"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC
1. สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัด รพ.สต.โคกโพน ,รพ.สต.กันจาน ,รพ.สต.โคกเพชร ,รพ.สต.ใจดี ,รพ.สต.บ่อทอง,รพ.สต.อาวอย และ รพ.สต.จะกง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ๗๐ ชั่วโมง กรมอนามัย 

   ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากเขตสุขภาพที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ๗๐ ชั่วโมง กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ โดย จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดฯจำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อแนบมาพร้อมนี้ เข้ารับการอบรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ จากงบประมาณ ต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้ารับการอบรม และได้รับอนุมัติให้ เข้าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมตามอัตรา ค่าลงทะเบียนที่ศูนย์อนามัย ที่ ๑๐ อุบลราชธานี กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว.940 ลว 24 ก.พ. 2564 เรื่อง ขอเชิญอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ


2. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ทุกโซน ที่ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผน Individual Wellness Plan
        สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ทุกโซน ที่ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สุงอายุ ตำบลละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) ซึ่งจัดโดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ให้สามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่น ละ ๑๐๓ คน รวมเป็น ๒๐๖ คน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งต้องการเข้าอบรมรุ่นตำบลรพ.สต.
1นางอรพรรณ อุ่นศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564กันทรารมย์48 โคกโพน
2นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ปรือใหญ่56 ปรือใหญ่
3นางรัชดาพร จันทร์เกิดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564หนองฉลอง73 นิคมซอยกลาง
4นางกิริตา พละศักดิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564ปราสาท67 บ่อทอง
5นางภัทราวดี ประมวลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ใจดี51 ใจดี
6น.ส.สายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564สำโรงตาเจ็น68 สำโรงตาเจ็น
7น.ส.อัญญาพร พิมูลชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564โสน54 หนองคล้า
8น.ส.วรรณกรแสนแสงพยาบาลวิชาชีพรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ดองกำเม็ด52 กันจาน
9นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ห้วยใต้60 สมบูรณ์
10นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ตะเคียน62 ตะเคียนช่างเหล็ก
11นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564กฤษณา70 กฤษณา
12นายทวี ศิลารักษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564โคกเพชร65 โคกเพชร
13นางสาวอภิรดี อินทรบุตรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564สะเดาใหญ่59 หนองลุง
14นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ห้วยเหนือ30 ศสม.ห้วยเหนือ
15นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ศรีสะอาด49 ตะเคียนบังอิง
16นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564หัวเสือ61 หัวเสือ
17น.ส.กานดา ประคองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ศรีตระกูล74 โนน
18นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ตาอุด64 คลองกลาง
19น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564ลมศักดิ์71 วิทย์
20นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564ห้วยสำราญ69 นาก๊อก
21นายรัฐธนินท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564จะกง50 จะกง
22นางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564นิคมพัฒนา63 กวางขาว

          จึงเรียนมาโปรดทราบ

เอกสารประกอบการประชุม
กรณีผู้สุงอายุไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกตัวเลขใดก็ได้ ให้ครบ10หลัก อาจจะเป็นลำดับไปเรื่อยๆก็ได้
คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 คลิก
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว431 ลว. 26 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผน Individual Wellness Plan

3. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานราชการที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีและการส่งเสริมอุปถัมภ์ศาสนาต่าง ๆ ในการจัดทำคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิธีการและพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับศาสนิกชน ประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเหมาะสม ตามประเพณีและถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดการแพร่กระจายของโรค โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามประเพณีดั้งเดิมโดยใช้ฐานวิถีชีวิตใหม่(New Normal) โดยมีข้อปฏิบัติหลักในการประกอบพิธี ดังนี้ 
         1) การคัดกรองวัดไข้
         2) การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
         3) การล้างมือ 
         4) การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)
         5) ลดการแออัด 
        โดยมีแนวทางปฏิบัติของวัด/ศาสนสถานคือ คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและลงชื่อผู้เข้าร่วมพิธี กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม จัดอุปกรณ์ป้องกันตนเองเจ้าหน้าที่ และเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง  และในส่วนของผู้เข้าร่วมพิธี ต้องลงชื่อเข้าร่วม สวมหน้ากากตลอดเวลา และอาบน้ำ/ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่กลับถึงที่พัก
        สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับวัด พระสงฆ์และผู้มาทำบุญตักบาตร ต้องสวมหน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่ เตรียมโต๊ะสำหรับวางของใส่บาตร กำหนดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร จัดชุดสำหรับฉันอาหารเฉพาะรูป กำหนดเส้นทางเดินใส่บาตรให้เดินทางเดียว เว้นระยะห่าง 2 เมตร กำหนดเส้นทางเข้า-ออกไม่ให้สวนทางกัน ลดความแออัด และมีการประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนการสวมหน้ากากและล้างมือ ที่สำคัญหากป่วยขอให้งดร่วมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ
     
 ดาวน์โหลดคู่มือคู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
ที่มา : 
สำนักสารนิเทศ. สธ.-วธ. จัดทำคู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณี. Moph.go.th. Published 2019. Accessed March 4, 2021. https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/144758

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุกรพ.สต.ที่ได้ประสานงานให้วัด/ศาสนสถานทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอขุขันธ์เข้าประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  มีการดำเนินการประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID สำหรับศาสนสถานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในวัด/ศาสนสถานและกำกับติดตามมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุกรพ.สต.ที่ได้ประสานงานให้วัด/ศาสนสถานทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอขุขันธ์ เข้าประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ผลการรายงานมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามข้อมูลรายงานฯด้านล่างนี้

จำนวนราย
ประเภทศาสนสถาน (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
อำเภอที่พักสงฆ์วัดสถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ผลรวม
กันทรลักษ์2424
กันทรารมย์19924106
ขุขันธ์711562130
ขุนหาญ2662171
น้ำเกลี้ยง11
โนนคูณ22
บึงบูรพ์21618
เบญจลักษ์332136
ปรางค์​กู่654372
พยุห์1313
โพธิ์​ศรี​สุวรรณ​121123
ไพร​บึง819
ภูสิงห์15116
เมือง33
เมืองจันทร์4182226
เมืองศรีสะเกษ22
ยางชุมน้อย122115
ราษีไศล898299
วังหิน101112
ศรีรัตนะ44448
ศิลาลาด119121
ห้วยทับทัน22224
อุทุมพรพิสัย76278
ผลรวม257723319849

หมายเหตุ : เมื่อวัด/ศาสนสถาน กรอกประเมินตนเองเสร็จแล้วใบประกาศจะถูกส่งเข้าอีเมล์ที่กรอกภายใน 3 วันหลังจากกรอกส่งแบบประเมิน กรณี 3 วันหลังจากส่งแบบประเมินแล้ว ยังไม่ได้รับใบประกาศโทรสายด่วน081-1371633

ความสำคัญของแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID

        1) ศาสนสถานตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิต-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-Certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์
        2) ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบศาสนาสถาน ทางแผนที่และใบรับรองที่มีDH code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน

        3) สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงศาสนสถานและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีอำนายให้มี หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ

        4) แหล่งความรู้สำหรับประชาชน ศาสนสถาน เจ้าหน้าที่ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิต

ที่มา : - ที่ ศก 0032.007/ว267 ลว 19 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประสานศาสนสถานประเมินตนเองตามแพลตฟอร์มThai Stop COVID

          - “ระบบรายงานคณะสงฆ์ขุขันธ์.” 2564. Songkhukhan.org. 2021. http://www.songkhukhan.org/2021/01/blog-post_8.html.

2. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ปรือคัน ที่ได้ร่วมต้อนรับสุ่มประเมินและเยี่ยมตัวแทนวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ด้านการดำเนินงานตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด19 ณ วัดปรือคัน

         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ออกสุ่มประเมินและเยี่ยมวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ด้านการดำเนินงานตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด19 ดังที่ได้เคยได้ขอความร่วมมือให้ศาสนสถานทุกแห่งเข้าประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ณ วัดปรือคัน โดยได้รับเมตตาจาก พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ #ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ #อดีตเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าอาวาสวัดปรือคัน , พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ ปญฺญาภทฺรเมธี ,พระปลัดบำรุง สุวณฺณวณฺณี และพระพิพัฒน์ กิตฺติวณฺโณ(พระ อสว.) และขอบคุณ คุณสุทธิรักษ์ จงราช ผอ.รพ.สต.บ้านปรือคัน และนายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับการสุ่มประเมินฯ ได้รับคำชื่นชมว่า เป็นวัดที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด19ในระดับที่ดีมาก และยังได้คำแนะนำในการพัฒนาให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพในระดับยั่งยืนต่อไป

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ - โพสต์. (2021). Retrieved March 4, 2021, from Facebook.com website: https://www.facebook.com/khukhanph/posts/1830948147056018

3. สสอ.ขุขันธ์ ขอคืนข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีการดำเนินโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามหลักธรรมวินัย สามารถขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจในพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชีกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี โดยชุมชนตามบริบทของพื้นที่

       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอคืนข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.  ทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป

           คืนข้อมูลการสำรวจฯ คลิก

รายงานการกรอกแบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ฯ
รายวัดในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์
ตำบลทางราชการชื่อวัดจำนวน(รูป)
กฤษณากฤษณา8
สวัสดี6
กันทรารมย์โคกโพน11
โคกสูง5
โสภณวิหาร4
โคกเพชรเกาะบึงโบราณ2
โคกเพชร7
ที่พักสงฆ์เปี่ยมตะลวก1
โนนสำราญ6
ภูมิศาลา4
ระกา8
เสลา9
จะกงจะกง12
ตะเคียนน้อย4
ตาสุด7
ที่พักสงฆ์โนนเจียงเฒ่า4
ไลย์ชัยมงคล2
ศรีกองหลวง3
ใจดีใจดี7
ทะลอก7
ที่พักสงฆ์พะเยียว6
ที่พักสงฆ์อังกุล4
ลำภู8
ดองกำเม็ดกระโพธิ์ช่างหม้อ6
กันจาน4
ดองกำเม็ด5
ตราดพัฒนาราม2
บ้านบิง7
ตะเคียนกะกำ5
ตะเคียน2
ตาอุดตาอุด10
ศรีโกธาราราม5
นิคมพัฒนากวางขาว4
ค่ายนิคม4
ปราสาทจันทราปราสาท9
บ่อทอง4
ปรือใหญ่ตาเบ๊าะเกษมงคล6
ที่พักสงฆ์คลองแก้ว4
โนนสมบูรณ์5
ปรือคัน18
ปรือใหญ่10
ป่าเสรีธรรม1
โพธิ์สว่าง2
ศรีตระกูลเคาะ6
ศรีตระกูล4
ศรีสะอาดที่พักสงฆ์ภูมิร่มเย็น1
ทุ่งบังอีงวิหาร6
ศรีสะอาด5
สะเดาใหญ่เขวิก3
บ้านติมรัตนาราม7
สำโรงสูง9
อุดมมงคล6
สำโรงตาเจ็นบ้านโนนสาย7
บ้านศาลา4
สระบานสนวน8
สำโรงตาเจ็น10
อำนาจเจริญ5
โสนขนุน12
คำเผือ2
โคกกี่4
นาเจริญพัฒนา3
โนนสว่าง2
สนามสามัคคี3
สวาย7
หนองคล้า3
หนองคล้าใต้1
หนองผือเทพสถิตย์4
แหลมทอง1
อาวอย16
หนองฉลองที่พักสงฆ์ชัยมงคลพัฒนาราม1
ที่พักสงฆ์ทุ่งอินทราวาส2
นิคมสายเอก4
บ้านตรอย7
ห้วยใต้บ้านแขว5
สมบูรณ์6
ห้วยสำราญคะนาสามัคคี3
ไทยเทพนิมิต5
บ้านแทรง1
เสลานาก๊อก2
ห้วยเหนือกลาง15
เขียนบูรพาราม7
ชำแระกลาง12
ที่พักสงฆ์ตะแบก2
บกจันทร์นคร5
สะอาง8
หัวเสือคลองสุด1
ประปุนราษฎร์บำรุง4
สวงษ์6
หนองกันแจ่ม4
ห้วยสระภูมิ4
หัวเสือ8
ผลรวม499

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่มา : - ที่ ศก 0032.007/ว358 ลว. 22 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์

         - “ระบบรายงาน.” 2021. Songkhukhan.org. 2021. http://www.songkhukhan.org/2021/01/blog-post_8.html.


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

‌1.งานจัดการข้อมูลThaiQMและการเฝ้าระวังCovid19 จากฐานข้อมูลรายสถานบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
        - เพื่อโปรดทราบ
        - ข้อมูลผู้เดินทางกลับบ้าน อำเภอขุขันธ์ จากฐานข้อมูลThaiQM และจำนวนผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังCovid19 ถึง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดังนี้

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ - โพสต์. Facebook.com. Published 2021. Accessed March 4, 2021. https://www.facebook.com/khukhanph/posts/1843036029180563
2. นายสุเพียร คำวงศ์ รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมพิจารณาการสำเสนอแผนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.สะเดาใหญ่(11 กุมภาพันธ์ 2564)
ที่มา : ที่ ศก82401/ว4 ลว 8 ก.พ. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่

3. นายสุเพียร คำวงศ์ รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมพิจารณาการสำเสนอแผนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.ใจดี (22 กุมภาพันธ์ 2564)
ที่มา : ที่ ศก82101/ว4 ลว 18 ก.พ. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการและกรรมการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

4. นายสุเพียร คำวงศ์ รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมพิจารณาการสำเสนอแผนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.ปรือใหญ่(23 กุมภาพันธ์ 2564)

5. นายสุเพียร คำวงศ์ รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมพิจารณาการสำเสนอแผนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.โสน(3 มีนาคม 2564)
ที่มา : ที่ กท 7/2564 ลว 1 ก.พ. 2564 เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคืการบริหารส่วนตำบลโสน เพื่อพิจารณาอนุมัติการนำเสนอ Care Plan

6. นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งท่านได้ประชุมคณะผู้บริหารการคลังเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ที่มา : สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ - โพสต์. Facebook.com. Published 2021. Accessed March 4, 2021. https://www.facebook.com/KHUKAN.KKDC/posts/1064277454083980