"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

 งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

👉1. การประชุมชี้เเจงและติดตามการดำเนินงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ คปสอ.ขุขันธ์

        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ จัดประชุมชี้เเจงและติดตามการดำเนินงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพที่ผ่านการรับรองสถานะตามกฎหมายเเห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาขององค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ตลอดจนประสานงานการเเก้ไขปัญหา และสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และกรรมการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
        โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการ การจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค 3 ปีย้อนหลัง การบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสัตว์ในเกษตรกร โดยทีมสัตวเเพทย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนการมอบป้ายชมรมผู้บริโภคแก่ 28 ชมรม เพื่อนำไปติดตั้งหน้าที่ทำการชมรมฯ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม   ที่มา: ที่ ศก 0433/ว1148 ลว 9 ต.ค.66 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้เเจงและติดตามการดำเนินงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ คปสอ.ขุขันธ์

 งานการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก

👉1. การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จัดทำมาตรฐานงานบริการการเเพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และได้พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการเเพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน โดยได้กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานทุก 2 ปี และในปีงบประมาณ 2567 ครบกำหนดต้องมีการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท)

        เพื่อให้การจัดบริการการเเพทย์แผนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงกำหนดตรวจประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ในไตรมาส 1 และรวบรวมผลการประเมินให้เเล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 และสรุปผลการประเมินส่งกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก สถาบันการเเพทย์แผนไทย กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานบริการการเเพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567-31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th ทั้งนี้ กรณีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถูกถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย สอน./รพ.สต.ที่มีความประสงค์จะตรวจประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมประเมินด้วย โดยกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จะประกาศรับรองรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th

ที่มา: ที่ ศก 0033.014/ว6483 ลว 4 ต.ค.66 เรื่อง การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)

👉2. สำรวจข้อมูลการดำเนินงานการเเพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีการจัดบริการการเเพทย์แผนไทยแก่ประชาชนโดยมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในการดำเนินงานที่ผ่านมากรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือกได้ขยายบริการการเเพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดประชาชน แต่ยังประสบปัญหาขาดเเคลนบุคลากรด้านการเเพทย์แผนไทยไปปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการเเพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ได้รับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการเเพทย์แผนไทยหรือการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการเเพทย์แผนไทย
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอสำรวจข้อมูลการดำเนินงานการเเพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหน่วยงานของท่านกรอกแบบสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ google form ในลิงค์ด้านล่างนี้

ที่มา: ที่ ศก 0033.014/ว6844 ลว 20 ต.ค.66 เรื่อง สำรวจข้อมูลการดำเนินงานการเเพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เรื่องอื่นๆ : เเจ้งเตือน ต้มน้ำใบกระท่อมขายมีความผิดตามกฎหมาย