"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม 9 มกราคม 2560(อ.ดวง)

          กลุ่มงานควบคุมโรค
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
          ประเทศไทยขอมูลเฝาระวังโรค ระหว่างวันที่ 1 ม.. 2559 - 12 ธ.. 2559 พบผูปวย 60,115 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 91.88 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 58 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.09 ตอแสนประชากร อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.98 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ป(24.86 %) 10-14 ป (17.19 %) 25-34 ป (15.48 %) อาชีพสวนใหญ นักเรียนรอยละ 43.2 รับจางรอยละ 19.1 ไมทราบอาชีพ/ในปกครอง รอยละ 18.5 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แมฮองสอน (404.64 ตอแสนประชากร) สงขลา (318.43  ตอแสนประชากร) ปตตานี (285.75 ตอแสนประชากร) เชียงใหม (276.12 ตอแสนประชากร) พัทลุง (252.51 ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษขอมูลเฝาระวังโรค  ระหว่างวันที่  1 ม.. 2559 - 17.. 2559 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1211 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 82.65  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2  ราย   ที่อำเภออำเภอขุขันธ์  และอำเภอวังหิน  อำเภอละ  1 ราย  อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.14   อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  0.17 เป็นลำดับที่  31 ของจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ  กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี  (143.29 ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  10 - 14  ปี  (138.07 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียน  309  ราย  รองลงมาคือ   เกษตรกร (107  ราย) , บุคลากรสาธารณสุข (73  ราย) , ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง (67  ราย) อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก  คือ  อำเภอกันทรลักษ์อัตราป่วย  75.77  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอขุนหาญ  (58.99  ต่อแสนประชากร) , อำเภอปรางค์กู่  (55.87  ต่อแสนประชากร),อำเภอราษีไศล  (53.03 ต่อแสนประชากร) และอำเภอกันทรารมย์ (50.97  ต่อแสนประชากร) ข้อมูลผู้ป่วยในเดือนกันยายน-ต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงแต่ยังใกล้เคียงกับค่ากลาง (Median)  ซึ่งถือว่ายังมีโอกาสเกิดการระบาดอยู่  จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างเข้มข้นเพราะปลายฤดูฝน  ยังมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน รวมทั้งประชาชน ร่วมมือกัน ดูแลสภาพแวดล้อมและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ลดค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้ วัด โรงเรียนและหน่วยงานปลอดลูกน้ำยุงลาย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
       
2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา        
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 พ.ย. 2559 พบผู้ป่วยแล้ว
560 ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  พบผู้ป่วยรายใหม่ 42 ราย แนวโน้มผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์คงที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอ บางจังหวัดเท่านั้น  จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ยังไม่พบการ
ติดเชื้อไวรัสซิกา
การเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  เน้นการค้นหาโดยใช้รหัสวินิจฉัย ให้หน่วยบริการทำการค้นหา เดือนละ 1 ครั้ง  ดังแสดงในตาราง
ลำดับ
รหัสวินิฉัย
ชื่อโรค
1
A90
Dengue Fever
2
B05
Measles
3
B06
Rubella
4
B09
Viral Examthem
5
U06.9
Zika Fever
6
R21
Maculopapular Rash
7
Q02
Microcephaly
          หากพบผู้ป่วยในระบบบันทึกข้อมูลที่สถานบริการตามรหัสการวินิจฉัย  หน่วยบริการทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏบัติการและดำเนินการตามระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค สามารถติดตามศึกษาแนวทางเพิ่มเติมได้ที่ http://203.157.15.110/boe/zika.php หัวข้อแนวทาง/มาตรการ
 
          3. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก 
 ประเทศไทยขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.. 2559 - 12 ธ.. 2559 พบผูปวย 76848 ราย จาก
77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 117.46 ตอ แสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1 :0.73
กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ป (27.20 %) 2 ป (24.83 %) 3 ป (18.76 %)   อาชีพสวนใหญ
ไมทราบอาชีพ/ในปกครอง รอยละ 87.9 นักเรียน รอยละ 10.5 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ นาน (299.23 ตอแสนประชากร) สระบุรี(296.59 ตอแสนประชากร) เชียงราย (275.58 ตอแสนประชากร)  ระยอง (269.33 ตอแสนประชากร) พิษณุโลก
(241.53 ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษไทยขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.. 2559 - 17.. 59  พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1226 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   83.68  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วน   เพศชายต่อเพศหญิง  เท่ากับ 1.49 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (1319.05 ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5 - 9  ปี  (57.53  ต่อแสนประชากร)
, กลุ่มอายุ 10 - 14  ปี (11.25  ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  จำนวนผู้ป่วย
เท่ากับ  1159  ราย รองลงมาคือ นักเรียน (52  ราย) , อื่นๆ (7  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  อำเภอโนนคูณอัตราป่วย  209.19  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอขุนหาญ  (171.35  ต่อแสนประชากร), อำเภอไพรบึง  (143.28  ต่อแสนประชากร) , อำเภอเบญจลักษ์  (132.89 ต่อแสนประชากร) และอำเภอบึงบูรพ์  (121.39 ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในช่วงต้นฤดูหนาวจะพบผู้ป่วยมากขึ้น  ควรดำเนินการให้เกิดความร่วมมือของครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองในการคัดกรองอาการเด็กหากมีอาการป่วยหรือสงสัย ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเน้นความสะอาด และการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส
ประเทศไทย ขอมูลเฝาระวังโรค ระหว่างวันที่ 1 ม.. 2559 - 9 ธ.. 2559 พบผูปวย 2121 ราย จาก
67 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 3.24 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 31 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.05 ตอแสน ประชากร อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.25 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 45-54 ป (20.89 %) 35 - 44 ป (19.05 %) 55 - 64 ป (16.78 %) อาชีพสวนใหญ เกษตร รอยละ 50.3 รับจาง รอยละ 19.3 นักเรียน รอยละ 10.8 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ระนอง (30.72 ตอแสนประชากร) ศรีสะเกษ (24.20
ตอแสนประชากร) กาฬสินธุ(14.92 ตอแสนประชากร) พัทลุง (11.89 ตอแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (11.29
ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ ขอมูลเฝาระวังโรค ระหว่างวันที่ 1 ม.. 2559 - 17.. 2559 พบผู้ป่วย  จำนวนทั้งสิ้น 352 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   24.02  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 8  ราย   อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.55   อัตราผู้ป่วยตาย ร้อยละ  2.27 เป็นลำดับที่  2 ของจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด  เพศชายป่วยมากกว่าเพศหญิง  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ  45 - 54  ปี  (100  ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ 35 - 44  ปี
(77  ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  เกษตร  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  264  ราย  รองลงมาคือ   อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ อำเภอภูสิงห์  อัตราป่วย  50.73  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอพยุห์  (47.1  ต่อแสนประชากร)
, อำเภอขุขันธ์  (45.94  ต่อแสนประชากร) , อำเภอขุนหาญ  (43.07  ต่อแสนประชากร
) และอำเภอปรางค์กู่  (42.64  ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่อาชีพเกษตรกรรม และมีอายุอยู่ในวัยทำงาน ช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมไปสัมผัสเชื้อก่อโรคได้ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติ ขอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ลดการติดเชื้อโรค หากป่วยเข้ารักษาอย่างรวดเร็ว  

          

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

1. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ เร่งรัดสำรวจข้อมูล CCTV ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เพื่อให้การบันทึกข้อมูล CCTV ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ แล้วเสร็จทันตามกำหนด จึงขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
     1) ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูล cctv  ที่ติดตั้งในหน่วยงาน ( รพ.สต. , สสอ., รพ. )  ในระบบ ที่  http://122.155.197.36  u: **** p: ****  ให้แล้วเสร็จภายใน 13 มกราคม 2560  
     2) ส่งข้อมูลแบบสำรวจ ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศ  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560  คลิกที่นี่

     หมายเหตุ หนังสือสั่งการ จะส่งตามหลัง ครับ .... หากมีปัญหาสงสัย ติดต่อ วีระวุธ เพ็งชัย 0622013251 , 0630233185

2. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเข้าร่วมอบรม ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ กำหนดเป้าหมายให้อำเภอขุขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่ฯเข้าอบรมจำนวน 14 ท่าน  ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขศรีสะเกษ พิธีเปิดโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 08.30 น. นั้น  
         ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ หน.โซนทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน และรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นผู้แทนจากโซนของท่านเข้าร่วมอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

หมายเหตุ 
โซนที่ 1 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ...
โซนที่ 2 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 3 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 4 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 5 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 6 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...

OK_กรอกส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepc0bX86O1cmLc_DgjB928_OHHeAXW7hsgCQ8AIz72iJJS8g/viewform

*** ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯส่งเข้าร่วมอบรม
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WhBTCqE8Ul92QNn_fwqqO68ljV4Oc6Bv-oqqIMmU568/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว.32 ลง 16 ม.ค. 2560 เรื่อง ขอเลื่อการจัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

3. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและติดเตียง  รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางการแพทย์  บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้ตำบลที่เข้าร่วมโครงการLong Term Care โดยมีเป้าหมายการโอนงานจนครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในปีพุทธศักราช 2561 ทั้งเขตเทศบาลและตำบล  ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าว สปสช. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยคาดหวังว่า ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาล  ตามปัญหาสุขภาพบุคคล  ตามชุดสิทธิประโยชน์
          ในการนี้  จังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอประสานงานการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในตำบลเป้าหมายตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับอำเภอขุขันธ์ ยังไม่ดำเนินการ 2 ตำบล ได้แก่ตำบลหัวเสือ และตำบลสำโรงตาเจ็น  โดยขอให้เร่งรัดส่งใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสำเนาเลขที่บัญชีกองทุน LTC โดยส่งให้ สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 นี้

 
สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/ว.92 ลง 6 มกราคม 2560 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ(LTC) คลิก 

 ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ   คลิก
 ข่าว สธ.คลอดเกณฑ์ใช้เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน คลิก
 การใช้จ่ายเงินLTC(conferrence26-12-2559)  คลิก 

4. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2560 ส่งข้อมูลไปยัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560 เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสสจ.ศรีสะเกษ(envocc_ssk@hotmail.com) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ต่อไป <<ที่มา>>

OK_กรอกประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2560

5. สสจ.ศรีสะเกษ เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม คือ นายสุธี จาตูม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้ารับการอบรม EHA ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งแบบท้ายข้อความนี้ <<ที่มา>>

6. คปสอ.ขุขันธ์ โดย CCC KH ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้แทน รพ.สต. ทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการการจัดการความรู้ เพื่อดูแลประชาชนภายใต้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว โดย
ประชุมวันที่ 11 มกราคม 2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขุขันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน <<ที่มา>>

7. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก สสอ./ร.พ/ และรพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุและการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางจากต้นสังกัด โดยให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไปที่ sopin_2007@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 นี้ 

OK_กรอกแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ

*** ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์โนตบุคไปใช้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย <<ที่มา>>

8. สปสช.เขต 10 อุบลฯเชิญผู้รับผิดชอบงานLTC ของสสอ.ขุขันธ์ คือ นายสุเพียร คำวงศ์ ร่วมประชุม ณ ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจากผู้จัด และค่าเดินทางจากต้นสังกัด <<ที่มา>>

9. วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 นายสุเพียร คำวงศ์ ในฐานะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอขุขันธ์ ได้รับหนังสือเชิญไปร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ นายศุภชัย ประจิม ผอ. กศน.อำเภอขุขันธ์(คนใหม่) ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ...จึงขออนุญาตแจ้งวาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 ผ่านลิงก์ที่มีทางไลน์ /เฟสบุค ฯลฯ ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เนต...ครับ

10. 
ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้เปลี่ยนระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม จากรายงาน รง. 506/2 จากระบบเดิมที่ไม่มีการนำส่งข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เป็นการดึงข้อมูลผู้ป่วยจากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม นั้น
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือจากสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง บันทึกข้อมูล ICD10 ผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น ปวดหลัง ผื่นคัน โรคจาก ระบบทางเดินหายใจ แล้วลงรหัส ICD10 และรหัสโรครองด้วย Y96 (โรคจากการประกอบอาชีพ) หรือ Y97 (โรคจากสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.สรีสะเกษ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว248 ลง 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ให้กำกับการลงรหัส ICD ๑๐ในผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม

ข้อสังเกต ถ้าหัวข้อใดขึ้นไอคอน   นั่นหมายถึง ขอความร่วมมือ จนท.ที่เกี่ยวข้องทุก รพ.สต.เร่งรัดกรอกข้อมูล/รายงานข้อมูลเข้ามา ขอให้ท่านคลิกดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมฯของท่านเข้ามาได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ สสอ.ขุขันธ์ สามารถรวบรวมข้อมูล ส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ได้ทันเวลา... ครับ  ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ