"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านดิจิตอลแพลทฟอร์ม ในผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ๕ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๐  

            เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายสุเพียร  คำวงศ์ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/PMอำเภอขุขันธ์ และนางสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ร.พ.ขุขันธ์/CM&PMอำเภอขุขันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านดิจิตอลแพลทฟอร์ม ในผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ๕ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๐  ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จัดโดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี รายละเอียดการประชุมดังนี้ 

 เอกสารการประชุมแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 คลิก
 คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 คลิก

 ตัวชี้้วัดงานผู้สูงอายุ (Ranking) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่มา:
ที่ ศก ๐๐๒๓.๐๐๗/ว๕๙๐๒ ลว ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
- ที่ ศก ๐๔๓๒/๑๒๖๑ ลว ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง 
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ

2. สสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพฯ 

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่องขอเชิญอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ และ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๘๐ คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น รุ่น ละ ๙๐ คน

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ จำนวน ๑๔ คน ที่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นางกันติชา  บุญล้อม   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง  ตำบลปราสาท

๒. นางเขมจิรา  วิลาวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์  ตำบลลมศักดิ์

๓. นางสาวจันทนีย์  บุญขาว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  ตำบลปรือใหญ่

๔. นางณัฏฐา  ไชยมาศ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ  ตำบลหัวเสือ

๕. นางสาวธิดากาญจน์  ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่  ตำบลปรือใหญ่

๖. นางพัทยา  วันสุดล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ตำบลหนองฉลอง

๗. นางภัทราวดี  ประมวล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี  ตำบลใจดี

๘. นายรัฐธนินท์  บุญใส  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง  ตำบลจะกง

๙. นางสาวสายยนต์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  ตำบลสำโรงตาเจ็น

๑๐. นางสิริพร  ศรีอินทร์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์  ตำบลห้วยใต้

๑๑. นางสุทิศา  นิลเพชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ๐๖  ตำบลปรือใหญ่

๑๒. นายเสมือน  อายุวงษ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก  ตำบลห้วยสำราญ

๑๓. นางสาวอภิรดี  อินทรบุตร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง  ตำบลสะเดาใหญ่

๑๔. นางสาวอัญญาพร  พิมูลชาติ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า  ตำบลโสน

ที่มา :
-  ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๕๙๐๓ ลว ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)

ที่ ศก ๐๐๓๒/๑๒๖๐ ลว ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ

3. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์   โดย งานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ ขอส่งตัวผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver : CG) 

         ตามที่ งานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์  ได้จัดอบรมโครงการผลิตนักบริบาลผู้สูงายุ Care Giver : CG ประจำปี ๒๕๖๔ หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ    รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๗ คน      เพื่อตอบสนองนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ซึ่งมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

         ในการนี้  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์   โดย งานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์  ได้ดำเนินการฝึกอบรม Care Giver : CG ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เริ่มปฏิบัติงานการดูแล ผู้ที่มีภาวะพึงพิงในพื้นที่ตั้งแต่ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยด้านล่างนี้

ที่มา : ที่ ศก 0432/ว1304 ลว 28 ธ.ค. 2563  เรื่อง ขอส่งตัวผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver : CG)

4.สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง

        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเยี่ยมบ้านและการพยาบสลผู้ป่วยต่อเนื่อง เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม และมีระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ บริการได้คุณภาพ และมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินงานเยี่ยมบ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ บริการได้คุณภาพ และมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ 

         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตาม QR Ccde ท้ายหนังสือนี้

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว69 ลว 8 ม.ค. 2564  เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.งานประชาสังคมอำเภอขุขันธ์
         นายสุเพียร  คำวงศ์ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ และงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและประกาศเจตนารมณ์ของเวทีพลังบวร (บ้าน วัด ราชการและโรงเรียน) ในการแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ และ #การเสริมสร้างพลังเชิงบวกของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของคน 3 วัย เพื่อเมืองขุขันธ์  ร่วมกับ #เครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์ ร่วมกับ #อำเภอขุขันธ์ #คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) #คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ #สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรงดเหล้าอีสานใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3 และองค์กรเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ใน 4 พื้นที่ ดังนี้

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดตะเคียนช่างเหล็ก ประกอบด้วย 5ตำบล (จะกง กฤษณา ตะเคียน ลมศักดิ์ สะเดาใหญ่ )

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดโคกโพน ประกอบด้วย 6 ตำบล (โสน ห้วยเหนือ ห้วยสำราญ กันทรารมย์ ศรีสะอาด ปราสาท) 
     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดหัวเสือ ประกอบด้วย 5 ตำบล (โคกเพชร ใจดี ดองกำเม็ด หัวเสือ สำโรงตาเจ็น )
     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดปรือคัน ประกอบด้วย 6 ตำบล (ปรือใหญ่ นิคมพัฒนา ห้วยใต้ หนองฉลอง ตาอุด ศรีตระกูล)
ที่มา : ประชาสังคมขุขันธ์ Khukhan Civil Society. (2020). Facebook.com. https://www.facebook.com/KKCSNETWORK

2.งานข้อมูลพื้นฐานกลางสำหรับการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
        สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอัพเดทและเติมเต็มข้อมูลกลางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในภาพรวมอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
        ***ลิงก์ข้อมูลเข้าดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
คลิก
ที่มา : “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ”.2021. Khukhanph.com. 2021. http://www.khukhanph.com.

3.งานจัดการข้อมูลThaiQMและการเฝ้าระวังCovid19 จากฐานข้อมูลรายสถานบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
        - เพื่อโปรดทราบ
        - ข้อมูลผู้เดินทางกลับบ้าน อำเภอขุขันธ์ จากฐานข้อมูลThaiQM และจำนวนผู้ที่ยังอยู่ในการดูแลของทีม SRRTสถานบริการ/รพ.สต.ในการเฝ้าระวังCovid19 ถึง ณ วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ดังนี้

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. คปสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ งาน LTC อำเภอขุขันธ์ ของเรา
             ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ตำบล LTC ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563  โดยนายปอง  ปรือปรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติตำบล LTC ดีเด่นระดับเขตฯ จาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนาเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
ที่มา :
ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket , 24 พฤศจิกายน 2563.
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศก 0032/ว18109 ลว 11 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับโล นำเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุม
- ที่ ศก 0432/1218 ลว 11 พ.ย. 2563 เรื่อง 
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

2.  สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพฯ 
         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่องขอเชิญอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ และ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๘๐ คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น รุ่น ละ ๙๐ คน

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ จำนวน ๑๔ คน ดังนี้
๑. นางกันติชา  บุญล้อม   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง  ตำบลปราสาท
๒. นางเขมจิรา  วิลาวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์  ตำบลลมศักดิ์
๓. นางสาวจันทนีย์  บุญขาว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  ตำบลปรือใหญ่
๔. นางณัฏฐา  ไชยมาศ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ  ตำบลหัวเสือ
๕. นางสาวธิดากาญจน์  ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่  ตำบลปรือใหญ่
๖. นางพัทยา  วันสุดล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ตำบลหนองฉลอง
๗. นางภัทราวดี  ประมวล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี  ตำบลใจดี
๘. นายรัฐธนินท์  บุญใส  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง  ตำบลจะกง
๙. นางสาวสายยนต์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  ตำบลสำโรงตาเจ็น
๑๐. นางสิริพร  ศรีอินทร์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์  ตำบลห้วยใต้
๑๑. นางสุทิศา  นิลเพชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ๐๖  ตำบลปรือใหญ่
๑๒. นายเสมือน  อายุวงษ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก  ตำบลห้วยสำราญ
๑๓. นางสาวอภิรดี  อินทรบุตร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง  ตำบลสะเดาใหญ่
๑๔. นางสาวอัญญาพร  พิมูลชาติ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า  ตำบลโสน
        เข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี และเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ จากงบประมาณต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา :
-  
ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๕๙๐๓ ลว ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
- ที่ ศก ๐๐๓๒/๑๒๖๐ ลว ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ

3. แจ้ง อปท.และรพ.สต.ที่เกี่ยวข้องให้เร่งการดำเนินงาน Long Term Care ประจำปี ๒๕๖๓
         ด้วย การดำเนินงาน Long Term Care ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ยังมีพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้ขับเคลื่อนการนำเสนอ Care Plan ประจำปี ๒๕๖๓ ครอบคลุมทุก อปท. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๕ แห่ง เพื่อให้การดำเนินงาน Long Term Care เกิดความครอบคลุม และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ 
         ในการนี้ จึงขอเรียนท่านให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินงาน Long Term Care ในพื้นที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งส่งมาด้วย
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ที่มา :ที่ ศก 0027.305.10/152 ลว 26 พ.ย. 2563 เรื่อง ติดตามงานLong Term Care ปี 2563

4. สปสช. แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม LTC ปีงบประมาณ 2564
           สปสช.เขต 10  แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม LTC ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับประกําศฯการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพิ่มประสิทธิภําพกํารบริหารจัดการงบประมาณ และกํารกำกับติดตามการดูและระยะยําวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
           คปสอ.ขุขันธ์ ขอเรียน
แจ้งผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ./รพ.สต./อปท. เพื่อทราบ

           เนื่องจากในขณะนี้ โปรแกรม LTC สปสช.ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 เมนู ได้แก่
            1. เมนูนำเข้าโครงการ ทั้งใหม่ และย้อนหลัง ซึ่งกำลังปรับให้มีช่องลงย้อนหลังได้อีกช่องต่างหาก (ไม่จำกัดเวลา) แยกจากการนำเข้าใหม่ของปี 2564
            2. เมนูบันทึก ADL ทั้งย้อนหลัง และปัจจุบัน
          การลงทะเบียนรายใหม่ ตรวจสอบ ค้นหารายชื่อ สามารถดำเนินการได้ แต่ ต้องใส่เงื่อนไข วันที่ลงทะเบียน(นับจากวันใดถึงวันใด) หรือวันที่เริ่มต้นข้อตกลง ถึงวันสิ้นสุดข้อตกลง ต้องใส่ห้วงเวลาที่จะดูแล้วค้นหารายชื่อ  ปรากฏหน่วยบริการเราจึงจะปรากฏ


ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง
การปรับปรุงโปรแกรม LTC ปี 2564 คลิก
สไลด์ชี้แจงUC_LTC(อัพเดท17พ.ย.2563) คลิก

ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM LTC เขต10 , 17 - 26 พฤศจิกายน 2563.

5. คปสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ที่ได้แจ้งยอดอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ(Care Giver)เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมโครงการผลิตนักบริบาลผู้สูงายุ Care CG หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ประจำปี ๒๔๖๔ 

            ด้วย เครือข่าย คปสอ.ขุขันธ์ จะจัดอบรมโครงการผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ประจำปี ๒๔๖๔ วัตถุประสงค์เพื่อทดแทน Care Giver กรณีร่วมจัดบริการอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น และเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอในการจัดบริการในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากการสนับสนุนงบค่าบริการด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒ โดยจะดำเนินการอบรมตามหลักสูตรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ สำหรับภาคภาคปฏิบัติ/ฝึกงานที่ รพ.สต.ในพื้นที่ขอCare Giver 

            ในการนี้ จึงขอให้ท่านผอ.รพ.สต./จนท.CMประจำ รพ.สต.แจ้ง รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมผ่านทางไลน์กลุ่มงานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ และส่งผู้เข้าอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๒๗.๓๐๕.๑๐/๑๕๙ ลว ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายอบรม (Care Giver : CG) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง 

6.มรภ.มหาสารคาม ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการกลยุทธและเทคนิคขั้นสูง สำหรับวิทยากรกระบวนการในการนำเกมส์สันทนาการและแอโรบิกเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564

           ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการกลยุทธและเทคนิคขั้นสูง สำหรับวิทยากรกระบวนการในการนำเกมส์สันทนาการ และแอโรบิกเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนันทนาการขั้นสูงแก่ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการปรับตัวเข้าสังคมของผู้สูงอายุเกิดพลังเครือข่ายในการสรรค์สร้างสังคมชุมชนโดยนำองค์ความรู้และทักษะไป พัฒนาผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะด้านนันทนาการขั้นสูง และสามารถใช้สื่อกิจกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาเป็นอุปกรณ์ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนต่อไป การจัดกิจกรรมตามโครงการมีทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้

           รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
           รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง
            รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร
            รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
            รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
            รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี

          สำหรับท่าน และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) การเข้าร่วม โครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้โครงการจะรับผิดชอบอาหาร กลางวันผู้เข้าอบรมในระหว่างวันอบรม สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชำระเงินมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ อว0619.07/6590 ลว 12 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกลยุทธและเทคนิคขั้นสูง สำหรับวิทยากรกระบวนการในการนำเกมส์สันทนาการ และแอโรบิกเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์ 
        ด้วย มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ แก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีกำหนดการดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


       ในการนี้   สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์   จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการตามสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ ของท่านที่ประสบกับสภาวะปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้  เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งมาที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อสรุปรายงานรวมรวมข้อมูล ส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สสจ.ศรีสะเกษ   ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

                กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0432/1146 ลว 21 ต.ค. 2563 เรื่อง โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        

ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. ขอเชิญบุคคลากรผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
          จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๒/ว๒๑๘๖๔ ลงวันที่    พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Govemment Data Center and Cloud services : GDCC) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ (งานสารบรรณ) waw.ssko.moph.go.th
ที่มา : หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๒/ว๑๘๔๒๘ ลว ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ 

เรื่องประชุมร่วมกับ สสอ.ขุขันธ์ โดย นางชื่นจิต ชาญจิตร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ร.พ.ขุขันธ์ โดยมีขอบเขตของงานดังนี้

1.งานคลินิก ANC ให้บริการ วันจันทร์ อังคาร พุธ  
     จันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่
    
อังคาร คัดกรองดาวน์ซินโดรม
    วันพุธ ANC รายเก่าที่มีผลเลือด 

2.งานคลินิกสุขภาพเด็กดี WCC ให้บริการใน
    วันอังคาร แยกกิจกรรมเป็นอังคารที่ 1,3 และ 5 จัดบริการกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ พัฒนาการเด็ก
    อังคารที่ 2 และ 4 คลินิกสุขภาพเด็กดี เป็นฉีดวัคซีน
3.งานบริการผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยให้บริการที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ในวันพฤหัส

4.งานบริการคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นดูแลให้คำปรึกษาเพื่อฝังยาคุม case Unwanted preg สุขภาพอื่นๆ

5.ประชาสัมพันธ์แจ้งการอบรมฟื้นฟูการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี กลุ่มเป้าหมายน้องที่รับผิดชอบงาน วัคซีน รพ.สต.

กำหนดการจัดอบรมฟื้นฟู
การสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก ๐ - ๕ ปี 
กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ PCU รวม ๒๘ แห่ง 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โรงพยาบาลขุขันธ์ 
………………………………………………………………
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม
                                      - โดย พว.ชื่นจิต ชาญจิตร
                                         หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐น.   UPDATE แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
                                      โรคด้วยวัคซีนในเด็ก ปี ๒๕๖๔
                                      การให้วัคซีน MMR (ปรับใหม่) และ
                                      การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก
                                      - โดย แพทย์หญิงธัญญาพร นนทภา
                                         กุมารแพทย์
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น การประมาณการเบิกและการบริหาร
                                     จัดการวัคซีนเพื่อให้บริการ
                                      - โดย เภสัชกรนพพร สุทธิพันธ์ 
                                     เภสัชกรชำนาญการ
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. การเตรียมการให้บริการวัคซีน
                                     ทะเบียนวัคซีนการบันทึกข้อมูล
                                     และประมวนผลในโปรแกรม HDC
                                      - โดย พว.ทริกาญจน์ ยศวิจิตร
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                      - คุณกิตติศักดิ์ ถนอม
                                     พนักงานคอมพิวเตอร์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐น. สรุปผล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เวลา ๑๖.๓๐ น.              ปิดการประชุม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.

งานในความรับผิดชอบ ของธนากฤต ยุธธเลิศ

กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 3เรื่อง คลิก

กิจกรรมสมรรถนะงานแพทย์แผนไทย 2564  คลิก


วาระการประชุม(อ.ธนากฤต) ปีงบฯ2564

# เดือนตุลาคม 2563# เดือนกุมภาพันธ์ 2564# เดือนมิถุนายน 2564
# เดือนพฤศจิกายน 2563# เดือนมีนาคม 2564​​​# เดือนกรกฎาคม 2564
# เดือนธันวาคม 2563# เดือนเมษายน 2564# เดือนสิงหาคม 2564
# เดือนมกราคม 2564# เดือนพฤษภาคม 2564# เดือนกันยายน 2564


 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด(25631027) คลิก

 คำร้องขอพักชำระหนี้สหกรณ์สามัญ(25631027) คลิก

 คำร้องขอพักชำระหนี้สหกรณ์เงินกู้พิเศษ(25631027) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ของอำเภอขุขันธ์ ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

          ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละ ๒ คน พื้นที่อำเภอขุขันธ์ มีเป้าหมายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๔๖ คน โดยได้จัดให้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ การฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี Care Manager เป็นผู้กำกับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG : Community Care Giver)

        ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จึงขอขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ของอำเภอขุขันธ์ ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี
ที่มา :
ที่ ศก 0432/1146 ลว 16 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ
ที่ ศก 00032.007/ว5102 ลว 14 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภาคปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิก

2. อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ท่านท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ อปท./อบต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) แห่งละ ๒ คน และผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care : LTC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ,PM ,CM/ผู้รับผิดชอบงานLTCทุก รพ.สต.ที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงานฯ 

         ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละ ๒ คน พื้นที่อำเภอขุขันธ์ มีเป้าหมายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๔๖ คน โดยได้จัดให้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ การฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี Care Manager เป็นผู้กำกับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG : Community Care Giver) นั้น 

             เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อำเภอขุขันธ์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงาน
ขับเคลื่อน โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (รพ.ขุขันธ์แห่งเดิม) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจาก อปท./อบต.ทุกแห่งในอำเภอขุขันธ์ แห่งละ ๒ คน และผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care : LTC ของอบท./อบต.ทุกแห่ง  โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา  นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่คณะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมเสริมพลังในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชิดชัย  จารัตน์ ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ , นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , PMอำเภอขุขันธ์  และCM/ผู้รับผิดชอบงานLTCทุก รพ.สต.   

         นอกจากนี้  คณะวิทยากรผู้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยง นำโดยนางสมจันทร์ บัวเขียว CMอำเภอขุขันธ์/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำคณะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) จำนวน 46 ราย รายงานตัวต่อท่านนายอำเภอขุขันธ์ , ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ , สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์และภาคีเครือข่าย/ผู้มีเกียรติในที่ประชุมฯ  ต่างพร้อมใจกันที่จะร่วมมือกันมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ให้ได้รับการบริการดูแลที่ครอบคลุม  และเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

        อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ของเราด้วยใจ💕 โดยเฉพาะการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) ซึ่งการทำงานนั้น อาจไม่มีความสำเร็จรูป หรือสมบูรณ์แบบ  แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา และสิ่งที่จะเกิดตามมาคือการพัฒนาในองค์กรภาคีเครือข่ายของเรา และที่สำคัญก็คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายการดูแลระยะยาว(Long Term Care : LTC)ของอำเภอขุขันธ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึง...โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง... 
สไลด์บรรยาย/ประชุมชี้แจง
เอกสารประกอบการอบรม
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๒๓.๙/ว๙๓๕ ลว ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
หมายเหตุ แจ้งผ่านกลุ่มLine LTCอำเภอขุขันธ์, 30 ตุลาคม 2563.

3.สรุปข้อมูลการดำเนินงานLTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คลิก 

4. แจ้งกำหนดปรับปรุงโปรแกรม LTC ของ สปสช.
CLOSED ปิดปรับปรุงโปรแกรมฯ ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย.63
OPEN เปิดใช้งานโปรแกรมฯในวันที่ 6 พ.ย.63
ที่มา : ไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์,25631026.

4. ขอบคุณทุก รพ.สต.​/​ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ได้แจ้งยอดความต้องการอบรมCGประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นฐานข้อมูลพร้อมรายงานยอดให้ สสจ.ศรีสะเกษ ในโอกาสต่อไป
ที่มา : ไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์,30 ตุลาคม 2563.

5.ทีมงานPM และCM อำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนงาน LTC ณ รพ.สต.กันจาน , รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง
      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานPM และCM อำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ รพ.สต.กันจาน , รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง ติดตามและขับเคลื่อนงาน LTC และ การให้บริการของCCGในพื้นที่ ทีมงานขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และCG/CCG จากรพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน สู้ๆ...นะครับ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์ 

        ด้วย มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ แก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีกำหนดการดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

       ในการนี้   สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์   จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการตามสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ ของท่านที่ประสบกับสภาวะปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้  เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งมาที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อสรุปรายงานรวมรวมข้อมูล ส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สสจ.ศรีสะเกษ   ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

                กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0432/1146 ลว 21 ต.ค. 2563 เรื่อง โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้
       

ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2.ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ได้รับใบประกาศการจัดทำนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลOnePage2563 ดีเด่น และเวปไซต์/บล็อก รพ.สต.ที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด ประจำปี 2563
                รพ.สต.ที่ได้รับใบประกาศการจัดทำนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลOnePage2563 อย่างต่อเนื่องดีเด่น ได้แก่ รพ.สต.หนองคล้า และหนองลุง 

                รพ.สต.ที่เวปไซต์/บล็อก รพ.สต.ที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด ประจำปี 2563 จำนวน 5 ลำดับแรก ได้แก่ 
               1) รพ.สต.โคกเพชร             ยอดวิว 97,906+  
               2) รพ.สต.หนองคล้า            ยอดวิว 28,226+ 
               3) รพ.สต.ปรือคันตะวันออก   ยอดวิว 9,341+ 
               4) รพ.สต.ใจดี                     ยอดวิว 9,128+ 
               5) รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก   ยอดวิว 8,549+ 
               หมายเหตุ ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2563
                               เวลา 04.46 น.
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าประชุมแทนในการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563    จังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ          นายสุเพียร คำวงศ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สสอ.ขุขันธ์ /  เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์     ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ เข้าประชุมแทน      ในการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ          ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   เพื่อแสดงออกถึงความตระหนัก     และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ    และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษา   และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และได้มีคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๑๖๐/๒๕๖๓   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดการประชุมตามเอกสารที่แนบ
ที่มา : บันทึกรายงานระเบียบวาระการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ,22 ตุลาคม 2563. คลิก
หมายเหตุ วันก่อตั้งเมืองศีรสะเกษ ไม่พบมีเอกสารหลักฐานลายลักษณ์อักษร...ครับ แต่คณะกรรมการพิจารณาเลือกเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟมาทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภออุทุมพรพิสัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2498....โดยเลือกเอาแต่วันที่ และเดือน...เท่านั้น + ปีพ.ศ.ที่ตั้งเมืองศีร์ษะเกษ ในปี 2325...ครั้งแรก...ครับ