"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนธันวาคม 2556

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม​และอาชีวอนามัย
1.
ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ "สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ"(บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ในระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556
     บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์  ได้ดำเนินการส่งรายงานโครงการรณรงค์ ฯดังกล่าวให้ สสจ.ศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

      สำหรับลิงก์เพื่อเข้าดูเพื่อร่วมภูมิใจในการรณรงค์ฯและทำความดีร่วมกัน ตามไปดูที่...
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dHNZTDk3bzdJcXh4dm9lT1ZGbmZ6WkE&usp=sharing

งานดูแลผู้พิการ
1. ตามที่...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  สำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสำรวจความต้องการแขนขาเทียม ตามแบบฟอร์มที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อ สสอ.ขุขันธ์ จะได้ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
(อีเมล์ iaun@hotmail.com) ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ก่อนเที่ยง นะครับ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGt1LTFSelNweGtZRDNvemhuMzFtbFE&usp=sharing
หมายเหตุ
*** สาเหตุการตัดให้ระบุใหม่ทั้งหมดว่าที่ตัดขาเกิดจากสาเหตุอะไร ? (อุบัติเหตุ ,โรค/พยาธิสภาพอะไรถึงต้องตัด เป็นต้น)


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จากผู้รับผิดชองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ ...แจ้งเพื่อทราบ...งบค่าจ้างติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงสายใยแก้วนำแสง นี้ ถูกจัดสรรตามในหนังสือที่ ศก 0032.005/ว 4357 ลง 11 ต.ค. 2556 เรื่อง แจ้งโอนเงิน UC ประจำเดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 4   ในข้อ1 แบ่งเป็น 2ส่วน คือ
   1) ส่วนแรก เป็นการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตและเน็ตเวิร์คใน รพ.สต. งานไอทีฯ สสจ.ศก.แจ้งว่า"เพราะตอนแรกทำmou แล้ว ข้ามปีงานไม่เดิน CATเลยเสนอให้จ้าง Outsource เพื่อให้มีช่างเพิ่มอีกเป็น 2 ทีม โดยคุยกันไว้ทุกแห่ง เฉลี่ย 8500บาท โดยโอนตาม UC คิด UC ละ 5.xxบาท"
   2) ส่วนที่เหลือให้รพ.สต.ปรับปรุง person chronic
หมายเหตุ
*** เอกสารที่ส่งมาด้วยเพิ่มเติม หน้าที่ 2 , 3 และ 4


 
2. มีเวปฯ รพ.สต. แล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด
    สำหรับในรอบระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม - 3  ธันวาคม 2556 รพ.สต.ที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน และสมควรได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชู จำนวน 2 แห่ง คือ
  1) รพ.สต.จะกง ได้รับใบประกาศผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์ / เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  และให้เป็นปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 3  ธันวาคม 2556
  2) รพ.สต.โคกเพชร ได้รับใบประกาศการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์ / เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์
ให้เป็นปัจจุบัน สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นตัวอย่างทีดี ประจำปีงบประมาณ  2556

     และมีผู้เข้ารับการอบรมที่สมควรได้รับเกียรติบัตร 5 ท่าน คือ
       1) นางจันทรา บุญศักดิ์  (รพ.สต.จะกง)
       2)นายเชียรชัย  นอกไธสง  (รพ.สต.หนองคล้า)
       3)นายปริวัฒน์  กอสุระ  (รพ.สต.สมบูรณ์)
       4)นางสุพิทยา โมฆะศิริ  (รพ.สต.กฤษณา)
       5)นายธานินทร์  สัมพุทธานนท์  (รพ.สต.ตรอย)
      
       6)นายประกอบกิจ  ศิลาโชติ  (รพ.สต.โนน)
  
และใบประกาศวิทยากรในการอบรมฯ 1 ท่าน คือ
             นายสุเพียร  คำวงศ์ (สสอ.ขุขันธ์) 

หมายเหตุ-ขอเชิญบุคคลจาก รพ.สต.ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารับ ใบประกาศด้วย จะมอบ ณ ห้องประชุม รพ.สต.ใจดี...


   หมายเหตุ - เมื่อ รพ.สต.ของท่านมีกิจกรรม หรือได้ดำเนินโครงการต่าง ๆตามที่ได้ขออนุมัติดำเนินการไปแล้ว ขอให้เก็บภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์อัพโหลดภาพขึ้นไว้บนระบบออนไลน์เช่นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่าน , Facebook ,Drop Box ,Email.com เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลภาพมาใช้งาน หรือติดตามนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์คุณภาพการทำงานร่วมกัน