"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สรุปผลงานตามตัวชี้วัด (KPI) ปีงบประมาณ 2563 โดย นายสุเพียร คำวงศ์

ที่มา(source) :
1.ข้อมูล KPI-2563 สสจ.ศรีสะเกษ 
ดูข้อมูลจาก KPI-2563 สสจ.ศรีสะเกษ


2.ตารางประเมิน KPI รพ.สต.ขุขันธ์ ปี 2563-สุเพียร คำวงศ์ คลิก 

KPI 2/2563
(5 กลุ่มงาน ดูแล 22 ตัวชี้วัด
ผ่าน 18 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 4 ตัวชี้วัด)
KPI 5 ประกันสุขภาพ (ดูแล 1ตัวชี้วัด ผ่าน)
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
901018  Template ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนLTC

KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ (ดูแล 9ตัวชี้วัด ผ่านทั้ง 9)
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
401050 Template ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
401051 Template ชมรมผู้สูงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรม
401052 Template ร้อยละ 100 วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่ง 
401053 Template ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก
       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก
401054   Template  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
401058  Template ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว  3 เมตร   ร้อยละ 75

หมายเหตุ  Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม.  คลิก
 Data Dictionary และ วิธีการนำเข้าข้อมูลการวัดสายตา(va) โดยรพสต./รพ. คลิก

401065  Template ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80
401066  Template ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95
401067  Template ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
(5ตัวชี้วัด 
ผ่าน 4 ตัวชี้วัด)
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
 401055 Template ร้อยละ 1ของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
 401056 Template ร้อยละ 1ของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
 501019 Template 19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
 501020 Template 20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
 501021 Template 21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5
หมายเหตุ ThaiCOC
คู่มือThaiCOCล่าสุด

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดูแล3ตัวชี้วัด ผ่าน 1 ตัวชี้วัด)
สุเพียร คำวงศ์

110003   Template หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005   Template ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007   Template  หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(ดูแล4ตัวชี้วัด ผ่าน 3 ตัวชี้วัด)
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์ ,น.ส.สุธาสินีย์ สืบสนธิ์
111068 Template 16.7 เยื่ยมติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90
111128 Template 28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน
 111129 Template 28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
 111130 Template 28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70