"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รวมรายงานศศิธร ธรรมบรรเทิง

วาระการประชุมประจำเดือน ของ ศศิธร ปีงบประมาณ 2559

ม.ค.59        ก.พ.59               มี.ค.59

เม.ย.59       พ.ค.59               มิ.ย.59
ก.ค.59        ส.ค.59               ก.ย.59
ต.ค.59        พ.ย.59              ธ.ค.59


งานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก

>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน 2558 คลิก 

>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โดยร.พ.ศุภนิมิตร คลิก 

ผลการดำเนินงานภาวะเด็กอ้วนของเด็กวัยเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2558

>>แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ10   คลิก

>>เเบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนเเละอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 คลิก


ภาคเรียนที่ 2 /2558

>>แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ10 คลิก  

>>เเบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนเเละอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558( อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว 

          ตามที่ กรมการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ WC OK โดยใช้สติกเกอร์ (WC OK) เป็น สัญลักษณ์ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายในการบูรณาการความร่วมมือห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย นั้น


         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งมายัง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาจัดสรร สติกเกอร์ (WC 0K) สำหรับ ห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย(ของอำเภอขุขันธ์ ปี 2558)ต่อไป

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๔/ว.๒๘๔๔ ลง ๓ ก.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

งานดูแลผู้สูงอายุ
1. เร่งรัดการกรอกข้อมูลลงโปรแกรม โครงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก
             ตามที่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลก สดใส เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อคัดกรองสายตาผู้สูงอายุและผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด ที่เป็นสาเหตุตาบอดในผู้สูงอายุ ถวายเป็นราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระซนพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กำหนดระยะเวลาดำเนินการถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘ เป้าหมายการผ่าตัด ๖๐,๐๐๐ ดวงตาทั่วประเทศ และได้ถูกระบุให้เป็นหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี ๒๕๕๘ ใช้ระบบการ บันทึกข้อมูล การคัดกรองสายตา การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยตาต้อกระจก ข้อมูลการผ่าตัด ผ่านฐานข้อมูลทาง เว๊ปไซด์ www.vision2020thailand.org เพื่อติดตามนำผู้ป่วยขึ้นทะเบียนไว้เข้ารับการผ่าตัดให้สามารถเฝ้าติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานทั้งเขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้อย่างเป็นระบบนั้น

             ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอให้ท่านได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการอบรมคัดกรองสายตาผู้ป่วย และรับฟังชี้เเจงการบันทึกโปรเเกรม VISION 2020 ที่ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.  โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมฐานข้อมูลJHCISมาด้วย 

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว.๒๖๑๗ ลง ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง  เร่งรัดการกรอกข้อมูลลงโปรแกรม โครงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก

2. เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาลักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) 
             ตามที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ และได้มอบหมายให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) เพี่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver ในการดูแล ๓ กลุ่มเปัาหมายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้กับ อสม.หรือผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชน และกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาคือ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ช่วงการอบรมระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๕๕ คน โดยจัดเป็น ๒ ร่น ดังนี้
             ๑. จังหวัดอบลราชธานี และ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๕- ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
             . จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร   ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
***อำเภอขุขันธ์ให้โควต้า 6 ท่าน***
             ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ส่งรายชื่อไปให้ สสจ.ศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 11.30 น. ตามโควต้าที่ได้รับ ดังมีรายนามดังนี้
เขตสถานีอนามัยที่คำนำหน้าชื่อ-สกุลอายุ(ปี)ระดับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็น บ้านเลขที่หมู่ที่ตำบล
1นางสุพรรณิการ์ ไชยนิล38ม.ปลายหรือเทียบเท่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน2011จะกง
2นางมณีรัตน์ ดวงใจ41ม.ปลายหรือเทียบเท่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน631โคกเพชร
3นางประสบ คำยก54ม.ปลายหรือเทียบเท่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน1314กันทรารมย์
4นางอุไรพร เทพแสง32ม.ปลายหรือเทียบเท่าผู้ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุในชุมชน14022โสน
5นายตี มะลิพันธ์62ปริญญาตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน1563ปรือใหญ่
6นางสุปราณี ยินใส49ม.ต้นหรือเทียบเท่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน1225หนองฉลอง

ขอนัดหมายให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาขึ้นรถที่ สสอ.ขุขันธ์ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2558 ก่อนเวลารถล้อหมุน  10.00 น.(พขร.อภิปราย) เพื่อจะได้ไปรายงานตัวเข้ารับการอบรมและเข้าพัก ณ วสส.อุบลราชธานี  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  สำหรับตารางการฝึกอบรม ดังนี้

ส่วนสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้

ที่มา : หนังสือ วสส.อุบลฯที่ สธ ๐๒๐๓.๐๘๖/๗๙๐/ว.๒๖๑๗ ลง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG)
หนังสือ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก0032.008/ว.10878 ลง 29 มิ.ย. 2558 เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรนักบริบาลชุมชน

2. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
              ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ : สุขภาพผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ๒๐๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และการอภิปรายทางวิชาการด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๕- ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนซั่น กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

               ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานเพื่อนำเสนอวิชาการ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://www.anamai.moph.go.th/Academic8th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำหรับผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ ได้ที E-mail: anamai2558@anamai.mail.go.th

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/๒๕๙๐ ลง ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

งานดูแลผู้พิการ
1. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
            ด้วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Opertion Smile Foundation Thailand) เป็นองค์กรการกุศลให้ ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้า แก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ ความพิการอื่นๆ บนใบหน้าให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคมร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ มือติด นิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้  เริ่มวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เริ่มคัดกรอง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป้าหมาย จำนวน ๘๐ ราย

            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ค้นหา และนำพาผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/๒๕๙๑ ลง ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ