"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข( Ranking )
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ2565
ที่ได้มอบหมายให้ นายสุเพียร คำวงศ์ รับผิดชอบ ดังนี้

ลำดับรหัส KPIตัวชี้วัดทีมงาน สสอ.รพ.ขุขันธ์
16101016(6) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชนสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
(6.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
(6.2) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care; LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์สุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
- ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ตามเกณฑ์สุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
- ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาต้อกระจกสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
17101017(7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการ ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
20101020(59) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุเพียร คำวงศ์สนั่น เทียนทอง
35101035(5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Planสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
36101036(7.1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
(7.2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
47101047(28) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning)ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพสุเพียร คำวงศ์อังคณาลักษณ์ แสวงดี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์. Ranking 2565. Retrieved March 14, 2022, from Google Docs website: https://bit.ly/36f9eEn

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ทุก รพ.สต.เข้าร่วมอบรมการคัดกรอง/ประเมินโรคและกลุ่มอาการสูงอายุ(มาตรฐานใหม่)

       ด้วย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการคัดกรอง/ประเมินโรคและกลุ่มอาการสูงอายุ(มาตรฐานใหม่)นำเข้า และจัดการผ่านระบบ Aging Health Data ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 09.30 - 14.30 น. (ผ่านระบบ VDO Conference) Zoom Meeting Meeting ID: 952 7026 2243 Passcode: 17469399 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม URL : https://forms.gle/J96U5j3rQos1Kg2H9


ที่มา : LineGroup_AginghealthData_กระทรวงสาธารณสุข,11 เม.ย. 2565.

2. ขอประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการโครงการสร้างเสริมระบบ การดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการบูรณาการดำเนินงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการและนวัตกรรม นำเสนอผลงานที่เป็น Best practice รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
         ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ serviceplanket10@gmail.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อคัดเลือกผลงานระดับเขตสุขภาพในลำดับถัดไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และนําเนินการต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 2329 ลว. 7 เม.ย. 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ /LTC ทุก รพ.สต. ทบทวนรายละเอียดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (online) รุ่นที่ 1 ประชุมทางไกล Web Conference ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

         3.1 รับชมย้อนหลัง...บรรยาย การดำเนินงานตำบล LTC และการบริหารจัดการเงินกองทุนLTC ในเขตสุขภาพที่ 10  โดย อ.สิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ สปสช.เขต ๑๐ 
หมายเหตุ 
คลิปนี้ดูได้เฉพาะผู้คลิกชมผ่านลิงก์นี้เท่านั้น ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะ 
การขอรหัสเข้าใช้งานโปรแกรมLTC หรือรีเซตรหัสใหม่(กรณีรหัสล็อค) โปรดแจ้ง ชื่อสกุล หน่วยงาน(ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) เลขปชช. มือถือ อีเมล โดยแอดไลน์ หรือ ติดต่อ คุณอัชชาวี เขียวสด(น้องแตงโม) มือถือ : 0616911555(line id) อีเมล์ : atchawee.k@nhso.go.th

          3.2 รับชมย้อนหลัง...บรรยาย การประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ในผู้สูงอายุ และการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพภายใต้เนื้อหาสมุด บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และบรรยาย การแก้ปัญหาในการเขียน Care Plan ในโปรแกรม3 C โดย อ.วรรณภา อินต๊ะราชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

              3.3 รับชมย้อนหลัง...บรรยาย เรื่อง เหตุผลและความจำเป็นของการประเมินคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ และ การใช้เครื่องมือการประเมินศัดกรองผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๕ และแนวทางการดูแลส่งต่อ  โดย นางนิติกุล ทองน่วม นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และคณะ
 ดาวน์โหลดสไลด์การประชุมฯเมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิก 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพลงทะเบียนเข้าใช้งานHEALTH TEMPLE
 โปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2565 คลิก 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ คลิก  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน อสว. 
คลิก 
        รับชมย้อนหลัง...การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. Hosted by : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

‌‌(ไม่มี)