"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19
ของจังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 คลิก

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 คลิก


ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
นโบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิงบประมาณ 2564 นโยบาย 9 ด้าน คลิก

แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้น ของกระทรวงสาธารณสุข คลิก

10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  คลิก

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ด่วน...! ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก

 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 
รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC


1. ขอบคุณผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ทุก รพ.สต.ที่ได้เข้าร่วมอบรมการคัดกรอง/ประเมินโรคและกลุ่มอาการสูงอายุ(มาตรฐานใหม่)

       ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการคัดกรอง/ประเมินโรคและกลุ่มอาการสูงอายุ(มาตรฐานใหม่)นำเข้า และจัดการผ่านระบบ Aging Health Data เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 09.30 - 14.30 น. (ผ่านระบบ VDO Conference) 

คลิปวีดีโอการอบรมฯ เรื่อง ระบบการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ
Aging health data (19 เมษายน 2565)

ที่มา : LineGroup_AginghealthData_กระทรวงสาธารณสุข,11 เม.ย. 2565.

2. กรมสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ เชิญชวนหน่วยงานประชาสัมพันธ์ประเด็น ดูแลจิตใจผู้สูงวัย ช่วยแก้ไขปัญหาการนอน 
      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ ของ “ผู้สูงอายุ” โดยให้ความเอาใจใส่ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ  
      กรมสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประเด็น ดูแลจิตใจผู้สูงวัย ช่วยแก้ไขปัญหาการนอน ผ่านสื่อประเภทต่างๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน  เพื่อให้ลูกหลานเกิดความรู้และตระหนักในการดูแลจิตใจผู้สูงอายุและมีทักษะในการสื่อสาร
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประเด็น ดูแลจิตใจผู้สูงวัย ช่วยแก้ไขปัญหาการนอน

ที่มา : ด่วนที่สุดที่ ศก 0032.013/ว 6427 ลว 18 เม.ย. 2565

3. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุรพ.สต.บ้านปรือคัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม

            ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทำโครงการ เฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้มแบบครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม ในผู้สูงอายุที่มีภาวะ สมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน ได้ดำเนินการส่ง รายชื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในระบบลงทะเบียนฝึกอบรม ที่ลิงก์ http://203.157.165.13/register/register.php?topic_no=252 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและนําเนินการต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0432/417 ลว 3 พ.ค. 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม.


งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพลงทะเบียนเข้าใช้งานHEALTH TEMPLE
 โปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2565 คลิก 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ คลิก  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน อสว. 
คลิก 
        รับชมย้อนหลัง...การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. Hosted by : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2. สสอ.ขุขันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สต.ทุกแห่ง รับชมPLAYLISTคลิปการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง “ พระสงฆ์ไทย สูงวัย สุขภาพดี ”  

     ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขว่า โรงพยาบาลสงฆ์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง “พระสงฆ์ไทย สูงวัย สุขภาพดี” เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยและสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุม สลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 4 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
             ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอุปัฏฐากพระสงฆ์ /ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพประจำ สสอ.ขุขันธ์ คือ นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว สำหรับเนื้อหาการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง “พระสงฆ์ไทย สูงวัย สุขภาพดี” ดูย้อนหลังได้ที่ PLAYLISTคลิปด้านล่างนี้ (คลิกเดียวดูได้ครอบคลุมการประชุมทั้ง 2 วัน)

คลิปวีดีโอการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕
เรื่อง “ พระสงฆ์ไทย สูงวัย สุขภาพดี ”
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 2583 ลว 22 เม.ย. 2565 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Conference

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

‌‌(ไม่มี)
 Aging Health Data