"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ อ.สุเพียร คำวงศ์ ปีงบประมาณ 2566

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2567

เดือนตุลาคม 2566# เดือนกุมภาพันธ์ 2567# เดือนมิถุนายน 2567
# เดือนพฤศจิกายน 2566# เดือนมีนาคม 256​​7# เดือนกรกฎาคม 2567
# เดือนธันวาคม 2566# เดือนเมษายน 2567# เดือนสิงหาคม 2567
# เดือนมกราคม 2567# เดือนพฤษภาคม 2567# เดือนกันยายน 2567


วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2566


กิจกรรมสมรรถนะ 2565 ดู 2เรื่อง 
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก  
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  
-------------------------------------------

1. งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

 สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก

 ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก

 ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก

 ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ อัพเดทปีงบประมาณ 2563 คลิก

สื่อและความรู้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คลิก

 คู่มือต่างๆ สำหรับคลินิกผู้สูงอายุ คลิก

ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ รพ.สต.ละอย่างน้อย5 คน


 เอกสารแนบท้ายประกาศฯกองทุนฯ พศ.๒๕๖๑  หมายเลข ๒  ข้อ ๑  และ ข้อ ๕  การกำหนดอัตราอยู่ที่  อนุLTC กำหนด   เราต้องยกร่างอัตราเสนอขอเบิก...ค่าเหมาจ่ายต่อปี  ราคาคิดเท่าไหร่?  ให้ดูที่จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  แล้วคิดทั้ง๕ ข้อ  ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่?  ยกร่างไปเสนอ คณะ อนุ LTC ...ครับ(สิทธิ์ทวี สปสช.เขต10-27 ม.ค. 2563) ตัวอย่างการคิด คลิก

 ต่อไป...การผลิด CG น่าจะเป็นงานของ อปท.แล้ว...นะครับ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของ อปท.นั้นๆ  ดู...#ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย2562 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ครับ  คลิก

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  คลิก

 ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ : กองทุนผู้สุงอายุ คลิก

 เอกสารประเมินรับรองตำบล LTC ประกวดผู้สูงอายุ 80 ปี และ90ปี สุขภาพฟันดี ตำบลปรือใหญ่ ปี 2562 (8 ก.ค. 2562)
 หนังสือแจ้งแผนการออกประเมินรับรองตำบล LTC ปี 2562 คลิก
 แผนประเมินLTCตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ 8 กรกฎาคม 2562 คลิก
 เอกสาร_1.เกณฑ์ประเมินรับรอง LTC คลิก
 เอกสาร_2.เกณฑ์ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุเขต10 คลิก
 เอกสาร_3.เกณฑ์ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพ คลิก
 เอกสาร_4.รายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัดวัดส่งเสริมสุขภาพ คลิก
 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ คลิก

OKโปรแกรมและแบบคัดกรองผู้สูงอายุ 2560 http://aginghealthdata.dms.moph.go.th/geriatric/index.php

Aging Health Data

OKดูผลคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก


OKโครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง โดย คปสอ.ขุขันธ์ 2561(หน.วิสิฐสักดิ์ พิริยานนท์) อบรม 22 ก.พ. 2562 คลิก


การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)

10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560>คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

OKการประชุมแนวทางการประเมินการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ(21/12/2561)  คลิก

OKโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบLong Term Care อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก


2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

OKการประชุมเพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ(8 มกราคม 2563) คลิก
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก
       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก
 สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.
     เวปไซต์  
www.sonkthaiglairok.com
                      เพจสงฆ์ไทยไกลโรค 
                      โครงการสื่อสารฯโภชนปัญญาสงฆ์ไทยไกลโรค

      สื่อสำหรับพระสงฆ์ประกอบไปด้วย

              1. โปสเตอร์สงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             2. คู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              3. สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              4. สายวัดเอว คลิก  , ประคดเอวรอบรู้ คลิก 

             5. คลิปสื่อสู่สงฆ์ เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค คลิก


       สื่อสำหรับฆราวาสประกอบไปด้วย

             1. โปสเตอร์บาตรไทยไกลโรค 4.0  คลิก

             2. โปสเตอร์สูตรปานะหวานน้อย  คลิก

             3. โปสเตอร์ครัวไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             4. แผ่นพับบาตรไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             5. แผ่นพับครัวไทยไกลโรค 4.0  คลิก

OKข้อมูลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี (สำรวจทุกวัด/สำนักสงฆ์) ปี 2562  อำเภอขุขันธ์  อ.ขุขันธ์ คลิก

OKแบบสรุปรายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 (25มีนาคม 2562) อ.ขุขันธ์ คลิก

ที่มา : ที่ ศก0032.007/ว1284 ลง  8 มี.ค. 2562  เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์"ปี 2562 

OK รายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูล 1วัด 1 รพ.สต. จังหวัดศรีสะเกษ 2562 คลิก

OK ทะเบียนพระอสว.จังหวัดศรีสะเกษ คลิก

หมายเหตุ

OKแบบคัดกรองสำหรับพระอายุ 18-59 ปี ดาวน์โหลด

OKแบบคัดกรองสำหรับพระอายุ 18-60 ปี ดาวน์โหลด

OKรายงานกิจกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์  คลิก

OKรายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต.    คลิก

OKรายงาน 1 วัด 1 รพ.รพ.สต.อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คลิก

OKการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2562 คลิก

OKทำเนียบครูก. อบรมหลักสูตรพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด ( อสว.)เขตสุขภาพที่ 10 คลิก

 

3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

  ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท (สำรวจ17/8/2563) คลิก
OKผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คลิกที่นี่
OKคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2559  คลิกที่นี่
OKกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ2558 คลิกที่นี่

4.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

งาน 43แฟ้ม
@ตรวจสอบการส่ง คลิก

@ตรวจสอบService คลิก

 ผลงานOnePage2562 ดูผลงาน
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

OK HOSPCODE 2563 คลิก

OK รายงานผู้ดูแลระบบห้องประชุมทางไกล (อำเภอละ1คน) ปี2562  คลิก

OK โปรแกรมเชื่อมLAB/วินิจฉัย/จ่ายยา รพ.ขุขันธ์ EMR-Connect(EMR-Link) คลิก 

OKโปรแกรมสร้างแฟ้ม Data Corect ลบผู้ป่วยที่เสียชีวิตออกจาก JHCIS คลิก

OK วงจร Cat ID  ประเภทบริการ Cinternet ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ในปัจจุบัน มีจำนวน 2 วงจร ได้แก่ ลำดับ  ประเภทบริการ Cinternet
    1. odno12312729  ความเร็ว 200/200Mbps All Day Home  
                                      สสอ.ขุขันธ์ จ่ายเอง
    2. odno12689478  ความเร็ว 100/50Mbps Smart Government Public Ip  
                                      เขต10 เบิกจ่ายให้

- มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center

OKรายงานการตรวจสอบและแก้ไขวงจร Cat ID ประเภทบริการ Cinternet ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) คลิก
OKLINEกลุ่มGCC3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์(21มิ.ย.2561) คลิก
OK สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ลิก
OK
 
สำเนาไฟล์ประชุมคณะกรรมการคุณภาพข้อมูล ระดับอำเภอ2560-01-05  คลิก
***************
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิก
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก  
   ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิดบนเวปฯที่ขัดต่อทั้ง ๒  พระราชบัญญัติข้างต้นนี้
- การระมัดระวังการใช้ Social Media สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข คลิก  
- โปรแกรมป้องกันไวรัส 360 total security
- โปรแกรมตรวจสเปคคอมฯ 

 KPI110002 เหตุการตายไม่ผ่านเพราะว่าอะไร?  เหตุการตายที่เขาระบุไม่ถูกต้องระบุว่าอะไร ? ( KPI นี้ รพ.ขุขันธ์ ...ดูแลฯ)

ตอบ  ระบุสาเหตการตายไม่ถูกต้องตามหลักการ...ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ระบุสาเหตุการตายไม่ใช่แพทย์ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...เป็น Case ที่แพทย์ไม่ได้ชันสูตรศพ
แนวทางแก้ไข  CUP ควรมีการจัดอบรม เรื่องการให้สาเหตุการตาย....ครับ     ข้อมูลของ CUP ขุขันธ์...ไม่มีข้อมูลดิบว่าผิดกี่ราย? สาเหตุใดบ้าง? จังหวัดดึงข้อมูลจากมหาดไทย ...ไม่แน่ใจว่า มีใน HDC หรือเปล่าครับ(ขอบคุณ...อ.สนั่น เทียนทอง)

 ระบุสาเหตุอะไร ส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง?  
ตอบ ชราภาพ

คู่มือการตายและการรับรองสาเหตุการตาย คลิก
แนวทางสรุปสาเหตุการตาย คลิก
สาเหตุการตาย และ การเขียนหนังสือรับรองฯ คลิก

 KPI 110003 หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ ( KPI นี้ รพ.สต.ทุกแห่ง...ดูแลฯ)
ตอบ  หน่วยบริการต้องส่งข้อมูล 43 แฟ้ม OP/PP ภายใน 30 วันหลังจากรับบริการ  และสาเหตุที่ไม่ผ่าน เพราะมีการ Key ข้อมูลเพื่อความครอบคลุมย้อนหลังเพี่อเก็บคะแนน QOF ถ้าไม่คีย์ ...QOF ตก ไม่ได้เงินครับ 
แนวทางแก้ไข    ถ้าต้องการคีย์ย้อนหลัง ไม่ควรเปิด visit ใหม่ ให้แก้ไข visit เดิม แต่ไม่รู้ว่า สสจ.ศรีสะเกษ จับที่วันที่ส่งครั้งแรก หรือวันที่ส่งตัวแก้ไข ครับ?

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
     5.1 อำเภอขุขันธ์ โดย นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2563 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมือตรวจสอบ แก้ไข และอัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ ด้วยนะครับ
 กรอกข้อมูลการสำรวจฯ และตรวจสอบข้อมูล  คลิก

OKการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีเครือข่ายระดับตำบล ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 (6 สิงหาคม 2562)  คลิก
***********************************************
หมายเหตุ
วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2565

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2564

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2563

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2562

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2560

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ 2559 
วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปี พ.ศ. 2556-2558