"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์


 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ(25651206) คลิก
 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 496/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิก
 การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
            ๑. วันจันทร์ เครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดกากี หรือเครื่องแบบตามสังกัด
            ๒. วันอังคาร เสื้อแล้ว/ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
            ๓. วันพุธ เสื้อสีส้ม TO BE NUMBER ONE
            ๔. วันพฤหัสบดี สวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
            ๕. วันศุกร์ แต่งกายด้วย เสื้อแส่ว/ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

           ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0017.3/ว 7048 ลว 20 ธ.ค .2565 เรื่อง  การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 
ของจังหวัดศรีสะเกษ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก  

แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 คลิก

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
นโบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิงบประมาณ 2564 นโยบาย 9 ด้าน คลิก

แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้น ของกระทรวงสาธารณสุข คลิก

10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  คลิก

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ด่วน...! ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก
 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 

รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เยี่ยมเสริมพลังในประเด็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ณ ศสม.ห้วยเหนือ 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี ใน กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ประเด็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับอำเภอ และแกนนำผู้สูงอายุพื้นที่ต้นแบบงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ  ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

       เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย นายศตวรรษ ศรีพรหม รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ , นางวรรณภา อินต๊ะราชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาววรุณสิริ ทางทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่ได้สละเวลาอันมีค่าออกเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการในครั้งนี้


ที่มา : ที่ ศก 0920.07/ว734 ลว 15 พ.ค. 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

2. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เยี่ยมเสริมพลังในประเด็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ณ เทศบาลตำบลศรีสะอาด 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และหัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี ในกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ประเด็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ณ เทศบาลตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

       เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ #คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย นายศตวรรษ ศรีพรหม รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ , นางวรรณภา อินต๊ะราชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาววรุณสิริ ทางทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าออกเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการในครั้งนี้

ที่มา : ที่ ศก 0920.07/ว734 ลว 15 พ.ค. 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

3. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Community Care Giver : CCG) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง 

     ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Community Care Giver : CCG) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง
     กลุ่มเป้าหมาย: อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น/ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง จํานวน 80 คน
     ระยะเวลา: วันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 ณ #โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
     การรับสมัคร: วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งทาง Line ที่กำหนด
     หลังจบหลักสูตร 
    • สามารถสมัครทํางานทดแทนCGในพื้นที่ที่มีตำแหน่งว่าง
    • สามารถสมัครทํางานCCG ในท้องถิ่นใกล้บ้าน ที่มีการกำหนดตําแหน่งจ้างงาน ตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ
     หมายเหตุ: กรณีผู้ลงทะเบียน น้อยกว่า 60 คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือขยายระยะ เวลา การดำเนินโครงการฯ ตามความเหมาะสม
ค่าลงทะเบียน:  4,900 บาท (ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และที่พัก 2 คืน)


4. เรื่องแจ้งจาก คุณโสพิณ พิมเทพา หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ
            ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการจัดโปรแกรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  สามารถจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน

            รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้แก่ อำเภอในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) โซนที่ 1,2,3
            รุ่นที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ได้แก่ อำเภอในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) โซนที่ 4,5,6
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ

            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้
                รบกวนลงทะเบียนหน่วยบริการละ​1​ ท่าน​รพ./สสอ./รพ.สต. คลิก https://forms.gle/Dv15JKYVo7XnwTHG8

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว3400 ลว 31 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุม

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 10         
            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดย สสจ.ยโสธร ในฐานะ Project Manager กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยสูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัดอำเภอ  ตำบล  ภาคีเครือข่าย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับบุคลากรในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ / สสอ.ขุขันธ์ ที่ได้เข้าร่วมประชุม มีรายชื่อต่อไปนี้
        1. นางรุจิรา อำพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        2. นางสิริพร ศรีอินทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        3. นางสาวสายยนต์ แหวนเพชร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        4. นางสาววรรณิษา มิ่งขวัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        5. นางสาวอรพรรณ อุ่นศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        6. นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        7. นางสาววิรันตรี นัยนิตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการอบรมความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้มเขตสุขภาพที่10  คลิก

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว2719 ลว 2 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ ๑๐
         ที่ ศก 0433/527 ลว 8 พ.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ
         ที่ ศก 0433/519,520,521,522,524 ลว 3 พ.ค.2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกลัม เขตสุขภาพที่ 10

6. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ

    6.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan หากรพ.สต.ใด ยังไม่นำเสนอ care plan ปี 66 : ให้เร่งรัดดำเนินการด้วยเพื่อประชาชนจะได้รับงบการดูแล และไม่เสียโอกาส
    6.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบครอบคลุมพื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
    6.3 คลีนิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขุขันธ์ คลินิกเปิดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก ประจำปี 2566 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธในสถานบริการ ชุมชน  สำหรับอำเภอขุขันธ์ มีพระภิกษุสงฆ์สำเร็จหลักพระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง จำนวนทั้งสิ้น 17 รูป ซึ่งจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะของอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว3065 ลว 18 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก ประจำปี 2566

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด 
            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/8584 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด 
ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7052 ลว 12 เม.ย. 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด
หมายเหตุเพิ่มเติมจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สัญจรครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  คลิก

2. จังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไฮดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
        ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายให้รวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” เนื่องจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ขอปรับเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดที่ร้อยละ 57.2 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 10 และปรับเกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือน จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 , รอบ 12 เดือน จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 10 นั้น
           กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้
       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ที่มา : ที่ ศก0033/ว9273 ลว 23 พ.ค. 2566 เรื่อง ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไฮดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพแบบไร้รอยต่อ

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้  ขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทุกแห่ง
        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ดำเนินการเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการบริหารจัดการสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของประเทศ  แต่ด้วยมีหน่วยงานจำนวนหนึ่งถูกถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจะถ่ายโอนอีกจำนวนหนึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่าน ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันหรือเพิ่มเติมชื่อหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้เฉพาะสำนัก เพื่อเตรียมจัดสรรบริการอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความเร็วรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 400/400 Mbps ทั้งนี้โปรดตอบหนังสือพร้อมส่งไฟล์ Excel ให้ ศทส. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ทางอีเมลล์ ictmoph@moph.go.th รายละเอียดที่ส่งมาด้วยนั้น
        ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดที่ได้ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้เฉพาะสำนัก เพื่อเตรียมจัดสรรบริการอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความเร็วรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 400/400 Mbps บัดนี้ กระผมได้ส่งรายงานให้ทุกแห่งแล้ว  
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณมากครับ
ที่มา : ที่ ศก0033.011/ว3141 ลว 23 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้

4. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

5. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ บูธนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของอำเภอขุขันธ์ มาร่วมจัดแสดงใน งานมหกรรมคุณภาพวิชาการศรีสะเกษ
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โดย ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ และ​คณะหน่วยกู้ใจตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ และกลุ่มทอผ้าลายลูกแก้วบ้านนิคมเขต7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ ที่ได้นำ บูธนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของอำเภอขุขันธ์ มาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมคุณภาพวิชาการศรีสะเกษ ในประเด็นการบริหารเป็นเลิศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ  หอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยเขตสุขภาพที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ , เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไพรบึง , เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภูสิงห์ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปรางค์กู่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งผลงานวิชาการร่วมกันอย่างมากมาย
       บูธนิทรรศการฯ ได้รับความสนใจจากสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างไม่ขาดสาย  สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ได้ให้โอกาสได้เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของอำเภอขุขันธ์ สู่สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบรับรู้โดยทั่วกัน

2. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง 
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง จำนวน 79 ราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย จำนวน  8 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 498,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
      ขอขอบคุณ  นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง , ผอ.รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง , ผอ.รพ.สต.บ้านตรอย ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM CG และCCGทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลศรีตระกูล  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้

ที่มา : 
(1) ที่ ศก (ภาวะพึ่งพิงฯ)/ว001 ลว 12 พ.ค. 2566 เรื่อง 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
(2) ที่ สปสช.พิเศษ/ว003 ลว 12 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

3. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นคณะกรรมการรวมคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6  จังหวัดศรีสะเกษ 
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่กรรมการรวมคะแนนฯ จากในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 312หน่วย เสร็จภารกิจเวลา 6 ทุ่มพอดี ขอขอบคุณ ทีมงานคณะกรรมการรวมคะแนนฯทุกท่าน ครับ
ที่มา : ที่ ลต (ศก)/0002.06/32 ลว 3 พ.ค. 2566 เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนและเจ้าหน้าที่บันทึกผลรวมคะแนนประจำเขตเลือกตั้ง

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ   พร้อมทั้งการนำเสนอ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบูรณาการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 6 ประเภท ดังนี้

        1. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น ( ๑ คน/อำเภอ )
        2. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น ( อย่างน้อย ๑ เรื่อง/อำเภอ )
        3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สุงอายุระยะยาว LTCในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่น ( 1 ตำบล/อำเภอ )
        
4. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager ดีเด่น ( 1 คน/อำเภอ )
        5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver ดีเด่น 
( 1 คน/อำเภอ )
        6. ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ( 1 ชมรม/อำเภอ )
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านได้คัดเลือกต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 5 ประเภท พร้อมทั้งส่งรายชื่อและเอกสารแสดงผลงานแต่ละประเภท  มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว2484 ลว 24 เม.ย. 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐

2. เรื่องเกี่ยวกับการตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

            ตามหนังสือที่อ้างถึง  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

        ข้อ 10 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้
        (๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข...
        และข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ ๑๐ และในการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขนั้น ขอให้พิจารณาจากกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่า การพิจารณา อนุมัติโครงการเป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่มาขอรับการสนับสนุนจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นสำคัญ  ซึ่งสำนักงานมีข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางประกอบการดำเนินโครงการ ที่เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา ดังนี้
        ๑. การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตานั้น ควรมีกิจกรรมการตรวจคัดกรอง โรคทางตาให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เพื่อยืนยันจำนวนผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับแว่นสายตาและหากมีโรคทางตาร่วมด้วยจะต้องให้คำแนะนำในการดูแลเบื้องต้น และส่งต่อเพื่อไปรักษาที่หน่วยบริการ ซึ่งการตรวจคัดกรองควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        ๒. สำนักงานกำหนดอัตราค่าแว่นสายตายาว ราคาไม่เกิน ๒๐๐ บาท/อัน ซึ่งค่าแว่นสายตายาวได้คิดรวมค่าการวัดและประกอบแว่นด้วยแล้ว โดยเห็นว่าการตัดแว่นสายตายาวอาจไม่มีความจำเป็นต้อง ใช้จักษุแพทย์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ ส่วนค่าแว่นสายตาสั้นหรือสายตาเอียง ราคาไม่เกิน ๕๐๐ บาท/อัน หากข้อเท็จจริงในพื้นที่ปรากฏว่ามีผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตาอยู่ในทุกกลุ่มวัย หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ให้เป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่พิจารณาให้การสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม ความจำเป็น และไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพเกินสมควร
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ตัวอย่าง) โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา2566 คลิก

ที่มา : ที่ สปสช. 3.65/0122  ลว 15 เม.ย. 2566  เรื่อง ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3. สสจ.ศรีสะเกษ ฝากขอบคุณทุก รพ.สต.ในอำเภอขุขันธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข 

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตา ตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา   บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต.ที่ร่วมกันบูรณาการกันรายงานข้อมูลเข้ามา และได้รวบรวมภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ส่งรายงานให้ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.ศรีสะเกษ รวบรวมรายงานผู้บริหารก่อนเที่ยงและรายงานกระทรวงช่วงบ่ายวันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้ 

         แบบรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ราย รพ.สต. ในอำเภอขุขันธ์ 2566 คลิก 
         แบบรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข รายอำเภอ คลิก

ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,25660501.

4. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ ๑๐

เรียน   ผอ.รพ.สต./PM และCMประจำ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง
           - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
           -  
ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดย สสจ.ยโสธร ในฐานะ Project Manager กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยสูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัดอำเภอ  ตำบล  ภาคีเครือข่าย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
        1. นายสุเพียร คำวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
        
2. นางรุจิรา อำพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        
3. นางสิริพร ศรีอินทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        4. 
นางสาวสายยนต์ แหวนเพชร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        5. นางสาววรรณิษา มิ่งขวัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        6. 
นางสาวอรพรรณ อุ่นศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        7. นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
        8. นางสาววิรันตรี นัยนิตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

       ทั้งนี้ ผู้จัดได้จัดที่พักให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไปราชการเบิกจากต้นสังกัด 
           -  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว2719 ลว 2 พ.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ ๑๐

5. เรื่องแจ้งจาก คุณโสพิณ พิมเทพา หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ 
         " แจ้ง​PMทุกท่าน​เพื่อทราบค่ะ​  เนื่องจากผู้บริหารมีการติดตามการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน​โปรแกรม Blue Book​ โดยให้แยกพื้นที่ที่ยังมีผลงานการคัดกรองได้น้อยและมีผลงานยังไม่ครบ 100%  ดังนั้น  จึงไปประสานไปที่ส่วนกลางเพื่อขอความช่วยเหลือนำข้อมูลเข้าเหมือนเดิม  ​ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือ
PMทุกท่าน ตรวจสอบผลงานการคัดกรอง​ 9​ ด้าน​ในโปรแกรม Blue Book​ รายสถานบริการและให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาเหมือนเดิม  และให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งด้วยนะคะ   รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว  เพราะเขาปิดรับตั้งแต่มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยให้​ส่งไฟล์ภาพรวมอำเภอเข้ามาได้ไม่เกินวันที่​ 8​ พ.ค. 2566 นี้เท่านั้นค่ะ "
         งานผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งไฟล์มาให้ทางไลน์กลุ่มสูงอายุขุขันธ์ ภายในก่อนเที่ยงวันที่ 7 พ.ค. 2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง หน.
งานดูแลผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ ส่งกระทรวงฯ ต่อไป

ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,25660501.

6. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ

    6.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan หากรพ.สต.ใด ยังไม่นำเสนอ care plan ปี 66 : ให้เร่งรัดดำเนินการด้วยเพื่อประชาชนจะได้รับงบการดูแล และไม่เสียโอกาส
    6.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบครอบคลุมพื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
    6.3 คลีนิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขุขันธ์ คลินิกเปิดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
(ไม่มี)

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลชื่อรุ่นของระบบสารสนเทศประจำรพ. สต.
            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/8584 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ (งานสารบรรณ) www.ssko.moph.go.th
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LADzDM0cuw6yrKv7aeQk0UfLNxUCO9qt_6DmpKeF1RY/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7052 ลว 12 เม.ย. 2566 เรื่อง 
ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด

2. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(ไม่มี)