"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนธันวาคม 2556

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม​และอาชีวอนามัย
1.
ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ "สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ"(บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ในระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556
     บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์  ได้ดำเนินการส่งรายงานโครงการรณรงค์ ฯดังกล่าวให้ สสจ.ศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

      สำหรับลิงก์เพื่อเข้าดูเพื่อร่วมภูมิใจในการรณรงค์ฯและทำความดีร่วมกัน ตามไปดูที่...
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dHNZTDk3bzdJcXh4dm9lT1ZGbmZ6WkE&usp=sharing

งานดูแลผู้พิการ
1. ตามที่...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  สำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสำรวจความต้องการแขนขาเทียม ตามแบบฟอร์มที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อ สสอ.ขุขันธ์ จะได้ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
(อีเมล์ iaun@hotmail.com) ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ก่อนเที่ยง นะครับ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGt1LTFSelNweGtZRDNvemhuMzFtbFE&usp=sharing
หมายเหตุ
*** สาเหตุการตัดให้ระบุใหม่ทั้งหมดว่าที่ตัดขาเกิดจากสาเหตุอะไร ? (อุบัติเหตุ ,โรค/พยาธิสภาพอะไรถึงต้องตัด เป็นต้น)


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จากผู้รับผิดชองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ ...แจ้งเพื่อทราบ...งบค่าจ้างติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงสายใยแก้วนำแสง นี้ ถูกจัดสรรตามในหนังสือที่ ศก 0032.005/ว 4357 ลง 11 ต.ค. 2556 เรื่อง แจ้งโอนเงิน UC ประจำเดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 4   ในข้อ1 แบ่งเป็น 2ส่วน คือ
   1) ส่วนแรก เป็นการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตและเน็ตเวิร์คใน รพ.สต. งานไอทีฯ สสจ.ศก.แจ้งว่า"เพราะตอนแรกทำmou แล้ว ข้ามปีงานไม่เดิน CATเลยเสนอให้จ้าง Outsource เพื่อให้มีช่างเพิ่มอีกเป็น 2 ทีม โดยคุยกันไว้ทุกแห่ง เฉลี่ย 8500บาท โดยโอนตาม UC คิด UC ละ 5.xxบาท"
   2) ส่วนที่เหลือให้รพ.สต.ปรับปรุง person chronic
หมายเหตุ
*** เอกสารที่ส่งมาด้วยเพิ่มเติม หน้าที่ 2 , 3 และ 4


 
2. มีเวปฯ รพ.สต. แล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด
    สำหรับในรอบระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม - 3  ธันวาคม 2556 รพ.สต.ที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน และสมควรได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชู จำนวน 2 แห่ง คือ
  1) รพ.สต.จะกง ได้รับใบประกาศผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์ / เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  และให้เป็นปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 3  ธันวาคม 2556
  2) รพ.สต.โคกเพชร ได้รับใบประกาศการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์ / เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์
ให้เป็นปัจจุบัน สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นตัวอย่างทีดี ประจำปีงบประมาณ  2556

     และมีผู้เข้ารับการอบรมที่สมควรได้รับเกียรติบัตร 5 ท่าน คือ
       1) นางจันทรา บุญศักดิ์  (รพ.สต.จะกง)
       2)นายเชียรชัย  นอกไธสง  (รพ.สต.หนองคล้า)
       3)นายปริวัฒน์  กอสุระ  (รพ.สต.สมบูรณ์)
       4)นางสุพิทยา โมฆะศิริ  (รพ.สต.กฤษณา)
       5)นายธานินทร์  สัมพุทธานนท์  (รพ.สต.ตรอย)
      
       6)นายประกอบกิจ  ศิลาโชติ  (รพ.สต.โนน)
  
และใบประกาศวิทยากรในการอบรมฯ 1 ท่าน คือ
             นายสุเพียร  คำวงศ์ (สสอ.ขุขันธ์) 

หมายเหตุ-ขอเชิญบุคคลจาก รพ.สต.ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารับ ใบประกาศด้วย จะมอบ ณ ห้องประชุม รพ.สต.ใจดี...


   หมายเหตุ - เมื่อ รพ.สต.ของท่านมีกิจกรรม หรือได้ดำเนินโครงการต่าง ๆตามที่ได้ขออนุมัติดำเนินการไปแล้ว ขอให้เก็บภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์อัพโหลดภาพขึ้นไว้บนระบบออนไลน์เช่นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่าน , Facebook ,Drop Box ,Email.com เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลภาพมาใช้งาน หรือติดตามนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์คุณภาพการทำงานร่วมกัน

วีดีทัศน์งานพัฒนาองค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2557

“สานสัมพันธ์พี่น้องสาธารณสุขขุขันธ์ รัก ศรัทธา เชื่อมั่น
ร่วมกันสร้างพลังการทำงาน เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขขุขันธ์ให้เป็นหนึ่ง”อำนวยการสร้างโดย...ปิ่น  นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ภาพและตัดต่อ... สุเพียร  คำวงศ์ งานไอทีพัฒนา สสอ.ขุขันธ์

แผนที่

แผนที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ(GPS : 14.713519, 104.197560)

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนพฤศจิกายน 2556

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม​และอาชีวอนามัย
1. ด้วยงานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะจัดประชุมพัฒนาสุขภาพจิตวัยทำงาน ในวันที่ 8 พฤศจิกายยน 2556 ณ ห้องประชุมกิตติรังสี ร.พ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของ รพ.สต.ของท่านที่ได้ลงทะเบี่ยนเข้าร่วมประชุมแล้วตามรายชื่อในลิงก์ด้านล่างนี้  เข้าร่วมประชุมแห่งละ 1 ท่าน

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dEhVNzhTWmxEeFFDMmlCcy1taXRTM2c&usp=sharing
     สำหรับเนื้อหาการประชุม/อบรม  ประกอบด้วย
         1) ความสุขที่ชีวิตต้องการ ระดับและชนิดของความสุข (1ชั่วโมง)
         2) การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น      
         3) ความขัดแย้งและยุทธวิธีแก้ไขความขัดแย้ง      
         4) ศิลปะในการเจรจาต่อรองเพื่องาน       
         5) แนวคิดการสร้างสรรค์ที่ทำงานให้เป็นองค์กรแห่งความรักและความสุข      
         6) ธรรมะและธรรมะปฏิบัติส่งเสริมความสุขในการทำงาน

      *** วิทยากร ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ หนังสือสสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก. 0032.006/ว.4995 ลง 31 ต.ค. 2556 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1402053_598568470200015_2046147090_o.jpg


2. ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้จัดประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2556 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จำนวน 27 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสุขลักษณะของส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณสุข เป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร และนอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ในการประกวดครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 กลุ่ม คือ เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เท่านั้น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ 1.ด้านความสะอาด (Healthy) 2.ด้านความเพียงพอ (Accessibility) และ 3.ด้านความปลอดภัย (Safety) หรือเรียกชื่อย่อว่า “เกณฑ์ HAS” สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วม ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
          สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วม ปี 2556 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมฯ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

          และ รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกโพน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนุน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรอย อำเภอขุขันธ์ จังหวัดรีสะเกษ
http://kk03356.blogspot.com/  http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/  

พิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วม(HAS+GREEN+ASEAN) อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2556
เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุมใหญที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

         นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  สุดยอดทั้งส้วม สุดยอดทั้ง ผอ.รพ.สต. ครับ ...ดังนั้น อย่าลืมปรับปรุงส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ของท่านให้ได้ครบทั้ง 3 มิติ คือ HAS + GREEN + ASEAN และในโอกาสต่อไปท่าน หน.ปิ่น จะทำป้ายสัญลักษณ์ ในระยะ 100 เมตร ว่า รพ.สต.ของท่าน จะมีบริการหลัก 4 ด้าน มอบให้ด้วย ได้แก่ การรักษาพยาบาล + ส้วมสาธารณะที่สะอาด + นวดแผนไทย + เครื่องออกกำลังกาย อีกด้วย ...ถ้าจะพูดแบบภาษาอังกฤษให้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซี่ยนเข้าใจสั้นๆ คือ 3 D 4 S ก็คือ 3 Dimension (HAS+GREEN+ASEAN) 4 Services(Service Treatment +Service clean Public toilets +Service Thai Massage +Service Exercise place) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษให้ จนท.สาธารณสุขในสังกัดขอรหัสผ่านเข้าใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ ของ สสจ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้พัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้ข้อมูลในระบบได้ถึงระดับบุคคล ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้น 

    บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการส่งรายชื่อไปแล้ว 55 ท่าน ดังปรากฏชื่อแล้วในตารางรายชื่อด้านล่างนี้ ตามหลักฐานเอกสารในลิงก์นี้  https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1441367_599684560088406_1459457904_n.jpg 

รหัสสถานบริการ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
00294นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
03373นายวิชัย ย่อมมีผอ.รพ.สต.
03369นายสุธี จาตุมนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03372นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03364น.ส.นันท์นภัส ลีลานวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03358นายสุทธิรักษ์ จงราชนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03373นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ
03361นางจีรนันท์ ศรีบริบูรณ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03361นางมนัชญา สุขทองสาผอ.รพ.สต.
03361นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ
03361นางสำเนียง จันทราผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
03359นางสมนึก นิยมหาญนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03359นายอนุชา โพธิ์กระสังข์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
03362นายสมสนอง พันธ์จันทร์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
00294นายศรายุทธ สารภาพนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03365นายทวี ศิลารักษ์พยาบาลวิชาชีพ
03364นางสุกัญญา คำศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03360นายปริวัฒน์ กอสุระจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03371นายวินิจ มนทองนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
03350นายสมัย จำปาผอ.รพ.สต.
03349นายกฤษดา สอนพูดนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03354นางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพ
03355นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ผอ.รพ.สต.
03364นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพ
03356นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพ
03354นายเชียรชัย นอกไธสงนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03374นางดรุณี สารศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03358นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพ
03353นางสุชาดา รัศมีพยาบาลวิชาชีพ
03374นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพ
03370นางสุพิทยา โมฆะศิรินวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03356นางจันทรา มะลิพันธ์จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03353นางสาวกานดา ดวงมณีนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
03353นายยุทธชัย ต้นเกตุผอ.รพ.สต.
03374สุวรรณี ชัยพงษ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03367นางวรรณิษา มิ่งขวัญพยาบาลวิชาชีพ
03357นายสรัล ศรีชำนาญชาญชัยนักการแพทย์แผนไทย
03357นางสาวปณิตา ไชยาจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03365นางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03360นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพ
03368นายรณรงค์ ยกพลจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03368นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ
03354นางทองใบ บุสบกผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
03354นายศุภกฤต ยุทธเลิศจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
03358นางสาวศิริพร กัญญาโพะจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03369น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ
03370นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพ
03370นางวรรณภา บุญมาผอ.รพ.สต.
03373นางภัชราวรรณ สีหาพลผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
03348นายพนมกร อินทนนท์ผอ.รพ.สต.
03356นางถนอมศรี อินทนนท์ผอ.รพ.สต.
03367นางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03370นายโยธา กลางมณีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03357นางสิริลักษณ์ พูลเพิ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03350นางจันทรา บุญศักดิ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
กรอกรายชื่อเพิมเติมที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/11a-2HWgD6cuwKQ4HKlksXBc7Yh1xHEhyb6b8JdW9cW0/viewform

2. มีเวปฯ รพ.สต. แล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด 
   หมายเหตุ - เมื่อ รพ.สต.ของท่านมีกิจกรรม หรือได้ดำเนินโครงการต่าง ๆตามที่ได้ขออนุมัติดำเนินการไปแล้ว ขอให้เก็บภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์อัพโหลดภาพขึ้นไว้บนระบบออนไลน์เช่นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่าน , Facebook ,Drop Box ,Email.com เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลภาพมาใช้งาน หรือติดตามนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์คุณภาพการทำงานร่วมกัน 

3. ขอความร่วมมือทุกท่านในที่ประชุมตรวจสอบ และทบทวนกิจกรรมในปฏิทินสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556...ว่ามีกิจกรรมใดที่ยังไม่ได้ถูกระบุไว้ในปฏิทิน  และขอความร่วมมือผู้ที่ได้อบรมการใช้งานปฏิทินออนไลน์ร่วมกันแล้วช่วยกันระบุเพิ่มเติมเข้ามาด้วย 
 งานดูแลคนพิการ
1. คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตรฐานในกฏกระทรวง และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็นการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนต่อไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์PDF  
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    *** บันทึกความร่วมมือ(MOU)ของกระทรวงสาธารณสุข      
    *** นโยบายการดำเนินงานด้านคนพิการ    
    *** รายละเอียดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ   
งานดูแลผู้สูงอายุ
1.ขอย้ำแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557 >>>ดาวน์โหลด    เอกสารเพิ่มเติมจากพี่ สรัณรัตน์ สสจ.ศก.      
  1.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน  “ อำเภอสุขภาพดี  80  ปียังแจ๋ว” (ด้านผู้สูงอายุ)  ประกอบด้วย          
        1) ร้อยละ 30  ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
        
        2) มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์  อย่างน้อยร้อยละ  20
        3) มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน  อย่างน้อยร้อยละ  20

  1.2 องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2557     
        1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living : ADL )         2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ     
        3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน     
        4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข     
        5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล     
        6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)     
        7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

ภาพถ่ายส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ล่าสุด ณ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556

รพ.สต.ปรือใหญ่
รพ.สต.โคกเพชร
รพ.สต.สมบูรณ์
รพ.สต.ขนุน
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
รพ.สต.โคกโพน
รพ.สต.หัวเสือ
รพ.สต.อาวอย
รพ.สต.นิคมซอยกลาง
รพ.สต.หนองลุง
รพ.สต.บ่อทอง
รพ.สต.ปรือคัน
รพ.สต.โนน
รพ.สต.จะกง
รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.กันจาน
รพ.สต.ใจดี
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
รพ.สต.ตรอย
รพ.สต.วิทย์
รพ.สต.นาก๊อก
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
รพ.สต.หนองคล้า
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง
รพ.สต.กวางขาว
รพ.สต.กฤษณา
รพ.สต.ปราสาท (ไม่ส่ง)
หมายเหตุ
            หน.ปิ่น นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./จนท.รพ.สต.ที่รับผิดชอบงานส้วมสาธารณะ ของสถานีอนามัยทุกแห่ง ส่งภาพถ่ายส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ท่านล่าสุดให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายในก่อนเที่ยง(12.00 น.)ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยให้ส่งได้ 3 ลักษณะ
ดังนี้
            1. สร้างอัลบั้มภาพชื่อส้วมสาธารณะ รพ.สต.-วัน เดือน ปี พ.ศ.ที่ถ่ายภาพบนเฟสบุคแล้วส่งลิงก์แชร์มาให้ สสอ.ขุขันธ์ ที่กลุ่มทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ หรือ
            2. ซิปไฟล์ภาพทั้งหมดส่งผ่านทางเมล์มาที่ itkhukhan@gmail.com หรือผ่านทางช่องข้อความของเฟสบุคของ สุเพียร คำวงศ์ หรือ
            3. ดีที่สุดคือ นำเสนอภาพถ่ายบนเพจของเวปฯ รพ.สต.ของท่าน แล้วส่งลิงก์URL มาให้ สสอ.ขุขันธ์ทราบทางไลน์ เฟสบุคกลุ่มทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ นี้ หรือทางสไกพ์ก็ได้
หมายเหตุ-จำนวนไฟล์ไม่จำกัด แต่ขอให้อิงเกณฑ์ HAS ครับ