"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่นายนพดล ศรีอินทร์ ปีงบประมาณ2566

1.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
#ข้อมูลการจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลิก
# แบบรายงานประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
# ใบเบิกวัคซีน 64  
- ตค.63 คลิก    - พย.63 คลิก
- ธค.63 คลิก    - มค.64 คลิก
- กพ.64 คลิก   - มีค.64 คลิก
- เมย.64 คลิก  - พค.64 คลิก
- มิย.64 คลิก   - กค.64 คลิก
- สค.64 คลิก   - กย.64 คลิก
# การปรับเปลี่ยนวัคซีนรวมป้องกันโรคโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๒ (MMR2)      
    เป็นอายุ ๑ ปี ๖ เดือน คลิก
#แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลิก
# ใบเบิกวัคซีน 66
-ตค.65 คลิก      -พย.65 คลิก    -ธค. 65 คลิก
-มค.66 คลิก      -กพ.66 คลิก    -มีค.66 คลิก
-เมย.66 คลิก     -พค.66 คลิก    -มิย.66 คลิก
-กค.66 คลิก      -สค.66 คลิก     -กย.66 คลิก
#ใบเบิกวัคซีน 67
-ตค.66  คลิก            -พย.66  คลิก                -ธค.66 คลิก
-มค.67  คลิก            -กพ.67  คลิก                -มีค.67 คลิก
-เมย.67 คลิก            -พค.67  คลิก                -มิย.67 คลิก
-กค.67  คลิก            -สค.67  คลิก                 -กย.67 คลิก                  
#สสจ.ศก. แจ้งการจัดทำคำแนะนำการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเพื่อเป็นแนวทางสำหรับรพ.ที่จะฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ประกอบด้วย

  1.แนวทางการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

  2.คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคไต

  3.คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคระบบประสาท

  4.คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่คิวอาร์โค้ด

ย้อนหลังงานปีงบประมาณ2563 คลิก
#ผลการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พย.-ธค. 64 คลิก

2.งานอนามัยสิ่งแวดและอาชีวอนามัย
# ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกองบริหารการสาธารณสุข คลิก
 # แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2564 คลิก
# แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2564 คลิก
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๔ คลิก
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๓ คลิก
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๒ คลิก

3.งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
4.วาระการประชุม
# วาระการประชุม ตค.64 คลิก