"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

1. งานคุ้มครองผู้บริโภค 
1. สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
" ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ขับเคลื่อนกลไกด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี"

 ประเด็นที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานร้านยา
ประเด็นที่ 2 : โครงการพัฒนากัญชา กัญชง
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : 
- อำเภอขุขันธ์มีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Paliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการเเพทย์ ร้อยละ 2.8 (เป้าหมายร้อยละ 5)

ประเด็นที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2566
ประเด็นที่ 4 : งานอาหารปลอดภัย
- สรุปผลการดำเนินงานตรวจกำกับเฝ้าระวังการจำหน่ายไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากจีน อำเภอขุขันธ์ตรวจกำกับเฝ้าระวังจำนวน 6 ร้าน ผลการตรวจไม่พบทั้ง 6 ร้าน
- ตลาดโต้รุ่งอำเภอขุขันธ์ ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ ระดับดีมาก
- ตรวจเฝ้าระวัง/กำกับสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปืดสนิท/น้ำเเข็ง (กำหนดให้ผู้ประกอบการส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกปี) 
ประเด็นที่ 5 : งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ประเด็นที่ 6 : งานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Literacy)
ประเด็นที่ 7 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566
- ผลการดำเนินสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ อำเภอขุขันธ์ ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้เเก่ ร้านชัชยานวดเพื่อสุขภาพ
- ตรวจประเมินสถานพยาบาล/คลินิคเอกชน/คลินิคทันตกรรม/สถานประกอบการด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ทุกปี
ประเด็นที่ 8 : โครงการจัดการความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2566 อำเภอขุขันธ์ มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จำนวน 3 คดี ได้เเก่
1) ประเด็นร้องเรียน 👉ร้านขายของชำจำหน่ายยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต (หนังสือเเจ้งสั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย)
2) ประเด็นร้องเรียน 👉กรอกตู้น้ำหยอดเหรียญและนำออกเร่ขาย (ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ)
3) ประเด็นร้องเรียน ให้บริการจัดฟันโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ (หนังสือแจ้งสั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย)
ประเด็นที่ 9 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 
ประเด็นที่ 10 : โครงการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล
ประเด็นที่ 11 : โครงการบริหารเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเด็นที่ 12 : โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ประเด็นที่ 13 : โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 
ประเด็นสารตกค้างยาฆ่าเเมลง ฟอร์มาลิน สารเร่งเนื้อเเดง ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค และน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 10 
 
2. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำ รพ.สต. ทุกท่าน เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและเเจ้งยืนยันรายชื่อและรายละเอียด (คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง หมายเลขโทรศัพท์) ที่ลิ้งค์ google sheet เพื่อประกอบการจัดทำบัตรเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติอาหาร (ไม่เกินวันที่ 15 ต.ค.66)
👉ตรวจสอบข้อมูลและเเจ้งยืนยันรายชื่อ คลื้ก


1. งานเเพทย์แผนไทย
3.  ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. (ครบรอบ 2 ปี การตรวจประเมินรับรองฯ) จึงขอแจ้งตารางออกประเมิน รพ.สส.พท. อำเภอขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 

หมายเหตุ# รูปแบบการประเมินในปีนี้จัดในลักษณะไขว้โซน หมายถึง คณะกรรมการจากโซนอื่นจะเป็นผู้มาตรวจประเมิน 

3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สสอ.ขุขันธ์ รับมอบสิ่งสนับสนุน กระปุกทิ้งเข็มฉีดยาจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบได้ รพ.สต. ละ 1  กระปุก 

วาระอื่นๆ - ไม่มี