"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ   พร้อมทั้งการนำเสนอ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบูรณาการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 6 ประเภท ดังนี้

        1. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น ( ๑ คน/อำเภอ )
        2. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น ( อย่างน้อย ๑ เรื่อง/อำเภอ )
        3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สุงอายุระยะยาว LTCในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่น ( 1 ตำบล/อำเภอ )
        
4. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager ดีเด่น ( 1 คน/อำเภอ )
        5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver ดีเด่น 
( 1 คน/อำเภอ )
        6. ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ( 1 ชมรม/อำเภอ )
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านได้คัดเลือกต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 5 ประเภท พร้อมทั้งส่งรายชื่อและเอกสารแสดงผลงานแต่ละประเภท  มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว2484 ลว 24 เม.ย. 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

2. เรื่องเกี่ยวกับการตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

            ตามหนังสือที่อ้างถึง  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

        ข้อ 10 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้
        (๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข...
        และข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ ๑๐ และในการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขนั้น ขอให้พิจารณาจากกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่า การพิจารณา อนุมัติโครงการเป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่มาขอรับการสนับสนุนจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นสำคัญ  ซึ่งสำนักงานมีข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางประกอบการดำเนินโครงการ ที่เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา ดังนี้
        ๑. การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตานั้น ควรมีกิจกรรมการตรวจคัดกรอง โรคทางตาให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เพื่อยืนยันจำนวนผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับแว่นสายตาและหากมีโรคทางตาร่วมด้วยจะต้องให้คำแนะนำในการดูแลเบื้องต้น และส่งต่อเพื่อไปรักษาที่หน่วยบริการ ซึ่งการตรวจคัดกรองควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        ๒. สำนักงานกำหนดอัตราค่าแว่นสายตายาว ราคาไม่เกิน ๒๐๐ บาท/อัน ซึ่งค่าแว่นสายตายาวได้คิดรวมค่าการวัดและประกอบแว่นด้วยแล้ว โดยเห็นว่าการตัดแว่นสายตายาวอาจไม่มีความจำเป็นต้อง ใช้จักษุแพทย์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ ส่วนค่าแว่นสายตาสั้นหรือสายตาเอียง ราคาไม่เกิน ๕๐๐ บาท/อัน หากข้อเท็จจริงในพื้นที่ปรากฏว่ามีผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตาอยู่ในทุกกลุ่มวัย หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ให้เป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่พิจารณาให้การสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม ความจำเป็น และไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพเกินสมควร
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ตัวอย่าง) โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา2566 คลิก

ที่มา : ที่ สปสช. 3.65/0122  ลว 15 เม.ย. 2566  เรื่อง ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3. สสจ.ศรีสะเกษ ฝากขอบคุณทุก รพ.สต.ในอำเภอขุขันธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข 

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตา ตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา   บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต.ที่ร่วมกันบูรณาการกันรายงานข้อมูลเข้ามา และได้รวบรวมภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ส่งรายงานให้ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.ศรีสะเกษ รวบรวมรายงานผู้บริหารก่อนเที่ยงและรายงานกระทรวงช่วงบ่ายวันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้ 

         แบบรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ราย รพ.สต. ในอำเภอขุขันธ์ 2566 คลิก 
         แบบรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข รายอำเภอ คลิก

ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,25660501.

4. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ ๑๐

เรียน   ผอ.รพ.สต./PM และCMประจำ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง
           - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
           -  
ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดย สสจ.ยโสธร ในฐานะ Project Manager กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยสูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัดอำเภอ  ตำบล  ภาคีเครือข่าย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
        1. นายสุเพียร คำวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
        
2. นางรุจิรา อำพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        
3. นางสิริพร ศรีอินทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        4. 
นางสาวสายยนต์ แหวนเพชร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        5. นางสาววรรณิษา มิ่งขวัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        6. 
นางสาวอรพรรณ อุ่นศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        7. นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        8. นางสาววิรันตรี นัยนิตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

       ทั้งนี้ ผู้จัดได้จัดที่พักให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไปราชการเบิกจากต้นสังกัด 
           -  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว2719 ลว 2 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ ๑๐

5. เรื่องแจ้งจาก คุณโสพิณ พิมเทพา หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ 
         " แจ้ง​PMทุกท่าน​เพื่อทราบค่ะ​  เนื่องจากผู้บริหารมีการติดตามการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน​โปรแกรม Blue Book​ โดยให้แยกพื้นที่ที่ยังมีผลงานการคัดกรองได้น้อยและมีผลงานยังไม่ครบ 100%  ดังนั้น  จึงไปประสานไปที่ส่วนกลางเพื่อขอความช่วยเหลือนำข้อมูลเข้าเหมือนเดิม  ​ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือ
PMทุกท่าน ตรวจสอบผลงานการคัดกรอง​ 9​ ด้าน​ในโปรแกรม Blue Book​ รายสถานบริการและให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาเหมือนเดิม  และให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งด้วยนะคะ   รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว  เพราะเขาปิดรับตั้งแต่มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยให้​ส่งไฟล์ภาพรวมอำเภอเข้ามาได้ไม่เกินวันที่​ 8​ พ.ค. 2566 นี้เท่านั้นค่ะ "
         งานผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งไฟล์มาให้ทางไลน์กลุ่มสูงอายุขุขันธ์ ภายในก่อนเที่ยงวันที่ 7 พ.ค. 2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง หน.
งานดูแลผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ ส่งกระทรวงฯ ต่อไป

ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,25660501.

6. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ

    6.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan หากรพ.สต.ใด ยังไม่นำเสนอ care plan ปี 66 : ให้เร่งรัดดำเนินการด้วยเพื่อประชาชนจะได้รับงบการดูแล และไม่เสียโอกาส
    6.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบครอบคลุมพื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
    6.3 คลีนิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขุขันธ์ คลินิกเปิดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
(ไม่มี)

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลชื่อรุ่นของระบบสารสนเทศประจำรพ. สต.
            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/8584 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ (งานสารบรรณ) www.ssko.moph.go.th
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LADzDM0cuw6yrKv7aeQk0UfLNxUCO9qt_6DmpKeF1RY/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7052 ลว 12 เม.ย. 2566 เรื่อง 
ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด

2. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(ไม่มี)