"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการจัดการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารการเงินการคลังของรัฐบาล

          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องปี 2561 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ผู้จัดประชุมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ ส่วนผู้เข้าประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุมจากต้นสังกัดดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

-->
ลำดับชื่อ - นามสกุลหน่วยงาน
1นางพีรภา  จินดาวงษ์รพ.สต.โคกโพน
2นายฐาปกรณ์  พลอยพันธ์รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอิง
3นายสมัย  จำปารพ.สต.บ้านจะกง
4นางภัทราวดี  ประมวลรพ.สต.บ้านใจดี
5นายเสมือน  อายุวงษ์รพ.สต.บ้านกันจาน
6นางสาวอนัญญา  พันธ์ทองรพ.สต.บ้านอาวอย
7นางสาวอัญญาพร  พิมูลชาตืรพ.สต.บ้านหนองคล้า
8นางอัมพลิกา  เสนาภักดิ์รพ.สต.บ้านขนุน
9นางสาวธิดากาญจน์  ศรีมงคลรพ.สต.บ้านปรือใหญ่
10นางผ่องศรี  อินทนนท์รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก
11นางสาวศิริกุล  บุญเครือรพ.สต.ทับทิมสยาม 06
12นางสาวอภิรดี  อินทรบุตรรพ.สต.บ้านหนองลุง
13นางสิริพร  ศรีอินทร์รพ.สต.สมบูรณ์
14นางณัฎฐา  ใชยมาศรพ.สต.หัวเสือ
15นายอิทธิกร  เรืองอมรวิวัฒน์รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
16นางสุทิศา  นิลเพชรรพ.สต.บ้านกวางขาว
17นางรุจิรา  อำพันธ์รพ.สต.บ้านคลองกลาง
18นางเพ็ญทิวา สารบุตรรพ.สต.โคกเพชร
19นางกฤษณา  พันธ์แก่นรพ.สต.บ้านปราสาท
20นางกันติชา  บุญล้อมรพ.สต.บ้านบ่อทอง
21นางสาวสายยนต์  แหวนเพ็ชรรพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น
22นางสาวสุจิตรา  ชาติตะคุรพ.สต.บ้านนาก๊อก
23นางอริยพร  บุญมารพ.สต.กฤษณา
24นางเขมจิรา  วิลาวรรณรพ.สต.วิทย์
25นางพัทยา  วันสุดลรพ.สต.บ้านตรอย
26นางรัชดาพร  สอนพูดรพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง
27นางสร้อยฟ้า  พรมงามรพ.สต.บ้านโนน
28นายสุเพียร  คำวงศ์สสอ.ขุขันธ์
29นายสมศักดิ์  ทวีพันธ์สสอ.ขุขันธ์
ที่มา :
ที่ ศก 0032.005/ว 1405 ลง 26 มี.ค. 2561 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมติดตามติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น/กองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องปี 2561
- ที่ สปสช.5.41/ว.160/2561ลง 19 มี.ค.2561 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมติดตามติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น/กองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องปี 2561

2. วาระจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  
 รพ.สต.ใดที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจประเมินคัดกรองสุขภาพ& LTC  ได้แก่
       - รายชื่อ
       - ภาพประกอบกิจกรรม และ
       - ตารางการจัดกิจกรรม 
   ให้เร่งรัดดำเนินการส่งที่ห้องทำงาน คุณสมจันทร์ บัวเขียว  สำหรับรพ.สต.ใด ที่ยังไม่ได้รับเอกสารที่ส่งการบ้านก็ให้ไปรับได้ที่ห้องทำงานของคุณสมจันทร์บัวเขียวเช่นกัน ครับ