"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

 เวลาราชการทวีคูณ ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศกฎอัยการศึก  คลิก ๑    คลิก ๒
   คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ(25651206) คลิก
   คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 496/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิก
   การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
            ๑. วันจันทร์ เสื้อสีเหลือง
            ๒. วันอังคาร เสื้อสีกากี
            ๓. วันพุธ เสื้อแส่ว
            ๔. วันพฤหัสบดี สวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
            ๕. วันศุกร์ แต่งกายด้วย ผ้าไทย

           ที่มา : ......เรื่อง  การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 
ของจังหวัดศรีสะเกษ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก  

แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง รพ.สต.
ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ และอบจ.ศรีสะเกษ

 10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

 นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  คลิก

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก
 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 

รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานงานดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ/LTC (COC, Palliative Care)

1. คปสอ.ขุขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Care Giver : CG ในชุมชน 

        เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Care Giver : CG ในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอขุขันธ์ (คปสอ.ขุขันธ์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายCare Giver ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จำนวน 210 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อให้ Care Giver มีความรู้ทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลต่อเนื่องถูกต้องเหมาะสม ต่อไป
        สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือแจ้งและประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

ที่มา : ที่ ศก 0033.310/824 ลว 4 ก.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการcare giver : CG ในชุมชน เครือข่าย คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2567

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุติดบ้าน  ติดเตียง  ติดสังคม 
        เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม  2567 นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ  สสอ.ขุขันธ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุติดบ้าน  ติดเตียง  ติดสังคม ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคมในสถานบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
         สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.บ้านหัวเสือ ,ผอ.รพ.สต.บ้านโคกโพน และผอ.รพ.สต.บ้านกฤษณา ที่ให้ความร่วมมือแจ้งตัวแทนจนท.รพ.สต.ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
          1. นางณัฎฐา ใชยมาศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านหัวเสือ
          2. น.ส.อัจฉราสิริ ไตรศรีธนาภณ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย   รพ.สต.บ้านโคกโพน 
          3. น.ส.พัชรา  ศรีเลิศ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต.บ้านกฤษณา
เอกสารประกอบการประชุมฯ คลิก
ที่มา : 
ที่ ศก 0033.007/ว5323 ลว 11 ก.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

3. สสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตำบลปรือใหญ่/รพ.สต.ปรือใหญ่ และ รพ.สต.โคกโพน/CGดีเด่น รับโล่ดีเด่นระดับจังหวัด 
        เรียน  ผู้บังคับบัญชา 
                  - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
                 - กระทรวงสาธารณสุข โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย   ส่งมอบโล่เกียรติคุณ ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 รายการ เพื่อมอบให้ ตำบลปรือใหญ่ /รพ.สต.ปรือใหญ่ และ รพ.สต.โคกโพน/CGดีเด่น ดังนี้
                1. โล่เกียรติคุณ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
                2. โล่เกียรติคุณ นางประสบ คำยก จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ส่งมอบต่อ รพ.สต.โคกโพน 


4. สรุปข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ แยกราย รพ.สต. ปี 2567
    เรียน  ผู้บังคับบัญชา /ผอ.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โครงการฟื้นฟูความรู้และอบรมด้านคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ และคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยระบบ AI เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุข  เครือข่ายในการคัดกรองโรคตาต้อกระจก และสามารถส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อมารับการรักษาและรับการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพที่10 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ
        - สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.บ้านคลองกลาง , ผอ.รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ และผอ.รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือแจ้งตัวแทนจนท.รพ.สต.ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
         1. นางรุจิรา  อำพันธ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านคลองกลาง
         2. น.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านปรือใหญ่
         3. นางสิริพร  เกษมสัตย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านสมบูรณ์
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว5094 ลว 5 กรกฎาคม 2567  เรื่อง ขอเชิญประชุม โครงการฟื้นฟูความรู้และอบรมด้านคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุและคัดกรอง ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยระบบ AI เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567


5. สรุปข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ แยกราย รพ.สต. ปี 2567
    เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ ทุก รพ.สต. 
            - เพื่อโปรดทราบและตรวจสอบข้อมูล
            - ตามที่ อำเภอขุขันธ์ และจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.อัพเดทข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2567 ปิดระบบ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ภาคเช้า ก่อน 12.00 น. 
            - ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ แยกราย รพ.สต. 2567 ดังนี้
ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอขุขันธ์
ปี พ.ศ. 2567
ตำบลรพ.สต.ที่รับผิดชอบราย
กฤษณา03370 รพ.สต.บ้านกฤษณา7
กันทรารมย์03348 รพ.สต.บ้านโคกโพน20
โคกเพชร03365 รพ.สต.บ้านโคกเพชร11
จะกง03350 รพ.สต.บ้านจะกง16
ใจดี03351 รพ.สต.บ้านใจดี5
ดองกำเม็ด03352 รพ.สต.บ้านกันจาน13
ตะเคียน03362 รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก3
ตาอุด03364 รพ.สต.บ้านคลองกลาง11
นิคมพัฒนา03363 รพ.สต.บ้านกวางขาว8
ปราสาท03366 รพ.สต.บ้านปราสาท19
03367 รพ.สต.บ้านบ่อทอง18
ปรือใหญ่03356 รพ.สต.บ้านปรือใหญ่11
03357 รพ.สต.บ้านปรือคัน8
03358 รพ.สต.ทับทิมสยาม063
ลมศักดิ์03371 รพ.สต.บ้านวิทย์5
ศรีตระกูล03374 รพ.สต.บ้านโนน11
ศรีสะอาด03349 รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอิง6
สะเดาใหญ่03359 รพ.สต.บ้านหนองลุง21
สำโรงตาเจ็น03368 รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น15
โสน03353 รพ.สต.บ้านอาวอย31
03354 รพ.สต.บ้านหนองคล้า18
03355 รพ.สต.บ้านขนุน8
หนองฉลอง03372 รพ.สต.บ้านตรอย1
03373 รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง14
ห้วยใต้03360 รพ.สต.บ้านสมบูรณ์17
ห้วยสำราญ03369 รพ.สต.บ้านนาก๊อก34
ห้วยเหนือ10930 ศสม.ห้วยเหนือ30
หัวเสือ03361 รพ.สต.บ้านหัวเสือ41
ผลรวม405


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัดฯทั้ง18แห่ง สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ เรียบร้อยแล้ว ครบทุกแห่ง100%เป็นอำเภอแรกในจังหวัดศรีสะเกษ
        เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ตามที่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการยกระดับมาตรการโซเบอร์ และกำชับให้ดำเนินการทันทีเรื่องการสำรองข้อมูลและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในหน่วยงานให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีและ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกระดับในสังกัด สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 นั้น
           - บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัดฯทั้ง18แห่งและ สสอ.ขุขันธ์ด้วยที่ได้รายงานเรียบร้อยแล้ว ครบทุกแห่ง100%เป็นอำเภอแรกในจังหวัดศรีสะเกษ
  
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว5183 ลว 9 ก.ค. 2567 เรื่อง สำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ (สมศักดิ์ ทวีพันธ์)

๑.งานลงทะเบียน Health DID 


ผลงานลงทะเบียน
Health DID  ณ ๔ ก.ค.๖๗

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการปฐมภูมิด้วยโปรแกรม JHCIS เพื่อรองรับนโยบาย ๓๐ บาท ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

            โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการปฐมภูมิด้วยโปรแกรม JHCIS เพื่อรองรับนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รุ่นที่ ๒ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการปฐมภูมิด้วยโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/file/d/1a76hnx2ML-mndjqABP-P7Kf6Yq6kHIAU/view?usp=sharing


. การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๗

            ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้รับงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2567 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม link ที่แนบ เพื่อรายงาน สสจ.ศก. และ สปสช.ต่อไป (รพ.สต.สังกัดสาธารณสุข หากดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วขอให้แสกน file การ จัดซื้อ/จ้าง ส่ง สสอ.ขุขันธ์ ส่วน รพ.สต.สังกัด อบจ.รายงานตรง สปสช.)  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xiuupn9fue8fGcll0BxAZuLgRPZDlgJgW5jPoKj9q1Q/edit?usp=sharing


๔. การส่งผลงานวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมวิชาการในงานหกรรมคุณภาพ

วิชาการสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ Six Smart Sisaket season II ในระหว่างวันที่ ๑๕ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมสำนังานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดให้มีการประกวดผลงาน  

วิชาการประเภทนำเสนอปากเปล่า โปสเตอร์ และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ แยกตามสาขาต่างๆ

            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ท่านแจ้งผู้สนใจได้ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ ดังนี้

            ๑. เป็นผลงานวิชาการที่ดำเนินการใหม่

            ๒. เป็นผลงานวิชาการที่พัฒนาต่อยอดจากเดิม

            ๓.เป็นผลงานประกอบการเสื่อนระดับทางราชการหรือเตรียมการเลื่อนระดับ

            ๔.เป็นผลงานเพื่อการคัดเลือกข้าราชการ หรือองค์กรดีเด่น

โดยลงทะเบียนส่งผลงาน ภายในวันที่ ๑๐ กรฎาคม ๒๕๖๗

            ทั้งนี้ ผลงานวิชาการที่ลงทะเบียน ควรให้บรรลุเป้าหมายตามตัวขึ้วัด ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ 

รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/file/d/1B6_0Ux0G0RIFjLNurt5NlH5N26Vhh6D3/view?usp=sharing
๕. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม Smart coc 

                    ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รับการประสานจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยต่อเนื่อง ในการดำเนินงานส่งต่อผู้ป่วยต่อเนื่องมีการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Thai coc ซึ่งเป็น coud สามารถดูข้อมูลและเก็บผลลัพธ์การเยี่ยมบ้านได้แต่ไม่เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ HDC ทางเขตสุขภาพที่ ๑๐ จึงมีการพัฒนาระบบดูแลต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Smat coc ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล HDC ได้ อนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพดิจิตอลได้จัตประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม Smart refer ซึ่งมีข้อมูลบันทึกการเยี่ยมบ้าน (Smart coc) รวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกันในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ และเริ่มใช้งานตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ถึงปัจจุบัน พบว่าการใช้งานโปรแกรมค่อนข้างน้อย สาเหตุจากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมและบางแห่งติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่ได้ดำเนินการต่อ

                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยต่อเนื่องและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งโปรแกรมและใช้งานโปรแกรม Smat coc  เพื่อเป็นการพัฒนาต้านข้อมูลการบริการผู้ป่วยต่อเนื่อง และการเข้าถึงบริการ 

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                อำเภอขุขันธ์ ที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรท Smart coc แล้ว ดังนี้

                1. 03352 รพ.สต.บ้านกันจาน

                2. 03372 รพ.สต.บ้านตรอย

                3. 03359 รพ.สต.บ้านหนองลุง

                4. 03349 รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง

                5. 03371 รพ.สต.บ้านวิทย์

                6. 10930 รพ.ขุขันธ์

https://drive.google.com/file/d/1ulFNrtxYU-DHsXD4GOd-kjKZ5gdZbYRj/view?usp=sharing


๕. ขอเชิญประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม DATA AUDIT และJ2Claim เพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการ
วันที่ ๒๕-๒๖ กรฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด  ๕๖ คน รพ.สต.ละ ๒ คน 
เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.รพ.สสอ. ซึ่งประกอบด้วย
    ๑. ผอ.รพ.สต.
    ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
    ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต
 ๖. ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/1nOLPwqfv0NWmCNyJcnMMnockRqFeN_fn/view?usp=sharing
ระเบียบวาระการประชุม
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหนองลุง
*********************************
เรื่องก่อนวาระการประชุม
...................................................

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
            1.1 ..............................................................................................
            1.2 เรื่องจากที่ประชุม คปสจ ศรีสะเกษ  ............................................................................................
            1.3 เรื่องจากที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผญบ. .................................................................................
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
...............................................................................................................................
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
..................................................................................................................................

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อราบและพิจารณา
            4.1 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นายสมพงษ์ สุรักษ์)

            4.2 กลุ่มงานบริหาร (นายศรายุทธ ปิยะโชคอนันต์)

            4.3 งานอนามัยแม่และเด็ก,งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ,งานสุขภาพจิตและงานยาเสพติด,งานควบคุม  และป้องกันโรคมะเร็งเต้านม(นางสาวภัสรา สอาด)

            4.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,วัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและ LTC (นายสุเพียร คำวงศ์)

            4.5 งานควบคุมโรคติดต่อ,งานควบคุมโรคหนอนพยาธิ,งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค/โรงเรื้อน,ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (ธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

            4.6 งานคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมร้านอาหารปลาร้าปรุงสุก,ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกฮฮล์และบุหรี่ (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

            5.1 ..............................
            5.2 ..............................

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

 1. งานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

1.1 ขอความร่วมมือประเมินความตระหนักรู้ด้านการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชน
        ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือเเละโซเดียมของประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานประจำ รพ.สต. ทุกท่าน ดำเนินการประเมินความตระหนักรู้ด้านการบริโภคเกลือและโซเดียมในกลุ่มประชาชนอายุ 20-69 ปี ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เป้าหมาย รพ.สต. ละ 3 คน

2. งานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.1 ร่วมลงนามปฏิญาณตนออนไลน์เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี 2567 

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านการลงนามปฏิญาณตนออนไลน์ ภายใต้โครงการ "เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ปี 2567" เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต

🩷ระยะเวลากิจกรรม: 1 ก.ค.67 - 17 ต.ค.67

ตัวอย่างเกียรติบัตรงดเหล้าเข้าพรรษา

ร่วมปฏิญาณตนออนไลน์ ได้ที่ คลิ๊ก👉
ลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า (moph.go.th)

3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3.1 ขอความร่วมมือประเมินส้วมสาธารณะในหน่วยงานของท่านตามมาตรฐาน HAS
        กรมอนามัยขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด (Health) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) ในสถานบริการสาธารณสุขของท่านเพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ จึงขอความร่วมมือท่านประเมินตนเองผ่านระบบประเมินรับรองส้วมสาธารณะไทย เพื่อเป็นการพัฒนาและกำกับติดตามส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนที่มารับบริการมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง 
        ระบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยออนไลน์ คลิ๊ก👉https://publictoilet.anamai.moph.go.th/
ขอขอบคุณ รพ.สต. ที่ประเมินตนเองแล้ว
- รพ.สต. บ้านสมบูรณ์
- รพ.สต. บ้านปรือใหญ่
ตัวอย่างใบประกาศ

3.2 ขอความร่วมมือประเมินตนเองตามมาตรฐาน GREEN AND CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital
       ขอความร่วมมือเข้ารับการประเมินตนเองในระบบ ตามโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง ตลอดจนนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีเเก่ชุมชน 

ท่านสามารถเข้ารับการประเมินตนเองได้ที่ คลิ๊ก👉Home - GREEN & CLEAN Hospital (moph.go.th)

รพ.สต. ที่ยังมีผลการรับรอง (ไม่ต้องเข้าประเมินตนเองในปีนี้) (ห้วงการรับรอง 14 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 68)
💚1. รพ.สต. บ้านหัวเสือ 
💚2. รพ.สต. บ้านหนองคล้า
💚3. รพ.สต. บ้านขนุน
💚4. รพ.สต. บ้านตรอย
💚5. รพ.สต. บ้านอาวอย
💚6. รพ.สต. บ้านบ่อทอง
💚7. รพ.สต. บ้านจะกง
💚8. รพ.สต. บ้านคลองกลาง
💚9. รพ.สต. บ้านหนองลุง

ปีนี้ที่ประเมินเข้ามาแล้วและรออนุมัติ (สังกัด สสจ.)
💚1. รพ.สต. บ้านโคกโพน
💚2. รพ.สต. บ้านจะกง (ประเมินซ้ำ)
💚3. รพ.สต. บ้านปรือใหญ่
💚4. รพ.สต. บ้านกฤษณา
💚5. รพ.สต. บ้านสมบูรณ์

ปีนี้ที่ประเมินเข้ามาแล้วและรออนุมัติ (สังกัด อบจ.)
💚1. รพ.สต. บ้านนาก๊อก
💚1. รพ.สต. บ้านนิคมซอยกลาง


3.3 ขอความร่วมมือประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ระบบประเมินออนไลน์  (รพ.สต. สามารถเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 15 ก.ค. 67 ค่ะ ** กรณีไม่ประเมินโดยใช้แบบรายงาน)

รหัสเข้าใช้งานสำหรับหน่วยบริการ
USERNAME : รหัสสถานบริการ 5 หลัก (XXXXX)
PASSWORD : @XXXXX@

รพ.สต. ที่ระเมินตนเองแล้ว ได้เเก่
💚1. รพ.สต. บ้านปรือใหญ่
💚2. รพ.สต. บ้านหนองคล้า
💚3. รพ.สต. บ้านคลองกลาง
💚4. รพ.สต. บ้านสมบูรณ์