"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557 ภายใต้ประเด้นหลัก "ยกระดับความคิด แก้วิกฤติน้ำท่วมโลก(Raise your voice not the sea level) " โดย สสอ.ขุขันธ์

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก
สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN: Conference on the Human Environment) ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผลจากการประชุมในครั้งนั้น ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ขึ้น และรัฐบาล จากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจากการประชุมในครั้งนั้น แล้วดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน นอกจากนี้ยังได้นำผลจากการประชุมดังกล่าวมาจัดทำเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2557
        ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยในปี 2557 กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Raise your voice not the sea level : ยกระดับความคิดแก้วิกฤติน้ำท่วมโลก โดยทุกคนคิดเพื่อโลก ทำเพื่อโลก ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเหตุให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น จนกระทบต่อระบบนิเวศและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมาก
        ในวาระดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และร่วมมือกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมาก พร้อมทั้งการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดโลกร้อน ณ สสอ.ขุขันธ์(สำนักงานชั่วคราว) เท่าที่เราสามารถทำได้

1. มุมสีเขียวลดโลกร้อน 
2. ผังสวิทช์ไฟภายในสำนักงาน
3. ปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกครั้ง ก่อนออกจากห้อง
4. ปิดไฟฟ้าบางดวงในสำนักงานด้านที่ติดกับหน้าต่างบานเลื่อนที่มีแสงสว่างส่องเข้ามาด้านในได้
5. วาระการประชุม และรายงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง แทนการใช้กระดาษ
6. จัดนิทรรศการรณรงค์ลดโลกร้อนบนเวปไซต์และเวปบล็อกของหน่วยงาน
ฯลฯ