"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     1. ใช้มาตรการสาธารณสุข ขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ นำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติยิ่งขึ้น นิวนอร์มอลอัพเดทอย่างต่อเนื่อง     2. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้สาธารณสุขไทย เป็นเรื่องง่าย สะดวกเข้าถึงได้ อย่างรวดเร็ว     3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ (อสม.หมอประจำบ้าน หมออนามัย และหมอครอบครัว)     4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต. เป็นศูนย์กลางสาธารณสุขประจำตำบล "ชุมชนสุขภาพดี พึ่งตนเองได้"     5,​ พัฒนาและบูรณาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี     6,​ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการต่อยอด 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว ลดความยุ่งยาก ลดรายจ่ายของประชาชน 7, พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็ง รักษาทุกที่ ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษาที่รวดเร็ว ครอบคลุม ทุกพื้นที่ 8, พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 9, พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพประชาชนรูปแบบใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐาน และปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล
ร่วมสร้างบ้านสาธารณสุขไทย ประชาชนแข็งแรง
เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ทิศทางการพัฒนาสู่ระบบสุขภาพเข้มแข็ง โดย ดร.สาธิต ปิตุเตซะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1. สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 รองรับการเปิดประเทศ ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยยั่งยืน
- เร่งยกระดับมาตรการ COVID Free Setting
- ส่งเสริมให้คนไทยมีสมุดสุขภาพประจำตัวออนไลน์ (Health Book Online)
- การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อ Health literacy ของประชาชน
2. ยกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร กัญชา และภูมิปัญญาไทย - ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพให้มากขึ้น - เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจของประเทศ 3. สนับสนุน ดูแล และเพิ่มศักยภาพ อสม. เน้นทำงานจิตอาสา - เป็นหมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอ - อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 4. เสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 4.1 มุ่งสนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาโรค 4.1.1 COVID-19 - ศักยภาพการตรวจเชื้อไว้รัสก่อโรคโควิด 19 รองรับการเปิดประเทศ(ปัจจุปันมีศักยภาพไม่ต่ำกว่า 120,000 ตัวอย่าง/วัน) - เฝ้าระวังการกลายพันธุ์โควิด19 ในประเทศไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิกาค - จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ : จัดเก็บเชื้อโรค เชื้ออันตรายสูง สิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ 4.1.2 วัคซีน - ควบคุมคุณภาพวัคซีนโควิด19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน - ตรวจสอบคุณภาพกรณีเกิดปัญหาอาการไม่พึ่งประสงค์หรือมีความสงสัยในคุณภาพของวัคซีนโควิด19 หลังจำหน่าย - ช่วยพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย 4.1.3 Genomic Thailand เพื่อสนับสนุนการแพทย์แม่นยำ - ถอดรหัสพันธุกรรมในมนุษย์ - พัฒนาการตรวจโรคที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง หรือโรคที่หายากและมีความซับซ้อน 4.2. มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 4.2.1 กัญชาทางการแพทย์ - ตรวจปริมาณคัญชาในผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา เครื่องสำอาง และพืชสด - พัฒนากัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพิชกัญชา - พัฒนาห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพิษภัญชา - จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานกัญชาในตำหรับยาของประเทศไทย 4.2.2 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ - พัฒนาวิธีการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ (ยา/วัตถุเสพติด อาหาร) - ขยายการเปิดให้บริการเจาะเลือดที่หน่วยบริการเจาะเลือดให้ได้ 175 แห่ง - จับคู่กับ รพ.แม่ข่าย 28 ร.พ. กระจายครบ 13 เขตสุขภาพ - ยกระดับห้องปฏิบัติคารทดสอบ ตามมาตรฐาน OECD GLP 4.3 อสม. - พัฒนา อสม. ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน - เป็นพี่เลี้ยงสอนวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองแก่ประชาชน 5. พัฒนาบทบาทการกำกับดูแลด้านอาหารและยา เอื้อต่อการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายเน้นหนักในการกำกับดูแลด้านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
- เร่งพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน - Fast Track การนำเข้าและการอนุญาต - อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ 2. จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย Online
- ดำเนินการร่วมกับ e-Market Place เช่น Lazada/Shopee และSocial Media Line Facebook /Google
- เน้นจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยบูรณาการกับ ปคบ./กสทช./สคน. - นำเทคโนโลยีมาใช้เฝ้าระวัง(Media Intensive Watch) 3. ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา/กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา/กัญชง เช่น เครื่องสำอางผสม CBD - เพิ่มบัญชีพืช/ สมุนไพร ที่อนุญาตให้ใช้ (Positive List) 200 รายการเช่น ฟ้าทะลายโจร ยาเหลืองปิดสมุทร เป็นต้น - ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 4. พัฒนากระบวนการอนุมัติ/ อนุญาตให้รวดเร็ว ทันใจ โปร่งใส่ - พัฒนาบริการ อย.ให้รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประเทศไทยตามแนวทาง Ten for Ten และ Ease of doing business
- พัฒนาระบบให้บริการ e Service ครบวงจร - e-Submission/Auto-Permission - e-Review / e-Payment /Digital Signature
สุดท้ายฝากขอให้...สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพ
การขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง             - จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครื่อข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 3,000 ทีมเต็มพื้นที่ จังหวัดละ 1 อำเภอ             - ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 30 ล้านคน             - รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 2. เศรษฐกิจสุขภาพ             - สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศัคยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 3. สมุนไพร กัญชา กัญชง             - จำนวนมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5             - มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร์ในสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 4. สุขภาพดีวิถีใหม่             - ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80             - คนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน             - กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 90 5.COVID-19    - จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน 21 -28 วัน    - ประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร้อยละ 70    - อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ ต่ำกว่าร้อยละ 1.55 6. ระบบบริการก้าวหน้า     - ให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ (Cancer Anywhere)ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข่าถึงบรการฝาตัด เคมีบำบัด เร่งรัดรักษาภายใน 4 , 6 และ 6 สัปดาห์ เป็นร้อยละ 75, 75 และ 60 ตามลำดับ    - พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยโควิด และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลระดับ A,S, M1, M2 มี           - การพัฒนาศักยกาพรองรับผู้ป่วยโควิด แล:โรคตดเชื้อทางเดินหายใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
   - Innovative Healthcare Management : EMS (Environment, Modernization and Smart Service) 1) สถานบริการผ่านเกณฑ์การประเงินขั้นพื้นฐาน (the mนst) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) สถานบริการต้นแบบในการพัฒนาตามนโยบาย EMS ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับยั้นสูง (the best) อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม     - บูรณาการดูแลผู้สูงอายุ ครบด้าน BMTEC (Brain-Mental-Teeth-Eye & Ear-Cardio) 1) ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2) ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง และพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลนิกผู้สูงอายุ     - พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด่านสุขภาพจิต 8. ธรรมาภิบาล 8.1 ธรรมาภิบาล โปร่งใส 1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเงิน ITA ร้อยละ 92 2) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเงิน ITA ร้อยละ 92 8.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน - จังหวัดมีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 9. องค์กรแห่งความสุข Talent Management - บุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 2 ร้อยละ 80 - พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพงานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย - หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับจังหวัด เขตสุขภาพ สป.ส่วนกลาง และกรม อย่างน่อย ระดับละ 1 หน่วยงาน

การดำเนินงานระยะถัดไป นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสารารณสุข     - ดำเนินการ Agenda Function Area     - แผนขับเคลื่อนนโยบาย - กำกับ ติดตาม ประเมินผล >> Performance Agreement >> ระบบตรวจราชการ
ที่มา : FACEBOOK LIVE วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 -12.00 น. กระทรวงสาธารณสุขถ่ายทอดสด การมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 https://www.facebook.com/fanmoph/videos/303139934622824