"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ภาพกิจกรรมวัณโรค2561


งานในความรับผิดชอบปีงบประมาณ 2565 ( นายสุพัฒน์ ในทอง )

งานปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  คลิ
นำเสนอผลงานไตรมาศ1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิก

วาระการประชุม ปีงบประมาณ 2565 

ตค 2564 คลิ๊ก        พย 2564 คลิ๊ก         ธค 2564 คลิ๊ก        มค65 คลิ๊ก     

กพ 2565 คลิ๊ก        มีค 2565คลิ๊ก           เมย 2565 คลิ๊ก      พค 2565 คลิ๊ก    

มิย 2565 คลิ๊ก        กค 2565  คลิ๊ก          สค 2565 คลิ๊ก       กย 2565 คลิ๊ก

   **งานทันตกรรม 2565

  •  แบบรายงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม 2564 Click รายงาน
  • -E-Claim Anc สุขภาพช่องปาก  ตุลาคม 64-กันยายน 2565 Click รายงาน
  • - แผนงานบริการทันตกรรม เด็กอายุ 4-12 ปี  2565 Click รายงาน
  • -ok นำเสนองานทันตกรรม2565 คลิกที่นี่
  • -Free schadule 2565 คลิกที่นี่
  • -สำรวจยูนิตทันตกรรม Click รายงาน

**งานวัณโรค (TB)

-นำเสนอดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2564 คลิ๊กที่นี้
-สมรรถนะ 2565 คลิ๊กที่นี้
แผนที่ GIS  DOT  2565  คลิ๊กที่นี้

งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี2565

-หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี 2565 อำเภอขุขันธ์ คลิ๊กที่นี้
-สรุปงานโรคหนอนพยาธิ 2564 คลิ๊กที่นี้]      
  นำเสนองานพยาธิ สิ่งปฎิกูล 2564 คลิ๊กที่นี้
แบบรายงานIsanCohort 2565 คลิ๊กที่นี้]
-เป้าหมายและผลงาน อัลต้ราซาวด์ 2565 คลิ๊กที่นี้]
-งานวิชาการ OV ปี 2565 คลิ๊กที่นี้]

งานโรคเรื้อน 
สรุป คลิ๊กที่นี้ 
สรุปกิจกรรม 2564 คลิ๊กที่นี้ การดำเนินงาน คลิ๊กที่นี้
เป้าหมายการดำเนินงาน    2564 คลิ๊กที่นี้แผนงานโครงการ ปี 2564
              งานแผนงาน2563 คลิกงานปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก  
สมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก  

วาระการประชุม ปีงบประมาณ 2564

ตค 2563 คลิก      พย 2563 คลิก         ธค 2563 คลิก
มค64 คลิก                 กพ 2564 คลิก              มีค 2564 คลิก
เมย 2564 คลิก              พค 2564 คลิก              มิย 2564 คลิก
กค 2564 คลิก                  สค 2564 คลิก              กย 2564 คลิก

   **งานทันตกรรม

 แบบรายงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

-E-Claim Anc สุขภาพช่องปาก  ตุลาคม 63-กันยายน 2564 คลิกที่นี่
- แผนงานบริการทันตกรรม เด็กอายุ 4-12 ปี  2564 คลิ๊กที่นี้
-ok นำเสนองานทันตกรรม2564 คลิกที่นี่
-Free schadule 2564 คลิกที่นี่
-สำรวจยูนิตทันตกรรม คลิ๊กที่นี้

**งานวัณโรค (TB)

-ทะะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 2564 (ตค63-กย64) คลิ๊ก

- ส่ง Case Managment   มค-กย  64   คลิก   

  ส่งผู้สัมผัสร่วมบ้านใกล้ชิด ตค63-กย 64   คลิก  

  
-ส่งรายงาน เป้าหมาย Xray 64 วัณโรค 2564 คลิ๊กที่นี้
-นำเสนอดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2563 คลิ๊กที่นี้
-สมรรถนะ 2564 คลิ๊กที่นี้
GIS แสดงที่ตั้ง PTTB 2565  กดตรงนี้

งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี2564

-หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี 2564 อำเภอขุขันธ์ คลิ๊กที่นี้
-สรุปงานโรคหนอนพยาธิ 2563 คลิ๊กที่นี้]      
  นำเสนองานพยาธิ สิ่งปฎิกูล 2563 คลิ๊กที่นี้
แบบรายงานIsanCohort 2564 คลิ๊กที่นี้]
-เป้าหมายและผลงาน อัลต้ราซาวด์ 2564 คลิ๊กที่นี้]
-งานบุญปลาร้าสุก ตค 2563 คลิ๊กที่นี้            พย 2563 คลิก          ธค 2563 คลิก
มค64 คลิก   กพ 2564 คลิก    มีค 2564 คลิก    เมย 2564 คลิก      พค 2564 คลิก     มิย 2564 คลิก
กค 2564 คลิก         สค 2564 คลิก     กย 2564 คลิก
-งานวิชาการ OV ปี 2563 คลิ๊กที่นี้]

งานจมน้ำ
สรุปทะเบียนการตายจากการจมน้ำ 2554-ปัจจุบัน คลิ๊กที่นี้ 
สรุปกิจกรรมป้องกันปัญหาการจมน้ำ 2564 คลิ๊กที่นี้ การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ คลิ๊กที่นี้
เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 2564 คลิ๊กที่นี้


งานโรคเรื้อน 
สรุป คลิ๊กที่นี้ 
สรุปกิจกรรม 2564 คลิ๊กที่นี้ การดำเนินงาน คลิ๊กที่นี้
เป้าหมายการดำเนินงาน    2564 คลิ๊กที่นี้

แผนงานโครงการ ปี 2564
              งานแผนงาน2563 คลิก
งานหน้าที่ อ.นพดล ศรีอินทร์

1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวาระการประชุมปีงบฯ 2563


# เดือนตุลาคม 2562                # เดือนกุมภาพันธ์ 2563      # เดือนมิถุนายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562         # เดือนมีนาคม 2563         ​​​  เดือนกรกฎาคม 2562  
เดือนธันวาคม 2562              # เดือนเมษายน 2563          เดือนสิงหาคม 2562  
# เดือนมกราคม 2563              # เดือนพฤษภาคม 2563      เดือนกันยายน 2562

OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คลิกที่นี่
OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คลิกที่นี่
OK แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่...Word  PDF 

หมายเหตุ ใช้รูปถ่ายข้าราชการที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน(ขาวดำ หรือสี) จำนวน 2 รูป สำหรับติดแบบคำขอฯและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข


 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2562 

สสอ.ขุขันธ์           # 56 ปรือใหญ่               # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์        # 57 ปรือคันตะวันออก  # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน          #58 ทับทิมฯ 06            # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง   # 59 หนองลุง               # 69 นาก๊อก
50 จะกง                # 60 สมบูรณ์                # 70 กฤษณา
51 ใจดี                  # 61 หัวเสือ                  # 71 วิทย์
52 กันจาน             # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก # 72 ตรอย
53 อาวอย             # 63 กวางขาว               # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า        # 64 คลองกลาง           # 74 โนน
55 ขนุน                 # 65 โคกเพชร


OK ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะอำเภอขุขันธ์  ปี 2562
1) ประเภท รพ.สต.    คลิกที่นี่ 
OK แบบส้วมสาธารณะ
1) อาคารส้วมสาธารณะผู้สุงอายุและผู้พิการ   คลิกที่นี่ 
2) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 2 ห้อง   คลิกที่นี่         
3) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 4 ห้อง   คลิกที่นี่
4) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 5 ห้อง   คลิกที่นี่         
5) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 6 ห้อง   คลิกที่นี่
OK แบบฟอร์มตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ-HAS2016
OK แนวทางการดำเนินงาน HWP2559
OK คู่มือการดำเนินงาน HWP2559
OK # คลินิคสุขภาพเกษตรกร  ปี พ.ศ. 2558 มี รพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย   ปี พ.ศ. 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559  จำนวน 6 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น  103 แห่ง)
แผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับแปลผลโคลีนเอสเตอเรส


            ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร


**************
- ค้นหาข้อมูลโรงงาน/สถานประกอบการในพื้นที่ คลิก
- เอกสารการอบรมการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย  คลิก
 # การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คลิก
การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คลิก
 # แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2562 คลิก
# ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2562  คลิก
# รายงานข้อมูลการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพรบ.การสาธารณสุข ปี๒๕๓๕ คลิก
# แบบ นบก. 1-56 คลิก
#แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ คลิก
#แบบตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย คลิก
#แบบสำรวจข้อมูลรถสูบสิ่งปฏิกูล คลิก
2.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR/MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02) คลิก
 # ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในที่มีอายุ 20,30,40,50,60 ปี (ผู้ที่เกิดในปี 2541,2531,2521,2501) คลิก
# ผลการให้วัคซีน Influenza ในหญิงตั้งครรภ์ คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
   วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปี 2562 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562  คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1 คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค2 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2563 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แบบสำรวจเป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
ผลการให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 คลิก
# แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานงาน EPI ปี 2563 คลิก
# ใบเบิกวัคซีน
  - ธค.61 คลิก        - ตค.62 คลิก        - สค.63 คลิก
  - มค.62 คลิก       - พย.62 คลิก       - กย.63 คลิก
  - กพ.62 คลิก      - ธค.62 คลิก   
  - มีค.62 คลิก      - มค.63 คลิก
  - เมย.62 คลิก     - กพ.63 คลิก
  - พค.62 คลิก      - มีค.63 คลิก
  - มิย.62 คลิก      - เมย.63 คลิก
  - กค.62 คลิก      - พค.63 คลิก
  - สค.62 คลิก      - มิย.63 คลิก
  - กย.62 คลิก      - กค.63 คลิก
 # สรุปแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี ๒๕๖๒ คลิก
 # การเร่งรัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคหัด โปลิโอ และอาการภายหลังการได้รับวัคซีน คลิก
 # ผลการให้วัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ คลิก
การบริหารจัดการวัคซีนเอชพีวี คลิก
เป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แนวทางการให้วัคซีน DTP-HB-HPV ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-7 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง7-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ(ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
# แนวทางดำเนินงานวัคซีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิก
3.งานขยะติดเชื้อ 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๒ คลิก 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๓ คลิก
4.งานสุขภาพจิต
# รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2561 คลิก
# แบบสำรวจสหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2563 คลิก
# พรบ.สุขภาพจิต ปี 2551 คลิก
5.งานยาเสพติด
 # แนวทางการประกวดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี ๒๕๖๒ ประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ คลิก

   แนวทางการตรวจประเมินสภาวะจิต/สุขภาพจิตของผู้ต้องขัง กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
ุ6.รวม Onepage 
# งานขยะติดเชื้อ/ตรวจสอบคุณภาพหม้อนึ่งไอน้ำ ๓ มค.๖๒ คลิก
# ประชุมเตรียมหน่วยแพทย์ ๙ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๒๓ มค.๖๒ คลิก
# ตรวจสถานประกอบการ  ๒๔ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๓๐ มค.๖๒ คลิก
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
# เกณฑ์การประเมิน Ranking 62 คลิก

# ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกองบริหารการสาธารณสุข คลิก