"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนมกราคม 2557

งานดูแลผู้พิการ
1. ตามที่...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  สำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสำรวจความต้องการแขนขาเทียม ตามแบบฟอร์มที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อ สสอ.ขุขันธ์ จะได้ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
(อีเมล์ iaun@hotmail.com) ภายใน วันที่ 7 มกราคม 2557 ก่อนเที่ยง นะครับ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGt1LTFSelNweGtZRDNvemhuMzFtbFE&usp=sharing
หมายเหตุ
*** สาเหตุการตัดให้ระบุใหม่ทั้งหมดว่าที่ตัดขาเกิดจากสาเหตุอะไร ? (อุบัติเหตุ ,โรค/พยาธิสภาพอะไรถึงต้องตัด เป็นต้น)

2. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนพิการขาขาดเพื่อให้คนพิการขาขาด ได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดตัวชี้วัดด้านคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด"คนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน ร้อยละ 100 กรมการแพทย์ โดยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ร่วมกับ สป.สช. และ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาระบบลงทะเบียนบุคคลพิการขาขาด โดยใช้ข้อมูลคนพิการภายใต้ข้อมูลและเวปไซต์ของ สป.สช. ด้วยระบบออนไลน์ ที่ "ระบบลงทะเบียนบุคคลพิการขาขาด" เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ
     ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานฯกำเนินการสำรวจข้อมูลคนพิการที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการขาขาด ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแบบสำรวจสถานการณ์อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการของคนพิการขาขาดในประเทศไทย ดาวน์โหลดที่ลิงก์ http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/201312091339212.pdf แล้วกรอกข้อมูลผลการสำรวจลงในแบบฟอร์ม ดังกล่าว ส่งไฟล์มาให้ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ขุขันธ์ภายใน 7 มกราคม 2556 ที่อีเมล์ itkhukhan@gmail.com หรือแนบไฟล์ผ่านมาทางช่องข้อความเฟสบุคที่ itkhukhan@facebook.com ให้จงได้
*** อย่าลืม...พิมพ์แบบสำรวจเก็บไว้เพื่อรับการนิเทศงานผู้พิการเข้าแฟ้มไว้ด้วยนะครับ****

หมายเหตุ
>>> เครื่องโน้ตบุค หรือคอมฯ เครื่องใดเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์เอกซ์พี และวินโดว์ 7 ใช้โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF ที่ชื่อว่า FoxitPhantomPDFV-2211103 ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งได้ที่ลิงก์ https://dl.dropboxusercontent.com/u/50326557/Foxit%20Phantom%20PDF%20Suite%20Ver%202.2.1.1103.rar

>>> เครื่องโน้ตบุค หรือคอมฯ เครื่องใดเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์ 8 ให้ใช้โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF ที่ชื่อว่า Foxit PhantomPDF Business 6.1.1.1025 ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งได้ที่ลิงก์ https://dl.dropboxusercontent.com/u/50326557/Foxit%20PhantomPDF%20Business%206.1.1.1025%2BCrack-SZ.rar

*** ถ้าทำไม่เป็นหรือไม่สะดวกก็ให้พิมพ์ฟอร์มฯออกมากรอกด้วยลายมือของท่าน แล้วสแกนส่งมาที่อีเมล์ itkhukhan@gmail.com หรือแนบไฟล์ผ่านมาทางช่องข้อความเฟสบุคที่ itkhukhan@facebook.com 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.สุทธิรักษ์ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 สำหรับของขวัญปีใหม่ แด่พี่น้องชาวสาธารณสุขขุขันธ์ ปี 2557 กับผลงานสุดยอดต้นปี 
"108ทะเบียน 2014" ดาวน์โหลด

2. จากผู้รับผิดชองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ ...แจ้งเพื่อทราบ...งบค่าจ้างติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงสายใยแก้วนำแสง นี้ ถูกจัดสรรตามในหนังสือที่ ศก 0032.005/ว 4357 ลง 11 ต.ค. 2556 เรื่อง แจ้งโอนเงิน UC ประจำเดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 4   ในข้อ1 แบ่งเป็น 2ส่วน คือ
   1) ส่วนแรก เป็นการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตและเน็ต เวิร์คใน รพ.สต. งานไอทีฯ สสจ.ศก.แจ้งว่า"เพราะตอนแรกทำmou แล้ว ข้ามปีงานไม่เดิน CATเลยเสนอให้จ้าง Outsource เพื่อให้มีช่างเพิ่มอีกเป็น 2 ทีม โดยคุยกันไว้ทุกแห่ง เฉลี่ย 8500บาท โดยโอนตาม UC คิด UC ละ 5.xxบาท"
   2) ส่วนที่เหลือให้รพ.สต.ปรับปรุง person chronic
หมายเหตุ
*** เอกสารที่ส่งมาด้วยเพิ่มเติม หน้าที่ 2 , 3 และ 4


 
3. มีเวปฯ รพ.สต. แล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดย เฉพาะในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด
    สำหรับในรอบระหว่างวันที่  4 ธันวาคม 2556 - 3  มกราคม 2557 รพ.สต.ที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน และสมควรได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชู เพิ่มเติม จำนวน 0 แห่ง
     และมีผู้เข้ารับการอบรมที่สมควรได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม จำนวน 0 ท่าน


   หมายเหตุ - เมื่อ รพ.สต.ของท่านมีกิจกรรม หรือได้ดำเนินโครงการต่าง ๆตามที่ได้ขออนุมัติดำเนินการไปแล้ว ขอให้เก็บภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์อัพโหลดภาพขึ้นไว้บนระบบออนไลน์เช่นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่าน , Facebook ,Drop Box ,Email.com เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลภาพมาใช้งาน หรือติดตามนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์คุณภาพการทำงานร่วมกัน