"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559

สาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี มีสาระที่สำคัญดังต่อไปนี้
********************************
ภาคเช้า เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมและประกาศขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนายแพทย์ดนัย  เจียรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงานโดยนางศิริวิทย์  หลิ่มโตประเสริฐ ประธานชมรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 10


         คลิปการบรรยายเรื่อง เส้นทางสู่องค์กรคุณธรรม 
โดย นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6


คลิปบรรยายเรื่อง จากโรงพยาบาลคุณภาพสู่การเป็น
โรงพยาบาล/องค์กรคุณธรรม 

โดย ทพ.ไพรัตน์ กาวประเสริฐ  ทันตแพทย์ชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่งผอ.ร.พ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ภาคบ่าย มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนขับเคลื่อนกระบวนการคุณธรรมนำสู่การปฏิบัติ และมีการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยโดยผู้เข้ารับการอบรม 


              สำหรับแนวคิดสำคัญของการดำเนินงานโรงพยาบาล /องค์กรคุณธรรม  ทุกคนต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนโดยเริ่มต้นที่ร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ และดำเนินกิจกรรม 5 เมล็ดพันธุ์ความดี ได้แก่ 
             1. กำหนดอัตลักษณ์ เริ่มจากให้แต่ละคนหาเรื่องเล่าความดีแล้วสรุปเป็นเกณฑ์เลือก 3 ตัวและประกาศ 
             2. สร้างแกนนำ 3 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร  แกนนำระดับผู้นำ และแกนนำผู้ปฏิบัติ พร้อมกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับของแกนนำ เช่นผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมอย่างไร 
             3. จัดทำโครงงานคุณธรรม 
             4. ตลาดนัดความดี คือ ตลาดนัดความดีที่เมื่อทำดีต้องมีโชว์  ทำดีต้องมีเเชร์  ทำดีมีที่ยืน  ทำดีก๊อบปีกันได้ 
             5. การสร้างเครือข่าย ทำให้กระบวนการประคับประคองไปได้สอดคล้องกับคุณภาพที่ให้มี(Appreciate)               จาก 5 เมล็ดพันธุ์ความดี ที่เปิดโอกาสให้มีเวทีชื่นชม โชว์ โดยให้ทุกคนในหน่วยงานทำความดี  เสมือนการจุดเทียนคนละเล่ม เทียนทุกเล่มที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นธงนำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงสาธารณสุขได้ และมีแนวคิด 3 เรื่องที่สำคัญเพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่ 
              1.การเปลี่ยนองค์กร 2. การสร้างสิ่งแวดล้อม 3. การนำระบบ มาแชร์ โชว์ และชื่นชม โดยใช้กระบวนการ See  Feel  และChange ในที่สุด

             และท้ายที่สุด มีกิจกรรมการสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะจาก
            - นายแพทย์อภิชาติ  รอดสม  
            - ทันตแพทย์ไพรัช  กาวประเสริฐ 
            - ผอก.แก้วกัลยาสิกขาลัย  สถาบันพระบรมราชชนก
            - ผอก.วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
            - ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สิ้นสุดการการอบรม และหมดเวลาราชการ จึงเดินทางกลับ
------------------------------------------------------------------------------
เอกสารประกอบการอบรมฯที่สำคัญมีดังนี้
- คำรับรองการปกิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรมว.กระทรวงสาธารณสุข
- คู่มือแนวทางการดำเนินพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
------------------------------------------------------------------------------

สุเพียร  คำวงศ์  รายงานจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559  ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี