"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

๑.งานยาเสพติด
    ๑.๑ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี ๒๕๖๒ ประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ
         - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE
         - การประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ หมุ่บ้านชุมชน
         - การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
         - การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
        ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์และประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนด
         รายละเอียดและใบสมัครเข้าดูงานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/184vKsLo_i3DN5PXFVZ8mZo-4QQkdMDzx/view?usp=sharing
    ๑.๒ แจ้งผลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๒                                     
           จังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งผลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ๕ ชมรม ได้แก่
           - จังหวัด TO BE NUMBER ONE
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพาน อำเภอขุนหาญ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด มหาชน สาขาศรีสะเกษ
    ๑.๓ ขอให้จนท.ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ติดต่อขอรับรายชื่อผู้ผ่านการบำบัดเพื่อติดตามเยี่ยมและลงรายงาน บสต. ที่งานยาเสพติด สสอ.ขุขันธ์
๒.งาน EPI 
    ๒.๑  สสจ.ศก.ส่งแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่เข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งค์https://drive.google.com/file/d/16ulk8-2-TBJpoYcCdQrNrPOSSqvLlfFY/view?usp=sharing
    ๒.๒ สสจ.ศก. เร่งรัดการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคหัด โปลิโอ และอาการภายหลังการได้รับวัคซีนเข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งค์https://drive.google.com/file/d/1lOYELmEc-pJGoVVaxted6mu0G_UIGeRm/view?usp=sharing
๓. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ๓.๑ การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งhttps://drive.google.com/file/d/1Zw2rj201_LyI2nb8mqV7QMbY1Jz4VRVD/view?usp=sharing
   ๓.๒ การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด ประจำปี ๒๕๖ ๒"เข้าดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด ประจำปี ๒๕๖ ๒"ที่ลิ้ง http://www.dla.go.th
   ๓.๓ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "มลพิษ" สสจ.ศก.ขอให้หน่วยงานในสังกัดได้พิจารณาบรรจุความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานหรือแก้ไขปัญหาให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ URL:www.ppb.moi.go.th/dowload/33.rar และรายงานผลให้สสจ.ศก.ทราบ เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว
   ๓.๔ การดำเนอนงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accredition : EHA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   ๓.๕ สสจ.ศก.ขอส่งข้อมูลการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5    เข้าดูรายละเอียดได้ที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ เวป สสอ.ขุขันธ์หรือที่ลิ้งhttps://drive.google.com/file/d/1KQmuMwDUPLbRb-mrHGCD8iCqxNXRHiZZ/view?usp=sharing