"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่รับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์

1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


วาระการประชุมปีงบฯ 2563


# เดือนตุลาคม 2562                # เดือนกุมภาพันธ์ 2563      # เดือนมิถุนายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562         # เดือนมีนาคม 2563         ​​​  เดือนกรกฎาคม 2562  
เดือนธันวาคม 2562              # เดือนเมษายน 2563          เดือนสิงหาคม 2562  
# เดือนมกราคม 2563              # เดือนพฤษภาคม 2563      เดือนกันยายน 2562

OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คลิกที่นี่
OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คลิกที่นี่
OK แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่...Word  PDF 

หมายเหตุ ใช้รูปถ่ายข้าราชการที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน(ขาวดำ หรือสี) จำนวน 2 รูป สำหรับติดแบบคำขอฯและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2562 

สสอ.ขุขันธ์           # 56 ปรือใหญ่               # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์        # 57 ปรือคันตะวันออก  # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน          #58 ทับทิมฯ 06            # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง   # 59 หนองลุง               # 69 นาก๊อก
50 จะกง                # 60 สมบูรณ์                # 70 กฤษณา
51 ใจดี                  # 61 หัวเสือ                  # 71 วิทย์
52 กันจาน             # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก # 72 ตรอย
53 อาวอย             # 63 กวางขาว               # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า        # 64 คลองกลาง           # 74 โนน
55 ขนุน                 # 65 โคกเพชร
OK ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะอำเภอขุขันธ์  ปี 2562
1) ประเภท รพ.สต.    คลิกที่นี่ 
OK แบบส้วมสาธารณะ
1) อาคารส้วมสาธารณะผู้สุงอายุและผู้พิการ   คลิกที่นี่ 
2) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 2 ห้อง   คลิกที่นี่         
3) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 4 ห้อง   คลิกที่นี่
4) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 5 ห้อง   คลิกที่นี่         
5) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 6 ห้อง   คลิกที่นี่
OK แบบฟอร์มตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ-HAS2016
OK แนวทางการดำเนินงาน HWP2559
OK คู่มือการดำเนินงาน HWP2559
OK # คลินิคสุขภาพเกษตรกร  ปี พ.ศ. 2558 มี รพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย   ปี พ.ศ. 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559  จำนวน 6 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น  103 แห่ง)
แผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับแปลผลโคลีนเอสเตอเรส

            ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร


**************
- ค้นหาข้อมูลโรงงาน/สถานประกอบการในพื้นที่ คลิก

- เอกสารการอบรมการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย  คลิก
 # การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คลิก
การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คลิก
 # แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2562 คลิก
# ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2562  คลิก
# รายงานข้อมูลการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพรบ.การสาธารณสุข ปี๒๕๓๕ คลิก
# แบบ นบก. 1-56 คลิก
#แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ คลิก
#แบบตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย คลิก
#แบบสำรวจข้อมูลรถสูบสิ่งปฏิกูล คลิก


2.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR/MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02) คลิก
 # ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในที่มีอายุ 20,30,40,50,60 ปี (ผู้ที่เกิดในปี 2541,2531,2521,2501) คลิก
# ผลการให้วัคซีน Influenza ในหญิงตั้งครรภ์ คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
   วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปี 2562 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562  คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1 คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค2 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2563 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แบบสำรวจเป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
ผลการให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 คลิก
# แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานงาน EPI ปี 2563 คลิก
#แบบรายงานประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
ใบเบิกวัคซีน
  - ธค.61 คลิก        - ตค.62 คลิก        - สค.63 คลิก
  - มค.62 คลิก       - พย.62 คลิก       - กย.63 คลิก
  - กพ.62 คลิก      - ธค.62 คลิก   
  - มีค.62 คลิก      - มค.63 คลิก
  - เมย.62 คลิก     - กพ.63 คลิก
  - พค.62 คลิก      - มีค.63 คลิก
  - มิย.62 คลิก      - เมย.63 คลิก
  - กค.62 คลิก      - พค.63 คลิก
  - สค.62 คลิก      - มิย.63 คลิก
  - กย.62 คลิก      - กค.63 คลิก
 # สรุปแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี ๒๕๖๒ คลิก
 # การเร่งรัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคหัด โปลิโอ และอาการภายหลังการได้รับวัคซีน คลิก
 # ผลการให้วัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ คลิก
การบริหารจัดการวัคซีนเอชพีวี คลิก
เป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แนวทางการให้วัคซีน DTP-HB-HPV ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-7 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง7-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ(ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
แนวทางดำเนินงานวัคซีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิก
3.งานขยะติดเชื้อ 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๒ คลิก 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๓ คลิก
4.งานสุขภาพจิต
# รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2561 คลิก
# แบบสำรวจสหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2563 คลิก
# พรบ.สุขภาพจิต ปี 2551 คลิก
5.งานยาเสพติด
 # แนวทางการประกวดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี ๒๕๖๒ ประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ คลิก

   แนวทางการตรวจประเมินสภาวะจิต/สุขภาพจิตของผู้ต้องขัง กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
ุ6.รวม Onepage 
# งานขยะติดเชื้อ/ตรวจสอบคุณภาพหม้อนึ่งไอน้ำ ๓ มค.๖๒ คลิก
# ประชุมเตรียมหน่วยแพทย์ ๙ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๒๓ มค.๖๒ คลิก
# ตรวจสถานประกอบการ  ๒๔ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๓๐ มค.๖๒ คลิก
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
# เกณฑ์การประเมิน Ranking 62 คลิก

# ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกองบริหารการสาธารณสุข คลิก