"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
            1. ตามที่  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"   ประจำปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ  ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ จัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"  ในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ   พร้อมกันทั้งจังหวัดภายในวันที่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2559    เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด  เพียงพอและประหยัด   
             อำเภอขุขันธ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"   ประจำปี 2559  ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดฯที่ให้ความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการจัดกิจกรรมและรายงานกิจกรรม ด้วยดีตลอดมา   
             OK_คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อดูรายงาน  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing 

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032/ว 6284 ลง 30 มี.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559

            2. ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม(No Foam)บรรจุอาหารในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และรักสิ่งแวดล้อม 
               ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้โรงพยาบาล   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ร้านอาหารและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการเลิกการใช้ภาชนะโฟม(No Foam)บรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างให้ส่วนราชการอื่น และประชาชน                 
               สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดทุกแห่งที่ได้กรอก รายงานหน่วยงาน/องค์กรต้นแบบลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ปี 2559  และสสอ.ขุขันธ์ ได้ส่งต่อให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงาน สสจ. ศรีสะเกษ ได้เร็วกว่ากำหนดเป้นที่เรียบร้อยแล้ว(7/4/2559)

แผนพับ Say No To Foam หน้าที่ 1
แผนพับ Say No To Foam หน้าที่ 2
Say No To Foam
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032/ว 1314 ลง 31 มี.ค. 2559 เรื่อง ส่งเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

            3. ชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ  ในที่ประชุม คปสจ. ศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.006/ว 1210 ลง 23 มี.ค. 2559 เรื่อง เชิญเข้ารับมอบเกียรติบัตร


งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
            1. อำเภอขุขันธ์  โดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป  ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  7 เมษายน  2559 นี้ 
                กรอกข้อมูลการสำรวจฯ คลิกที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/13MUryPWqW62YWTIXSB7wgM8KhiSnERpi6X8BixH12aI/viewform
            


            2. ขอย้ำ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทุกแห่งที่จะทำโครงการเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอความร่วมมือให้ใช้แบบฟอร์มสำหรับคัดกรองผู้สูงอาย(Geriatric Screening) สำหรับ รพ.สต.(สีชมพู) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้  https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7N1hRSDZsRHA3dkE/view 

            3. รพ.สต.โคกเพชร ฝากประชาสัมพันธ์จำหน่ายตะกร้าเยี่ยมบ้าน สนใจติดต่อ คุณเพ็ญทิวา สารบุตร โทร.087-9617951
ตะกร้า 1 ใบ ประกอบด้วย 1.ไข่ไก่สด 10 ฟอง 2.ข้าวหอมมะลิ 1 กก.
3.เกลือเสริมไอโอดีน 1 มัด     4.นมตราหมี 8 กระป๋อง
5.ธัญญาหารปรุงสำเร็จ 6 ซอง   6.ตะกร้าพลาสติกสาน 1 ใบ

 จำหน่ายในราคา 329 บาท
งานอาชีวอนามัย
            1. ด้วยกระทรวงแรงงานแจ้งว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับกับสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมาและในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนราชการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ มีมติให้กระทรวงแรงงานมีหนังสือนำเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามความในมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

              ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยจัดให้มีการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงาน และหน่วยงานในการกำกับดูแลให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยตัวอย่างกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ให้จงได้ 

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว1547 ลง 20 เม.ย. 2559 เรื่อง การดำเนินงานรองรับมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  
            
OK นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอาชีอนามัยเพิ่มเติมอีก 1 งาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
OK อำเภอขุขันธ์ มีจำนวนจำนวนรพ. สต.ทั้งสิ้น 27 แห่ง  ในปี 2558 มีรพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย   สำหรับในปี 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559  จำนวน 5 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น  103 แห่ง)
ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว 1357 ลง 31 มี.ค. 2559 เรื่อง ขอรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมคลินิคสุขภาพเกษตรกรเพิ่มเติมงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
            1. ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย  บริษัทไปรษณีย์ไทย  และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดทำโครงการตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ไว้ใช้ เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์นั้น
               ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการดังนี้ 
               1. ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รับผิดชอบได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของตู้ยา ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งตู้ยาพระราชทาน พร้อมยาสามัญประจำวัด ให้สมพระเกียรติ ในสถานที่ และตำแหน่งที่เหมาะสม 
              2. บริหารเวชภัณฑ์ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ พร้อมใช้ตลอดเวลา

              ทั้งนี้ หากดำเนินการติดตั้งตู้ยาพระราชทานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งไฟล์รูปภาพที่ดำเนินการติดตั้งตู้ยา ทั้งสถานที่ติดตั้ง  ป้ายชื่อวัด โดยรวบรวมส่ง สสอ.ขุขันธ์ ตรงที่ไลน์ อ.สุเพียร คำวงศ์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อจะได้รวบรวมเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทันภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ต่อไป 

หมายเหตุ ขณะนี้ ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ... วัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับตู้ยาฯเรียบร้อยแล้วครับและจะทำพิธีมอบส่วนราชการและหน่วยงาน ในวันประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อนำไปถวายวัด จำนวน 26 วัดต่อไป

           สำหรับรายการยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ มี 13 รายการ ดังนี้ 1. ยาธาตุน้ำแดง 2. ยาแก้ไอน้ำดำ 3. ยาธาตุน้ำขาว (มิกซเจอร์ซาลอล-เมนทอล) 4. ยาหอม 5. ยาเม็ดคลอร์เฟนิรามีน 6. ยาเม็ดพาราเซตามอล 7. ผงน้ำตาลเกลือแร่  8. ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง 9. ยาทาแก้ผื่นคัน คาลาไมน์ 10. ยาบาล์มแก้ปวด จีพีโอ 11. ยาไอโปดีน น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับแผลต่างๆ  12. แอลกอฮอล์  13. สำลี 
           รายชื่อวัดที่ส่งตู้ยาไปแล้ว ของอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 26 วัด(มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ) ดังนี้
               1. ลำดับที่ 5954 อบต.จะกง ส่งวัด วัดจะกง 
               2. ลำดับที่ 5955 อบต.จะกง ส่งวัดตาสุด 
               3. ลำดับที่ 5956 อบต.จะกง ส่งวัดตะเคียนน้อย 
               4. ลำดับที่ 5957 อบต.ห้วยใต้ ส่งวัดแขว ต.ห้วยใต้ 
               5. ลำดับที่ 5958 อบต.ปรือใหญ่ ส่งวัดปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่
               6. ลำดับที่ 5959 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดนิคมสายเอก ต.หนองฉลอง 
               7. ลำดับที่ 5960 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดบ้านตรอย ต.หนองฉลอง
               8. ลำดับที่ 5961 อบต.กฤษณา ส่งวัดสวัสดี ต.กฤษณา
               9. ลำดับที่ 5962 อบต.กฤษณา ส่งวัดหนองเข็ง ต.กฤษณา
             10. ลำดับที่ 5963 อบต.กฤษณา ส่งวัดฮ่องธาตุ ต.กฤษณา
             11. ลำดับที่ 5964 อบต.หัวเสือ ส่งวัดห้วยสระภูมิ ต.หัวเสือ
             12. ลำดับที่ 5965 อบต.หัวเสือ ส่งวัดสวงษ์ ต.หัวเสือ
             13. ลำดับที่ 5966 อบต.หัวเสือ ส่งวัดหัวเสือต.หัวเสือ
             14. ลำดับที่ 5967 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดปราสาทใต้ ต.ห้วยใต้
             15. ลำดับที่ 5968 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดลำภู ต.ใจดี
             16. ลำดับที่ 5969 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตาอุด ต.ตาอุด
             17. ลำดับที่ 5970 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดเจ็กโพธิ์พฤกษ์ ต.ห้วยเหนือ
             18. ลำดับที่ 5971 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดอาวอย ต.โสน
             19. ลำดับที่ 5972 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดโสภณวิหารต.กันทรารมย์
             20. ลำดับที่ 5973 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตะเคียน ต.ตะเคียน
             21. ลำดับที่ 5974 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดจันลม ต.ลมศักดิ์
             22. ลำดับที่ 5975 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดราษีพัฒนาต.ห้วยสำราญ
             23. ลำดับที่ 5976 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดถ้ำสระพงษ์ ต.ปรือใหญ่ 
             24. ลำดับที่ 5977 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดป่าเสรีธรรม ต.ปรือใหญ่
             25. ลำดับที่ 6070 สสจ.ศรีสะเกษ ส่งวัดขนุน ม.8 ต.โสน
             26. ลำดับที่ 6074 สสอ.ขุขันธ์ ส่งวัดโคกโพน ม.3 ต.กันทรารมย์

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1403 ลง 8 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพิ่มเติม

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ สสจ.ศรีสะเกษ(17 มีนาคม 2559)

            สำหรับสาระสำคัญจากการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ห้องนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน) สสจ.ศรีสะเกษ ดังนี้
            เวลา 09.10 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม การออกเอกสารรับรองความพิการ การส่งต่อเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยแพทย์หญิงเดือนฉาย   โพธิ์งาม   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู   โรงพยาบาลศรีสะเกษ

            เวลา 10.15 น.  รับฟัง "นวัตกรรมที่นอนป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต  สำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการติดเตียง"  โดยนายภูดิศ  สะวิคามิน   หัวหน้างานกายภาพบำบัด   โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ  เบอร์โทรติดต่อสั่งซื้อที่นอนลมแล้วได้บุญ...โทรติดต่อกลุ่มผู้พิการผลิตที่นอนลม โรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ โทร.087-5553569
            เวลา 13.00 น. รับฟัง "การดำเนินงานฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบาย LTC"  โดยนายภูดิศ  สะวิคามิน   หัวหน้างานกายภาพบำบัด   โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ


            เวลา 15.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานฯ โดย
             - แพทย์หญิงเดือนฉาย  โพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
             - นางตรูตา  มีธรรม  หัวหน้างานกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สุเพียร  คำวงศ์  รายงานจากห้องประชุมชั้น 2 (ห้องนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน) สสจ.ศรีสะเกษ (17 มีนาคม 2558)

วิสัยทัศน์ ค่านิยมและนโยบายสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

รอการอัพเดทข้อมูลใหม่ล่าสุด ครับ

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559

สาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี มีสาระที่สำคัญดังต่อไปนี้
********************************
ภาคเช้า เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมและประกาศขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนายแพทย์ดนัย  เจียรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงานโดยนางศิริวิทย์  หลิ่มโตประเสริฐ ประธานชมรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 10


         คลิปการบรรยายเรื่อง เส้นทางสู่องค์กรคุณธรรม 
โดย นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6


คลิปบรรยายเรื่อง จากโรงพยาบาลคุณภาพสู่การเป็น
โรงพยาบาล/องค์กรคุณธรรม 

โดย ทพ.ไพรัตน์ กาวประเสริฐ  ทันตแพทย์ชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่งผอ.ร.พ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ภาคบ่าย มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนขับเคลื่อนกระบวนการคุณธรรมนำสู่การปฏิบัติ และมีการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยโดยผู้เข้ารับการอบรม 


              สำหรับแนวคิดสำคัญของการดำเนินงานโรงพยาบาล /องค์กรคุณธรรม  ทุกคนต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนโดยเริ่มต้นที่ร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ และดำเนินกิจกรรม 5 เมล็ดพันธุ์ความดี ได้แก่ 
             1. กำหนดอัตลักษณ์ เริ่มจากให้แต่ละคนหาเรื่องเล่าความดีแล้วสรุปเป็นเกณฑ์เลือก 3 ตัวและประกาศ 
             2. สร้างแกนนำ 3 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร  แกนนำระดับผู้นำ และแกนนำผู้ปฏิบัติ พร้อมกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับของแกนนำ เช่นผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมอย่างไร 
             3. จัดทำโครงงานคุณธรรม 
             4. ตลาดนัดความดี คือ ตลาดนัดความดีที่เมื่อทำดีต้องมีโชว์  ทำดีต้องมีเเชร์  ทำดีมีที่ยืน  ทำดีก๊อบปีกันได้ 
             5. การสร้างเครือข่าย ทำให้กระบวนการประคับประคองไปได้สอดคล้องกับคุณภาพที่ให้มี(Appreciate)               จาก 5 เมล็ดพันธุ์ความดี ที่เปิดโอกาสให้มีเวทีชื่นชม โชว์ โดยให้ทุกคนในหน่วยงานทำความดี  เสมือนการจุดเทียนคนละเล่ม เทียนทุกเล่มที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นธงนำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงสาธารณสุขได้ และมีแนวคิด 3 เรื่องที่สำคัญเพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่ 
              1.การเปลี่ยนองค์กร 2. การสร้างสิ่งแวดล้อม 3. การนำระบบ มาแชร์ โชว์ และชื่นชม โดยใช้กระบวนการ See  Feel  และChange ในที่สุด

             และท้ายที่สุด มีกิจกรรมการสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะจาก
            - นายแพทย์อภิชาติ  รอดสม  
            - ทันตแพทย์ไพรัช  กาวประเสริฐ 
            - ผอก.แก้วกัลยาสิกขาลัย  สถาบันพระบรมราชชนก
            - ผอก.วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
            - ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สิ้นสุดการการอบรม และหมดเวลาราชการ จึงเดินทางกลับ
------------------------------------------------------------------------------
เอกสารประกอบการอบรมฯที่สำคัญมีดังนี้
- คำรับรองการปกิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรมว.กระทรวงสาธารณสุข
- คู่มือแนวทางการดำเนินพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
------------------------------------------------------------------------------

สุเพียร  คำวงศ์  รายงานจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559  ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี