"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก

นโบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิงบประมาณ 2564 นโยบาย 9 ด้าน คลิก

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC

คุณสมจันทร์ บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพ / CMอำเภอขุขันธ์
ฝากเรียนแจ้งมา...

1.สรุปข้อมูลการดำเนินงาน LTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

2. สสอ.ขุขันธ์  ขอเชิญบุคลากรซึ่งเป็น Care manager(CM)จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ บ้านคลองกลาง ,บ้านปรือคัน ,บ้านอาวอย และบ้านสำโรงตาเจ็น เป็นตัวแทนCM อำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  โดย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขอเชิญ PM ระดับอำเภอ อำเภอละ ๒ คน   และตัวแทน CM อำเภอละ ๔ คนที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์   ได้คัดเลือกบุคคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน ให้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
๑.นายสุเพียร คำวงศ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
๒.นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ บ้านคลองกลาง
๓.น.ส.สายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ บ้านสำโรงตาเจ็น
๔.น.ส.วรรณิษา มิ่งขวัญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ บ้านอาวอย
๕.นางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ บ้านปรือคัน

ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว๔๙๑๙ ลว ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจและการสนับสนุนวิทยากรในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

3. สสอ.ขุขันธ์  ขอขอบคุณที่ท่าน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฯ และนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนในสังกัด  เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ  และฟื้นฟูวิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ   ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  ที่ผ่านมา

       ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์    ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ  และฟื้นฟูวิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และมุ่งเน้นการดูแลเชิงระบบบูรณาการเชื่อมโยงระดับอำเภอ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายใน  การอบรม ประกอบด้วย   ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และนักบริบาลดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวนทั้งสิ้น  160  คน

         ในการนี้    เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์  โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขอขอบคุณที่ท่าน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฯ และนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนในสังกัด   เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ 
ที่มา : ที่ ศก 0432/1010 ลว 18 ก.ย. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการ Care Giver : CG ปี ๒๕๖๓

4. คปสอ.ขุขันธ์ และชาวอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีและขอบคุณเครือข่าย รพ.สต.ทุกแห่ง และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันในการทำงานด้านการดูแลผู้สุงอายุพี่งพิงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของอำเภอขุขันธ์ เพื่อก้าวเดินต่อไป และประสบความสำเร็จได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓
         1)  ตัวแทนจากตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตำบล Long Term Care ดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓
         2) นางประสบ  คำยก   เข้าร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) ดีเด่น  ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓
         3) นางสาวสายยนต์ แหวนเพชร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ร่วมเสนอผลงานในการคัดเลือกผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓
ที่มา : ที่ ศก 0432/1011-1013  ลว 18 ก.ย. 2563 เรื่อง ขอเชิญรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓

5. คปสอ.ขุขันธ์ ฝากช่วยกันแชร์คลิปวีดีโอของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล วันที่ 1 ตุลาคม ทุกปี ดังนี้
ที่มา : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ที่ URL : http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/
 
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 1.นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากอำเภอขุขันธ์ ให้ร่วมเป็นเกียรติและปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรมฯในงานบุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูของเมืองขุขันธ์ ปี 2563 ภายใตคำขวัญ(Slogan)การจัดงานว่า "งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2563" ซึ่งจะจัดขั้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 โดยได้รับมอบหมายจากทีมงานฯให้จัดทำเรียบเรียงรูปเล่มคู่มือขั้นตอนการประกอบพิธี “แซนโฎนตา” สารทแห่งความกตัญญูของชาวเมืองขุขันธ์ ในโอกาสครบรอบ 983 ปี เมืองขุขันธ์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ่านคำกล่าวอัญเชิญเทวดาและดวงวิญญาณ บรรพบุรุษโฎนาตาเมืองขุขันธ์ เป็นภาษาขอมเขมรโบราณเมืองขุขันธ์ ประจำปี 2563 อีกด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว744 ลว 20 ส.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2563