"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket Asean Trade Fair 2018)" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมชิมสวนทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ...ครับ

"ทุเรียนภูเขาไฟ ศรีษะเกษ เป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม คัดพิเศษ หอมอ่อนๆ กรอบนอก นุ่มใน"สำหรับ"เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket Asean Trade Fair 2018)" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขอบคุณที่มา :
- ข่าวสด,18 พ.ค. 2561.ที่ลิงก์ https://www.khaosod.co.th/clips/news_1104062
- เพจทัวร์ทริปทั่วแดน,18 พ.ต. 2561. ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/tourtriptourdan/videos/2138082486421031/
จำนวนสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. คลิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์


  ทำเนียบกรรมการ คลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก
ระเบียบ/ข้อบังคับสมาคม คลิก
วาระการประชุม คลิก
ทะเบียนสมาชิก คลิก
ติดต่อสมาคม คลิก
 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ อสม.ขุขันธ์ ปี 2563 คลิกดาวน์โหลด

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้อนุญาตและแจ้งผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม...

    1.1 ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

ไฟล์นำเสนอ&เอกสารการประชุมฯ https://drive.google.com/drive/folders/10j5JBdxaieepImUjdCVidI-UgQq5B-1J?usp=sharing


  1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager ,  Care giver และการใช้งานโปรแกรม Care plan เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรมแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับอำเภอ จังหวัด และ care Manager ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ LTC เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจิตตสปาสาม  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ศูนย์อนามัยเขต10 http://ltc.anamai.moph.go.th/ 

 Long Term Care สปสช. http://ltc.nhso.go.th
                        <<>>
การใช้โปรแกรมลงทะเบียนผสอ-ปี 2561 Long Term Care สปสช.
https://drive.google.com/file/d/17pdvk5RTFm361iYtrSInviEJApScngVQ/view?usp=sharing

  (1) เอกสารแนวทางการใช้งานระบบจัดทำ Care plan https://drive.google.com/file/d/1ny-d-2_7MIBdfvSNb93N-DCK6gHk6-Ir/view?usp=sharing

  (2) แนวทางการขึ้นทะเบียน-CM-CG-สำหรับ-CM  https://drive.google.com/file/d/1y5S48fkmcqfuq9QeAHlL-Wy5izvUC95r/view?usp=sharing


ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1675 ลง 11 เม.ย. 2561 เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม  การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager ,  Care giver และการใช้งานโปรแกรม Care plan

2. วาระจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  
 รพ.สต.ใดที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจประเมินคัดกรองสุขภาพ& LTC  ได้แก่
       - รายชื่อ
       - ภาพประกอบกิจกรรม และ
       - ตารางการจัดกิจกรรม 

   ให้เร่งรัดดำเนินการส่งที่ห้องทำงาน คุณสมจันทร์ บัวเขียว  สำหรับรพ.สต.ใด ที่ยังไม่ได้รับเอกสารที่ส่งการบ้านก็ให้ไปรับได้ที่ห้องทำงานของคุณสมจันทร์บัวเขียวเช่นกัน ครับ