"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

 1. งานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

1.1 ขอความร่วมมือประเมินความตระหนักรู้ด้านการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชน
        ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือเเละโซเดียมของประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานประจำ รพ.สต. ทุกท่าน ดำเนินการประเมินความตระหนักรู้ด้านการบริโภคเกลือและโซเดียมในกลุ่มประชาชนอายุ 20-69 ปี ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เป้าหมาย รพ.สต. ละ 3 คน

2. งานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.1 ร่วมลงนามปฏิญาณตนออนไลน์เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี 2567 

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านการลงนามปฏิญาณตนออนไลน์ ภายใต้โครงการ "เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ปี 2567" เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต

🩷ระยะเวลากิจกรรม: 1 ก.ค.67 - 17 ต.ค.67

ตัวอย่างเกียรติบัตรงดเหล้าเข้าพรรษา

ร่วมปฏิญาณตนออนไลน์ ได้ที่ คลิ๊ก👉
ลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า (moph.go.th)

3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3.1 ขอความร่วมมือประเมินส้วมสาธารณะในหน่วยงานของท่านตามมาตรฐาน HAS
        กรมอนามัยขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด (Health) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) ในสถานบริการสาธารณสุขของท่านเพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ จึงขอความร่วมมือท่านประเมินตนเองผ่านระบบประเมินรับรองส้วมสาธารณะไทย เพื่อเป็นการพัฒนาและกำกับติดตามส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนที่มารับบริการมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง 
        ระบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยออนไลน์ คลิ๊ก👉https://publictoilet.anamai.moph.go.th/
ขอขอบคุณ รพ.สต. ที่ประเมินตนเองแล้ว
- รพ.สต. บ้านสมบูรณ์
- รพ.สต. บ้านปรือใหญ่
ตัวอย่างใบประกาศ

3.2 ขอความร่วมมือประเมินตนเองตามมาตรฐาน GREEN AND CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital
       ขอความร่วมมือเข้ารับการประเมินตนเองในระบบ ตามโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง ตลอดจนนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีเเก่ชุมชน 

ท่านสามารถเข้ารับการประเมินตนเองได้ที่ คลิ๊ก👉Home - GREEN & CLEAN Hospital (moph.go.th)

รพ.สต. ที่ยังมีผลการรับรอง (ไม่ต้องเข้าประเมินตนเองในปีนี้) (ห้วงการรับรอง 14 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 68)
💚1. รพ.สต. บ้านหัวเสือ 
💚2. รพ.สต. บ้านหนองคล้า
💚3. รพ.สต. บ้านขนุน
💚4. รพ.สต. บ้านตรอย
💚5. รพ.สต. บ้านอาวอย
💚6. รพ.สต. บ้านบ่อทอง
💚7. รพ.สต. บ้านจะกง
💚8. รพ.สต. บ้านคลองกลาง
💚9. รพ.สต. บ้านหนองลุง

ปีนี้ที่ประเมินเข้ามาแล้วและรออนุมัติ (สังกัด สสจ.)
💚1. รพ.สต. บ้านโคกโพน
💚2. รพ.สต. บ้านจะกง (ประเมินซ้ำ)
💚3. รพ.สต. บ้านปรือใหญ่
💚4. รพ.สต. บ้านกฤษณา
💚5. รพ.สต. บ้านสมบูรณ์

ปีนี้ที่ประเมินเข้ามาแล้วและรออนุมัติ (สังกัด อบจ.)
💚1. รพ.สต. บ้านนาก๊อก
💚1. รพ.สต. บ้านนิคมซอยกลาง


3.3 ขอความร่วมมือประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ระบบประเมินออนไลน์  (รพ.สต. สามารถเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 15 ก.ค. 67 ค่ะ ** กรณีไม่ประเมินโดยใช้แบบรายงาน)

รหัสเข้าใช้งานสำหรับหน่วยบริการ
USERNAME : รหัสสถานบริการ 5 หลัก (XXXXX)
PASSWORD : @XXXXX@

รพ.สต. ที่ระเมินตนเองแล้ว ได้เเก่
💚1. รพ.สต. บ้านปรือใหญ่
💚2. รพ.สต. บ้านหนองคล้า
💚3. รพ.สต. บ้านคลองกลาง
💚4. รพ.สต. บ้านสมบูรณ์