"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การบรรยายโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ จ.อุบลราชธานี

วิชาสถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุข


วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


วิชาอนามัยชุมชน


วิชาระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรค


วิชาการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น


วิชามาตรฐานความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ

วิชาบริหารสาธารณสุข


วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


การอภิปรายเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


เรียบเรียงบทความ :
      นายสุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์(27 ธันวาคม 2560)
ขอบคุณคลิปวีดีโอ  Youtube Channel : 
      สาธารณสุขอาวุโส ศรีนครลำดวน

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ตามที่ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สามารถจัดการดูแลผู้สูงอายุในตำบลในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 220 คน ดังนี้ 

         รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-วันที่  13 ธันวาคม 2560
         รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 4 -15 ธันวาคม 2560 
สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ดังรายชื่อด้านล่างที่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คนรุ่นที่ 2 จำนวน 81 คน โดยเบิกค่าที่พักค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด ดังมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกันจาน
2นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสมบูรณ์
3นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกวางขาว
4นางกฤษณา พันธ์แก่นพยาบาลวิชาชีพปราสาท
5นส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนาก๊อก
6นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลองกลาง
7นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการทับทิมสยาม 06

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการตะเคียนช่างเหล็ก
2นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตรอย
3นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิคมซอยกลาง
4นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกฤษณา
5นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโนน
6นางสาววิรันตรี นัยนิตย์จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงานศสม.ห้วยเหนือ
7นางธนัยนันท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจะกง
หมายเหตุ
เป้าหมายการผลิต Care Manager อำเภอขุขันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อำเภอปัจจุบันมี CMจำนวน (คน)ปี 61 ต้องการ CM เพิ่ม (คน)รุ่นที่ ๑ (คน)รุ่นที่ ๒ (คน)รวม (คน)
ขุขันธ์17167714
ที่มา : ที่ ศก. 0032.007/5479 ลง 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)  เขตสุขภาพที่ 10 

2. อำเภอขุขันธ์ โดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นี้ นะครับ

กรอกข้อมูลการสำรวจฯ และตรวจสอบข้อมูล  คลิกที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SBTMdACdUH4wYwsiV2nf8bCN68PeU9il7L9gTDdF3E/edit?usp=sharing
หมายเหต กรอกข้อมูลเข้าในตารางออนไลน์ได้เลย นะครับ 
ข้อมูลฯตรวจสอบ ณ วันที่6 ธันวาคม 2560 เวลา 07.25 น.
ที่มา : หนังสือที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ที่ ศก 0418/4886 ลง 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในพื้นที่อำเภอขุขันธ์

3. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.06/ว.30836 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งกรอบแนวทางคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  ทราบพร้อมทั้งถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะทีมสหวิชาชีพต่อไป 
กรอบแนวทางการคัดกรองเป้าหมายฯ  คลิก
กรอบแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนา  คลิก
กรอบการดำเนินงานส่งคลื่นสู่ครอบครัว  คลิก
ที่มา : ที่ ศก 00032.013/ว19296 ลง 13พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข