"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่เตรียมข้อมูลรับRanking กับ อ.สุเพียร 1/2560


การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
กรอกแบบรายงาน LTC กระทรวงกรอกส่งทุกเดือน(เฉพาะตำบลLTC59+60) คลิกกรอก ตรวจสอบรายงาน
OK รายงานสถานการณ์สุขภาพและการพัฒนา Setting ผู้สูงอายุ (ส่งภายใน 28 ก.พ. 2560 / 31 กรกฎาคม 2560) คลิกกรอกและตรวจสอบรายงาน

OK  ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ เร่งรัดสำรวจข้อมูล CCTV ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เพื่อให้การบันทึกข้อมูล CCTV ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ แล้วเสร็จทันตามกำหนด ...ภายในวันนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยให้เข้าไปบันทึกข้อมุลการสำรวจฯที่  http://122.155.197.36 (u: SSK002 p: Ssk@756ssk) แล้วCaptureภาพการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมLineส่งตรงให้ อ.สุเพียร คำวงศ์ หากมีปัญหาสอบถามได้ผ่านทางไลน์ได้เลย ครับ
           <<< 03348  49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>>

OK
 งานไอที สสจ.ศรีสะเกษ (วีระวุธ เพ็งชัย)​ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานไอที รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลCCTVเพิ่มเติมจากเดิมที่เรากรอกให้กระทรวงฯไปแล้ว แต่ สสจ.ศรีสะเกษ ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในตอนนี้ จึงขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเร่งรัดกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของ สสจ.ศรีสะเกษ ด้วยครับ กรอกผ่านโทรศัพท์ภายในวันนี้เลย นะครับ


>>>ตรวจสอบที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexv2ZEhb_QJIeAV3kf7QYjwRQ5DrZUfPPYCAfqJIsRpVbvIQ/viewanalytics

 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
สสอ.ขุขันธ์              # 56 ปรือใหญ่                  # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์           # 57 ปรือคันตะวันออก    67 บ่อทอง
48 โคกโพน             58 ทับทิมฯ 06              68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง     # 59 หนองลุง                  69 นาก๊อก
# 50 จะกง                  # 60 สมบูรณ์                    70 กฤษณา
51 ใจดี                    # 61 หัวเสือ                     # 71 วิทย์
52 กันจาน               # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก    # 72 ตรอย
53 อาวอย               # 63 กวางขาว                # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า         # 64 คลองกลาง              # 74 โนน
55 ขนุน                 65 โคกเพชร  


OK  ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาเรื่อง การจัดการมุลฝอยติดเชื้อ และปัจจัยที่มีผลต่อการปกิบัติด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จังหวัดศรีสะเกษ  ส่งให้ อ.สุเพียร หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมส่ง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป ...ขอขอบคุณ รพ.สต.ที่ส่งแล้วทุกแห่ง


  ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทฯ ปีงบฯ2560 คลิกที่นี่ 
หมายเหตุ - หนังสือสสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ส่งภายใน23-2/2560นี้   คลิกที่นี่ 
OK กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ คลิกที่นี่
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 ล่าสุด คลิก


 แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์  คลิกที่นี่ดูหน้าตาแบบฟอร์ม  จนท.ผู้รับผิดชอบคลิกที่นี่ดูผลการประเมินฯ 


OK ตัวชี้วัดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (Ranking) 1/2560  คลิก  

OK ตัวชี้วัดงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (Ranking) 1/2560  คลิก  และแจ้งด่วนจากคุณ โสพิณ พิมเทพา ผู้รับผิดชอบงานฯสสจ.ศก. คลิก


OK # ดาวน์โหลดแบบประเมินในsetting งานผู้สูงอายุ (เกณฑ์ประเมินตำบล LTC , แบบประเมินชมรมผู้สูงอายุ ,แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ2560) คลิก

วาระฯ คร. อ.ขุขันธ์ 3 ก.พ.2560

ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ครั้งที่  1/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

********** ¯ ***********


1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 - 15  มกราคม  2560  พบผูปวย  741  ราย  จาก
48 จังหวัด  คิดเปนอัตราปวย 1.13 ตอแสนประชากร อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1: 0.89 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ป (28.34 %) 10-14 ป (20.38 %) 25-34 ป (14.71 %) อาชีพ
สวนใหญ นักเรียนรอยละ 46.7 ไมทราบอาชีพ/ในปกครองรอยละ 18.2 รับจางรอยละ 17.7 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สงขลา (17.64 ตอแสนประชากร) ปตตานี(10.58
ตอแสนประชากร) นราธิวาส (10.27 ตอแสนประชากร) พัทลุง (8.24 ตอแสนประชากร) ภูเก็ต (4.44
ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 - 24  ม.. 2560 พบผูปวยจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย        คิดเป็นอัตราป่วย  0.89  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นลำดับที่  21 ของจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.17 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24  ปี  (5.00 ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี  (4 ราย), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี  (2 ราย), กลุ่มอายุ 25 - 34  ปี (1  ราย) และกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป (1  ราย)
อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียนจำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  8  ราย รองลงมาคือ เกษตร  (1  ราย) , ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง (1  ราย) , อื่นๆ (1  ราย) และนักบวช (1  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อำเภอเบญจลักษ์อัตราป่วย  2.73  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอพยุห์ (2.62  ต่อแสนประชากร), อำเภอน้ำเกลี้ยง (2.4 ต่อแสนประชากร) , อำเภอเมือง  (2.1  ต่อแสนประชากร) และอำเภอไพรบึง  (2.09  ต่อแสนประชากร)
โรคไข้เลือดออกเกิดได้ตลอดทั้งปี  จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 
เน้นการกำจัดหรือลดภาชนะต่างๆ ที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอความร่วมมือผู้บริหารงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่  รวมทั้งประชาชน ร่วมมือกัน ดูแลสภาพแวดล้อม และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ลดค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน  หมู่บ้าน ชุมชน ทำให้ วัด โรงเรียน
และหน่วยงานปลอดลูกน้ำยุงลาย และขอขอบคุณ    ทุกท่านที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด

           2. โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์  H7N9
สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9  ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 องค์การอนามัยโลก รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กรมอนามัยของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และวันที่ 12 มกราคม 2560 กรมอนามัย
เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9  เพิ่มอีก 2 ราย  รวมแล้วผู้ป่วยทั้งสิ้น 918 ราย เสียชีวิต 322 ราย
ยังไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศไทย  แต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีน  ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเพื่อการค้าหรือกิจกรรมอื่นๆ จำนวนมาก อาจมีการติดเชื้อจากสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งติดเชื้อในประเทศที่พบการระบาดมายังประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆได้
ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านผู้บริหารงานสาธารณสุขได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทำการเฝ้าระวังสัตว์ปีกหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่อาจลักลอบนำเข้าหรือส่งออกบริเวณด่านช่องทางติดต่อระหว่างประเทศ  ตลอดจนแนะนำประชาชนให้ทราบถึงการพบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9  ในต่างประเทศ  แต่ยังมีโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์อื่นที่พบในประเทศไทย  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หรือการเลี้ยงไก่ชนโดยมีองค์ความรู้สามารถป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้

3. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
ประเทศไทย ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 - 23  ม.. 2560 พบผูปวย 2296 ราย  จาก
71 จังหวัด  คิดเปนอัตราปวย 3.51 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง
1: 0.79 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ป (26.87 %) 2 ป (23.74 %) 3 ป (18.07 %)
อาชีพสวนใหญ ไมทราบอาชีพ/ในปกครองรอยละ 87.6 นักเรียนรอยละ 9.6 อื่นๆรอยละ 1.8 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสน ประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ สุราษฎรธานี(13.03 ตอแสนประชากร) ยโสธร (11.48
ตอแสนประชากร) เชียงราย (11.26 ตอแสน  ประชากร) ลําปาง (9.96 ตอแสนประชากร) ภูเก็ต (9.41
ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแต่วันที่  1 – 24  ม.. 2560  พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 106 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 7.27 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.72 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  0 - 4  ปี  (95  ราย)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ    5 - 9  ปี (11 ราย) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  90  ราย  รองลงมาคือ   อื่นๆ (9  ราย)
, นักเรียน (6  ราย) อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ อำเภอเมืองจันทร์ อัตราป่วย  50.3  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอห้วยทับทัน (33.62  ต่อแสนประชากร), อำเภอกันทรารมย์  (27.53  ต่อแสนประชากร),อำเภอ
ปรางค์กู่  (13.2  ต่อแสนประชากร) และอำเภอน้ำเกลี้ยง  (12.02  ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในช่วงต้นฤดูหนาวจะพบผู้ป่วยมากขึ้น  ควรดำเนินการให้เกิดความร่วมมือของครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองในการคัดกรองอาการเด็กหากมีอาการป่วยหรือสงสัย ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเน้นความสะอาด และการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. โรคเลปโตสไปโรซีส
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรคตั้งแตวันที่ 1 - 22 ม.. 60 พบผูปวย 72 ราย จาก 21 จังหวัด      คิดเปน อัตราปวย 0.11 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1: 0.38 กลุมอายุ  
ที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 35-44 ป (29.17 %) 45-54 ป (20.83 %) 25-34 ป (16.67 %) จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ พัทลุง (1.73 ตอแสนประชากร) ศรีสะเกษ (1.30
ตอแสนประชากร) สุราษฎรธานี(0.58 ตอแสนประชากร) ระนอง (0.55 ตอแสนประชากร) มหาสารคาม   (0.52 ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรคตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2560  ถึงวันที่  25  มกราคม  2560
พบผู้ป่วยนับตั้งแต่วันที่  1 – 24.. 60 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   1.51  ต่อแสนประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.07 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  4.55 เป็นลำดับที่  2 ของจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดในระดับประเทศ อัตราส่วนเพศชายต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 3.40 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 35 - 44  ปี  (7  ราย)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ   45 - 54  ปี  (4  ราย) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตร  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  19  ราย  รองลงมาคือ   ข้าราชการ (1  ราย) , นักเรียน (1  ราย) , ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  (1  ราย) อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  อำเภอขุนหาญอัตราป่วย  8.56  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอไพรบึง  (6.26  ต่อแสนประชากร) , อำเภอปรางค์กู่  (5.87  ต่อแสนประชากร) , อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  (4.17  ต่อแสนประชากร) และอำเภอภูสิงห์  (2.08  ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่อาชีพเกษตรกรรม และมีอายุอยู่ในวัยทำงาน 
ช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมไปสัมผัสเชื้อก่อโรคได้ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติ โดยเฉพาะอาชีพเหมาสูบสระเพื่อจับปลาไปขาย  เป็นอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในช่วงนี้  จึงขอให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้จัดทำทะเบียนผู้มีอาชีพนี้และดำเนินการให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง หากมีอาการป่วยให้รีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วยบริการด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขใกล้บ้าน  เพื่อให้การรักษาอย่างรวดเร็วลดความรุนแรงของโรคได้ ในกลุ่มประชาชนทั่วไปเน้นการให้ความรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ลดการติดเชื้อโรค หากสัมผัสหรือลงแหล่งน้ำ ขึ้นมาต้องรีบอาบน้ำฟอกสบู่ร่างกายให้สะอาด  ที่สำคัญอาบน้ำที่สะอาดด้วยจะเป็นการลดการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          
5. งานระบาดวิทยา   
5.1 เฝ้าระวังรายงาน 506
          นับตั้งแต่ 1 –25 มกราคม  2560  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก  ได้แก่
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคอุจจาระร่วง ปอดบวม ตาแดง อาหารเป็นพิษ
STD(Sexually  Transmitted Diseases)   ไข้หวัดใหญ่  ไข้เลือดออก  สุกใสและมือเท้าปาก  ตามลำดับ  การส่งรายงาน 506 ในเดือน  มกราคม 2560 (รายละเอียดตามภาคผนวก)

          5.2  ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค
 มีผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค  ตามหลักเกณฑ์ของสำนักระบาดวิทยา  ข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อโปรแกรม R506  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มกราคม 2560  มีผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคจำนวนทั้งสิ้น  47 ราย ใน 14  อำเภอ มี 4 โรค 5 รหัสโรค ในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ รง. 506 ที่ต้องสอบสวนโรคมากที่สุดคือ leptospirosis จำนวน  22  ราย รองลงมาคือ  ไข้เลือดออก  จำนวน 13 ราย จำแนกเป็น Dengue fever  จำนวน  11 ราย   DHF  จำนวน  2  ราย  ไข้สมองอักเสบ  จำนวน 8 ราย   และมาลาเรีย  จำนวน 4 ราย 
ดังนั้นขอให้ SRRT  แต่ละอำเภอร่วมกับพื้นที่ในการดำเนินการควบคุมโรคพร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนโรคและเขียนรายงานสอบสวนโรคส่งสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ร่วมกับการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานต่อไป  (เอกสารรายชื่อผู้ป่วยต้องสอบสวนโรค ส่งไปที่อีเมล์เครือข่าย SRRT ระดับอำเภอทุกอำเภอ)  รายละเอียดตามตารางที่
ตารางที่  จำนวนผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรคตามเกณฑ์การสอบสวนโรคของสำนักระบาดวิทยา  ปี 2559  พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามอำเภอและโรคที่ต้องสอบสวน ประจำเดือน  ธันวาคม  
(1 – 24 มกราคม 2560)   

อำเภอ
ไข้เลือดออก
ไข้สมองอักเสบ
มาลาเรีย
Leptospirosis
รวม
DHF
DF

เมือง
3
1

1
5
ยางชุมน้อย
กันทรารมย์
1


1
กันทรลักษ์
2
1
1
1
1
6
ขุขันธ์
1
1

2
4
ไพรบึง
1


3
4
ปรางค์กู่
2

4
6
ขุนหาญ
1

1
8
10
ราษีไศล
11
อุทุมพรพิสัย
1

1
2
บึงบูรพ์
ห้วยทับทัน
โนนคูณ
ศรีรัตนะ
น้ำเกลี้ยง
11
วังหิน
ภูสิงห์

2
1
3
เมืองจันทร์
เบญจลักษ์
11
พยุห์
1
1


2
โพธิ์ศรีสุวรรณ


1
1
ศิลาลาด
รวม
2
11
8
4
22
47

หมายเหตุ  1.ข้อมูลจาก  รายงาน 506  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
              2.จังหวัดจะสรุปและติดตามการส่งรายงานสอบสวนโรคให้ในเดือนถัดไป และใช้เป็นผลงานในการ 
                ประเมิน Ranking โดยจะประเมินผลต่อเนื่องทุกเดือน  ตลอดระยะเวลา 12 เดือน


           6. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

 สำนักระบาดวิทยาทำการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  โดยการรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้หวัดจากโรงพยาบาลทุกแห่งรายวัน  จากการรายงาน  จังหวัดศรีสะเกษ  สถานการณ์ในภาพรวมพบว่าสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ (ILI: Influenza Like  Illness) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยจังหวัดศรีสะเกษมีสัดส่วนผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสัดส่วน ระหว่าง
ร้อยละ 5-10 ในสัปดาห์ที่
1-3 สถานพยาบาลโดยส่วนใหญ่บันทึกรายงานเข้าระบบ  ที่บันทึกรายงานได้ครบถ้วนทุกหน่วยบริการ  (ตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 14.30 .)