"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

แจ้งข่าว/ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สสอ.ขุขันธ์


วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 ออนไลน์ (อ.สุเพียร)

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ด้วย สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการแพทย์สภาสัญจร  และกำหนดเยี่ยมสมาชิกแพทยสภา จังหวัดศรีสะเกษ  และแจกอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ของเวลา 10.30 - 16.30 น. ณ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  ส่งแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ท่านได้สำรวจจำนวนผู้รับอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนพิการ และให้ส่งข้อมูลให้ หน.งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2559   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดู/พิมพ์แบบฟอร์ม

2. ด้วย มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน แก่ผู้พิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  กำหนดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทราบภายหลัง  สสจ. ศรีสะเกษจึงขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการแก่ผู้พิการที่สนใจดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอส่งคำสั่งอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1434/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

2. สรุปเอกสารLong Term Care "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

3. แนวทางการจัดบริการ คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุสำหรับ รพ.สต. และระดับรพช.ขึ้นไป อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด,16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

งานอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อ.สุเพียร ขอให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต.เข้าไปดูและเร่งรัดทำงานงานได้ที่ลิงก์  http://www.khukhanph.com/2015/08/2558.html  หรือคลิกที่เมนูหน้าเวป สสอ.ขุขันธ์ ดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้ 

แนวทางการจัดบริการ คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุสำหรับ รพ.สต. และระดับรพช.ขึ้นไป อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ(16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559)


เอกสารจากการประชุมแนวทางการจัดบริการ คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุสำหรับ รพ.สต. และระดับรพช.ขึ้นไป อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จัดโดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้

​ ตัวชี้วัด แนวทางและประเด็นการตรวจราชการ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปี 2559  โดย ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

​ คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2559(เล่มเขียว)

ผู้รายงาน สุเพียร คำวงศ์ รายงานจาก โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด,16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559.

กลุ่มงานบริหาร สสอ.ขุขันธ์

งานบริหาร
OKแผนจัดตั้ง PCC จังหวัดศรีสะเกษ 18 มี.ค.2560 คลิกที่นี่

OKขอความร่วมมือคณะ จนท.ทุก รพ.สต.ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมงาน OD สสอ.ขุขันธ์ (ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2560)  คลิก 

      # ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 
OK# แบบสำรวจประชามติงานเกษียณและOD สสอ.ขุขันธ์ 2559 https://docs.google.com/forms/d/179VuLpzSHqhPk5Bt-XrbFXjeaAXveLofL9bgCqgMGbk/viewform (ปิดการลงมติแล้วครับ)
กฏหมาย /ระเบียบ
ข้อสั่งการนพ.สสจ.ศรีสะเกษเดือนเมษายน 2559
พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคุณ พ.ศ.2534-2543
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง

งานวินัยและองค์กรคุณธรรม
 >> แบบประเมินตนเองงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x3TdOVN639BAlTfRM-ICkxJEOZ8P3bBspENne3ctff4/edit?usp=sharing
 >> กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5  ออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขที่ลิงก์  http://core.sila5.com/sila/web/index
 >> ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์  http://core.sila5.com/report/web/getSilaReport11/project_type/9
 >> ดาว โหลดไฟล์ใบสมัครฯเพื่อพิมพ์ให้จนท.และบุคลากรทุกคนในรพ.สต.กรอกด้วยลายมือตน เองแล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อรับแรงกิ้ง 1/2559 โดยคลิกขวาที่กลางภาพใบสมัครด้านล่างนี้ แล้วคลิก Save image as เพื่อนำไฟล์ที่ Saveเรียบร้อยแล้วนำไปพิมพ์ที่เครื่องปรินท์ต่อไป

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร ปีงบประมาณ 2559
>>> มุมมอง สสอ.ขุขันธ์ ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร ปีงบประมาณ 2559
>>> มุมมอง สสจ.ศก ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
>>> มุมมอง สสอ.ขุขันธ์ ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 

รายงานสถานการณ์ภาพรวมการกำจัดขยะติดเชื้อ คปสอ.ขุขันธ์(17/2/2559)

               เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์)ประกอบด้วย โรงพยาบาลขุขันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด จำนวน 28 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองห้วยเหนือ และ รพ.สต.จำนวน 27 แห่ง จากการสำรวจเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พบว่า หน่วยบริการฯทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีการกำจัดขยะติดเชื้อมูลฝอยเองโดยการเผาในเตาเผาขยะของแต่ละ รพ.สต. ตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ได้ขนส่งขยะมูลฝอยต่อไปกำจัดยังเตาเผาขยะของโรงพยาบาลขุขันธ์ แต่อย่างใด
เตาเผาของโรงพยาบาลขุขันธ์แบบ 2 หัวเผา ซึ่งขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลฯและศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองห้วยเหนือทั้งหมด จะถูกเก็บรวบรวมมาเผาเองที่เตาเผาแห่งนี้ ห้องเผามูลฝอยติดเชื้อที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และห้องเผาควัน 800 องศาเซลเซียส เผาขยะได้ 150 กก./ครั้ง กำหนดเผาขยะติดเชื้อที่รวบรวมได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
             สำหรับ แนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต.นั้น รพ.สต.แต่ละแห่ง และโรงพยาบาลขุขันธ์ จะสนับสนุนถุงแดง ถุงมือ และหน้ากากให้ญาติของผู้ป่วย/ผู้ดูแล นำไปดำเนินการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยใส่ลงถุงแดง แล้วนำมาส่งกำจัดโดยการเผาที่เตาเผาของแต่ละ รพ.สต.

             วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อของแต่ละ รพ.สต.ทุกแห่ง มีมาตรการในการดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อ โดยถือปฏิบัติตามคู่มือIC (Infection Control) หรือ คู่มือแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดทำโดย คปสอ.ขุขันธ์ แจกให้ทุกแห่งได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันสรุปภาพรวม การเผามูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทุกแห่งกำจัดโดยการเผาที่เตาเผาซึ่งมีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นเตาเผาขยะที่ รพ.สต.ทุกแห่งสร้างขึ้นเองไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างใด


**************************************************

หมายเหตุ ประเด็นข้อกฏหมายที่น่าสนใจ...กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. ๒๕๔๕ มีดังนี้

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
              “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ เข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้
               กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
                        (๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 
                (๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
                (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
               (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ ๖ ข้อกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้

ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน

(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๖ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


หมายเหตุ ขณะนี้ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 10 (ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)ของเรามีเพียงเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพียงแห่งเดียวที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ผู้รายงาน  นายจำนันต์  ผิวละออง  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ 
ข้อมูล นายสุเพียร  คำวงศ์  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสอ.ขุขันธ์
ภาพประกอบรายงาน ขอบคุณ จนท.จาก รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ 

War Room-การควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559

ข้อสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20.50 น.
                    เมื่อตอนเย็นของวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.50 น. นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีข้อสั่งการให้สาธารณสุขขุขันธ์ ดำเนินการควบคุมไข้เลือดออก โดยเร่งด่วน ดังนี้
นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
              1. ต้องมั่นใจว่าได้พ่นยาฆ่ายุงที่มีประสิทธิภาพทำลายยุงตัวแก่ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน
              2. ลดค่า HI. CI. ให้เป็น 0 ให้เร็วที่สุด
              3. ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จนครบ 28 วัน
              4. ให้ รพ. สต. เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่

รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
                วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ราย นั้น                 อำเภอขุขันธ์ นำโดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ และนายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ รพ.สต.นิคมซอยกลาง และหน่วยSRRT ระดับอำเภอ และคณะอาสาสมัครในตำบลหนองฉลอง จำนวน 75 ราย ได้ออกพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรค โดยได้เร่งรัดดำเนินการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้
                  1. เวลา 07.00 น. ประชุมประชาคมชาวบ้านนิคมซอย 3 และภาคีเครือข่าย เพื่อแจ้งชาวบ้านและภาคีทุกฝ่ายในตำบลหนองฉลอง ให้ได้ทราบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการควบคุมป้องกันโรค                2. พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่พื้นที่ภายในรัศมี 100 เมตรจากบ้านที่เกิดโรค และพ่นหมอกควันทุกหลังคาเรือน


                 3. สำรวจค่าความชุกลูกน้ำก่อนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน


                 ผลการออกสำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลายก่อนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ณ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
พื้นที่ออกสำรวจ
ค่า BI
ค่าHI
ค่าCI
หมู่บ้านนิคมซอย 3
41.66
18.33
16.33
โรงเรียนนิคม 3
20
วัดนิคมสายเอก
10            
4. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
              5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางหอกระจายข่าวทั้งในหมู่บ้าน/ตำบลและโรงเรียน

              6. กิจกรรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจำนันต์ ผิวละออง
สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์        สำหรับมาตรการสำคัญที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เพื่อเฝ้าระวังการระบาดระลอก
ที่สองของโรคไข้เลือดออก ได้แก่ แผนปฏิบัติการ BI เป็นศูนย์ และควบคุมให้ค่า BI เป็นศูนย์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 14 วัน และรายงานค่า BI ให้ สสอ.ขุขันธ์ และนายอำเภอขุขันธ์ ทราบทุก 2 วันขอบคุณ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ทีมงานSRRT อสม.ทุกหมู่บ้าน
ในตำบลหนองฉลอง และภาคีเครือข่ายทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยเร่งด่วน ในครั้งนี้...ครับ

ผู้รายงาน...นายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ข้อมูล...นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รพ.สต.นิคมซอยกลาง ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ภาพถ่าย...นายสุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์
วันที่รายงาน 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

​ ติดตามรายงานเร่งด่วน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ 
   รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดรายละเอียด)
 แบบรง.ผสอ.1-4และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ1-2559(งวดที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 งวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559)
 แบบรายงานตำบล Long Term Care(ทุก รพ.สต.ต้องรายงาน) แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดศรีสะเกษ (รอบ3เดือนแรก-วันที่ 12 ธันวาคม  2559 รอบ6เดือน-วันที่ 31 มีนาคม  2559 รอบ 9 เดือน-วันที่ 30 มิถุนายน  2559 และรอบ12 เดือน-วันที่ 30 กันยายน  2559 )
แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายLTCบูรณาการ5กลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2559-พี่อังคณาลักษณ์ แสวงดี
 ตรวจสอบและอัพเดท..ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์  ปีงบฯ2559
รายงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ประจำปี 2559 รอบนี้ให้ประเมินลงในช่อง...ครั้งที่ 1 ...นะครับ
รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2559
# สสอ.ขุขันธ์                # 56 ปรือใหญ่                     # 66 ปราสาท
48 โคกโพน                 #58 ทับทิมฯ 06                # 68 สำโรงตาเจ็น
50 จะกง                      # 60 สมบูรณ์                     # 70 กฤษณา
51 ใจดี                        # 61 หัวเสือ                       # 71 วิทย์
53 อาวอย                    # 63 กวางขาว                  # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า              # 64 คลองกลาง               # 74 โนน
55 ขนุน                       # 65 โคกเพชร

​ งานจากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง คปสอ.ขุขันธ์
           1.จากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง คปสอ.ขุขันธ์ มีข้อมูลเคสเยี่ยมบ้าน/Refer รายใหม่ จาก ร.พ.ขุขันธ์ ที่จะประสานข้อมูลและมอบหมายยังท่านผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านใน รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้านได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลอย่างมีความต่อเนื่องต่อไป
              สสอ.ขุขันธ์ จึงขอให้ จนท.ผู้เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้าน ของ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้กรอกข้อมูลของท่านเพื่อการอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน(COC) ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อทางAdmin อำเภอขุขันธ์ จะได้กำหนดให้ท่านได้ใช้งานระบบได้ตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

                คลิกที่นี่...กรอกข้อมูลผู้ประสานงานเยี่ยมบ้าน(COC) รพ.สต.เพื่อกำหนดสิทธิ์กาใช้งานและเข้าถึงข้อมูลการเยี่ยมบ้าน(COC) ของ คปสอ.ขุขันธ์
              และเมื่อทุกท่านได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแล้ว  ขอความร่วมมือ จนท.ผู้เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้าน(COC)ทุกท่าน ทุก รพ.สต. กรุณาลงข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้านได้ที่เวปฯ ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน(COC) ของจังหวัดศรีสะเกษ http://cocr9.info/srisaket/
              สำหรับเมนูระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน(COC) ของจังหวัดศรีสะเกษ  สามารถคลิกเข้าใช้งานได้ที่เมนูด้านซ้ายของเวปฯ สสอ.ขุขันธ์ ได้เลยครับ

               มีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม คุณแววปราชญ์ ซ่อนกลิ่น โทร.097-3439298 คุณอังคณาลักษณ์ แสวงดี โทร.089-4897075

​ งานดูแลผู้สูงอายุ
        1. กรอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

        2. แบบกรอกคัดกรองผู้สูงอายุ สำหรับ รพ.สต. ปี 2559 ของกระทรวงฯล่าสุด 

​ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
         1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕  คลิก
         2. โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อออนไลน์ ของกรมอนามัย สำหรับ คปสอ.ขุขันธ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นผู้มีหน้าที่ในการกรอกโปรแกรม และรวบรวมมูลฝอยติดเชื่อรับฝากจาก รพ.สต.เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฏหมายฯ ที่กล่าวข้างต้นต่อไปคลิก
         3. ประเด็นข้อกฏหมายที่น่าสนใจจาก...กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕  มีดังนี้
         ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ   เข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ข้อ ๖ ข้อกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู่     จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้

          ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
           
           ข้อ ๒๖ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอย ติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
         หมายเหตุ ขณะนี้ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 10 ของเรามีเพียงเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพียงแห่งเดียวที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
       1. มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center
    หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายวีระวุธ  เพ็งชัย 085-6332980