"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การบรรยายโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ จ.อุบลราชธานี

วิชาสถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุข


วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


วิชาอนามัยชุมชน


วิชาระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรค


วิชาการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น


วิชามาตรฐานความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ

วิชาบริหารสาธารณสุข


วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


การอภิปรายเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


เรียบเรียงบทความ :
      นายสุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์(27 ธันวาคม 2560)
ขอบคุณคลิปวีดีโอ  Youtube Channel : 
      สาธารณสุขอาวุโส ศรีนครลำดวน

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ตามที่ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สามารถจัดการดูแลผู้สูงอายุในตำบลในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 220 คน ดังนี้ 

         รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-วันที่  13 ธันวาคม 2560
         รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 4 -15 ธันวาคม 2560 
สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ดังรายชื่อด้านล่างที่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คนรุ่นที่ 2 จำนวน 81 คน โดยเบิกค่าที่พักค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด ดังมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกันจาน
2นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสมบูรณ์
3นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกวางขาว
4นางกฤษณา พันธ์แก่นพยาบาลวิชาชีพปราสาท
5นส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนาก๊อก
6นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลองกลาง
7นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการทับทิมสยาม 06

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการตะเคียนช่างเหล็ก
2นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตรอย
3นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิคมซอยกลาง
4นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกฤษณา
5นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโนน
6นางสาววิรันตรี นัยนิตย์จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงานศสม.ห้วยเหนือ
7นางธนัยนันท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจะกง
หมายเหตุ
เป้าหมายการผลิต Care Manager อำเภอขุขันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อำเภอปัจจุบันมี CMจำนวน (คน)ปี 61 ต้องการ CM เพิ่ม (คน)รุ่นที่ ๑ (คน)รุ่นที่ ๒ (คน)รวม (คน)
ขุขันธ์17167714
ที่มา : ที่ ศก. 0032.007/5479 ลง 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)  เขตสุขภาพที่ 10 

2. อำเภอขุขันธ์ โดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นี้ นะครับ

กรอกข้อมูลการสำรวจฯ และตรวจสอบข้อมูล  คลิกที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SBTMdACdUH4wYwsiV2nf8bCN68PeU9il7L9gTDdF3E/edit?usp=sharing
หมายเหต กรอกข้อมูลเข้าในตารางออนไลน์ได้เลย นะครับ 
ข้อมูลฯตรวจสอบ ณ วันที่6 ธันวาคม 2560 เวลา 07.25 น.
ที่มา : หนังสือที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ที่ ศก 0418/4886 ลง 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในพื้นที่อำเภอขุขันธ์

3. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.06/ว.30836 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งกรอบแนวทางคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  ทราบพร้อมทั้งถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะทีมสหวิชาชีพต่อไป 
กรอบแนวทางการคัดกรองเป้าหมายฯ  คลิก
กรอบแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนา  คลิก
กรอบการดำเนินงานส่งคลื่นสู่ครอบครัว  คลิก
ที่มา : ที่ ศก 00032.013/ว19296 ลง 13พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ รับบริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม...โดยไม่คิดมูลค่า

      ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ รับบริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม...โดยไม่คิดมูลค่า... จาก #หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. -15.00 น.

ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ รับบริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม...โดยไม่คิดมูลค่า 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

      ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ รับบริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม...โดยไม่คิดมูลค่า... จาก #หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. -15.00 น.


วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ตามที่ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สามารถจัดการดูแลผู้สูงอายุในตำบลในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 220 คน ดังนี้ 
         รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-วันที่  13 ธันวาคม 2560
         รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 4 -15 ธันวาคม 2560 
สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คนรุ่นที่ 2 จำนวน 81 คน โดยเบิกค่าที่พักค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด สำหรับคปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 มีแผนการอบรม CM ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม ครบทุกพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 2  รุ่น ดังมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกันจาน
2นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสมบูรณ์
3นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกวางขาว
4นางกฤษณา พันธ์แก่นพยาบาลวิชาชีพปราสาท
5นส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนาก๊อก
6นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลองกลาง
7นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการทับทิมสยาม 06

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการตะเคียนช่างเหล็ก
2นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตรอย
3นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิคมซอยกลาง
4นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกฤษณา
5นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโนน
6นางสาววิรันตรี นัยนิตย์จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงานศสม.ห้วยเหนือ
7นางธนัยนันท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจะกง
หมายเหตุ
เป้าหมายการผลิต Care Manager อำเภอขุขันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อำเภอปัจจุบันมี CMจำนวน (คน)ปี 61 ต้องการ CM เพิ่ม (คน)รุ่นที่ ๑ (คน)รุ่นที่ ๒ (คน)รวม (คน)
ขุขันธ์17167714
ที่มา : ที่ ศก. 0032.007/5479 ลง 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)  เขตสุขภาพที่ 10 

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.กวางขาว ,รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก , รพ.สต.ตะเคียนบังอีง และ รพ.สต.นิคมซอยกลาง เร่งรัดดำเนินการซ่อม หรือจัดหาทดแทน ระบบกล้องวงจรปิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้รายงานผลการดำเนินงานให้สสจ.ศรีสะเกษ ทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อปรับปรุงข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลกล้องวงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับต่อไป รายละเอียดที่แนบมานี้ คลิก

ที่มา : ที่ ศก. 0032.011/ว.5010 ลง 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง  การบริหารระบบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ

3. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับหนังสือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver)ในกรณีที่มีการโอนงบประมาณ LT C เข้าหน่วยบริการ โดยการจ้างเหมาCaregiverในลักษณะจิตอาสาตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care plan) อัตราค่าจ้างเหมาจ่ายไม่เกิน1,500บาทต่อเดือนต่อCaregiver 1คนที่ดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ 5 - 10 คน ยกเว้นในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุพึ่งพิงน้อยกว่า 5 คนให้จ้างเหมาCaregiverไม่เกิน 600 บาทต่อCaregiver 1 คน โดยให้ผู้จัดการดูแล(Care Manager) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้Caregiver ตามศักยภาพ และกลุ่มของผู้สูงอายุให้เหมาะสม รวมทั้งให้ดำเนินการในลักษณะการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอส่งหนังสือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการโครงการLong Term Care ของกระทรวงสาสุขในกรณีที่มีการโอนเงินงบประมาณLTCเข้าหน่วยบริการ(โรงพยาบาลทั่วไป , โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) พร้อมทั้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 และกรอบการบริหารจัดการ โครงการ LTC ตามประกาศ สปสช. เพื่อให้พื้นที่ได้ดำเนินการต่อไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
       หนังสือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการฯLTC  คลิก
       ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 คลิก
       กรอบการบริหารจัดการโครงการLTCตามประกาศ สปสช. คลิก

ที่มา : ที่ ศก. 0032.007/ว.5186 ลง 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการบริการจัดการโครงการ Long Term Care

4. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.06/30107 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงาน ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  คลิก

วาระการประชุม งาน LTC ชมรมผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ จากคุณสมจันทร์  บัวเขียว
         1. แผนการออกประเมินชมรมผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ  ตัวแทน  ชมรม และ วัดส่งเสริมฯ โซนละ  1  แห่ง ช่วงเวลา ภายในเดือน พฤศจิกายน  2560 
            - รับการตรวจประเมินเชิงบูรณาการ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            - โดยทีมตรวจประเมินระดับอำเภอ
            - กรณีชมรมให้เตรียมเป็นคณะกรรมการชมรม / วัดให้ประสานแจ้งทางวัดให้รับทราบ 
            - ทีมผู้รับผิดชอบแต่ละ รพ.สต. 
แผนออกประเมินชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 คปสอ.ขุขันธ์
วัน เดือน ปีโซนวัดชมรมผู้สูงอายุ
13/11/25601วัดบ้านฮ่องธาตุ ต.กฤษณา ชมรมผู้สูงอายุ ต.กฤษณา
13/11/25602วัดบ้านโคกเพชร ต.โคกเพชรชมรมผู้สูงอายุ ต.โคกเพชร
14/11/25603วัดศรีสะอาด ต.ศรีสะอาดชมรมผู้สูงอายุ ต.ศรีสะอาด
14/11/25604วััดอาวอย ต.โสนชมรมผู้สูงอายุ ต.โสน
- /11/25605วัดปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่ชมรมผู้สูงอายุ ต.นิคมพัฒนา
- /11/25606วัดตาอุด ต.ตาอุดชมรมผู้สูงอายุ ต.ตาอุด
15/11/25607วัดบ้านใจดีชมรมผู้สูงอายุ ต.ใจดี

         2.
 งาน LTC 
            - การคิดค่าตอบแทน CG. ค่อนข้างสูง ทางท้องถิ่นยังเห็นว่าสูงเกินไป
            - ปี งบประมาณ  2561 พื้นที่ตำบลที่เป็นเป้าหมาย แจ้งแสดงความจำนง ครบ 100 %
            - ปี งบประมาณ  2561 แผนการอบรม CM ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม ครบทุกพื้นที่ ( แบ่งเป็น 2  รุ่น )
            - กรณีการเบิก ค่าตอบแทน CG. , CM. และสหสาขาวิชาชีพ ถ้าพื้นที่ไหนมีข้อสงสัยให้ประสาน พี่แป๋ว ได้เลย มีตัวอย่าง และแนวคิดให้พร้อม...นะคะ 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

Logo
Telephone: 091 834 8711   Fb: www.facebook.com/ccph.th.org Website: www.ccph.or.thอาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี 11000
 
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖(๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

ประกาศ เรื่อง รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสภาการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่3) (๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) คลิก

มสธช. : มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นมาตรฐานกลางของสภาฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ลงลึกถึงรายละเอียดชุดวิชาการศึกษา และจำนวนหน่วยกิต ของหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะมีอย่างอย่างน้อย ดังนี้
         1.หลักสูตรระดับ ป.ตรี
         2.หลักสูตรระดับ ป.โท
         3.หลักสูตรระดับ ป.เอก
         4.หลักสูตรต่อเนื่อง
         5.หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะ
         6.อื่นๆ
มสธช. ไม่ใช่ มคอ.  มสธช. เป็นหน้าที่ของสภาฯ
มคอ. เป็นหน้าที่ของ สกอ. และสถาบันการศึกษา
มสธช. จะเป็นมาตรฐานกลาง ที่สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  การสาธารณสุขชุมชน จะเอาไปทำ มคอ.

ก่อนมาเป็นพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขศรีสะเกษ(๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕) คลิก

- ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...(๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕) [จำนวน ๓๖ ราย] คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร] (๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... [จำนวน ๒๗ ราย] (๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... [จำนวน ๑๑ ราย](๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... [จำนวน ๑๑ ราย](๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. คุณสมจันทร์  บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชมุชนเมืองห้วยเหนือ ฝากแจ้ง...

         1) แจ้งการแสดงความจำนง LTC ปี 61 ขณะนี้ ครบทุกตำบลแล้ว สุดท้าย ต.ศรีตระกูล
              - พื้น LTC 60 / ที่ cg.ยังไม่ได้ปฏิบัติงาน เพราะ Care Plan
                ยังไม่มีการนำเสนอให้ดำเนินการด่วน
              - กลุ่ม LTC. ปี 60 ให้กรอกข้อมูล เป้าหมาย ผส.LTC.ได้เลย
                 โดย ยกมาเคส เดิมที่ไม่มีจำหน่าย พร้อมประเมินใหม่เพิ่ม


         2) ฝากแจ้ง วันที่ 20 ตุลาคม  2560 ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง แจ้งให้ cg. เข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการที่  ศสม.ห้วยเหนือ เวลา 08.00- -13.00 น.


2.ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 อีกครั้ง  โดยให้ตรวจสอบ และระบุเพิ่มเติมรายละเอียดแต่ละรายว่าเป็นปีงบประมาณใดในสดมภ์ของตารางสำรวจข้อมูลอัพเดทล่าสุด...ด้วยครับ


 กรอกรายชื่อเข้ามาได้เลย โดยคลิกที่ลิงก์ ด้านล่างนี้ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5ImH23DGgCL3ZQVx6XVuM9fewPQz8ZOyva95bxCtMQ/edit?usp=sharing

*************************************************************************
หมายเหตุ - เอกสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
เพื่อให้ทุกแห่งไว้ดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้
 เอกสารสำหรับ CM และ อปท.   คลิกดาวน์โหลด
 เอกสาร อ.หมอ กฤช ลี่ทองอิน   คลิกดาวน์โหลด 
 ตัวอย่างโครงการLTCและการบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ผ่านศูนย์ฯ  คลิกดาวน์โหลด  ประกอบด้วยเอกสาร 3 ชุด ดังนี้ 
         1) การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์
         2) โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์
         3) โมเดลการบริหารจัดการLTC ทต.นาเรือง (งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง)
 ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐ เพื่อทำความเข้าใจการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการ LTC และการสนับสนุนการดำเนินงาน LTC ผ่าน "ศูนย์" ของอปท.ในพื้นที่ดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐   คลิกดาวน์โหลด
 ไฟล์คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ)   คลิกดาวน์โหลด

3. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม) ของ รพ.สต.ของท่านด้วยครับ 
     ข้อ 10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ 
 ทำได้ง่ายๆ โดยให้ทุก รพ.สต. เข้าเวปฯHDC ที่ http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
แล้วทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 1 - 6 ด้านล่างนี้ เพื่อจะได้รายชื่อผู้สูงอายุที่ดึงได้จากHDC(43+7 แฟ้ม) ซึ่ง ยังไม่ได้คัดกรองใน JHCIS ...แล้วให้นำรายชื่อผู้สุงอายุดังกล่าวที่ได้ ไปคัดกรองและกรอกข้อมูลลงที่ JHCIS ก็จะทำให้ผลงานทุก รพ.สต.เพิ่มขึ้นได้...ครับ4. ข้อมูลผลการสำรวจกล้องวงจรปิด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค ปี 2560 ...
หมายเหตุ ตามที่เคยแจ้งในวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้ว ความว่า...
            อำเภอขุขันธ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจไปสำรวจกล้องวงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานให้พร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้อง โดยกล้องใดติดตั้งเพื่อใช้ตรวจสภาพ หรือเพื่อใช้ป้องปรามก็ต้องปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัย และหากเกิดเหตุการณ์ใดในช่วงที่ผ่านมา แล้วมีรายงานว่ากล้องวงจรปิด(CCTV) ไม่สามารถใช้การได้ หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ  สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือรายงานและแก้ไขให้ใช้การได้ทุกแห่ง ภายใน 14 ก.ค. 2560
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 2743 ลง 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่

5. ย้อนไปชมการแสดงแสง สี เสียงตำนานเมืองขุขันธ์ ในงานแซนโฎนตาอำเภอขุันธ์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560


6. ย้อนไปชมพิธีเปิดงานและเซ่นไหว้บรรพบุรุษในงานเทศกาลบุญประเพณีแซนโฎนตาอำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560