"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) และ อปท./อบต.เข้าไปยืนยันสิทธิ์รับเงิน LTC คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้

หมายเหตุ
         หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045-240591 ต่อ 5216 โทรสาร 045-255393 หรือติดต่อ นายศรชัย  ผลจันทร์  โทร.098-2797699 อีเมล : sornchai.p@nhso.go.th 

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) เข้าไปเขียน Care Plan ออนไลน์  คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
 เข้าไลน์กลุ่ม LTCอำเภอขุขันธ์  
เอกสารดำเนินงานเกี่ยวกับตำบลLTCพร้อมใช้จาก ต.ห้วยเหนือ

 ขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)เบื้องต้น  คลิก

 ชุดเอกสารที่ 1- ตั้งอนุกรรมการLTCและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 ชุดเอกสารที่ 2 - ตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 คู่มือ LTC2559  คลิก

 แนวทางดำเนินการLTC 2559  คลิก

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  คลิก

 ประกาศ สปสช หลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและพิการ 2560 คลิก

 ตัวอย่างรูปภาพประกอบกิจกรรมการเยี่ยมโดยสหสาขาวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 คลิก

 ตัวอย่างภาพนำเสนอLTC-ผู้สูงอายุต้นแบบ  คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

๑.งานยาเสพติด
    ๑.๑ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี ๒๕๖๒ ประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ
         - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE
         - การประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ หมุ่บ้านชุมชน
         - การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
         - การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
        ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์และประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนด
         รายละเอียดและใบสมัครเข้าดูงานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/184vKsLo_i3DN5PXFVZ8mZo-4QQkdMDzx/view?usp=sharing
    ๑.๒ แจ้งผลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๒                                     
           จังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งผลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ๕ ชมรม ได้แก่
           - จังหวัด TO BE NUMBER ONE
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพาน อำเภอขุนหาญ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด มหาชน สาขาศรีสะเกษ
    ๑.๓ ขอให้จนท.ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ติดต่อขอรับรายชื่อผู้ผ่านการบำบัดเพื่อติดตามเยี่ยมและลงรายงาน บสต. ที่งานยาเสพติด สสอ.ขุขันธ์
๒.งาน EPI 
    ๒.๑  สสจ.ศก.ส่งแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่เข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งค์https://drive.google.com/file/d/16ulk8-2-TBJpoYcCdQrNrPOSSqvLlfFY/view?usp=sharing
    ๒.๒ สสจ.ศก. เร่งรัดการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคหัด โปลิโอ และอาการภายหลังการได้รับวัคซีนเข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งค์https://drive.google.com/file/d/1lOYELmEc-pJGoVVaxted6mu0G_UIGeRm/view?usp=sharing
๓. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ๓.๑ การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งhttps://drive.google.com/file/d/1Zw2rj201_LyI2nb8mqV7QMbY1Jz4VRVD/view?usp=sharing
   ๓.๒ การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด ประจำปี ๒๕๖ ๒"เข้าดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด ประจำปี ๒๕๖ ๒"ที่ลิ้ง http://www.dla.go.th
   ๓.๓ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "มลพิษ" สสจ.ศก.ขอให้หน่วยงานในสังกัดได้พิจารณาบรรจุความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานหรือแก้ไขปัญหาให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ URL:www.ppb.moi.go.th/dowload/33.rar และรายงานผลให้สสจ.ศก.ทราบ เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว
   ๓.๔ การดำเนอนงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accredition : EHA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   ๓.๕ สสจ.ศก.ขอส่งข้อมูลการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5    เข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งhttps://drive.google.com/file/d/1KQmuMwDUPLbRb-mrHGCD8iCqxNXRHiZZ/view?usp=sharing
 

วาระงานสุขภาพภาคประชาชน (นายครรชิต ชูกลิ่น)


วาระงานสุขภาพภาคประชาชน (นายครรชิต  ชูกลิ่น)

          1. การบรรยายโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
              อำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือจัด อสม.จำนวน 300 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติให้กับข้าราชการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์
          2. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0
             เป้าหมาย 765 คน โดยให้ทุกโซนดำเนินการอบรมพร้อมกัน
ที่
โซนที่
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
1
1
184
รพ.สต.กฤษณา จะกง วิทย์ และตะเคียนช่างเหล็ก
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
2
2
184
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น หัวเสือ กันจาน โคกเพชร
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
3
3
184
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น หัวเสือ กันจาน โคกเพชร
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
4
4
138
รพ.สต.อาวอย ขนุน และหนองคล้า
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
5
5
230
รพ.สต.กวางขาว สมบูรณ์ ปรือคัน ปรือใหญ่ ทับทิมสยาม06
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
6
6
184
รพ.สต.ตรอย คลองกลาง โนน หนองลุง
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
7
7
186
รพ.สต.ใจดี นาก๊อก นิคมซอยกลาง รพ.สต.ละ 46 คน
ขุขันธ์/เทศบาล   48 คน

รวม
1290

ส่งหลักฐานให้ สสอ.ขุขันธ์  ดังนี้
          1. หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรม
          2. กำหนดการอบรม
          3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
          4. ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท พร้อมสำเนาบัตร ปชช.ของผู้รับจ้าง
              ในช่องของผู้จ่ายเงิน ให้ว่างไว้
          5. รูปภาพประกอบการอบรม
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสค.
          เป้าหมาย 1,230 คน โดยให้ทุกโซนดำเนินการอบรมพร้อมกัน
ที่
โซนที่
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
1
1
184
รพ.สต.กฤษณา จะกง วิทย์ และตะเคียนช่างเหล็ก
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
2
2
184
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น หัวเสือ กันจาน โคกเพชร
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
3
3
184
รพ.สต.โคกโพน ตะเคียนบังอีง ปราสาท บ่อทอง
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
4
4
138
รพ.สต.อาวอย ขนุน และหนองคล้า
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
5
5
230
รพ.สต.กวางขาว สมบูรณ์ ปรือคัน ปรือใหญ่ ทับทิมสยาม06
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
6
6
184
รพ.สต.ตรอย คลองกลาง โนน หนองลุง
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
7
7
186
รพ.สต.ใจดี นาก๊อก นิคมซอยกลาง รพ.สต.ละ 46 คน
ขุขันธ์/เทศบาล   48 คน

รวม
1290

ส่งหลักฐานให้ สสอ.ขุขันธ์ ดังนี้
          1. หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรม
          2. กำหนดการอบรม
          3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
          4. ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท พร้อมสำเนาบัตร ปชช.ของผู้รับจ้าง
              ในช่องของผู้จ่ายเงิน ให้ว่างไว้
          5. รูปภาพประกอบการอบรม
4. การประกวด อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม)
5. การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562(รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม)
6. โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
    ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ อสม.ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) รวบรวมใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเงินค่าสมัคร ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ        ภายใน 15 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน เงินออม 02-049-9000 , www.nsf.or.th 
ที่มา : หนังสือที่ ศก 0032.008/ว1106 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง เชิญชวน อสม.ร่วมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC

1. อำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงาน LTC จาก รพ.สต. และ อปท./อบต.ที่เข้าร่วมประชุม LTC ที่ประชุมฯ พร้อมที่จะร่วมมือดำเนินการแก้ไข และเร่งรัดการดำเนินงานตำบลLTCของแต่ละแห่ง ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ และดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยพึ่งพิงกันอย่างจริงจัง
    1.1 การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตำบลLTC เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ชั้น 2 เวลา 13.00 - 16.30 น. (รพ.สต.จำนวน 15 แห่งในพื้นที่ตำบลLTC ทั้ง 14 อบต. ได้แก่ รพ.สต.ใจดี ,หนองลุง , หัวเสือ ,โนน , วิทย์ ,นิคมซอยกลาง ,ปราสาท ,ตะเคียนช่างเหล็ก , สมบูรณ์ ,คลองกลาง , ตรอย ,กวางขาว , กฤษณา, กันจาน และ นาก๊อก )
    1.2 โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง โดย คปสอ.ขุขันธ์ 2561​ อบรมวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอขุขันธ์
สรุปรายงานผลการดำเนินงานLTC อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 - 2561 คลิก

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2562
          คปสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. , ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/LTC ประจำ รพ.สต. , ผู้รับผิดชอบงานตำบลLTC​ จาก อปท. /อบต. และนายก อปท./อบต.ทุกแห่ง เข้าร่วมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC ประจำปีงบประมาณ 2562
มีกลุ่มเป้าหมายการอบรมฯจาก อปท.และ รพ.สต. ตอบรับ ณ วันที่ 5มี.ค. 2562 เวลา 15.10 น. จำนวนทั้งสิ้น 106 ท่าน ดังนี้
ตำบลรพ.สต./ศสม.อบต.ผลรวม
กฤษณา123
กันทรารมย์336
โคกเพชร123
จะกง224
ใจดี224
ดองกำเม็ด246
ตะเคียน224
ตาอุด235
นิคมพัฒนา123
ปราสาท5510
ปรือใหญ่729
ลมศักดิ์235
ศรีตระกูล224
ศรีสะอาด123
สะเดาใหญ่123
สำโรงตาเจ็น213
โสน426
หนองฉลอง358
ห้วยใต้235
ห้วยสำราญ134
ห้วยเหนือ358
หัวเสือ224
ผลรวม5159110

ตารางการอบรมพัฒนาเครือข่ายLTC6 มี.ค.2562 คลิก


กรอกส่งรายชื่อจนท.เข้าร่วมอบรมฯ คลิก https://bit.ly/2UIcm0p

       
     ตรวจสอบรายชื่อจนท.เข้าร่วมฯล่าสุดคลิก https://bit.ly/2Bn0tGe

หมายเหตุ
# กลุ่มเป้าหมาย อบต. ได้แก่ ปลัด อบต.ผู้ดูแลระบบงานภาพรวมองค์กร ,ผู้รับผิดชอบงานLTC ,ผู้ช่วยงานงานLTC(ตรวจสอบโปรแกรม/ไอที)และประธานประธานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ(กรณี อบต.ที่มีการตั้งศูนย์ฯแล้ว)
# กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ได้แก่ ผอ.รพ.สต. และพยาบาลประจำ รพ.สต./หรือเจ้าหน้าที่CMประจำ รพ.สต.
 

ที่มา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ คลิก

3. เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 20/100 คะแนน
 ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. คปสอ.เขตที่ 4 และอำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงาน วัดส่งเสริมสุขภาพ จาก รพ.สต. ทุกแห่งที่ได้ส่ง อสว.แห่งละ 2 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดปรือคัน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 122 ราย พระ และอสว.ได้รับความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและสหธรรมิกในวัด และภาพรวมการอบรมฯประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ที่มา : การฝึกอบรมพระคิลานุปัฏฐาก อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรสู่การเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26- 27กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ คลิก ชมอัลบั้มภาพกิจกรรมฯ คลิก

2. 
สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ จนท. ทุก รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 
รายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 คักรองรพ.สต.ละ 5รูป เฉพาะในวัดส่งเสริมสุขภาพที่จับคู่กับ รพ.สต.ของท่าน ให้เสร็จสิ้นและรายงานฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามลิงก์รายงานด้านล่างนี้

 รายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 คลิก 

หมายเหตุ
 รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต.    คลิก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2562
        คณะทำงาน คปสอ.ขุขันธ์ ตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2562 ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.ทุกรพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยควาามสะดวกในการออกติดตั้ง/อัพเดท และให้คำแนะนำการใช้งานระบบการสื่อสารด้านสุขภาพ ได้แก่ โปรแกรมEMR link , Line Consult คปสอ.ขุขันธ์ และ Lin@ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ณ รพ.สต.ทุกแห่ง 100%

รพ.สต.วันที่ออกติดตั้งระบบ
การสื่อสารดานสุขภาพ
หมายเหตุ
รพ.สต. เขตที่ 1 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)11 กุมภาพันธ์ 2562ทีมงานวิทยากร/ติดตั้ง
รพ.สต. เขตที่ 2 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)12 กุมภาพันธ์ 25621.นายสุเพียร คำวงศ์
รพ.สต. เขตที่ 3 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)14 กุมภาพันธ์ 25622.นายวีรวัฒน์ รัศมี
รพ.สต. เขตที่ 4 , 7 (เรียบร้อยแล้ว)15 กุมภาพันธ์ 25623.นายเชียรชัย นอกไธสง
รพ.สต. เขตที่ 5 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)18 กุมภาพันธ์ 2562
รพ.สต. เขตที่ 6 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)20 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมชี้แจงและทบทวนการใช้งานระบบ จนท.ผู้รับผิดชอบทุกจาก รพ.สต.ทุกแห่งรอแจ้ง...เมื่อได้วันที่ชัดเจน

ที่มา : โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

2. สรุปผลงานOne Page เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2562 โดย อ.สุเพียร  คำวงศ์ 
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
3. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม

แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก

ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2562

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ) 
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต.  คลิกตรวจสอบ
            ***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***

ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2562


4. เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(งานไอที) 100/100 คะแนน
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สำหรับ รพ.สต. เน้น 5 ข้อ ดังนี้ 
รายละเอียดตัวชี้วัดงานไอที คลิก
      1. ร้อยละหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลครบและทันเวลา ทุกเดือน ที่ ประเมิน
     2. ร้อยละข้อมูลแฟ้ม ประชากร(Person) ถูกต้อง เงื่อนไขการตรวจสอบ (ประเมิน 1 วัน นับจากวันสุดท้ายของการออก ranking ) และข้อมูลการเสียชีวิตที่ไม่ปรับปรุงสถานะ
     3. ข้อมูล แฟ้ม Labor , newborn มีความครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเกิด Online 
     4. ไม่มีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อนวันรับบริการในระดับอำเภอ และไม่มีข้อมูลการให้บริการในอนาคตในฐานข้อมูล HDC ของ แฟ้ม service,ncdscreen,anc,epi,fp, specialpp,nutri ประมวลผลรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน 
     5. ร้อยละข้อมูลระบุสาเหตุการตายในหน่วยบริการ มีความถูกต้องตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ตายในหน่วยบริการ (ข้อมูลจากใบมรณะบัตร ที่ กยผ. ส่งให้ในระบบ FTP)
  ตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดงานไอที คลิก
ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562