่าน Application Smart อสม. อย่างน้อยร้อยละ 90
        2. การคัดกรองตาต้อกระจก ใน Vision2020 อย่างน้อยร้อยละ 80
        3. ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) รหัส SPECIALPP ที่ใช้ในการประเมิน คือ รหัส 181280 ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) รหัส 181281 ติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) รหัส 181282 ภาวะติดเตียง (ADL 0 - 4 คะแนน) โดยประเมินผ่านโปรแกรมการให้บริการของแต่ละหน่วยบริการ และส่งรายงานเข้าระบบ 43 แฟ้ม อย่างน้อยร้อยละ 95 โดยให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว   ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ท่านทราบภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบรายงานในโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
        
ผลการจัดแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) คลิก         รายงาน ADL ใน HDC รายหน่วยบริการ คลิก         รายงานผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 9 ด้าน (smart อสม. / 3 หมอรู้จักคุณ) คลิก         ฝาก​ CM.ทุก รพ.สต. เร่งรัดการคัดกรอง​ADL​และWellness Plan ด้วยนะครับ​ ผลงานยังต่ำมาก​ ส่วนคัดกรอง ​9​ ด้าน​ยังเหลือนิดหน่อย

ที่มา : ที่ ศก.0033.007/ว.8416 ลว 26 ธ.ค. 2566 เรื่อง  ขอให้ดำเนินการให้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ในพื้นที่รับผิดชอบ

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อชะลอ ความเสื่อมร่างกาย ให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถดูแลพึ่งพาตนเองคงสภาพไม่ให้เข้าสู่ภาวะพึ่งพิง ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Lifestyle) ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “ชะลอชรา ชีวายืนยาว” ใน 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเคลื่อนไหว โภชนาการ สุขภาพช่องปาก สมองดี มีความสุข และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมขะลอความเสื่อมของ ร่างกายตามบริบทในแต่ละพื้นที่   รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ผ่านกลไกครอบครัว ชุมชน และการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ลดการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  จึงขอให้ท่าน แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ของท่าน ตามคู่มือ แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กรมอนามัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว57  ลว 5 ม.ค. 2567  เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

3. โครงการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ ๑๐ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference  

เรียน ผู้บังคับบัญชา / ผอ.รพ.สต. - เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ รับแจ้งจาก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดทำกิจกรรมอบรมพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพและฝึกปฏิบัติภาคสนามตามหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการการดูแล ผู้สูงอายุ Care Manager กับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและกลุ่ม Palliative Care ในระดับชุมชน (online) ภายใต้โครงการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference เมื่อระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จำนวน 3 วัน    

        - สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่รับผิดชอบที่ครบกำหนดฟื้นฟูศักยภาพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำ KMเพื่อการทบทวนย้อนหลังการอบรมฯ ที่สามารถเข้ารับชมผ่านลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=VlRsUc40KAI&list=PLFFu7E482rIfeLiBkzMjlja0Z4v0A5MoH

หมายเหตุ ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะ ดูย้อนหลังได้เฉพาะผู้ที่ได้รับลิงก์เท่านั่น ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว184 ลว 10 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม

4. โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 เรียน  ผู้บังคับบัญชา /ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง @All           - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา           - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการ สุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของท่าน ผ่านโปรแกรม JHCIS นั้น           - สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปักหมุดGIS แยกรายหน่วยบริการและหมู่บ้านรับผิดชอบ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 ดังนี้

ลำดับหน่วยบริการจำนวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด(ราย)
ผู้สูงอายุปักหมุดพิกัดGISแล้ว (ราย)คิดเป็นร้อยละยังไม่
ปักหมุด
(ราย)
1รพ.สต. บ.โคกโพน1,2021,20099.832
2รพ.สต. บ.หนองคล้า45145099.781
3รพ.สต. บ.สมบูรณ์1,2551,25199.684
4รพ.สต. บ.ปรือใหญ่78978699.623
5รพ.สต. บ.ขนุน70370099.573
6รพ.สต. บ.อาวอย1,6021,59599.567
7รพ.สต. บ.หนองลุง1,3201,30899.0912
8รพ.สต. บ.สำโรงตาเจ็น1,1861,17599.0711
9รพ.สต. บ.หัวเสือ1,3121,29898.9314
10รพ.สต. บ.จะกง1,0851,06998.5316
11รพ.สต. บ.ใจดี1,3401,32098.5120
12รพ.สต. บ.กวางขาว45745098.477
13รพ.สต. บ.กฤษณา1,0971,07898.2719
14รพ.สต. บ.บ่อทอง28528098.255
15รพ.สต. บ.ตรอย45744898.039
16รพ.สต. บ.วิทย์1,0801,05597.6925
17รพ.สต. บ.นาก๊อก1,0361,01197.5925
18รพ.สต. บ.โนน61960397.4216
19รพ.สต. บ.ปราสาท89285896.1934
20รพ.สต. บ.กันจาน1,3981,34396.0755
21รพ.สต.ทับทิมสยาม34632694.2220
22รพ.สต. บ.คลองกลาง93787693.4961
23รพ.สต. บ.ปรือคันตะวันออก96787990.988
24รพ.สต. บ.โคกเพชร1,13596184.67174
25รพ.สต. บ.นิคมพัฒนา64819830.56450
26รพ.สต. บ.ตะเคียนบังอิง79212716.04665
27รพช.ขุขันธ์2,8021384.932,664
28รพ.สต. บ.ตะเคียนช่างเหล็ก1,146001,146
ผลรวมทั้งหมด28,33922,78380.395,556

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว6898 ลว 25 ต.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ หมายเหตุ ไฟล์เอกเซลฯ ส่งให้ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานผู้สูงอายุแล้ว

5. ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ชี้แจงเกี่ยวกับ Blue Book ผ่านไลน์กลุ่ม CM ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 (อ.เดือน) อัปเดท เกี่ยวกับเรื่องการคัดกรอง 9 ด้าน และการส่งต่อข้อมูลที่ทางโปรแกรมเมอร์ของกรมอนามัยแจ้งมา ดังนี้         ข้อมูลของ ทั้ง Smart อสม. กับ 3 หมอรู้จักคุณ จะถูกส่งมารวมที่ Blue Book ซึ่งปีที่แล้วเราต้องกดยืนยันใน Blue Book อีกครั้ง ส่วนปีนี้ทางกรมลดขั้นตอนโดยที่ไม่ต้องมากดยืนยันแล้ว เราจะส่งข้อมูลไปเข้า HDC ให้เลย ทั้งนี้ Blue Book สามารถมาตรวจสอบข้อมูลคนที่ส่งไปได้

        ซึ่ง ณ ปัจจุบัน โปรแกรม Smart อสม. และ 3 หมอรู้จักคุณ สามารถคัดกรองได้แล้ว และทะยอยส่งข้อมูลมาที่ Blue Book แล้ว แต่จะไม่ได้ส่งมาทุกวัน โดยจะตัดมาเป็นรอบๆ         เช่นเดียวกัน ณ ตอนนี้ Blue Book จะส่งข้อมูลเข้า HDC ทุกวันในส่วนของการไหลของข้อมูล ยังดำเนินการแผนภาพนี้ตามเดิม

คำถามที่พบบ่อย FAQ1: ณ ปัจจุบัน ข้อมูลสามารถบันทึกการคัดกรอง 9 ด้านได้ 3 ทาง คือ Smart อสม. / BB / JHCIS, Hosxp และอื่นๆ ผ่านรหัส Special PP แล้วถ้ามีการประเมินคัดกรองมาจาก 2 แหล่ง โดยที่ เป็น CID เลขบัตรเดียวกัน เช่น 1. ผ่าน Smart อสม. คีย์โดย อสม/จนท.งานภาคประชาชน และ 2.จนท.ในรพ.สต. / รพช. คีย์ผ่าน Special PP ข้อมูลการประเมินจะยึดอันไหน Ans : ข้อมูลผลการประเมินจะยึดจากวันที่ล่าสุด FAQ2: การคัดกรอง 9 ด้าน พื้นที่สามารถเลือกคีย์ผ่าน Special PP ใน JHCIS, Hosxp และอื่นๆ อย่างเดียวได้ไหม เพื่อขึ้นรายงานบน HDC Ans : คีย์ได้ แต่ก็อาจจะซ้ำซ้อนกับที่ อสม จะคีย์ผ่านเข้ามาทาง Smart อสม. ใน CID ผู้สูงอายุคนเดียวกัน (เพราะ อสม. มีตัวชี้วัดคัดกรองด้านนี้) แต่ถ้า เกิน 7 วัน จนท.ที่ดูในส่วนของ 3 หมอรู้จักคุณ ไม่กดยืนยัน ผลคนที่เสี่ยง ข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่ Aging data เลย

6. เก็บตกเนื้อหาการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Webex Conference ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567


เอกสารประกอบการประชุมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว184 ลว 10 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. กิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล/กุฏิชีวาภิบาล ณ วัดป่าโนนสะอาด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
        เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล/ กุฏิชีวาภิบาล  ณ วัดป่าโนนสะอาด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลยกระดับ ๓๐ บาท พลัส กระทรวงสาธารณสุข ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี รวมถึงบุคลากรในวัด เครือข่ายสุขภาพและประชาชน มีสุขภาพดีครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งสถานชีวาภิบาล ในโรงพยาบาลและสถานชีวาภิบาลในชุมชน
หัวข้อและประเด็นการศึกษาดูงานที่น่าสนใจ 
         1. การดำเนินงานและการพัฒนาจนเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดตั้ง ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อการตายดีวิถีพุทธ ของวัดป่าโนนสะอาด โดย พระอธิการแสนปราชญ์ ปัญญาคโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาด

        2. การศึกษาดูงานสภาพพื้นที่จริงภายในวัด พร้อมทั้ง สนทนาธรรมแนวทางการเจริญสติปัฏฐาน จนเกิดสมาธิ ยกจิตเข้าฌานและฟังธรรมพิจารณาใคร่ครวญ ปฏิบัติธรรมจนเกิดญาณปัญญาฯ

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว8480  ลว 28 ธ.ค. 2566  เรื่อง ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล/กุฏิชีวาภิบาล
2.พิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล ณ วัดโพธิ์น้อย  ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
        วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล ณ วัดโพธิ์น้อย  ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ กุฏิชีวาภิบาลวัดโพธิ์น้อย  โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ , นางมลุลี แสนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10 อุบลราชธานี , สส.อมรเทพ สมหมาย, หัวหน้าส่วน ราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
       ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขุนหาญ ได้มีการขับเคลื่อนดำเนินงานเกี่ยวกับ สถานชีวาภิบาลมา ตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2565 ได้ขยายการดูแลเพิ่มในกลุ่มพระสงฆ์ตามโครงการ “คนขุนหาญดูแลพระสงฆ์ไทยห่างไกลโรค 4.0” โดยต่อยอดจากกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งดำเนินการ พัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก 76 รูป จาก 47 วัด ได้รับใบประกาศและขึ้นทะเบียนแล้ว 20 รูป ครอบคลุม 10 ตำบล และอยู่ในระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียน อีก 56 รูป สำหรับ การสร้างกุฏิชีวาภิบาลวัดโพธิ์น้อย แห่งนี้ เป็นแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวขุนหาญ จัดตั้งกองบุญ 66 บาท เพื่อให้มีบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธเรื้อรังระยะกลาง (IMC) และระยะท้าย (palliative care) รวมถึงดูแลพระสงฆ์ที่จำเป็นต้องสังเกตอาการ อีกทั้งมีการให้บริการรักษา-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีพระศิลานุปัฏฐากและ CG เป็นผู้ดูแล มีโรงพยาบาลขุนหาญ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ร่วมเป็นที่ปรึกษา 
      สำหรับในปี 2567 นี้ มีแผนที่จะขยายกฏิชีวาภิบาลเพิ่มอีก 2 แห่งที่วัดกันทรอมใต้ และวัดบักดอง เพื่อให้มีการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธเพิ่มขึ้น
ขอบคุณภาพ/ข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10  อุบลราชธานี ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว256  ลว 16 ม.ค. 25676  เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “กุฏิชีวาภิบาล” วัดโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


3. การอบรมพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระศิลานุปัฏฐาก โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย
        ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยกรมอนามัย ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระศิลานุปัฏฐาก ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 15 ชั่วโมง เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย และผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ พระศิลานุปัฏฐากให้มีความรู้ที่ต่อเนื่องและต่อยอดพระศิลานุปัฏฐากพระผู้ดูแลผู้สูงอายุ (พระคิลา นุปัฏฐาก Caregiver : CG) ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง 2) เพื่อให้พระศิลานุปัฏฐาก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย และปฏิบัติต่อพระสงฆ์อาพาธภายในวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ
ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ออกหนังสือประสานนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ในสังกัดคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือพระศิลานุปัฏฐาก เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น หลังจากนี้ ขอความร่วมมือ จนท.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงแก่พระคิลานุปัฏฐากด้วย ในการฝึกปฏิบัติในวัด/ชุมชน ของพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ซึ่งพระคิลานุปัฏฐากควรได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 5 ชั่วโมง เมื่อฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว กรุณานําใบงาน scan ส่งไปยังสํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัยรายละเอียดตามเอกสารการอบรมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว375  ลว 18 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระศิลานุปัฏฐาก

4. KM การอภิปราย เรื่อง “ขับเคลื่อนอย่างไร สู่สถานชีวาภิบาลในวัดและชุมชน”

ที่มา : Facebook Live สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. (2023).  https://www.facebook.com/soongwaihealthy/videos/1104355983888656 

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)
งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0212/ว34250 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

2. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช) ขอให้หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหรือประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานของรัฐ
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานไอที และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ของท่านศึกษาและตรวจสอบการใช้ข้อมูล ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.011/ว322  ลว 17 ม.ค. 2567 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งให้ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งว่าได้ตรวจพบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกระทรวงสาธารณสุข ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ของ บริษัท จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโหว่ที่ทำให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีใช้เป็น ช่องทางในการโจมตีทางไซเบอร์ และเสี่ยงถูกฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ทุกแห่ง ดำเนินการต่อไปนี้โดยเร่งด่วน
        ๑. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หากพบว่าเครื่องในหน่วยงานของท่านมีการติดตั้งให้ทำการ ถอนการติดตั้งซอฟแวร์ ที่มีการละเมิดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
        ๒. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ท่าน โดยส่งรายชื่อผู้ประสานงานตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
        ๓. หน่วยงานส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานถอนการติดตั้งซอฟแวร์ที่มีการละเมิด ลิขสิทธิ์โดยระบุชื่อเครื่อง Computer Name พร้อมทั้งรายการผลิตภัณฑ์และจำนวนรายการที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ ถูกต้อง ส่งกลับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว428  ลว 22 ม.ค. 2567 ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์จากผู้รับผิดชอบงานระบาดทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รง.506) ปี2566
เรียน ผู้บริหาร/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบ R.506 & D506 - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ - สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์จากผู้รับผิดชอบงานระบาดทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รง.506) ปี2566 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความซ้ำซ้อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพของพื้นที่ตนเอง และรวบรวมส่งงานระบาด สสอ.ขุขันธ์ เพื่อส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ก่อนวันที่ 20 ก.พ. 2567 เพื่อส่งต่อให้กองระบาดวิทยาจัดทำสรุปรายงานประจำปี 2566 ระดับประเทศต่อไป - ได้ส่งฐานข้อมูลไปให้ผู้รับผิดชอบในไลน์กลุ่มบริหาร , กลุ่ม D506&JHCIS-GIS ขุขันธ์ และกลุ่มเล่าสู่กันฟังแล้ว ให้ส่งคืนฐานข้อมูลที่แก้ไขถูกต้องกลับมาในไลน์กลุ่ม D506&JHCIS-GIS ขุขันธ์ ก่อนวันที่ 20 ก.พ. 2567 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป
ที่มา : กลุ่มไลน์ Pinoy EOC SSK,25670130.
2. เก็บตกKMจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS กรมควบคุมโรค
        ตามที่ กรมควบคุมโรค มีการปรับเปลี่ยนการรายงานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก R506 เป็น D506 นั้น กรมควบคุมโรค จึงได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแบบออนไลน์ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา โรงพยาบาล , สสอ. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมนั้น สสอ.ขุขันธ์ โดยงานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในรูปแบบดิจิทัล (D506) ได้จัดทำเป็น KMเก็บตกเนื้อหาสาระจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งได้ศึกษาทบทวนอีกครั้ง ในลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้ https://youtube.com/playlist?list=PLFFu7E482rIf6go2lUOkMxnpBGbD1uivs&si=Q8K-Ej4H4WvkjYRKหากมีปัญหาการใช้งานระบบฯ ให้เข้าไปสอบถามในกลุ่มไลน์  "help desk DDS กองระบาดวิทยา" 

3. การส่งข้อมูล 506 จากโปรแกรม JHCIS เข้าระบบ API ของกองระบาดผ่าน D506 สามารถทำได้แล้ว  โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

        2.1 กำหนดสิทธิในการส่งข้อมูลระบาด ใน Moph account ไปที่ Role ประกอบด้วย 

               -EPIDEM_DOWNLOAD_DATA

               -EPIDEM_REPORT

               -EPIDEM_UPDATEDATA

               -IMMUNIZATION_EPIDEM

        2.2 ทดสอบเข้าระบบ Dashbard D506 ที่ลิงก์ https://d506portal.ddc.moph.go.th/login เพื่อตรวจว่าข้อมูลเข้าระบบ D506 หรือไม่ ?

        2.3 ตั้งค่า Config DDC-Epidem API ดังนี้

               - ไปที่เมนู รายงานและสอบถามข้อมูล
                  >>รง.506(Export to ep2main)

               - ไปที่เมนู Config DDC-Epidem API

               - กรอก User & Passward

               - เมื่อกรอกเสร็จ ไปที่เมนู "ทดสอบการเชื่อมต่อ API"  หากได้แล้ว ให้ปิดหน้าต่างนี้

       2.4 ไปค้นหาผู้ป่วยที่วินิจวินิจโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดย ณ ตอนนี้ โปรแกรม JHCIS ส่งข้อมูล 506 เข้า D506 ได้รายเคส  มีขั้นตอนดังนี้

               -ไปที่หน้า การให้บริการ 

               - เมนูแก้ไข ด้านล่าง   กำหนดวันที่   ค้นหา ชื่อผู้ป่วย

               - หรือถ้าเราให้บริการหน้างาน ก็สามารถส่งได้เลยครับ

               - บันทึกข้อมูลตามปกติ หากเป็นโรคทางระบาด ระบบ JHCIS จะเด้งขึ้นมาให้ส่ง 506 เราก็ไปคลิ๊กส่งเข้า 506 กองระบาดได้เลย 
 คู่มือแนวทางการส่งข้อมูล D506 ผ่านโปรแกรม JHCIS คลิก
ที่มา : ดร.พุทธิไกร ประมวล.ไลน์กลุ่ม Pinoy EOC SSK,25-01-2567,12.09 น.


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดลำภู (รัมพนีวาส) ตำบลใจดี
        วันอังคารที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ สุรักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 ณ วัดลำภู (รัมพนีวาส) ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ปลัด อบต.ใจดี คณะผู้บริหาร พนักงาน เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลใจดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอขุขันธ์ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

2. การประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบThaiQM อำเภอขุขันธ์
        วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม การประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบThaiQM โดยมี นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฯ นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหาร อปท./ปลัด อปท.หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อปท. ทุกแห่ง พัฒนากรประจำตำบล คณะครู ศกร. ประจำตำบล เกษตรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เรียน ผู้บังคับบัญชา / ผอ.รพ.สต./อสม.ในสังกัด รพ.สต.ทุกแห่ง 
         - เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
         - ตามที่ อำเภอขุขันธ์ เชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์ นั้น
         - กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละตำบล/หมู่บ้านจะเป็นผู้มาประสานขอความร่วมมือ อสม.ในแต่ละหมู่บ้านช่วยกรอกแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน(ThaiQM) โดยใช้ User Name และรหัสผ่านของแต่ละหมู่บ้านที่อำเภอขุขันธ์ได้กำหนดให้
         - อำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง เป็นที่ปรึกษากับทางหมู่บ้าน/ตำบลในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่มีในแบบสำรวจThaiQM และขอความอนุเคราะห์สัญญาณไวไฟในการเชื่อมต่อเพื่อการกรอกแบบสำรวจฯออนไลน์ กรณีสัญญาณไวไฟของทางหมู่บ้านตำบลไม่เสถียรและสัญญาณไม่ดีพอ
         - อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณที่ทุกท่านประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลและบูรณาการทำงานด้านข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์
3. ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง จำนวนทั้งสิ้น 81ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 486,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายเทพสุวรรณ. เสาสุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผอ.รพ.สต.บ้านจะกง , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

4. นายสุเพียร คำวงศ์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การออกแบบเว็บไซต์ด้านสาธารณสุข ณ สสอ.ราษีไศล
        เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 รับเชิญเป็น วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การออกแบบเว็บไซต์ด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบเวปไซต์กับทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขอำเภอราษีไศล สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ ท่านสาธารณสุขอำเภอราษีไศลและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

5. นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมประชุมและสนับสนุน Khukhan RUN 2024
        เมื่อบ่ายวันที่ 30 มกราคม 2567 ร่วมประชุมและสนับสนุน Khukhan RUN 2024 วิ่งเพื่อแบ่งปัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 สนใจเข้าร่วมงานติดตามที่เพจ Khukhan RUN 2024 สมัครวิ่ง ตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567

6. นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ - ยโสธร ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ( ภาษาเขมร ) ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ