"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

1. งานคุ้มครองผู้บริโภค 
1. สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
" ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ขับเคลื่อนกลไกด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี"

 ประเด็นที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานร้านยา
ประเด็นที่ 2 : โครงการพัฒนากัญชา กัญชง
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : 
- อำเภอขุขันธ์มีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Paliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการเเพทย์ ร้อยละ 2.8 (เป้าหมายร้อยละ 5)

ประเด็นที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2566
ประเด็นที่ 4 : งานอาหารปลอดภัย
- สรุปผลการดำเนินงานตรวจกำกับเฝ้าระวังการจำหน่ายไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากจีน อำเภอขุขันธ์ตรวจกำกับเฝ้าระวังจำนวน 6 ร้าน ผลการตรวจไม่พบทั้ง 6 ร้าน
- ตลาดโต้รุ่งอำเภอขุขันธ์ ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ ระดับดีมาก
- ตรวจเฝ้าระวัง/กำกับสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปืดสนิท/น้ำเเข็ง (กำหนดให้ผู้ประกอบการส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกปี) 
ประเด็นที่ 5 : งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ประเด็นที่ 6 : งานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Literacy)
ประเด็นที่ 7 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566
- ผลการดำเนินสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ อำเภอขุขันธ์ ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้เเก่ ร้านชัชยานวดเพื่อสุขภาพ
- ตรวจประเมินสถานพยาบาล/คลินิคเอกชน/คลินิคทันตกรรม/สถานประกอบการด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ทุกปี
ประเด็นที่ 8 : โครงการจัดการความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2566 อำเภอขุขันธ์ มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จำนวน 3 คดี ได้เเก่
1) ประเด็นร้องเรียน 👉ร้านขายของชำจำหน่ายยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต (หนังสือเเจ้งสั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย)
2) ประเด็นร้องเรียน 👉กรอกตู้น้ำหยอดเหรียญและนำออกเร่ขาย (ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ)
3) ประเด็นร้องเรียน ให้บริการจัดฟันโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ (หนังสือแจ้งสั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย)
ประเด็นที่ 9 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 
ประเด็นที่ 10 : โครงการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล
ประเด็นที่ 11 : โครงการบริหารเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเด็นที่ 12 : โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ประเด็นที่ 13 : โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 
ประเด็นสารตกค้างยาฆ่าเเมลง ฟอร์มาลิน สารเร่งเนื้อเเดง ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค และน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 10 
 
2. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำ รพ.สต. ทุกท่าน เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและเเจ้งยืนยันรายชื่อและรายละเอียด (คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง หมายเลขโทรศัพท์) ที่ลิ้งค์ google sheet เพื่อประกอบการจัดทำบัตรเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติอาหาร (ไม่เกินวันที่ 15 ต.ค.66)
👉ตรวจสอบข้อมูลและเเจ้งยืนยันรายชื่อ คลื้ก


1. งานเเพทย์แผนไทย
3.  ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. (ครบรอบ 2 ปี การตรวจประเมินรับรองฯ) จึงขอแจ้งตารางออกประเมิน รพ.สส.พท. อำเภอขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 

หมายเหตุ# รูปแบบการประเมินในปีนี้จัดในลักษณะไขว้โซน หมายถึง คณะกรรมการจากโซนอื่นจะเป็นผู้มาตรวจประเมิน 

3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สสอ.ขุขันธ์ รับมอบสิ่งสนับสนุน กระปุกทิ้งเข็มฉีดยาจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบได้ รพ.สต. ละ 1  กระปุก 

วาระอื่นๆ - ไม่มี
 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานD506 VS JHCIS-GIS

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
D506 VS JHCIS-GIS
การจัดทำแผนที่ปักหมุดหลังคาเรือนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 

        เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุเพียร  คำวงศ์ ผช.หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ (ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน คปสอ.ขุขันธ์ ได้แก่ จนท.สสอ.ขข. 1 ท่าน , ตัวแทน จนท.รพ.สต. 2 ท่าน และ จนท.งานควบคุมโรค จากร.พ.ขุขันธ์ 2 ท่าน รวม 5 ท่าน) ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 วัน ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและควบคุมโรคติดต่อ ประจำโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทบทวนแนวทางการส่งข้อมูลรายงานโรคติดต่อที่ต้องรายงานทางระบาดวิทยา และเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบโต้สถานการณ์การระบาด ได้อย่างทันเวลา

เก็บตก KMการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา บรรยายเรื่องการเปลี่ยนผ่านการส่งข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ทางระบาดวิทยา #R506 สู่ #D506

เอกสารประกอบการอบรม คลิก
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก0033.006/ว5782 ลว 11 ก.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.๕๐๖) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566


2. การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506)
        กองระบาดวิทยา โดยกลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา ได้เชิญผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live 
ลำดับเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้
00:46 เนื้อหาการประชุม
07:10 การรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังโรค
10:43 Timeline ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital 506
16:12 เปลี่ยนผ่านการส่งรายงานเฝ้าระวังโรค (Digital
21:42 ประเด็นการปรับเปลี่ยน
29:36 รหัสโรคที่ตัดออกยังต้องเฝ้าระวัง
34:32 การพัฒนาD506
38:23 การจัดการข้อมูลD506
46:59 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
52:03 Web application : D506 portal
01:07:49 การส่งข้อมูลจากโปรแกรม HOSxP
01:36:20 การเตรียมServer และพัฒนาAPIโดยกองระบาดวิทยา 02:07:56 ลักษณะข้อมูลการรายงานข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มอาการ 02:23:29 การนำเสนอรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาแบบดิจิตอล(Dashboard & Report)
03:03:29 สรุปทางเลือกระบบส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลมายังD506
03:14:30 สิ่งที่กองระบาดวิทยาจะดำเนินการต่อ
เอกสารประกอบการประชุม คลิก https://shorturl.at/dfin9 
ที่มา : ไลน์กลุ่มPinoy EOC SSK,256609121215.

3. การประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

        เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และเป็นการพัฒนาต่อยอดขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม JHCIS และ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS และฝึกปฏิบัติฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          สำหรับคลิปรายละเอียดการประชุมฯ ด้านล่างนี้ รับชมได้เฉพาะผู้มีลิงก์เท่านั้น 

          - KM เก็บตกจากการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

        หัวข้อที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ  โดย นางโสพิน พิมเทพา 

        หัวข้อที่ 2 เป้าประสงค์ในการใช้งาน JHCIS-GIS โดย นายวีระวุธ เพ็งชัย

        หัวข้อที่ 3 แนะนำJHCIS-GIS เบื้องต้น สาธิตการ ติดตั้งระบบ JHCIS-GIS หน่วยบริการ และทดสอบการใช้งาน 

        หัวข้อที่ 4 ข้อสังเกตและข้อพึงระวังในการปักหมุดพิกัดหลังคาเรือน 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7128 ลว 2 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนที่ปักหมุดหลังคาเรือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และ หลักสูตรD506 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. #งานควบคุมโรค และ งานดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนที่ปักหมุดหลังคาเรือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และหลักสูตรD506 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประจำ รพ.สต.แห่งละ 2 คน ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และเพื่อการส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยาผ่าน API เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

2. เก็บตกประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 
       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ  ได้จัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ  ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ. และ ร.พ. ในสังกัดฯ  และภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ฯ หน่วยงานอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุและศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและผู้นำทางศาสนา และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้นำทางศาสนา ให้ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  โดยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยดูแลตนเองได้   มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ผู้สูงอายุสุขภาพยืนยาวอย่างมีสุขภาวะ ลดภาวะพึ่งพิง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นพลังทางสังคม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอาย จากสสจ. สสอ. รพ. รพสต. และ ภาคีเครือข่ายจาก พมจ. อบจ. เทศบาลเมือง​ศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัด​ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด​  สนง.พระพุทธศาสนาฯ 
เอกสารประกอบการประชุมฯ คลิก 
รายชื่อเทศบาล/อบต.เป้าหมายการดำเนินงาน ชุมชุนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี  พ.ศ.2567 คลิก (อำเภอขุขันธ์ ส่ง เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ )
รายชื่อวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นกุฏิชีวาภิบาลรายอำเภอ คลิก (อำเภอขุขันธ์ ส่ง วัดโคกโพน เป็นวัดเป้าหมายฯ)
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานระบบชีวาภิบาลในโรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดศรีสะเกษ คลิก
(ร่าง) คู่มือดําเนินการตามนโยบายสถานชีวาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข คลิก
สมุดคลินิกผู้สูงอายุ
​​        -​​ เนื้อหา คลิก
        - ปกหน้าหลัง รองปก คลิก

นโยบายสถานชีวาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย และครอบครัว ซี่งประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติคือ กาย อารมณ์(จิต) สังคม และจิตวิญญาณ โดยเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนและหรือบ้าน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระบบชีวาภิบาลโดยศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาล และสถานชีวาภิบาลในชุมชน เป็นการบูรณาการระบบการดูแลแบบประคับประคอง/ระยะท้าย (palliative care) ระบบการดูแลผู้สูงอายุ (elderly care) ระบบการดูแลระยะยาว(long-term care) ผ่านทางงานตติยภูมิ ทุติยภูมิและงานปฐมภูมิ
ลงสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดระบบบริการดูแลที่บ้าน ในรูปแบบ home care และ home ward  และชุมชน โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการ

                 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7461 ลว 15 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 

3. สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567
 เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกแห่ง 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          -  ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ที่ พ.ท.230/2566 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 2566
 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 Onsite & Online และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด
ที่มา : ที่ ศก 0033/ว20800 ลว 10 พ.ย. 2566 เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ เลือก วัดโคกโพน  เป็นวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นกุฏิชีวาภิบาลรายอำเภอ และเป็นวัดแรกของอำเภอขุขันธ์
     จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ  ได้จัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ  ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ. และ ร.พ. ในสังกัดฯ  และภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ เลือก วัดโคกโพน  เป็นวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นกุฏิชีวาภิบาลรายอำเภอ และเป็นวัดแรกของอำเภอขุขันธ์
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7461 ลว 15 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10  

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลคนพิการ ทุก. รพ.สต.
           - เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ต่อไป
           - สสจ.ศรีสะเกษ 
ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปี 2566 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/document/manual2023.pdf
           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.013/ว7122 ลว 1 พ.ย. 2566 เรื่อง  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. การจัดการเวชระเบียนเพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0033/ว2214 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดการเวชระเบียนเพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

2. การส่งข้อมูลเข้าระบบ ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) 
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0250.01/ว22143 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลเข้าระบบ ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) รายละเอียดรายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้


งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)

1. สสอ.ขุขันธ์ ได้จัดประชมชี้แจงโปรแกรม D506 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้รายงานควบคู่ R506

 เริ่ม 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปให้รายงาน D506 เท่านั้น
        การประเมินผลฯ ตามเกณฑ์ สสจ.ศรีสะเกษ

ที่มา : งานควบคุมโรค สสอ,ขุขันธ์. (2019). งานควบคุมโรค สสอ,ขุขันธ์. Google Docs. https://docs.google.com/presentation/d/1SBZDgkXbG7tPTesyks6i7CaSUlBajnlCtU81meVCnBw/edit#slide=id.g1eb7e94552e_0_659 ‌D506 Portal. (2023). Moph.go.th. https://d506portal.ddc.moph.go.th/web-approve‌

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.สำโรงตาเจ็น
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  รวมทั้งสิ้น132ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น792,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น , นายวินัย นามบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.สำโรงตาเจ็น , นายคลาย อาจสาลี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 82605/580 ลว 30 ต.ค. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม
2. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.นิคมพัฒนา
        เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวางขาว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย รวมทั้งสิ้น121 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น726,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายสุกิจ แพงมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
3. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.โสน
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโสน โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย รวมทั้งสิ้น 74 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 444,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายสำราญ อ่อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน , น.ส.สุทธิพร   แซ่โค้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน ,คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 71501/1199 ลว 28 พ.ย. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ ให้แจ้งพื้นที่ดำเนินการแจ้งพิกัดและยืนยันรายชื่อ​ ผู้ที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นี้​ 

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผู้รับผิดชอบงานผู้สุงอายุทุกท่าน
       - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
       - สสอ.ขุขันธ์ รับแจ้งจาก สสจ.ศรีสะเกษ ให้แจ้งพื้นที่ดำเนินการแจ้งพิกัดและยืนยันรายชื่อ​ ผู้ที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงในพื้นที่​ หากเสียชีวิตแล้วให้ระบุด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางโยธาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจการสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ
       - แจ้งพิกัดและยืนยันรายชื่อ​ ผู้ที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงในพื้นที่​ คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MltngQufnfCCBpUFF5QxNc7dhSNL8EIHYjAasQsfNaQ/edit?usp=sharing

      หมายเหตุ : ทั้งนี้หากเป็นกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายให้ระบุด้วย  และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางพื้นที่เพิ่มชื่อต่อได้เลยตามรายละเอียดในกูเกิ้ลชีทนี้ โดยขอให้สำรวจและลงพิกัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลในมิติด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ที่มา : ไลน์กลุ่มPM Ageing@Sisaket,25661030.

2. การจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ...
        
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 66/1 ของหมวด 7 ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานการบริหารจัดการทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. 2565

        "ข้อ 66/1 การจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่กำหนดในหมวดนี้  ให้นำไปใช้จ่ายกับประชากรไทยทุกคนที่มิใช่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย"
        ... "
ข้อ 8 การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศนี้  ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็นการดำเนินการตามประกาศนี้ด้วย

                      ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

                                       (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา : Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ . (2023).https://www.hfocus.org

3. โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบ ระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบ ระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม JHCIS-GIS เพื่อแสดงข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อทราบพิกัดในการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้อย่างทั่วถึง และตรงประเด็นสอดคล้องกับปัญหาในแต่ละพื้นที่
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม JHCIS ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ดูแลข้อมูลปฐมภูมิในโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตั้งระบบโปรแกรม JHCIS-GIS/GIS For HIM-PRO และ GIS For HosXP และฝึกปฏิบัติการใช้งานพิกัด หลังคาเรือน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Conference โดยให้ดาวน์โหลดโปรแกรม GIS4JHCIS ได้ที่ QRCODE ด้านท้ายหนังสือฉบับนี้
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว6546 ลว 6 ต.ค. 2566 เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม JHCIS-GIS/GIS For HIM-PRO และ GIS For HosXP

4. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดฯ ดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ 
        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผล รูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ระยะที่ ๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการ สุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ นั้น

        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของท่าน ผ่านโปรแกรม JHCIS

        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว6898 ลว 25 ต.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ

5. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านสถานชีวาภิบาล ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 มาเพื่อทราบ

        จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 เดิมมี 13 ประเด็น เพื่อยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งได้มีการพิจารณาจากที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปรวบรวมจาก 13 ประเด็น เหลือเป็น 10 ประเด็นที่จะต้องดำเนินการภายใต้ Quick Win 100 วัน ซึ่งไม่ได้ยุบนโยบายใดก่อนหน้านี้

กระบวนการสำคัญ ดังนี้
    1. มีศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อ บูรณาการ elderly care, LTC, PC, ปฐมภูมิ ทำหน้าที่ของตนเอง และ วางแผน ส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านหรือชุมชน 
    2. มีสถานชีวาภิบาลในชุมชน ที่รับดูแลผู้ป่วย LTC และ PC โดยในขั้นแรก อาจจัดบริการแค่ day care ก็ได้  โดยทีมงานสาสุขเราทำงานเหมือนเดิม เพิ่มบูรณาการPC homecare ก็ยังทำเหมือนเดิม ถ้าผู้ป่วยอยู่ที่สถานชีวาภิบาล เราก็ไปเยี่ยมที่สถานชีวาภิบาล 

    *** ทีม LTC ก็เหมือนเดิม 
    *** Homeward/hospital at home กำลังอยู่ระหว่าง สปสช. พิจารณาค่าชดเชย 
    สำหรับ Quick win ทุกเขตมี สถานชีวาภิบาล เขตละ 1 แห่ง โดย สามารถ upgrade สถานใดๆในชุมชนที่ให้บริการอยู่เดิมมาต่อยอดได้   ส่วนนี้จะเป็นของ อปท. หรือ เอกชน หรือมูลนิธิ ก็ได้ แต่ปรับให้ สามารถดูแลได้ทั้ง LTC และ PC 

   *** เรื่องค่าชดเชย ให้สถานชีวาภิบาล คุยกันระดับผู้บริหารยังไม่ทราบรายละเอียด

        จะมีการตั้ง SP ชีวาภิบาลขึ้นใหม่ โดย ยก SP PC ออกมาจาก SP IMC&PC เดิม และเพิ่มกรรมการ ที่จะบูรณาการ บริการ ต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น กรมอนามัย ส.สูงอายุ สสป. เป็นต้น
    
ประเด็นสำคัญ คือ สถานชีวาภิบาล เนื่องจากต้องดูแล LTC และผู้สูงอายุ จะต้องมีมาตรฐานตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนด ตาม พรบ.ฯ มาตรฐาน สถานที่ ความปลอดภัย และบริการที่ใช้กำกับดูแลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บื้องต้นให้วางแผนหาต้นแบบไว้อย่างน้อยอำเภอละ​ 1 ​แห่ง​

ที่มา : ไลน์กลุ่มPM Ageing@Sisaket,25661019.

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
 ( ไม่มี )

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สำรวจความต้องการผู้ขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลในสังกัดสำรวจ ความต้องการผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้กายอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อขอรับสนับสนุน จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในการนำอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการจากต่างประเทศมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ
           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจความต้องการผู้ขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการส่งให้กับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.013/ว6594 ลว 9 ต.ค. 2566 เรื่อง สำรวจความต้องการผู้ขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความมือร่วมมือแจ้งสถานพยาบาลทดสอบส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล

        ด้วย สานักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แจ้งปรับแนวทางการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558 โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ยกระดับการรายงานผู้ป่วยผ่านระบบ Application Programming Interface (API) ดังนั้น เพื่อให้การส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยาผ่าน API เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ระบาดวิทยาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่าน ได้ดำเนินการรายงาน ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ดังนี้
        1. ทดสอบส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทุกโรคที่กำหนดตามคู่มือ ส่งคู่ขนานกับการรายงานผ่านโปรแกรม R506 เดิม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยสามารถส่งข้อมูลผ่านทาง API ที่กองระบาดวิทยาพัฒนาขึ้น หรือบันทึกข้อมูลโดยตรงผ่านทางเว็ปไซต์ http://d506portal.ddc.moph.go.th/ และเข้าดูข้อมูลที่นำส่งเข้าระบบแล้วผ่านเว็ปไซต์ดังกล่าวได้ตามสิทธิ์ ของผู้ใช้งานที่กำหนดโดย MOPH account center และกองระบาดวิทยาจะเริ่มให้ส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทุกโรค ผ่านทาง API ที่กองระบาดวิทยาพัฒนาขึ้น หรือบันทึกข้อมูลโดยตรงผ่าน ทางเว็ปไซต์ http://d506portal.ddc.moph.go.th/ เพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
        2. ยกเลิกการรายงานเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน API และทางเว็ปไซต์ http://d506portal.ddc.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2566 เป็นต้นไป โดยให้รายงานโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับโรคที่ต้องเฝ้าระวังอื่นๆ ภายใต้ระบบรายงาน 506
        4. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา โทร 0 2590 3811 หรือเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat  Help desk D506 กองระบาด วิทยา หรือกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ที่ผู้ประสานงานระบาดวิทยา นายพุทธิไกร ประมวล เบอร์โทร 08-9944-8185

ที่มา : ที่ ศก 0033.006/ว6634 ลว 11 ต.ค. 2566 เรื่อง ขอความมือร่วมมือแจ้งสถานพยาบาลทดสอบส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ 
        พร้อมนี้จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/ว29718 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอให้หน่วยงานป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033/ว20114 ลว 1 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอให้หน่วยงานป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. การประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

        เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร  รวมทั้งสิ้น165ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น990,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ,  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร , นางเพ็ญทิวา สารบุตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเพชร  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 827.01/389 ลว 18 ต.ค. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โคกเพชร
2. การประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
        เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยศูนย์สุขภาพตำบลเมืองห้วยเหนือ  รวมทั้งสิ้น207ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น1,242,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ , นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ , นางสมจันทร์  บัวเขียว  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ , ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ  เพราะทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 71201/(สปสช.) ว18 ลว 24 ต.ค. 2566 เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
3. งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีของ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และ ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์
        เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีของ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และ ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ชั้น ๓) ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวอำเภอขุขันธ์ให้คงอยู่สืบไป โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้     งานลอยกระทง จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณ ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านห้วย     การประกวดนางนพมาศจำแลง       การประกวดกระทงใหญ่ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
ที่มา : ที่ ศก 52202/ว1101 ลว 27 ต.ค. 2566 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

 งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

👉1. การประชุมชี้เเจงและติดตามการดำเนินงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ คปสอ.ขุขันธ์

        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ จัดประชุมชี้เเจงและติดตามการดำเนินงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพที่ผ่านการรับรองสถานะตามกฎหมายเเห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาขององค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ตลอดจนประสานงานการเเก้ไขปัญหา และสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และกรรมการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
        โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการ การจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค 3 ปีย้อนหลัง การบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสัตว์ในเกษตรกร โดยทีมสัตวเเพทย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนการมอบป้ายชมรมผู้บริโภคแก่ 28 ชมรม เพื่อนำไปติดตั้งหน้าที่ทำการชมรมฯ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม   ที่มา: ที่ ศก 0433/ว1148 ลว 9 ต.ค.66 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้เเจงและติดตามการดำเนินงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ คปสอ.ขุขันธ์

 งานการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก

👉1. การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จัดทำมาตรฐานงานบริการการเเพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และได้พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการเเพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน โดยได้กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานทุก 2 ปี และในปีงบประมาณ 2567 ครบกำหนดต้องมีการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท)

        เพื่อให้การจัดบริการการเเพทย์แผนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงกำหนดตรวจประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ในไตรมาส 1 และรวบรวมผลการประเมินให้เเล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 และสรุปผลการประเมินส่งกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก สถาบันการเเพทย์แผนไทย กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานบริการการเเพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567-31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th ทั้งนี้ กรณีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถูกถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย สอน./รพ.สต.ที่มีความประสงค์จะตรวจประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมประเมินด้วย โดยกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จะประกาศรับรองรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th

ที่มา: ที่ ศก 0033.014/ว6483 ลว 4 ต.ค.66 เรื่อง การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)

👉2. สำรวจข้อมูลการดำเนินงานการเเพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีการจัดบริการการเเพทย์แผนไทยแก่ประชาชนโดยมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในการดำเนินงานที่ผ่านมากรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือกได้ขยายบริการการเเพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดประชาชน แต่ยังประสบปัญหาขาดเเคลนบุคลากรด้านการเเพทย์แผนไทยไปปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการเเพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ได้รับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการเเพทย์แผนไทยหรือการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการเเพทย์แผนไทย
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอสำรวจข้อมูลการดำเนินงานการเเพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหน่วยงานของท่านกรอกแบบสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ google form ในลิงค์ด้านล่างนี้

ที่มา: ที่ ศก 0033.014/ว6844 ลว 20 ต.ค.66 เรื่อง สำรวจข้อมูลการดำเนินงานการเเพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เรื่องอื่นๆ : เเจ้งเตือน ต้มน้ำใบกระท่อมขายมีความผิดตามกฎหมาย


วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต./PMทุก รพ.สต. ที่รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือCMทุก รพ.สต. รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้กรอกส่งทุก รพ.สต.ภายในวันที่​ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 
        สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต.ที่รายงานข้อมูล โดยเฉพาะ รพ.สต.บ้านกฤษณา ,รพ.สต.บ้านดองกำเม็ด และ ศสม.ห้วยเหนือ ที่ได้ดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี
จำนวนแว่นตาที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน สปสช.ในพื้นที่(กปท.) รวมทั้งสิ้น 747 อัน และจำนวนแว่นตาที่กำลังดำเนินการร่วมกับกองทุน สปสช.ในพื้นที่(กปท.) รวมทั้งสิ้น 50 อัน
      ตรวจสอบรายงานฯ คลิก https://shorturl.at/horAU

ที่มา : Lineกลุ่ม PM Ageing@Sisaket,256609251108.

2.การประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)  ประจำปี พ.ศ. 2566

          ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (ส่วนกลาง) ขอความอนุเคราะห์ จนท.ผู้รับผิดชอบทุก รพ.สต. ให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง
          ตามลิงค์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduusaN8w3nLyjhDA0o75lVrmm0Hizz_PkXLS9cJSVkS0CLlw/viewform  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น 
         สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบพระคุณ ผอ.รพ.สต./CMทุก รพ.สต. ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี

ที่มา : เยี่ยม อุบลฯ.กลุ่มไลน์ CMศรีสะเกษ, 25660911.


3. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี กรมอนามัยจะจัดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง
            ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี กรมอนามัย จะจัดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง  สำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง
กําหนดการอบรม
  1. เรียนทฤษฎี 20 ชั่วโมง วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ณ แหล่งฝึกในพื้นที่หน่วยงานต้นสังกัด
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2566 รับจํานวน จํากัด เพียง 90 ที่นั่ง (ขั้นต่ำ จำนวน 60 คน)
ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท รวมค่าที่พัก อาหารกลางวัน อาหารเย็น
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถสแกน OR Code เพื่อลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตามป้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง  ณ วัดเสลานาก๊อก 
         เมื่อภาคเช้าวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566  นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ใส่บาตร  ทำความดีวิถีพอเพียง  ณ วัดเสลานาก๊อก โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฯ , นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งอำเภอขุขันธ์ พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ  ดร.สจ.สุริยนต์ น้อยสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๔ , หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลห้วยสำราญ มาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง               
        วัดเสลานาก๊อก เป็น วัดราษฎรษ์เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอขุขันธ์ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2470 ในยุคจังหวัดขุขันธ์  ตั้งอยู่บ้านเสลา เลขที่  183 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาค 10 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 18 ไร่ 54 ตารางวา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2517 ปัจจุบันมี พระครูปลัดณัฐวุฒิ กุสลจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสวัด  
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว873 ลว 6 ก.ย. 2566  เรื่อง เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนว ทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เรียน  ผอ.รพ.สต./จนท.งานไอที ทุก รพ.สต.
          - เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
          - 
ด้วยปัจจุบันพบเหตุการณ์และความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการบุกรุกโจมตีผ่านอินเตอร์เน็ต การเรียกค่าไถ่ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การลบฐานข้อมูลผู้ป่วย สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
        1. ให้ทำการสำรองข้อมูล (Backup) ทุกวัน อย่างน้อย ๒ ชุด และจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ในที่ปลอดภัยจากการเข้าถึงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกช่องทาง
        2. 
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงานต่างๆ เปลี่ยนรหัสผ่านของฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย
        3. ห
ากมีระบบงานที่ต้อง Online ต้องมีระบบความปลอดภัยระดับสูง เพื่อป้องกันการบุกรุกเช่น อุปกรณ์ Firewall
        4. 
ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงบประมาณ บุคลากร และ แนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘
ที่มา : ที่ ศก 0033.001/ว5700 ลว 5 ก.ย. 2566 เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 

        เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุเพียร  คำวงศ์ ผช.หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ (ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน คปสอ.ขุขันธ์ ได้แก่ จนท.สสอ.ขข. 1 ท่าน , ตัวแทน จนท.รพ.สต. 2 ท่าน และ จนท.งานควบคุมโรค จากร.พ.ขุขันธ์ 2 ท่าน รวม 5 ท่าน) ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 วัน ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและควบคุมโรคติดต่อ ประจำโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทบทวนแนวทางการส่งข้อมูลรายงานโรคติดต่อที่ต้องรายงานทางระบาดวิทยา และเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบโต้สถานการณ์การระบาด ได้อย่างทันเวลา

เก็บตก KMการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา บรรยายเรื่องการเปลี่ยนผ่านการส่งข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ทางระบาดวิทยา #R506 สู่ #D506

เอกสารประกอบการอบรม คลิก
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก0033.006/ว5782 ลว 11 ก.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.๕๐๖) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566


2. การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506)
        กองระบาดวิทยา โดยกลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา ได้เชิญผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live 
ลำดับเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้
00:46 เนื้อหาการประชุม
07:10 การรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังโรค
10:43 Timeline ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital 506
16:12 เปลี่ยนผ่านการส่งรายงานเฝ้าระวังโรค (Digital
21:42 ประเด็นการปรับเปลี่ยน
29:36 รหัสโรคที่ตัดออกยังต้องเฝ้าระวัง
34:32 การพัฒนาD506
38:23 การจัดการข้อมูลD506
46:59 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
52:03 Web application : D506 portal
01:07:49 การส่งข้อมูลจากโปรแกรม HOSxP
01:36:20 การเตรียมServer และพัฒนาAPIโดยกองระบาดวิทยา 02:07:56 ลักษณะข้อมูลการรายงานข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มอาการ 02:23:29 การนำเสนอรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาแบบดิจิตอล(Dashboard & Report)
03:03:29 สรุปทางเลือกระบบส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลมายังD506
03:14:30 สิ่งที่กองระบาดวิทยาจะดำเนินการต่อ
เอกสารประกอบการประชุม คลิก https://shorturl.at/dfin9 
ที่มา : ไลน์กลุ่มPinoy EOC SSK,256609121215.

3. การประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
        เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง  รวมทั้งสิ้น 110 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 660,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายทองสา อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ,  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด , นางสุกัญญา คำศรี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลตาอุด  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก (สปสข.อบต.)83001/ว5 ลว 21 ก.ย. 2566  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่ 1/2566