"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เยี่ยมเสริมพลังในประเด็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ณ ศสม.ห้วยเหนือ 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี ใน กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ประเด็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับอำเภอ และแกนนำผู้สูงอายุพื้นที่ต้นแบบงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ  ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

       เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย นายศตวรรษ ศรีพรหม รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ , นางวรรณภา อินต๊ะราชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาววรุณสิริ ทางทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่ได้สละเวลาอันมีค่าออกเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการในครั้งนี้


ที่มา : ที่ ศก 0920.07/ว734 ลว 15 พ.ค. 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

2. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เยี่ยมเสริมพลังในประเด็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ณ เทศบาลตำบลศรีสะอาด 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และหัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี ในกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ประเด็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ณ เทศบาลตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

       เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ #คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย นายศตวรรษ ศรีพรหม รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ , นางวรรณภา อินต๊ะราชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาววรุณสิริ ทางทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าออกเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการในครั้งนี้

ที่มา : ที่ ศก 0920.07/ว734 ลว 15 พ.ค. 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

3. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Community Care Giver : CCG) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง 

     ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Community Care Giver : CCG) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง
     กลุ่มเป้าหมาย: อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น/ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง จํานวน 80 คน
     ระยะเวลา: วันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 ณ #โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
     การรับสมัคร: วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งทาง Line ที่กำหนด
     หลังจบหลักสูตร 
    • สามารถสมัครทํางานทดแทนCGในพื้นที่ที่มีตำแหน่งว่าง
    • สามารถสมัครทํางานCCG ในท้องถิ่นใกล้บ้าน ที่มีการกำหนดตําแหน่งจ้างงาน ตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ
     หมายเหตุ: กรณีผู้ลงทะเบียน น้อยกว่า 60 คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือขยายระยะ เวลา การดำเนินโครงการฯ ตามความเหมาะสม
ค่าลงทะเบียน:  4,900 บาท (ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และที่พัก 2 คืน)


4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการจัดโปรแกรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
            ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการจัดโปรแกรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  สามารถจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน

            รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้แก่ อำเภอในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) โซนที่ 1 , 2 , 3
            รุ่นที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ได้แก่ อำเภอในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) โซนที่ 4 , 5 , 6
             ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ

            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และรพ.สต.ทุกแห่งที่ได้อนุญาตให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว
             
  สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จาก HDC ของ รพ.สต.ของท่าน ณ วันนี้ คลิก https://shorturl.at/dgimw ขอความร่วมมือให้ทุก รพ.สต. เร่งรัดดำเนินการประเมินให้ได้ 95% ขึ้นไปภายในสัปดาห์นี้ ก่อนวันที่ 19 พ.ค. 2566 นะครับ

             เอกสารประกอบการะประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการจัดโปรแกรม ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 2566 คลิก
            
 Wellness Plan สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
           
 แบบประเมิน 6 องค์ประกอบ
                 
ลงทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว3400 ลว 31 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุม

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 10         
            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดย สสจ.ยโสธร ในฐานะ Project Manager กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยสูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัดอำเภอ  ตำบล  ภาคีเครือข่าย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับบุคลากรในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ / สสอ.ขุขันธ์ ที่ได้เข้าร่วมประชุม มีรายชื่อต่อไปนี้
        1. นางรุจิรา อำพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        2. นางสิริพร ศรีอินทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        3. นางสาวสายยนต์ แหวนเพชร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        4. นางสาววรรณิษา มิ่งขวัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        5. นางสาวอรพรรณ อุ่นศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        6. นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        7. นางสาววิรันตรี นัยนิตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการอบรมความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้มเขตสุขภาพที่10  คลิก

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว2719 ลว 2 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ ๑๐
         ที่ ศก 0433/527 ลว 8 พ.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ
         ที่ ศก 0433/519,520,521,522,524 ลว 3 พ.ค.2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกลัม เขตสุขภาพที่ 10

6. สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอส่งคู่มือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “สู่มือ ๓ หมอ"

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอส่งคู่มือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “คู่มือ ๓ หมอ” เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย (Primary Care Tearn) ใช้เป็นแนวทางการบูรณา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่งคู่มือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “สู่มือ ๓ หมอ" ดาวน์โหลดหนังสือตามลิงก์ด้านล่างนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
            ดาวน์โหลดหนังสือ “สู่มือ ๓ หมอ"  คลิก 
ที่มา : ที่ ศก 0033.014/ว3462 ลว 2มิ.ย. 2566 เรื่อง ขอส่งคู่มือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “คู่มือ ๓ หมอ”

7. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ

    6.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan หากรพ.สต.ใด ยังไม่นำเสนอ care plan ปี 66 : ให้เร่งรัดดำเนินการด้วยเพื่อประชาชนจะได้รับงบการดูแล และไม่เสียโอกาส
    6.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบครอบคลุมพื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
    6.3 คลีนิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขุขันธ์ คลินิกเปิดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก ประจำปี 2566 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธในสถานบริการ ชุมชน  สำหรับอำเภอขุขันธ์ มีพระภิกษุสงฆ์สำเร็จหลักพระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง จำนวนทั้งสิ้น 17 รูป ซึ่งจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะของอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว3065 ลว 18 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก ประจำปี 2566

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด 
            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/8584 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด 
ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7052 ลว 12 เม.ย. 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด
หมายเหตุเพิ่มเติมจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สัญจรครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  คลิก

2. จังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไฮดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
        ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายให้รวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” เนื่องจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ขอปรับเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดที่ร้อยละ 57.2 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 10 และปรับเกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือน จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 , รอบ 12 เดือน จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 10 นั้น
           กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้
       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ที่มา : ที่ ศก0033/ว9273 ลว 23 พ.ค. 2566 เรื่อง ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไฮดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพแบบไร้รอยต่อ

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้  ขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทุกแห่ง
        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ดำเนินการเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการบริหารจัดการสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของประเทศ  แต่ด้วยมีหน่วยงานจำนวนหนึ่งถูกถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจะถ่ายโอนอีกจำนวนหนึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่าน ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันหรือเพิ่มเติมชื่อหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้เฉพาะสำนัก เพื่อเตรียมจัดสรรบริการอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความเร็วรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 400/400 Mbps ทั้งนี้โปรดตอบหนังสือพร้อมส่งไฟล์ Excel ให้ ศทส. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ทางอีเมลล์ ictmoph@moph.go.th รายละเอียดที่ส่งมาด้วยนั้น
        ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดที่ได้ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้เฉพาะสำนัก เพื่อเตรียมจัดสรรบริการอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความเร็วรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 400/400 Mbps บัดนี้ กระผมได้ส่งรายงานให้ทุกแห่งแล้ว  
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณมากครับ
ที่มา : ที่ ศก0033.011/ว3141 ลว 23 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้

4. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

5. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ บูธนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของอำเภอขุขันธ์ มาร่วมจัดแสดงใน งานมหกรรมคุณภาพวิชาการศรีสะเกษ
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โดย ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ และ​คณะหน่วยกู้ใจตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ และกลุ่มทอผ้าลายลูกแก้วบ้านนิคมเขต7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ ที่ได้นำ บูธนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของอำเภอขุขันธ์ มาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมคุณภาพวิชาการศรีสะเกษ ในประเด็นการบริหารเป็นเลิศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ  หอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยเขตสุขภาพที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ , เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไพรบึง , เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภูสิงห์ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปรางค์กู่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งผลงานวิชาการร่วมกันอย่างมากมาย
       บูธนิทรรศการฯ ได้รับความสนใจจากสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างไม่ขาดสาย  สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ได้ให้โอกาสได้เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของอำเภอขุขันธ์ สู่สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบรับรู้โดยทั่วกัน

2. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง 
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง จำนวน 79 ราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย จำนวน  8 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 498,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
      ขอขอบคุณ  นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง , ผอ.รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง , ผอ.รพ.สต.บ้านตรอย ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM CG และCCGทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้

ที่มา : 
(1) ที่ ศก (ภาวะพึ่งพิงฯ)/ว001 ลว 12 พ.ค. 2566 เรื่อง 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
(2) ที่ สปสช.พิเศษ/ว003 ลว 12 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

3. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นคณะกรรมการรวมคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6  จังหวัดศรีสะเกษ 
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่กรรมการรวมคะแนนฯ จากในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 312หน่วย เสร็จภารกิจเวลา 6 ทุ่มพอดี ขอขอบคุณ ทีมงานคณะกรรมการรวมคะแนนฯทุกท่าน ครับ
ที่มา : ที่ ลต (ศก)/0002.06/32 ลว 3 พ.ค. 2566 เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนและเจ้าหน้าที่บันทึกผลรวมคะแนนประจำเขตเลือกตั้ง

เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านการคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 👆

2. สรุปประชุมแนวทางส่งต่อผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในสมองและเส้นเลือดสมองตีบ โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 👆