"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง

             ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ดังกล่าว และส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมมายัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ให้จงได้
>>> คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อทำรายงานฯ

>>> คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการส่งรายงานฯ

หมายเหตุ ภาพกิจกรรมให้สร้างอัลบั้มภาพไว้บนเฟสบุค หรือ บนเวปฯรพ.สต.แล้วแจ้งลิงก์URLมาให้ อ.สุเพียร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ให้จงได้


ที่มา : หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.007/ว.4417 เรื่อง ขอความร่วมมือจักโลก ปี 2557

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ ส่งข้อความผ่านไลน์มาขอบคุณทีมงาน จนท.สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ สำหรับวีดิทัศน์ในงานมุทิตาจิตฯเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 และคำอวยพรจากใจชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ที่ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป

2. ขอขอบคุณทีมงาน จนท.ผู้รับผิดชอบงานไอทีจากทุก รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จำนวน รพ.สต.ละ 2 ท่านที่ได้มาอบรมโปรแกรม FFC อ.ขุขันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชุมชนห้วยเหนือ  วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคุณภาพข้อมูลบนJHCISให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งพิกัดหลังคาเรือน และข้อมูลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต. ตลอดจนสามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วทั้งบนแทปเลต และโทรศัพท์มือถือ(ที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยต์)ของเจ้าหน้าที่ 


และขอขอบคุณวิทยากรครู ก และครู ข ดังมีรายนามต่อไปนี้
   โซน 1 คุณวินิจ มนทอง และคุณจันทรา พรหมประดิษฐ์
   โซน 2 คุณเพ็ญทิวา สารบุตร และคุณพุทธิไกร ประมวล
   โซน 3 คุณกฤษดา สอนพูด และคุณสุธี จาตุม
   โซน 4 คุณเชียรชัย นอกไธสง และคุณชยพล เสนาภักดิ์
   โซน 5 คุณสุทธิรักษ์ จงราช และคุณปริวัฒน์ กอสุระ
   โซน 6 คุณธานินทร์ สัมพุทธานนท์ และคุณเกียรติศักดิ์ พวงพลอย

หมายเหตุ เครื่องโทรศัพท์ส่วนตัวที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใช้ได้ สำหรับการประมวลผลตรวจสอบข้อมูล  แต่ไม่ค่อยสะดวก เมื่อออกพื้นที่ เพราะความเป็นส่วนตัวจะหายไป และความปลอดภัยจะไม่มี  อีกทั้งหน้าจอขนาดเล็กดูข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลอาจจะลำบากสักหน่อย ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่ รพ.สต.แต่ละแห่งจะต้องมีแทปเลตรุ่นที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 - 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ออกเยี่ยมบ้าน หรือรณรงค์อัพเดทข้อมูลGPSหลังคาเรือน และข้อมูลประชากร เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลบนJHCISให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งพิกัดหลังคาเรือน และข้อมูลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต. ตลอดจนสามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

3. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯของหน่วยบริการ จาก รพ.สต.ละ 1 คน ที่เข้าร่วมระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูลด้านสุขภาพ และระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถ แก้ไข ปรับปรุง ระบบดังกล่าวได้ เมื่อเกิดปัญหาในหน่วยบริการ โดยจัดประชุมจำนวน 5 รุ่น ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 - 7 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดได้เชิญ อ.สุทธิรักษ์ จงราช ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

หมายเหตุ
- รพ.สต.ในสังกัดสาธารณสุข เขตที่ 3(ขุขันธ์ ภูสิงห์ ไพรบึง และปรางค์กู) จำนวน 56 แห่ง(56คน) + จาก สสอ. 5 คน เข้าประชุมฯรุ่นที่ 3 ในวันที่ 2 ตุลาคม  2557 โดยพร้อมเพรียงกัน 


***  วันที่ 6 - 7 ตุลาคม  2557 ขอเชิญคุณเชียรชัย  นอกไธสง นว.สาธารณสุข รพ.สต.หนองคล้า เป็นตัวแทนฯไปประชุมอบรมและรับโปรแกรมเสริมฯเพื่อมาถ่ายทอดต่อให้ทีมงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ต่อไป

ที่มา : หนังสือศาลากลาง ที่ ศก 0032.011/ว.15761 ลง 25 ก.ย. 2557 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

4. ขอความร่วมมือ จนท.และลูกจ้างทุกท่านในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ กรอกแจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป
>>> คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อกรอกแบบสำรวจฯ
https://docs.google.com/forms/d/1B_w_ByoORfIE8qFPPnO5MKVM10MQllgEvD27_AoX4Q0/viewform

5. มิวสิควีดีโอด้วยรักและผูกพันแด่พี่ภัชราวรรณ สีหาพล-บนเส้นทางสายที่ 61 จากใจทีมงานคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ทุกคน คลิกดูด้านล่างนีได้เลย ครับ

งานดูแลคนพิการ
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอบคุณ คณะ จนท.ทุก รพ.สต.ที่ได้ช่วยกันแจ้งกลุ้มเป้าหมายเข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน(คนพิการขาขาด) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557 (โดยสสจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ) มารับบริการในวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยเหนือ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในชุมชน ในด้านตรวจสุขภาพ ออกเอกสารรับรองความพิการทางการเคลื่อนไหว ประเมินขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยราคาสูง บริการกายอุปกรณ์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
 

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/ว.3705 ลง 17 ก.ค. 57 เรื่องแผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน(คนพิการขาขาด) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557

งานจริยธรรมและวัฒนธรรม
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทีมงานคณะเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านวิทย์ และทุก รพ.สต.ในสังกัดฯที่ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานที่วัดบ้านอาทิ ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 สำหรับท่านใด หรือ รพ.สต.ใดที่รับเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ก็ขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญอีกรอบ นะครับ 


2. อำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ นายปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนายสุเพียร คำวงศ์ ที่ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการฝ่ายประกอบพิธีกรรมฯในงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

ผลงานเด่น - เวปไซต์สภาวัฒนธรรมเมืองขุขันธ์
                   - เรียบเรียงคำกล่าวอัญเชิญเทวดาและดวงวิญญาณโฎนตา ปี พ.ศ. 2557 เป็นภาษาเขมร 

3. ภาคเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากนายปิ่น  นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมออกตรวจสอบอาคาร สถานที่ตั้งของสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551(ประเภทเกมการเล่น) ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ขออภัยล่วงหน้าที่อาจจะเข้าร่วมประชุมฯไม่ทัน ครับ  
 


4. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวสสอ.ขุขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่1 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยพระภิกษุสามเณรจาก5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสะเดาใหญ่ ห้วยใต้ โสน หนองฉลอง นิคมพัฒนา และตำบลปรือใหญ่

หมายเหตุ
ตามกำลังศรัทธาไม่ได้บังคับ นะครับ


5. แนะนำเวปฯธรรมะออนไลน์ หากท่านพอจะมีเวลาว่างจากภาระกิจการงาน ก็ขอเชิญท่านคลิกเข้ารับฟังธรรมะ บรรยายธรรมโดย พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เพื่อประดับสติปัญญา และความสงบสุขอย่างมีสติในชีวิตประจำวันได้ที่เวปฯวัดปรือใหญ่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ลิงก์นี้  http://watbanprueyai.blogspot.com/2014/09/blog-post_78.html  ...ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่จะเข้าชมฯนะครับ