"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ของอำเภอขุขันธ์ ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

          ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละ ๒ คน พื้นที่อำเภอขุขันธ์ มีเป้าหมายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๔๖ คน โดยได้จัดให้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ การฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี Care Manager เป็นผู้กำกับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG : Community Care Giver)

        ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จึงขอขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ของอำเภอขุขันธ์ ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี
ที่มา :
ที่ ศก 0432/1146 ลว 16 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ
ที่ ศก 00032.007/ว5102 ลว 14 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภาคปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิก

2. อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ท่านท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ อปท./อบต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) แห่งละ ๒ คน และผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care : LTC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ,PM ,CM/ผู้รับผิดชอบงานLTCทุก รพ.สต.ที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงานฯ 

         ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละ ๒ คน พื้นที่อำเภอขุขันธ์ มีเป้าหมายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๔๖ คน โดยได้จัดให้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ การฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี Care Manager เป็นผู้กำกับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG : Community Care Giver) นั้น 

             เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อำเภอขุขันธ์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงาน
ขับเคลื่อน โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (รพ.ขุขันธ์แห่งเดิม) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจาก อปท./อบต.ทุกแห่งในอำเภอขุขันธ์ แห่งละ ๒ คน และผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care : LTC ของอบท./อบต.ทุกแห่ง  โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา  นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่คณะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมเสริมพลังในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชิดชัย  จารัตน์ ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ , นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , PMอำเภอขุขันธ์  และCM/ผู้รับผิดชอบงานLTCทุก รพ.สต.   

         นอกจากนี้  คณะวิทยากรผู้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยง นำโดยนางสมจันทร์ บัวเขียว CMอำเภอขุขันธ์/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำคณะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) จำนวน 46 ราย รายงานตัวต่อท่านนายอำเภอขุขันธ์ , ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ , สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์และภาคีเครือข่าย/ผู้มีเกียรติในที่ประชุมฯ  ต่างพร้อมใจกันที่จะร่วมมือกันมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ให้ได้รับการบริการดูแลที่ครอบคลุม  และเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

        อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ของเราด้วยใจ💕 โดยเฉพาะการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) ซึ่งการทำงานนั้น อาจไม่มีความสำเร็จรูป หรือสมบูรณ์แบบ  แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา และสิ่งที่จะเกิดตามมาคือการพัฒนาในองค์กรภาคีเครือข่ายของเรา และที่สำคัญก็คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายการดูแลระยะยาว(Long Term Care : LTC)ของอำเภอขุขันธ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึง...โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง... 
สไลด์บรรยาย/ประชุมชี้แจง
เอกสารประกอบการอบรม
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๒๓.๙/ว๙๓๕ ลว ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
หมายเหตุ แจ้งผ่านกลุ่มLine LTCอำเภอขุขันธ์, 30 ตุลาคม 2563.

3.สรุปข้อมูลการดำเนินงานLTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คลิก 

4. แจ้งกำหนดปรับปรุงโปรแกรม LTC ของ สปสช.
CLOSED ปิดปรับปรุงโปรแกรมฯ ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย.63
OPEN เปิดใช้งานโปรแกรมฯในวันที่ 6 พ.ย.63
ที่มา : ไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์,25631026.

4. ขอบคุณทุก รพ.สต.​/​ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ได้แจ้งยอดความต้องการอบรมCGประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นฐานข้อมูลพร้อมรายงานยอดให้ สสจ.ศรีสะเกษ ในโอกาสต่อไป
ที่มา : ไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์,30 ตุลาคม 2563.

5.ทีมงานPM และCM อำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนงาน LTC ณ รพ.สต.กันจาน , รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง
      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานPM และCM อำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ รพ.สต.กันจาน , รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง ติดตามและขับเคลื่อนงาน LTC และ การให้บริการของCCGในพื้นที่ ทีมงานขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และCG/CCG จากรพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน สู้ๆ...นะครับ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์ 

        ด้วย มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ แก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีกำหนดการดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

       ในการนี้   สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์   จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการตามสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ ของท่านที่ประสบกับสภาวะปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้  เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งมาที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อสรุปรายงานรวมรวมข้อมูล ส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สสจ.ศรีสะเกษ   ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

                กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0432/1146 ลว 21 ต.ค. 2563 เรื่อง โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้
       

ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2.ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ได้รับใบประกาศการจัดทำนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลOnePage2563 ดีเด่น และเวปไซต์/บล็อก รพ.สต.ที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด ประจำปี 2563
                รพ.สต.ที่ได้รับใบประกาศการจัดทำนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลOnePage2563 อย่างต่อเนื่องดีเด่น ได้แก่ รพ.สต.หนองคล้า และหนองลุง 

                รพ.สต.ที่เวปไซต์/บล็อก รพ.สต.ที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด ประจำปี 2563 จำนวน 5 ลำดับแรก ได้แก่ 
               1) รพ.สต.โคกเพชร             ยอดวิว 97,906+  
               2) รพ.สต.หนองคล้า            ยอดวิว 28,226+ 
               3) รพ.สต.ปรือคันตะวันออก   ยอดวิว 9,341+ 
               4) รพ.สต.ใจดี                     ยอดวิว 9,128+ 
               5) รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก   ยอดวิว 8,549+ 
               หมายเหตุ ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2563
                               เวลา 04.46 น.
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าประชุมแทนในการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563    จังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ          นายสุเพียร คำวงศ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สสอ.ขุขันธ์ /  เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์     ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ เข้าประชุมแทน      ในการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ          ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   เพื่อแสดงออกถึงความตระหนัก     และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ    และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษา   และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และได้มีคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๑๖๐/๒๕๖๓   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดการประชุมตามเอกสารที่แนบ
ที่มา : บันทึกรายงานระเบียบวาระการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ,22 ตุลาคม 2563. คลิก
หมายเหตุ วันก่อตั้งเมืองศีรสะเกษ ไม่พบมีเอกสารหลักฐานลายลักษณ์อักษร...ครับ แต่คณะกรรมการพิจารณาเลือกเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟมาทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภออุทุมพรพิสัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2498....โดยเลือกเอาแต่วันที่ และเดือน...เท่านั้น + ปีพ.ศ.ที่ตั้งเมืองศีร์ษะเกษ ในปี 2325...ครั้งแรก...ครับ