"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง และในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ดังกล่าว และส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมมายัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ให้จงได้ นั้น
           สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัดทั้ง 27 แห่งและศูนย์สาธารณสุขเมืองห้วยเหนือ ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีร่วมดำเนินการรณรงค์ในพื้นที่อย่างดีในวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day)และส่งภาพถ่ายเชิงประจักษ์ในการรณรงค์ พร้อมจัดทำรายงาน ส่ง สอ.ขุขันธ์ เรียบร้อยแล้ว

>>> คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการส่งรายงานฯ

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.007/ว.4417 เรื่อง ขอความร่วมมือจักโลก ปี 2557

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.แห่งละ 2 ท่าน ให้ สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่งงานไอที สสจ.ศก ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 นี้  

คลิกกรอกชื่อที่ ฟอร์มรายงานออนไลนนี้

หมายเหตุ - กรอกเบอรโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
                  - กรอกอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้จริง


2. รพ.สต.ใด สไกพ์(Skype)มีปัญหาการใช้งานเข้าใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งตรงที่ คุณสุเพียร  คำวงศ์ หน.งานไอที สสอ.ขุขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหา  ซึ่งตอนนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา สไกพ์ของ รพ.สต. ดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โคกโพน , นาก๊อก , หนองลุง , กันจาน ,นิคมซอยกลาง และจะกง  ซึ่งได้แจ้งข้อมูลรหัสผ่านใหม่ไปทางไลน์ให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งทราบเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ  ระบบการสื่อสารออนไลน์ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์(ฟรีไม่เสียเงิน) ที่ได้ผลดี  ได้แก่
        1.1 Skype (ข้อดี คือย้อนหลังดูข้อมูลข่าวได้ดีถึง 30 วัน)
        1.2 Line และ Face Book (ข้อดี คือแจ้งข่าวด่วนให้ทราบได้ฉับไว แต่ถ้าสมาชิกหลายๆคนกดไลค์ หรือยกนิ้วให้ ข่าวที่แจ้งตอนแรกก็จะถูกเหยียบมิดลงไป และจะย้อนดูได้แค่ประมาณ 1 สัปดาห์เป็นอย่างมาก)
       1.3 ปฏิทินออนไล์  สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งได้เติมใส้ไว้ที่เวปฯของรพ.สต.แต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว 

3. ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไอที ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้เข้ารับการอบรมเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ เกี่ยวกับการดูแลระบบโปรแกรมJCIS และระบบเชื่อมโยงข้อมูลData Center แห่งละ 2 ท่านทำให้งานไอทีภาพรวมอำเภอขุขันธ์ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบบเดิมได้ด้วยดี กล่าวคือ
            - ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ เรามีระบบการทำงานที่สามารถรองรับการกรอกผลงานการออกรณรงค์ในพื้นที่ผ่านTabletและโนตบุคจากพื้นที่ได้แล้ว  รอเพียงแต่ซื้อTablet ตามสเปคที่ต้องการ เมื่อได้มาแล้วสามารถเริ่มงานได้เลย
            - ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ ของเรา มีเวปฯทุกแห่งสามารถนำเสนอภาพกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุขต่างๆเชิงประจักษ์ได้ด้วยตนเองทุกแห่ง โดยผู้รับผิดชอบไอทีแต่ละ รพ.สต.4. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ให้หน่วยบริการ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จค่าบริการอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2557 ของหน่วยบริการของท่าน ให้ งานไอที สสอ.ขุขันธ์ เพื่อรวบรวมส่งทางศูนย์เทคฯ สสจ.ศก. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรร ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ด้วยที่ผ่านมานั้น
สสอ.ขุขันธ์ ได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ คลิกตรวจสอบข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนตในหน่วยบริการเดือนกันยายน 2557 ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ 

5. การตัดต่อวีดีทัศน์ คปสอ.ขุขันธ์ เสร็จสมบูรณ์ ขอบพระคุณ นพ.ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ประธาน คปสอ.ขุขันธ์ และท่านปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ได้ติดตามงานและให้กำลังใจในการตัดต่อ วีดีทัศน์ต้อนรับ คปสจ.ศก และเรื่อง "โรงพยาบาลขุขันธ์-โรงพยาบาลเยียวยา(Healing Hospital Khukhan Hospital) จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครับ

งานจริยธรรมและวัฒนธรรม
1. ขอเชิญชวนทุกท่านเอาบุญได้ด้วยตนเองทุกวันเวลาที่ว่าง...งานจริยธรรมและวัฒนธรรม สสอ.ขุขันธ์ ขอมอบวีดิทัศน์ชุดนี้แด่ท่านผู้โชคดีที่ได้เปิดมาเจอเพื่อแบ่งปันต่อๆกันไปทุกท่านนะครับ เรื่อง ข้อคิดดีๆในการปฏิบัติธรรม จาก พระครูวิศาลธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองโพธิ์(ธรรมยุต) ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขออนิสงส์อันไม่มีประมาณจะบังเกิดแด่ทุกท่าน ทั้งที่เป็นกัลยาณมิตร และสหธรรมิกกับกระผม และเป็นหรือเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันกับกระผม ขณะท่านได้ดูจงอย่าเอาใจลังเลคอยจับผิดข้อความว่า "ถ่าายภาพ/ตัดต่อ...นายสุเพียร คำวงศ์..." เพราะกระผมก็เผลอพิมพ์ผิดไปจริงๆ แต่จงนั่งหลับตาทำสมาธิฟังและขบคิดข้อธรรมจากพระคุณเจ้า แล้วอานิสงส์จะเกิดแก่ทุกท่านเองเป็นเบื้องต้นที่จะได้มีปัญญาเข้าใจวิถีทางปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกใบนี้อย่างสงบสุข รู้ถูกรูผิดดีชั่วมีศีลปกติ เมื่อมีศีลเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะหายฟุ้งซ่าน สมาธิก็เกิดขึ้นตามมา และเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้ว ความสงบสุขก็เกิดขึ้นตามมาให้รู้เห็นได้ทันทีเช่นกัน...เมื่อได้ชมได้ฟังจบหรือพอเข้าใจแล้ว ขอจงร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

สเปคเซิร์ฟเวอร์ของDataCenterคปสอ.ขุขันธ์ ตรวจสอบ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2557

เซิร์ฟเวอร์DataCenterของ คปสอ.ขุขันธ์ 
หมายเหตุ มาจับเครื่องเซอร์เวอร์ครั้งแรก ตั้งแต่มีมา ก็ต้องขอตรวจสอบสเปคขณะรับไว้หน่อยว่า ณ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ? (ตรวจสอบ ณ วันที่ 6-10-2557 เวลา 12.12 น.)
                   

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง

             ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ดังกล่าว และส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมมายัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ให้จงได้
>>> คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อทำรายงานฯ

>>> คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการส่งรายงานฯ

หมายเหตุ ภาพกิจกรรมให้สร้างอัลบั้มภาพไว้บนเฟสบุค หรือ บนเวปฯรพ.สต.แล้วแจ้งลิงก์URLมาให้ อ.สุเพียร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ให้จงได้


ที่มา : หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.007/ว.4417 เรื่อง ขอความร่วมมือจักโลก ปี 2557

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ ส่งข้อความผ่านไลน์มาขอบคุณทีมงาน จนท.สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ สำหรับวีดิทัศน์ในงานมุทิตาจิตฯเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 และคำอวยพรจากใจชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ที่ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป

2. ขอขอบคุณทีมงาน จนท.ผู้รับผิดชอบงานไอทีจากทุก รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จำนวน รพ.สต.ละ 2 ท่านที่ได้มาอบรมโปรแกรม FFC อ.ขุขันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชุมชนห้วยเหนือ  วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคุณภาพข้อมูลบนJHCISให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งพิกัดหลังคาเรือน และข้อมูลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต. ตลอดจนสามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วทั้งบนแทปเลต และโทรศัพท์มือถือ(ที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยต์)ของเจ้าหน้าที่ 


และขอขอบคุณวิทยากรครู ก และครู ข ดังมีรายนามต่อไปนี้
   โซน 1 คุณวินิจ มนทอง และคุณจันทรา พรหมประดิษฐ์
   โซน 2 คุณเพ็ญทิวา สารบุตร และคุณพุทธิไกร ประมวล
   โซน 3 คุณกฤษดา สอนพูด และคุณสุธี จาตุม
   โซน 4 คุณเชียรชัย นอกไธสง และคุณชยพล เสนาภักดิ์
   โซน 5 คุณสุทธิรักษ์ จงราช และคุณปริวัฒน์ กอสุระ
   โซน 6 คุณธานินทร์ สัมพุทธานนท์ และคุณเกียรติศักดิ์ พวงพลอย

หมายเหตุ เครื่องโทรศัพท์ส่วนตัวที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใช้ได้ สำหรับการประมวลผลตรวจสอบข้อมูล  แต่ไม่ค่อยสะดวก เมื่อออกพื้นที่ เพราะความเป็นส่วนตัวจะหายไป และความปลอดภัยจะไม่มี  อีกทั้งหน้าจอขนาดเล็กดูข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลอาจจะลำบากสักหน่อย ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่ รพ.สต.แต่ละแห่งจะต้องมีแทปเลตรุ่นที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 - 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ออกเยี่ยมบ้าน หรือรณรงค์อัพเดทข้อมูลGPSหลังคาเรือน และข้อมูลประชากร เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลบนJHCISให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งพิกัดหลังคาเรือน และข้อมูลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต. ตลอดจนสามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

3. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯของหน่วยบริการ จาก รพ.สต.ละ 1 คน ที่เข้าร่วมระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูลด้านสุขภาพ และระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถ แก้ไข ปรับปรุง ระบบดังกล่าวได้ เมื่อเกิดปัญหาในหน่วยบริการ โดยจัดประชุมจำนวน 5 รุ่น ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 - 7 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดได้เชิญ อ.สุทธิรักษ์ จงราช ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

หมายเหตุ
- รพ.สต.ในสังกัดสาธารณสุข เขตที่ 3(ขุขันธ์ ภูสิงห์ ไพรบึง และปรางค์กู) จำนวน 56 แห่ง(56คน) + จาก สสอ. 5 คน เข้าประชุมฯรุ่นที่ 3 ในวันที่ 2 ตุลาคม  2557 โดยพร้อมเพรียงกัน 


***  วันที่ 6 - 7 ตุลาคม  2557 ขอเชิญคุณเชียรชัย  นอกไธสง นว.สาธารณสุข รพ.สต.หนองคล้า เป็นตัวแทนฯไปประชุมอบรมและรับโปรแกรมเสริมฯเพื่อมาถ่ายทอดต่อให้ทีมงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ต่อไป

ที่มา : หนังสือศาลากลาง ที่ ศก 0032.011/ว.15761 ลง 25 ก.ย. 2557 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

4. ขอความร่วมมือ จนท.และลูกจ้างทุกท่านในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ กรอกแจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป
>>> คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อกรอกแบบสำรวจฯ
https://docs.google.com/forms/d/1B_w_ByoORfIE8qFPPnO5MKVM10MQllgEvD27_AoX4Q0/viewform

5. มิวสิควีดีโอด้วยรักและผูกพันแด่พี่ภัชราวรรณ สีหาพล-บนเส้นทางสายที่ 61 จากใจทีมงานคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ทุกคน คลิกดูด้านล่างนีได้เลย ครับ

งานดูแลคนพิการ
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอบคุณ คณะ จนท.ทุก รพ.สต.ที่ได้ช่วยกันแจ้งกลุ้มเป้าหมายเข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน(คนพิการขาขาด) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557 (โดยสสจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ) มารับบริการในวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยเหนือ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในชุมชน ในด้านตรวจสุขภาพ ออกเอกสารรับรองความพิการทางการเคลื่อนไหว ประเมินขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยราคาสูง บริการกายอุปกรณ์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
 

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/ว.3705 ลง 17 ก.ค. 57 เรื่องแผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน(คนพิการขาขาด) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557

งานจริยธรรมและวัฒนธรรม
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทีมงานคณะเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านวิทย์ และทุก รพ.สต.ในสังกัดฯที่ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานที่วัดบ้านอาทิ ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 สำหรับท่านใด หรือ รพ.สต.ใดที่รับเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ก็ขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญอีกรอบ นะครับ 


2. อำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ นายปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนายสุเพียร คำวงศ์ ที่ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการฝ่ายประกอบพิธีกรรมฯในงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

ผลงานเด่น - เวปไซต์สภาวัฒนธรรมเมืองขุขันธ์
                   - เรียบเรียงคำกล่าวอัญเชิญเทวดาและดวงวิญญาณโฎนตา ปี พ.ศ. 2557 เป็นภาษาเขมร 

3. ภาคเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากนายปิ่น  นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมออกตรวจสอบอาคาร สถานที่ตั้งของสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551(ประเภทเกมการเล่น) ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ขออภัยล่วงหน้าที่อาจจะเข้าร่วมประชุมฯไม่ทัน ครับ  
 


4. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวสสอ.ขุขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่1 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยพระภิกษุสามเณรจาก5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสะเดาใหญ่ ห้วยใต้ โสน หนองฉลอง นิคมพัฒนา และตำบลปรือใหญ่

หมายเหตุ
ตามกำลังศรัทธาไม่ได้บังคับ นะครับ


5. แนะนำเวปฯธรรมะออนไลน์ หากท่านพอจะมีเวลาว่างจากภาระกิจการงาน ก็ขอเชิญท่านคลิกเข้ารับฟังธรรมะ บรรยายธรรมโดย พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เพื่อประดับสติปัญญา และความสงบสุขอย่างมีสติในชีวิตประจำวันได้ที่เวปฯวัดปรือใหญ่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ลิงก์นี้  http://watbanprueyai.blogspot.com/2014/09/blog-post_78.html  ...ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่จะเข้าชมฯนะครับ

นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)

นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์)
1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืน
3.สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต
4.สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
6.พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
7.จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
8.สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก(Global health)
9.สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร
10.พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ

หลักการสำคัญของนโยบาย
1.มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน
2.มุ่งเน้นดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี และมีผลต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน
3.มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
4.มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข(ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รมว.สธ.  และนพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.)
1.เรียบง่าย(ความพอเพียง ความเหมาะสมตามสภาพสิ่งแวดล้อม)
2.สามัคคี(ความพร้อมใจเพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายต่อประชาชน)
3.มีธรรมาภิบาล(การใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในการทำงาน)        

ขอบคุณที่มา : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นโยบายของคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี(12 กันยายน 2557)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  วันที่ 12 กันยายน  25557  ในการเข้าบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น
11  ด้าน  ดังนี้
             1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
             2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
             3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
             4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
             5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
             6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
             7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
             8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
             9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
             10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
             11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

             1.ทำทันที
             2.ทำจริง
             3.ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์
             4.ทำต่อเนื่อง

นโยบายในการบริหารราชการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

             1.ยึดระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย
             2.ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ
             3.ด้านความมั่นคง
             4.ด้านการต่างประเทศ
             5.ด้านสังคมเศรษฐกิจ
             6.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
             7.ด้านการศึกษา
             8.การพัฒนาระบบราชการ
             9.การพัฒนาอาชีพและรายได้
             10.การวิจัยและพัฒนา
             11.การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
             12.ความปรองดองสมานฉันท์
             13.การปฏิรูป
             14.การเลือกตั้ง

ขอบคุณที่มา : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ