"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์


 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ(25651206) คลิก
 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 496/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิก
 การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
            ๑. วันจันทร์ เครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดกากี หรือเครื่องแบบตามสังกัด
            ๒. วันอังคาร เสื้อแล้ว/ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
            ๓. วันพุธ เสื้อสีส้ม TO BE NUMBER ONE
            ๔. วันพฤหัสบดี สวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
            ๕. วันศุกร์ แต่งกายด้วย เสื้อแส่ว/ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

           ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0017.3/ว 7048 ลว 20 ธ.ค .2565 เรื่อง  การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 
ของจังหวัดศรีสะเกษ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก  

แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 คลิก

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
นโบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิงบประมาณ 2564 นโยบาย 9 ด้าน คลิก

แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้น ของกระทรวงสาธารณสุข คลิก

10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  คลิก

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ด่วน...! ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก
 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 

รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

ประกาศ ปีงบประมาณ 2566

 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พกส.ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.บ้านหัวเสือ  คลิกที่นี่ 

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล) (1อัตรา) ประจำ รพ.สต.บ้านหัวเสือ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 - 18 ม.ค. 2566) ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  คลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็น      พกส.ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์              พกส.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้ 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็น พกส.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้ 

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่ง นว.สาธารณสุข 2 อัตรา)  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-8 เมษายน  2565 ในวันและเวลาราชการ สน ใจ คลิกที่นี้

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต./หน่วยบริการที่ได้ให้ความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

         อำเภอขุขันธ์ โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จัด สัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 
          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยกำหนดให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ 10 ในการ Kick off "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” นั้น 
          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ โดย โรงพยาบาลขุขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอขุขันธ์  คณะเจ้าหน้าสหวิชาชีพสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องอาสาสาสมัครสาธารณสุขทุกตำบล ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข   โดยมี นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ร.พ.ขุขันธ์ และ สสอ.ขุขันธ์ ร่วมกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์  ณ อาคารเวชกรรมฟื้นฟู  โรงพยาบาลขุขันธ์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ในเวลาราชการ  

           สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลในอำเภอขุขันธ์ และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ 9 ด้าน (Geriatric syndromes) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application หรือ Smart อสม. มีกิจกรรมให้บริการคัดกรองสุขภาพความถดถอย 9 ด้าน โดยเนันการประเมินภาวะสมองเสื่อม และประเมินภาวะการพลัดตกหกล้ม เป็นต้น ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ โดยเฉพาะผู้สูงวัยสามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับบริการได้ทันที

        สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต./หน่วยบริการที่ได้ให้ความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
        หมายเหตุ 
แนวทางสนับสนุนแว่นตาผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว362 ลว 20 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

2. จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในการ Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”
            เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2568  คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับมอบหมายให้จัดบูธนิทรรศการ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย" อสม.ใส่ใจ ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ในหัวข้อ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานของรัฐ พิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน
            กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาการมอบของขวัญปีใหม่ พศ. ๒๕๖๖ เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข โดยประกาศให้ปี พศ. ๒๕๖๖ เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” และกำหนดจัด Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในการ Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
            ในการนี้ คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต 10 และขอขอบคุณ ทีมงานชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยเหนือ และเครือข่ายจิตอาสาข้าราชการบำนาญอำเภอขุขันธ์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว 454 ลว 25 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการ "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย"

3. 
การจัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) 

            ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะดำเนินการจัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มี ปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) ทั้งหมด ๒ รุ่น ดังนี้
            รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
                        ปิดรับสมัคร 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
           
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
                        ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ACAI ชั้น ๒ ตึกกรมการแพทย์ ๕ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว97 ลว 9 ม.ค. 2566 เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ)สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

4. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งที่ได้ส่งกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒ 
          ตามที่ สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒ จัดโดย อบจ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ โรงพยาบาลขุขันธ์ โดยค่าอาหารว่าง และค่าที่พัก เบิกจ่ายจาก อบจ.ศรีสะเกษ และได้ขอความร่วมมือส่งรายชื่อCGร่วมการอบรม ภายในวันที ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเป้าหมายของอำเภอขุขันธ์ ที่จัดสรรให้ราย รพ.สต. ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้รับรายชื่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒ ครบทั้ง 40 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
            สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
          ตรวจสอบจำนวนการลงทะเบียนราย รพ.สต. คลิก shorturl.at/cF367 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว266 ลว 17 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม

5. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ
    5.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว  ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan คือ หลังปี 65
    5.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบคลอบคลุม พื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่ เยอะคะ
    5.3 คลีนิกผู้สูงอายุ วันพฤหัส สัปดาห์ ที่ 1 และสัปดาห์สุดท้าย ของเดือน ที่ ศสม.ห้วยเหนือ
    5.4 วัคซีน covid-19 ศสม.ห้วยเหนือ บริการฉีดทุกวันในเวลาราชการ
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในพื้นที่ของตำบลที่ยังไม่มีพระคิลานุปัฏฐาก ที่ได้ส่งตัวแทนผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เข้าร่วมประชุมฯ
          ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะโดยบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อส่งเสริมให้มีพระศิลานุปัฏฐาก อย่างน้อย ๑ รูป/๑ ตำบล ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ นั้น
          สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในพื้นที่ของตำบลที่ยังไม่มีพระคิลานุปัฏฐาก ที่ได้ส่งตัวแทนผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะภาพรวมของอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว270 ลว 17 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์

2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  เขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดวัดโคกโพน อำเภอขุขันธ์ 
        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  เขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศตวรรษ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ  พร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้ากราบนมัสการ พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ (ป.ธ.๗ , น.ธ.เอก , พธ.บ.) เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโคกโพน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายมหานิกาย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ในระดับอำเภอและจังหวัด  ทั้งนี้รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งมีเป้าหมายให้ พระแข็งแรง  วัดมั่นคง  ชุมชนเป็นสุข ต่อไป
ที่มา : เพจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. https://www.facebook.com/khukhanpho/posts/489378023371244.

3. คู่มือเกี่ยวกับงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
 Infographic พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สำหรับพระสงฆ์ คลิก
 สมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์  คลิก
 คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 คลิก
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี2565 คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์คัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ดีเด่น คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักศุตรพระคิลานุปัฏฐากขั้นตัน (35 ชั่วโมง) คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (70 ชั่วโมง) คลิก 
ที่มา : ระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ(Health Temple) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4. สื่อคลิปวีดีโอ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


4. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ตามเกณฑ์ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มีวาระ) 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การลงทะเบียนดิจิทัลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ประเด็นผลักดันให้ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดยพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID) เป็นระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มารับบริการ  เพื่อเข้าถึงข้อมูลประวัติการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการในหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งข้อมูลเข้าระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record PHR) บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม  และได้กำหนดความครอบคลุมของประชาชนหรือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้ลงทะเบียนดิจิทัลไอดี  เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   โดยหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นหน่วยลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเพื่อมีดิจิทัลไอดี ครบทุกแห่งแล้ว นั้น
            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการพิสูจน์ ตัวตนผู้มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุข ดังนี้
            ๑. ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนลงทะเบียนดิจิทัลไอดีในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
            ๒. เร่งรัดประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนลงทะเบียนดิจิทัลไอดีในประชาชนให้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๕ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และครอบคลุมรอยละ ๒๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
            คู่มือดำเนินงาน/สื่อประชาสัมพันธ์  คลิก
            สื่อวีดีโอ สำหรับเจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวตน 
            สื่อวีดีโอ สำหรับประชาชนพิสูจน์ตัวตน

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 466 ลว 25 มกราคม 2566 เรื่อง  การลงทะเบียนดิจิทัลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน  

2. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับคำสั่งอำเภอขุขันธ์ แต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการจัดงานสมโภชน์หลักเมืองขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
            ตามที่อำเภอขุขันธ์ โดยคณะสงฆ์ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ได้กําหนดจัด งานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณศาลหลักเมืองขุขันธ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอขุขันธ์  ในการสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง อีกทั้งเป็นการหลอมรวมขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคีความสงบสุขในท้องถิ่น นั้น
            ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อำเภอขุขันธ์  จึงได้แต่งตั้ง นายสุเพียร คำวงศ์ เป็นคณะกรรมการจัดงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0418/ว84 ลว 25 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอส่งคำสั่งเตรียมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์
Aging Health Data